A A A A A
Biblija u jednoj godini
Lipanj 23

1 Ljetopisa 9:1-44
1. Imena svih Izraelaca bila su navedena u obiteljskim stablima upisanima u Knjizi izraelskih kraljeva. Narod Jude bio je prisilno odveden u Babilon jer nisu bili vjerni Bogu.
2. Prvi koji su se vratili i naselili svoja bivša područja bili su neki Izraelci, svećenici, Leviti i hramski sluge.
3. Ovo su ljudi iz Judinog, Benjaminovog, Efrajimovog i Manašeovog plemena koji su živjeli u Jeruzalemu:
4. Utaj je bio Amihudov sin, Amihud je bio Omrijev sin, Omri je bio Imrijev sin. Imri je bio Banijev sin, a Bani je bio potomak Judinog sina Peresa.
5. Od Šilonaca, u Jeruzalemu je živio prvorođeni sin Asaja, zajedno sa svojim sinovima.
6. Od Zerahovaca, u Jeruzalemu je živio Jeuel s rođacima. Njih je bilo ukupno šesto i devedeset.
7. Iz Benjaminovog je plemena u Jeruzalemu živio Salu. On je bio Mešulamov sin, Mešulam je bio Hodavijin sin, a Hodavija je bio Hasenuin sin.
8. Ibneja je bio Jerohamov sin. Ela je bio Uzijev sin, Uzi je bio Mikrijev sin, Mešulam je bio Šefatijin sin, Šefatija je bio Reuelov sin, a Reuel je bio Ibnijin sin.
9. Pripadnika Benjaminovog plemena u Jeruzalemu je bilo, prema njihovom obiteljskom stablu, devet stotina i pedeset šest. Svi su oni bili glavari obitelji.
10. Ovo su svećenici koji su živjeli u Jeruzalemu: Jedaja, Jehojarib, Jakin i
11. Azarija. Azarija je bio Hilkijin sin, Hilkija je bio Mešulamov sin, Mešulam je bio Sadokov sin, Sadok je bio Merajotov sin, a Merajot je bio Ahitubov sin. Ahitub je bio glavni službenik u Božjem Hramu.
12. Ondje je bio i Adaja, Jerohamov sin. Jeroham je bio Pašhurov sin, a Pašhur je bio Malkijin sin. Ondje je bio i Masaj, Adielov sin. Adiel je bio Jahzerin sin, Jahzera je bio Mešulamov sin, Mešulam je bio Mešilemitov sin, a Mešilemit je bio Imerov sin.
13. Svećenika, koji su ujedno bili i glavari obitelji, bilo je tisuću sedam stotina i šezdeset. Bili su to sposobni ljudi, zaduženi za vršenje službe u Božjem Hramu.
14. Od Levita, u Jeruzalemu je živio Šemaja, Hašubov sin. Hašub je bio Azrikamov sin, Azrikam je bio Hašabijahov sin, a Hašabijah je bio Merarijev potomak.
15. Ondje su živjeli i Bakbakar, Hereš, Galal i Matanija. Matanija je bio Mikin sin, Mika je bio Zikrijev sin, a Zikri je bio Asafov sin.
16. Obadija je bio Šemajin sin, Šemaja je bio Galalov sin, a Galal je bio Jedutunov sin. Berekija je bio Asin sin, a Asa je bio Elkanin sin. Berekija je živio u netofanskim selima .
17. Ovo su vratari koji su živjeli u Jeruzalemu: Šalum, Akub, Talmon i Ahiman te njihovi rođaci. Poglavar im je bio Šalum.
18. Radi se o vratarima iz Levijevog plemena, a stoje kod Kraljevih vrata na istoku.
19. Šalumov je otac bio Kore, Koreov je otac bio Abjasaf, a Abjasafov je otac bio Korah. Šalum i njegova braća bili su iz Korahove obitelji i svi su bili vratari. Bili su zaduženi za čuvanje ulaza u Sveti šator, baš kao i njihovi preci koji su bili zaduženi za čuvanje ulaza u BOŽJE prebivalište.
20. Dotad je nadglednik vratara bio Pinhas, Eleazarov sin. BOG je bio s njim.
21. Zaharija, Mešelemijin sin, bio je čuvar ulaza u Sveti šator.
22. Ukupno su bila dvije stotine dvanaestorica ljudi izabranih da čuvaju vrata Svetog šatora. Imena su im zapisana u obiteljskim stablima iz njihovih sela, a na tu su ih važnu službu postavili David i vidjelac Samuel.
23. Tako su oni i njihovi potomci čuvali vrata BOŽJEGA Hrama unutar kojeg je bio Sveti šator.
24. Vratari su bili na četiri strane: na istoku, na zapadu, na sjeveru i na jugu.
25. Njihovi su rođaci sa sela ponekad morali doći na sedam dana i pomoći im.
26. A četvorica glavnih čuvara vrata, koji su bili Leviti, bila su zadužena za prostorije i riznice Božjega Hrama.
27. Noć su provodili oko Božjega Hrama, a dužnost im je bila da ga čuvaju i otključavaju svakog jutra.
28. Neki od Levita brinuli su se o predmetima za službu u Hramu i prebrojavali ih dok su se unosili i iznosili.
29. Drugi su bili određeni da vode brigu o opremi i posuđu u svetištu, kao i o brašnu, vinu, ulju, tamjanu i začinima.
30. Međutim, za izradu pomasti od začina bili su zaduženi svećenici.
31. Levit po imenu Matitija, prvorođeni sin Korahovog potomka Šaluma, bio je zadužen za skrb o svemu što se peklo u tavi.
32. A neki od njihovih rođaka Kehatovaca vodili su brigu o pečenju svetoga kruha za svaki šabat.
33. Pjevači, glavari levitskih obitelji, bili su oslobođeni svakoga drugog posla. Živjeli su u hramskim prostorijama jer su i danju i noću bili na dužnosti.
34. Sve su to bili glavari levitskih obitelji, vođe zapisane u svojim obiteljskim stablima, a živjeli su u Jeruzalemu.
35. Jeiel je utemeljio Gibeon i ondje živio sa svojom ženom Maakom.
36. Prvorođeni mu se sin zvao Abdon, a ostali su bili Sur, Kiš, Baal, Ner, Nadab,
37. Gedor, Ahjo, Zaharija i Miklot.
38. Miklot je imao sina Šimeama. Jeielova je obitelj živjela u Jeruzalemu, blizu svojih rođaka.
39. Ner je imao sina Kiša, Kiš je imao sina Šaula, a Šaulu su se rodili Jonatan, Malki Šua, Abinadab i Eš Baal.
40. Jonatanov je sin bio Merib Baal, a njemu se rodio Mika.
41. Mikini su sinovi bili Piton, Melek, Tahrea i Ahaz.
42. Ahaz je imao sina Jaru, Jara je imao sinove Alemeta, Azmaveta i Zimrija, koji je imao sina Mosu,
43. Mosa je imao sina Binu, koji je imao sina Refaju, Refaja je imao sina Elasu, a Elasa Asela.
44. Asel je imao šestoricu sinova koji su se zvali Azrikam, Bokru, Išmael, Šearija, Obadija i Hanan. Bila su to Aselova djeca.

