A A A A A
Biblija u jednoj godini
Lipanj 19

1 Ljetopisa 1:1-54
1. Nakon Adama uslijedili su ovi naraštaji: Šet, Enoš, Kenan, Mahalalel, Jared, Enoh, Metušalah, Lamek i Noa.
2. ***
3. ***
4. Noini su sinovi bili Šem, Ham i Jafet.
5. Jafetovi potomci bili su Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tubal, Mešek i Tiras.
6. Gomerovi su potomci bili Aškenaz, Rifat i Togarma.
7. Javanovi su potomci bili Eliša, Taršiš, Ciprani i Rodijci.
8. Hamovi su potomci bili Kuš, Misrajim, Put i Kanaan.
9. Kušovi su potomci bili Seba, Havila, Sabta, Raama i Sabteka. Raamini su potomci bili Šeba i Dedan.
10. Nimrod, Kušov potomak, postao je prvi među vladarima svijeta.
11. Od Misrajima potječu Ludijci, Anamci, Lehapci, Naftuhijci,
12. Patrušani, Kaftorci i Kasluhijci, od kojih su potekli Filistejci.
13. Od Kanaana je potekao njegov prvorođeni sin Sidon te Hetiti,
14. Jebusejci, Amorejci, Girgašani,
15. Hivijci, Arkijci, Sinijci,
16. Arvadijci, Semarijci i Hamaćani.
17. Šemovi su potomci bili Elam, Ašur, Arpakšad, Lud i Aram. Aramovi su sinovi bili Us, Hul, Geter i Mešek .
18. Arpakšadu se rodio Šelah, a Šelahu Eber.
19. Eberu su se rodila dvojica sinova. Jedan se zvao Peleg, jer se u njegovo vrijeme čovječanstvo podijelilo , a brat mu se zvao Joktan.
20. Od Joktana lozu vuku Almodad, Šelef, Hasarmavet, Jerah,
21. Hadoram, Uzal, Dikla,
22. Obal, Abimael, Šeba,
23. Ofir, Havila i Jobab. Svi su oni bili Joktanovi sinovi.
24. Šemovi su potomci bili Arpakšad, Šelah,
25. Eber, Peleg, Reu,
26. Serug, Nahor, Terah
27. i Abram, koji se zvao i Abraham.
28. Abrahamovi su sinovi bili Izak i Išmael.
29. Ovo su njihovi potomci: Išmaelov prvorođeni sin zvao se Nebajot, a potom su se rodili Kedar, Adbeel, Mibsam,
30. Mišma, Duma, Masa, Hadad, Tema,
31. Jetur, Nafiš i Kedma. Bili su to Išmaelovi sinovi.
32. Abraham je također dobio sinove s Keturom, svojom ženom ropkinjom . To su: Zimran, Jokšan, Medan, Midjan, Jišbak i Šuah. Jokšanovi su sinovi bili Šeba i Dedan.
33. Midjanovi su sinovi bili Efa, Efer, Enok, Abida i Eldaa. Svi su oni bili Keturini potomci.
34. Abrahamu se rodio Izak, a Izakovi su sinovi bili Ezav i Izrael.
35. Ezavljevi su sinovi bili Elifaz, Reuel, Jeuš, Jalam i Korah.
36. Elifazovi su sinovi bili Teman, Omar, Sefi, Gatan i Kenaz. Elifaz je s Timnom imao sina Amaleka.
37. Reuelovi su sinovi bili Nahat, Zerah, Šama i Miza.
38. Seirovi su potomci bili Lotan, Šobal, Sibeon, Ana, Dišon, Eser i Dišan.
39. Lotan je imao sestru Timnu, a sinovi su mu bili Hori i Homam.
40. Šobalovi su sinovi bili Alvan, Manahat, Ebal, Šefi i Onam. Sibeonovi su sinovi bili Aja i Ana.
41. Ana je imao sina Dišona. Dišonovi su sinovi bili Hamram, Ešban, Jitran i Keran.
42. Eserovi su sinovi bili Bilhan, Zaavan i Akan . Dišanovi su sinovi bili Us i Aran.
43. Edom je imao kraljeve davno prije Izraela. Ovo su edomski kraljevi: Bela je bio Beorov sin. Njegov se grad zvao Dinhaba.
44. Kad je umro Bela, naslijedio ga je Jobab, sin Zeraha iz grada Bosre.
45. Kad je umro Jobab, naslijedio ga je Hušam iz zemlje Temanaca.
46. Kad je umro Hušam, naslijedio ga je Hadad, Bedadov sin, koji je pobijedio Midjance na području Moaba. Hadadov grad zvao se Avit.
47. Kad je umro Hadad, naslijedio ga je Samla iz Masreke.
48. Kad je umro Samla, naslijedio ga je Šaul iz Rehebota na rijeci Eufrat.
49. Kad je umro Šaul, naslijedio ga je Baal Hanan, Akborov sin.
50. Kad je umro Baal Hanan, naslijedio ga je Hadad. Njegov se grad zvao Pai. Žena mu se zvala Mehetabela, a bila je Matredova kći i Mezahabova unuka.
