Instagram
English
A A A A A
Matouš 16:1-28
1. Tu přistoupili kněmu fariseové a saduceové, aby ho pokoušeli; i prosili ho, aby jim ukázal znamení s nebe.
2. On pak odpověděl jim: „Když nastane večer, říkáte:,Bude pěkně, neboť nebe se červená‘;
3. a ráno:,Dnes bude nepohoda, neboť červená se nebe pošmurné.‘
4. Tvářnost nebe umíte tedy posouditi, znamení časů však poznati nedovedete? Pokolení špatné a cizoložné hledá znamení, a znamení nebude mu dáno leč znamení proroka Jonáše.“ A nechav jich odešel.
5. A když se plavili na druhý břeh, učeníci zapomněli vzíti s sebou chleby.
6. I řekl jim (Ježíš): „Hleďte a varujte se kvasu farisejského a saducejského.“
7. Ale oni uvažovali mezi sebou řkouce: „To proto, že jsme nevzali chlebů.“
8. Věda pak to Ježíš, řekl: „Co uvažujete mezi sebou, malověrní, že nemáte chlebů?
9. Ještě nechápete ani se nepamatujete na pět chlebů pro pět tisíc lidí, a kolik košů jste sebrali?
10. Ani na sedm chlebů pro čtyři tisice lidí, a kolik košíků jste sebrali?
11. I proč nechápete, že o chlebích nepravil jsem vám:,Varujte se kvasu farisejského a saducejského?‘“
12. Tu porozuměli, že neřekl, aby se varovali kvasu chlebů, nýbrž učení farisejského a saducejského.
13. Přišed pak Ježíš do krajin Caesaree Filipovy, otázal se učeníků svých řka: „Kým praví lidé býti Syna člověka?“
14. I řekli (jemu): Jedni Janem Křtitelem, jiní Eliášem, jiní Jeremiášem neb jedním z proroků.“
15. Dí jim (Ježíš): „Vy pak kým mě býti pravíte?“
16. Odpovídaje Šimon Petr řekl: „Ty jsi Kristus, Syn Boha živého.“
17. A Ježíš odpověděv řekl jemu: „Blahoslavený jsi Šimone, synu Janův! neboť tělo a krev nezjevilo toho tobě, nýbrž Otec můj, jenž jest v nebesích.
18. I já pravím tobě: Ty jsi Petr (t. j. skála), a na té skále vzdělám cirkev svou, a brány pekelné jí nepřemohou.
19. A tobě dám klíče království nebeského, a cokoli svážeš na zemi, bude svázáno i na nebi; a cokoli rozvážeš na zemi, bude rozvázáno i na nebi.“
20. Tu přikázal přísně učeníkům svým, aby nikomu neříkali, že on jest Kristus.
21. Od té chvíle počal Ježíš ukazovati učeníkům svým, že musí jíti do Jerusalema a mnoho vytrpěti od starších a zákoníků i velekněží a býti zabit a třetího dne vstáti z mrtvých.
22. I pojal ho Petr stranou a počal mu domlouvati řka: „Odstup to od tebe, Pane, to se ti nestane.“
23. Ale Ježíš obrátiv se pravil Petrovi: „Jdi mi s očí, satane! Pohoršením jsi mi, neboť nemáš na zřeteli věcí Božích, nýbrž věci lidské.“
24. Na to řekl Ježíš učeníkům svým: „Chce-li kdo za mnou přijíti, zapři sám sebe a vezmi kříž svůj a následuj mne.
25. Neboť kdo by chtěl život svůj zachovati, ztratí jej; kdo by však ztratil život svůj pro mne, nalezne jej.
26. Neboť co prospěje člověku, byť celý svět získal, život (věčný) však ztratil? Aneb jakou dá člověk výměnu za (věčný) život svůj?
27. Syn člověka zajisté přijde ve slávě Otce svého s anděly svými a tehda odplatí jednomu každému podle skutků jeho.
28. V pravdě pravím vám: Jsou tu někteří mezi přítomnými, kteří neokusí smrti, dokud neuzří Syna člověka přicházeti v jeho království.“