1 Ljetopisa 10:1-14
1. Filistejci su poveli bitku protiv Izraela. Izraelci su bježali pred njima i mnogo ih je poginulo na planini Gilboa.
2. Filistejci su pritisnuli Šaula i njegove sinove. Ubili su mu sinove Jonatana, Abinadaba i Malki Šuu.
3. Bitka se zaoštrila oko Šaula, sustigli su ga strijelci i teško ranili.
4. Tada je Šaul rekao svom štitonoši: »Izvuci svoj mač i probodi me. Inače, doći će nevjernici, ubiti me i zlostavljati.« No štitonoša je bio užasnut i nije to htio učiniti. Stoga, Šaul je uzeo svoj mač i bacio se na njega.
5. Kad je štitonoša vidio da je Šaul mrtav, i on se bacio na svoj mač te umro.
6. Tako su poginuli Šaul i njegovi sinovi, tako je uništena njegova obitelj.
7. Izraelci u dolini vidjeli su da se vojska razbježala te da su poginuli Šaul i njegovi sinovi. Napustili su tada svoje gradove i pobjegli, a Filistejci su došli i nastanili se ondje.
8. Kad su sljedećeg dana Filistejci došli opljačkati poginule, našli su Šaula i njegove sinove mrtve na planini Gilboa.
9. Nakon što su opljačkali Šaula, uzeli su njegovu glavu i oružje. Poslali su glasnike po cijeloj filistejskoj zemlji da objave vijesti svojim lažnim bogovima i narodu.
10. Šaulovo su oružje stavili u hram svojih bogova, a glavu mu objesili u hramu boga Dagona.
11. Kad su stanovnici Jabeša u Gileadu čuli što su Filistejci učinili Šaulu,
12. najhrabriji među njima otišli su i uzeli tijela Šaula i njegovih sinova. Donijeli su ih u Jabeš i njihove kosti pokopali pod velikim drvetom. Potom su postili sedam dana.
13. Šaul je poginuo zato što nije bio vjeran BOGU. Nije se držao BOŽJE riječi. Čak je pokušao dozvati duh mrtvaca
14. umjesto da se obrati BOGU. Zato ga je BOG pogubio i predao kraljevstvo Jišajevom sinu Davidu.

