A A A A A
Bible za jeden rok
Leden 29

Matouš 19:1-30
1. Když Ježíš dokonal tyto řeči, odebral se z Galilee a přišel do končin judských Zajordánskem.
2. I šli za ním mnozi zástupové, a uzdravil je tam.
3. Tu přistoupili k němu fariseové a pokoušeli ho, řkouce: „jest dovoleno člověku propustiti manželku svou z příčiny kterékoliv?“
4. On pak odpověděl jim: „Což jste nečetli, že ten, který stvořil člověka, na počátku mužem a ženou je učinil a řekl:
5. ,Proto opustí člověk otce svého i matku svou a přidrží se manželky své a ti dva budou tělem jedním?‘
6. Nejsou tedy již dva, nýbrž jedno tělo. Nuže, co Bůh spojil, člověk nerozlučuj.“
7. Řekli jemu: „Proč tedy přikázal Mojžíš dáti lístek zápudný a propustiti?“
8. Dí jim: „Pro tvrdost srdce vašeho dopustil vám Mojžíš propouštěti manželky vaše, ale s počátku nebylo tak.
9. Pravím však vám: Kdo propustí manželku svou leč pro smilství a pojme jinou, cizoloží, a kdo pojme propuštěnou, cizoloží.
10. Řkou jemu učeníci jeho: „Takový-li jest poměr mezi mužem a ženou, není dobře ženiti se.“
11. On pak řekl jim: „Ne všichni chápají slova toho, nýbrž ti, jimž jest dáno.
12. Jsouť panicové, kteří se tak narodili z matky, a jsou panicové, kteří učiněni jsou jimi od lidí, a jsou panicové, kteří sami oddali se panictví pro království nebeské. Kdo může chápati, chápej.“
13. Tehdy podali mu dítky, aby na ně vložil ruce a se pomodlil; učeníci však domlouvali jim,
14. ale Ježíš řekl jim: „Nechte dítek a nebraňte jim přijíti ke mně; neboť takových jest království nebeské.“
15. A vloživ na ně ruce, odešel odtud.
16. Tu přistoupil k němu kdosi a řekl: „Mistře dobrý, co dobrého mám činiti, abych obdržel život věčný?“
17. On pak řekl jemu: „Co se mě ptáš o dobrém? Jediný jest dobrý, (Bůh). Chceš-li však vejíti do života, zachovávej přikázání.“
18. Dí jemu: „Která?“ A Ježíš řekl: „Nezabiješ, nezcizoložíš, nepokradeš, nepromluvíš křivého svědectví,
19. cti otce svého i matku svou a milovati budeš bližního svého jako sebe samého.“
20. Dí jemu mládenec: „To všecko zachovával jsem od svého mládí. Čeho se mi ještě nedostává?“
21. Řekl mu Ježíš: „Chceš-li dokonalý býti, jdi, prodej co máš a dej chudým, a budeš míti poklad v nebi; a pojď a následuj mne.“
22. Uslyšev mládenec slova ta, odešel smuten, neboť měl mnoho statků.
23. Ježíš pak řekl učeníkům svým: „Vpravdě pravím vám: Boháč vejde těžko do království nebeského.
24. A opět pravím vám: Snáze jest velbloudu projíti uchem jehelním, než boháči vejíti do království nebeského.“
25. Uslyševše to učeníci, divili se velmi řkouce: „I kdo tedy může býti spasen?“
26. Ježíš však pohleděv na ně, řekl jim: „U lidí jest to nemožné, ale u Boha všecko jest možné.“
27. Tu odpověděl mu Petr: „Hle, my jsme opustili všecko a následovali jsme tebe; čeho se nám tedy za to dostane?“
28. Ježíš pak řekl jim: „Vpravdě pravím, že vy, kteří jste mne následovali, při znovuzrození, kdy Syn člověka zasedne na slavné stolici své, seděti budete i vy na dvanácti stolicích, soudíce dvanáct pokolení israelských.
29. A každý, kdo opustí dům neb bratry neb sestry neb otce neb matku neb manželku neb dítky neb pole pro jméno mé, stokrát více vezme a život věčný v dědictví dostane,
30. Mnozí pak první budou posledními a poslední prvními.“