Instagram
English
A A A A A
Matouš 1:1-25
1. Kniha rodu Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahamova,
2. Abraham zplodil Isáka, Isák zplodil Jakuba, Jakub zplodil Judu a bratry jeho.
3. Juda pak zplodil Faresa a Zaru z Tamary, Fares zplodil Esrona, Esron zplodil Arama,
4. Aram zplodil Aminadaba, Aminadab zplodil Naasona, Naason zplodil Salmona,
5. Salmon zplodil Booza z Rahaby. Booz pak zplodil Obéda z Ruty. Obéd zplodil Jessea.
6. Jesse zplodil Davida krále, David pak král zplodil Šalomouna z té, která bývala Uriášovou,
7. Šalomoun zplodil Roboama, Roboam zplodil Abiama, Abiam zplodil Asu,
8. Asa zplodil Josafata, Josafat zplodil Jorama, foram zplodil OziáŠe,
9. Oziáš zplodil Joatama, Joatam zplodil Achaza, Achaz zplodil Ezechiáše,
10. Ezechiáš zplodil Manassa, Manasses zplodil Amona, Amon zplodil Josiáše,
11. Josiáš pak zplodil Jechoniáše a bratry jeho za stěhování babylonského.
12. A po stěhování babylonském Jechoniáš zplodil Salatiele, Salatiel zplodil Zorobábele,
13. Zorobábel zplodil Abiuda, Abiud zplodil Eliakima, Eliakim zplodil Azora,
14. Azor zplodil Sadoka, Sadok zplodil Achima, Achim zplodil Eliuda,
15. Eliud zplodil Eleazara, Eleazar zplodil Matana, Matan zplodil Jakuba,
16. Jakub pak zplodil Josefa, muže Marie, z níž se narodil Ježíš, jenž slove Kristus.
17. Všech tedy rodů od Abrahama až do Davida bylo čtrnáct, od Davida až do stěhování babylonského rodů čtrnáct a od stěhování babylonského až do Krista rodů čtrnáct.
18. Kristovo narození stalo se takto: Když matka jeho, Maria, byla zasnoubena Josefovi, nalezena jest prve než se sešli, těhotnou z Ducha svatého.
19. Josef pak, muž její, jsa spravedlivý, a nechtěje postaviti ji na odiv, odhodlal se propustiti jí tajně.
20. Když však o tom přemýšlel, hle, anděl Páně ukázal se mu ve snách a řekl: „Josefe, synu Davidův, neboj se přijmouti Marii, manželku svou; neboť co se v ní počalo, z Ducha svatého jest.
21. Porodí pak syna a nazveš jméno jeho Ježíš (Spasitel), neboť on spasí lid svůj od hříchů jejich.“
22. Toto pak všecko stalo se, aby se naplnilo, co bylo pověděno od Pána skrze proroka slovy:
23. „Aj, panna počne a porodí syna a nazvou ho jménem Emanuel“, to jest (v překladě) „S námi Bůh.“
24. Probudiv se pak Josef ze sna, učinil, jak mu přikázal anděl Páně. I přijal manželku svou,
25. ale nepoznal ji, až porodila syna svého prvorozeného, a nazval jméno jeho Ježíš.