A A A A A
Bible za jeden rok
Leden 6

Matouš 5:27-48
27. Slyšeli jste, že řečeno jest starým: „Nezcizoložíš.“
28. já však pravím vám, že každý, kdo hledí na ženu, aby jí požádal, již zcizoložil s ní ve svétn srdci.
29. Pohoršuje-li tě oko tvé pravé, vylup je a vrhni od sebe; neboť prospěšnější jest pro tebe, aby zahynul jeden úd tvůj, než aby celé tělo tvé bylo uvrženo do pekla.
30. A jestli pravá ruka tvá tě pohoršuje, utni ji a vrhni od sebe, neboť prospěšnější jest pro tebe, aby zahynul jeden úd tvůj, než aby celé tělo tvé bylo uvrženo do pekla.
31. Řečeno jest také: „kdo by propustil manželku svou, dej jí lístek zápudný.“
32. Já však pravím vám, že každý, kdo propouští manželku svou vyjma pro smilství, uvádí ji v cizoložství, a kdo by propuštěnou pojal, cizoloží.
33. Opět jste slyšeli, že řečeno jest starým: „Nebudeš křivě přísahati, ale splníš Pánu přísahy své.“
34. Já však pravím vám, abyste nepřísahali vůbec: ani nebem, neboť trůnem Božím jest,
35. ani zemí, neboť jest podnoží nohou jeho, ani Jerusalemem, neboť jest to město velikého krále,
36. ani hlavou svou nebudeš přísahati, neboť jediného vlasu nemůžeš učiniti bílým neb černým.
37. Budiž však řeč vaše: „ano, ano“; „ne, ne“; co nad to jest, ze zlého jest.
38. Slyšeli jste, že bylo řečeno: „Oko za oko, zub za zub.“
39. Já však pravím vám, abyste neodpírali zlému; nýbrž udeří-li tě někdo v pravé líce tvé, nastav mu i druhé,
40. a tomu, kdo chce souditi se s tebou a (tak) vzíti sukni tvou, zanechej i plášť;
41. a přinutí-li tě někdo na míli jednu, jdi s ním (i jiné) dvě.
42. Tomu, kdo tě prosí, dej, a od toho, kdo chce si vypůjčiti od tebe, neodvracej se.
43. Slyšeli jste, že bylo řečeno: „Milovati budeš bližního svého a nenáviděti budeš nepřítele svého.“
44. Ale já pravím vám: Milujte nepřátele své, (dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí), a modlete se za ty, kteří vás pronásledují (a pomlouvají),
45. abyste byli podobni svému Otci, jenž jest v nebesích, jenž slunci svému velí vycházeli na dobré i na zlé a déšť dává na spravedlivé i na nespravedlivé.
46. Neboť milujete-li ty, kteří vás milují, jakou odplatu míti budete? Zdali nečiní toho i celníci?
47. A budete-li pozdravovati toliko své bratry, co více činíte? Zdali nečiní toho i pohané?
48. Buďte tedy dokonalí, jakož i Otec váš nebeský dokonalý jest.