A A A A A
Bible za jeden rok
Leden 12

Matouš 9:1-17
1. I vstoupiv na lodičku, přeplavil se a přišel do města svého.
2. A hle, přinášeli k němu ochrnulého, ležícího na loži. A Ježíš vida víru jejich, řekl ochrnulému: „Buď dobré mysli, synu, odpouštějí se tobě hříchové tvoji.“
3. A tu, někteří ze zákoníků si pomyslili: „Tento se rouhá.“
4. Ale Ježíš, znaje smýšlení jejich, řekl: „Proč myslíte zlé věci v srdcích svých?
5. Co jest snáze říci: „Odpouštějí se tobě hříchové tvoji,“ aneb říci: „Vstaň a choď?“
6. „Abyste však věděli, že Syn člověka má moc na zemi odpouštěti hříchy, tedy (dí ochrnulému) vstaň, vezmi lože své a jdi do domu svého.“
7. I vstal a odešel do svého domu.
8. Uzřevše to zástupové, báli se a velebili Boha, který dal takovou moc lidem.
9. A jda Ježíš odtud, spatřil člověka jménem Matouše, an sedí u celnice, a řekl jemu: „Pojď za mnou.“ I vstal a šel za ním.
10. Když pak v domě stoloval, hle, mnozí celníci a hříšníci přišedše, stolovali s Ježíšem a s učeníky jeho.
11. A vidouce to fariseové, řekli učeníkům jeho: „Proč s celníky a hříšníky jí mistr váš?“
12. Ale Ježíš uslyšev to, řekl: „Nepotřebují zdraví lékaře, nýbrž chorobní.
13. Jděte a naučte se, co jest to:,Milosrdenství chci a ne oběti.‘ Neboť nepřišel jsem povolat spravedlivé, nýbrž hříšné.“
14. Tu přistoupili k němu učeníci Janovi řkouce: „Proč my a fariseové postíme se často, učeníci tvoji pak se nepostí?“
15. řekl jim Ježíš: „Mohou-liž svatebníci truchliti, pokud jest s nimi ženich? Přijdou však dnové, kdy bude odňat od nich ženich, a tehdy se budou postiti.
16. Nikdo zajisté nepřišívá záplaty ze sukna nového k rouchu starému, neboť jinak odtrhne vyplň jeho od roucha, a povstane díra horší.
17. Ani nelijí vína nového do měchů starých, sic měchy se rozpukají, a víno se vyleje a měchy se zničí, ale víno nové lijí do měchů nových a obé bývá zachováno.“