A A A A A
Bible za jeden rok
Duben 17

Lukáš 13:23-35
23. Kdosi pak řekl jemu: „Pane, jest málo těch, kteří budou spaseni?“ A on řekl k nim:
24. „Snažte se vejíti branou těsnou, neboť mnozí, pravím vám, budou hledati vejíti, a nebudou moci.
25. Když pak hospodář vstane a dveře zavře, a vy počnete venku státi a na dveře tlouci řkouce:,Pane, otevři nám,‘ tu on odpovídaje řekne vám:,Neznám vás, odkud jste.‘
26. Tehdy počnete říkati:,Jedli jsme před tebou a pili a na ulicích našich jsi učil.‘
27. I řekne vám:,Neznám vás, odkud jste; odejděte ode mne všichni činitelé nepravosti.
28. Tam bude pláč a skřípění zubů, když uvidíte Abrahama a Isáka i Jakoba a všecky proroky v království Božím, sebe pak vyháněny ven.
29. A přijdou od východu a od západu i od severu a od jihu a budou stolovati v království Božím.
30. A hle, jsou poslední, kteří budou první, a jsou první, kteří budou poslední.‘“
31. V ten den přistoupili k němu někteří z fariseův a řekli jemu: „Vyjdi a odebeř se odtud, neboť Herodes chce tě zabíti.“
32. I řekl jim: „Jděte a povězte té lišce:,Hle, vymítám zlé duchy a uzdravuji dnes i zítra, a třetího dne přijdu k dokonání.
33. Avšak dnes a zítra i pozejtří musím choditi, neboť nenáleží proroku zahynouti kromě Jerusalema.
34. Jerusaleme, Jerusaleme, který zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kteří jsou posláni k tobě, kolikráte chtěl jsem shromážditi dítky tvé, jako pták svá mláďata pod křídla, a nechtěl jsi!
35. Hle, zanechá se vám dům váš pustý. Pravím pak vám: Neuzříte mne, až přijde (čas), kdy řeknete:,Požehnaný, jenž se béře ve jménu Páně.‘“