Instagram
English
A A A A A
Matouš 15:1-20
1. Tehdy přišli k Ježíšovi z Jerusalema zákoníci a fariseové a řekli:
2. „Proč přestupuji učeníci tvoji podání starších? neboť neumývají rukou svých, když jedí chléb.“
3. On pak odpověděv řekl jim: „Proč i vy přestupujete přikázání Boží pro podání svoje?
4. Neboť Bůh řekl:,Cti otce i matku‘ a,Kdo zlořečí otci neb matce, ať umře‘,
5. vy však pravíte:,Kdo by řekl otci neb matce:,Oběť (jest to), z čeho bys mohl míti ode mne prospěch,‘
6. není povinen ctíti otce svého neb matku svou.‘ I zrušili jste přikázání Boží pro podání svoje.
7. Pokrytci, dobře prorokoval o vás Isaiáš řka:
8. ,Lid tento ctí mne ústy, ale srdce jejich daleko jest ode mne.
9. Nadarmo však mne ctí, učíce naukám a stanovám lidským‘.“
10. A svolav k sobě zástupy, řekl jim: „Slyšte a rozumějte:
11. Ne, co vchází do úst, poskvrňuje člověka, nýbrž co vychází z úst, to poskvrňuje člověka.“
12. Tu přistoupili k němu učeníci jeho a řekli jemu: „Víš-li, že fariseové, uslyševše tu řeč se pohoršili?“
13. On pak odpověděl: „Všeliké štípení, jehož neštípil Otec můj nebeský, bude z kořene vyvráceno.
14. Nechte jich; slepí jsou to vůdcové slepých; vede-li však slepý slepého, padnou oba do jámy.“
15. Odvětiv pak Petr řekl jemu: „Vylož nám to podobenství.“
16. A on pravil: „Také vy jste ještě nechápaví?
17. Nenahlížíte, že vše, co vchází do úst, jde do břicha a vypouští se do stoky?
18. co však vychází z úst, jde ze srdce, a to poskvrňuje člověka.
19. Ze srdce zajisté vycházejí zlé myšlenky, vraždy, cizoložství, smilstva, krádeže, křivá svědectví, rouhání.
20. To jsou věci, které poskvrňují člověka, neumytýma rukama však jísti neposkvrňuje člověka.“