Psalmi 77:10-15
10. Najveću mi patnju zadaje to što snaga Svevišnjega više nije s nama.
11. Sjećat ću se BOŽJIH djela i svih tvojih davnih čuda.
12. Mislit ću na sva tvoja djela i razmišljati o onom što si učinio.
13. Svet je tvoj put, Bože. Koji je bog velik kao naš?
14. Ti si Bog koji čini čuda, svoju silu pokazuješ narodima.
15. Svojom si rukom otkupio svoj narod, potomke Jakova i Josipa. Selah

Izreka 19:15-16
15. Lijenost donosi dubok san i lijenčina ostaje gladan.
16. Tko sluša zapovijedi, živjet će, a tko ne pazi kako živi, poginut će.

Djela Apostolska 6:1-15
1. Broj je učenika rastao. U to su se vrijeme učenici, porijeklom grčki Židovi, počeli tužiti na ostale Židove, govoreći da se njihove udovice zanemaruju pri svakodnevnoj raspodjeli hrane.
2. Apostoli su sazvali sve učenike i rekli im: »Nije u redu da mi zanemarujemo službu Božje riječi da bismo se bavili raspodjelom hrane.
3. Braćo i sestre, odaberite između sebe sedmoricu muškaraca na dobrom glasu — pune Duha i mudrosti. Njih ćemo postaviti za tu službu.
4. Tako ćemo se mi moći posvetiti molitvi i poučavanju Božje riječi.«
5. Ovaj se prijedlog svima svidio pa su izabrali Stjepana — čovjeka punog vjere i Svetog Duha — Filipa , Prohora, Nikanora, Timona, Parmena i nekadašnjeg obraćenika na židovstvo — Nikolu iz Antiohije, te ih
6. doveli apostolima, a oni su se pomolili i položili ruke na njih.
7. Božja se riječ širila, a broj je učenika u Jeruzalemu osjetno porastao. I mnogi su židovski svećenici prigrlili vjeru.
8. Stjepan je bio čovjek pun milosti i sile. Činio je silne i čudesne znakove u narodu.
9. No neki su iz takozvane Sinagoge slobodnjaka ustali protiv njega. Bili su to Židovi iz Cirene i Aleksandrije, kao i iz Cilicije i Azije. Počeli su raspravljati sa Stjepanom,
10. ali se nisu mogli suprotstaviti mudrosti i Duhu kojim je govorio.
11. Onda su neke nagovorili da kažu: »Čuli smo ga da huli protiv Mojsija i protiv Boga.«
12. Na taj su način razbjesnili narod, starješine i učitelje Zakona, a oni su uhvatili Stjepana i izveli ga pred Veliko vijeće.
13. Doveli su i lažne svjedoke, koji su govorili: »Ovaj čovjek neprestano govori protiv ovoga svetog mjesta i protiv Zakona.
14. Mi smo ga čuli kad je rekao da će taj Isus iz Nazareta razoriti ovo mjesto i promijeniti običaje koje nam je dao Mojsije.«
15. Svi, koji su sjedili u Velikom vijeću, uprli su pogled u njega. Vidjeli su da je njegovo lice poput anđeoskog.