A A A A A
Bible za jeden rok
Leden 24

Matouš 15:21-39
21. A vyšed odtud Ježíš, odebral se do krajin tyrských a sidonských.
22. A hle, žena kananejská, vyšedši z těch končin, volala k němu řkouc: „Smiluj se nade mnou, pane, synu Davidův! Dcera má krutě se trápí od ducha zlého.“
23. On však neodpověděl ji ani slova. I přistoupili učeníci jeho a prosili ho řkouce: „Propusť jí, neboť volá za námi.“
24. On pak odpověděl: „Nejsem poslán leč k zahynulým ovcím domu israelského.“
25. Ale ona přišedši, klaněla se mu a řekla: „Pane, pomoz mi.“
26. On pak odpověděl: „Není dobré bráti chléb dítkám a házeti psíkům.“
27. A ona řekla: „Ovšem Pane, neboť i psíci jedí z drobtů, které padají se stolu pánů jejich.“
28. Tu Ježíš odpověděl jí: „Ženo, veliká jest víra tvá, staň se tobě, jak žádáš.“ I uzdravena jest dcera její od té hodiny.
29. A odebrav se odtud Ježíš, přišel k moři Galilejskému a vystoupiv na horu, posadil se tam.
30. I přišli k němu zástupové mnozí, majíce s sebou němé, slepé, kulhavé, chromé a mnoho jiných a položili je k nohám jeho; i uzdravil je,
31. takže zástupové divili se vidouce, že němí mluví, (chromí jsou zdrávi), kulhaví chodí, slepí vidí, i velebili Boha israelského.
32. Ježíš pak přivolav k sobě učeníky své řekl: „Lítost mám nad zástupem, neboť již tři dny trvají se mnou a nemají, co by jedli; a rozpustiti je lačné nechci, aby nezemdleli na cestě.“
33. I řekli mu učeníci: „Odkud tedy vezmeme v pustině tolik chlebů, abychom nasytili zástup tak veliký?“
34. A Ježíš řekl jim: „Kolik chlebů máte?“ Oni pak pravili: „Sedm a několik rybiček.“
35. I rozkázal zástupu, aby se rozložil na zemi.
36. A vzav sedm chlebův i ryby a učiniv díky, rozlámal je a dal učeníkům svým, učeníci pak dali je lidu.
37. I jedli všichni a nasytili se; a zbylé kousky sebrali, sedm košíků plných.
38. Bylo pak těch, kteří jedli, čtyři tisíce mužů kromě žen a dětí.
39. A rozpustiv zástup, vstoupil na lodičku a přišel do končin magedanských.