A A A A A
Bible za jeden rok
Leden 15

Matouš 10:21-42
21. Vydá pak na smrt bratr bratra a otec dítko a povstanou dítky proti rodičům a budou je zabíjeti.
22. A budete v nenávisti u všech pro jméno mé; kdo však vytrvá až do konce, ten spasen bude.
23. Když pak budou vás pronásledovati v městě tomto, utecte do jiného. Vpravdě pravím vám, vy nebudete u konce se všemi městy israelskými, až přijde Syn člověka.
24. Není učeník nad mistra ani služebník nad pána svého.
25. Dosti jest učeníku, má-li se jako mistr jeho, a služebníku (má-li se) jako pán jeho. Jestliže hospodáře nazvali Beelzebubem, čím spíše domácí jeho?
26. Nebojte se jich tedy, neboť nic není skryto, co nebude odkryto, a nic tajno, co nebude zvěděno.
27. Co vám pravím ve tmě, povězte na světle, a co slyšíte v ucho, hlásejte na střechách.
28. A nebojte se těch, kteří zabíjejí tělo, duše však zabíti nemohou, ale bojte se spíše toho, jenž může duši i tělo zatratiti do pekla.
29. Zdali neprodávají dvou vrabců za pětihaléř? a nespadne z nich ani jeden na zem bez Otce vašeho.
30. U vás však jsou sečteny i všecky vlasy na hlavě vaší.
31. Nebojte se tedy; dražší jste nad mnoho vrabců.
32. Každého tedy, kdo mě vyzná před lidmi, vyznám i já před Otcem svým, jenž jest v nebesích.
33. Kdo by však mě zapřel před lidmi, toho zapru i já před Otcem svým, jenž jest v nebesích.“
34. „Nedomnívejte se, že jsem přišel uvésti pokoj na zem; nepřišel jsem uvésti pokoj, nýbrž meč.
35. Přišel jsem zajisté, abych rozdvojil člověka proti otci jeho a dceru proti matce její a nevěstu proti tchyni její,
36. a nepřátelé člověka jsou domácí jeho.
37. Kdo miluje otce neb matku více než mne, není mne hoden, a kdo miluje syna neb dceru více než mne, není mne hoden.
38. A kdo nebéře kříže svého a nenásleduje mne, není mne hoden.
39. Kdo nalezne život svůj, ztratí jej, a kdo ztratí život svůj pro mne, nalezne jej.
40. Kdo vás přijímá, mne přijímá, a kdo mne přijímá, přijímá toho, který mě poslal.
41. Kdo přijímá proroka proto, že jest prorok, obdrží odplatu proroka, a kdo přijímá spravedlivého proto, že jest spravedlivý, obdrží odplatu spravedlivého.
42. A kdokoli by podal píti jednomu z maličkých těchto číši vody studené toliko proto, že jest (můj) učeník, vpravdě pravím vám, neztratí odplaty své.“