51. Potom je umro i Hadad. Glavari su Edoma bili Timna, Alva, Jetet,
52. Oholibama, Ela, Pinon,
53. Kenaz, Teman, Mibsar,
54. Magdiel i Iram. To je popis edomskih glavara.

1 Ljetopisa 2:1-55
1. Ovo su bili Izraelovi sinovi: Ruben, Šimun, Levi, Juda, Isakar, Zebulun,
2. Dan, Josip, Benjamin, Naftali, Gad i Ašer.
3. Judini su sinovi bili Er, Onan i Šela. Njih mu je trojicu rodila Kanaanka, Šuina kći. Er, Judin prvorođeni sin, bio je toliko zao da ga je ubio BOG.
4. Tamara, Judina snaha, rodila je Judi Peresa i Zeraha pa je on imao ukupno petoricu sinova.
5. Peresovi su sinovi bili Hesron i Hamul.
6. Zerah je imao petoricu sinova: Zimrija, Etana, Hemana, Kalkola i Daru.
7. Zimrijev sin zvao se Karmi, a Karmijev Akar , koji je na Izrael navukao nevolju. Nakon bitke zadržao je predmete određene za potpuno uništenje i tako prekršio Božju zabranu.
8. Etanov sin zvao se Azarija.
9. Hesronu su se rodili sinovi Jerahmeel, Ram i Kelubaj.
10. Ram je bio otac Aminadabu, a Aminadab Nahšonu, koji je bio poglavar naroda Jude.
11. Nahšonu se rodio Salmon, Salmonu Boaz,
12. Boazu Obed, a Obedu Jišaj.
13. Prvorođeni Jišajev sin zvao se Eliab, drugi Abinadab, treći Šimea,
14. četvrti Netanel, peti Radaj,
15. šesti Osem, a sedmi David.
16. Sestre su im se zvale Seruja i Abigajla. Seruja je imala trojicu sinova — Abišaja, Joaba i Asahela.
17. Abigajla je rodila Amasu, a otac mu je bio Išmaelac Jeter.
18. Hesronov je sin Kaleb bio oženjen Azubom i Jeriotom, a njegovi su sinovi bili: Ješer, Šobab i Ardon.
19. Kad je umrla Azuba, Kaleb se oženio Efratom, a ona mu je rodila Hura.
20. Hur je imao sina Urija, a Uri Besalela.
21. Kasnije, kad je Hesron imao šezdeset godina, oženio je kćer Makira, čovjeka koji se prvi naselio u Gileadu. Ona mu je rodila sina po imenu Segub.
22. Segub je bio otac Jaira koji je vladao nad dvadeset i tri grada u zemlji Gilead.
23. Međutim, Gešur i Aram osvojili su Jairove gradove, a među njima i Kenat sa svih šezdeset okolnih naselja. Sve su to bili potomci Gileadovog pretka Makira.
24. Nakon što je Hesron umro, njegovu je udovicu Efratu oženio sin mu Kaleb. S njom je imao sina Ašura koji se prvi naselio u gradu Tekoi.
25. Jerahmeel je bio prvorođeni Hesronov sin, a njegov je prvorođeni sin bio Ram. Osim njega, sinovi su mu bili i Buna, Oren, Osem i Ahija.
26. Jerahmeel je imao još jednu ženu, Ataru, a ona je bila Onamova majka.
27. Ovo su bili sinovi prvorođenoga Jerahmeelovog sina Rama: Maas, Jamin i Eker.
28. Onamovi su sinovi bili Šamaj i Jada, a Šamajevi Nadab i Abišur.
29. Abišurova žena zvala se Abihajla, a rodila mu je Ahbana i Molida.
30. Nadabovi su sinovi bili Seled i Apaim; Seled je umro bez djece.
31. Apaim je imao sina Jišija, Jiši Šešana, a Šešan je imao sina Ahlaja.
32. Šamajev je brat Jada imao sinove Jetera i Jonatana. Jeter je umro bez djece,
33. a Jonatan je imao dvojicu sinova: Peleta i Zazu. Sve su to bili Jerahmeelovi potomci.
34. Šešan nije imao sinova, nego samo kćeri. Imao je i jednog slugu, Egipćanina po imenu Jarha.
35. Za njega je udao jednu svoju kćer, a ona je rodila Ataja.
36. Ataj je bio Natanov otac, Natan Zabadov,
37. Zabad Eflalov, Eflal Obedov,
38. Obed Jehuov, Jehu Azarijin,
39. Azarija Helesov, Heles Elasov,
40. Elas Sismajev, Sismaj Šalumov,
41. Šalum Jekamijin, Jekamija Elišamin.
42. Jerahmeelov brat Kaleb imao je i drugu djecu. Njegov je prvorođeni sin Meša prvi naselio grad Zif, a drugi sin, Mareša, bio je otac Hebrona.
43. Hebronovi su se sinovi zvali: Korah, Tapuah, Rekem i Šema.
44. Šemi se rodio sin Raham, koji je prvi naselio grad Jorkoam. Rekemu se rodio sin Šamaj,
45. a Šamaj je imao sina Maona koji je prvi naselio grad Bet Sur.
46. Kaleb je imao ženu ropkinju Efu i s njom sinove Harana, Mosu i Gazeza. Haran je također imao sina po imenu Gazez.
47. Johdajevi su se sinovi zvali: Regem, Jotam, Gešan, Pelet, Efa i Šaaf.
48. Kalebu je njegova žena ropkinja Maaka rodila Šebera i Tirhanu.
49. Ona je također bila majka Šaafa i Ševe. Šaaf je prvi naselio grad Madmanu, a Ševa gradove Makbenu i Gibeu. Kaleb je imao i kćer Aksu.
50. Kaleb je imao još potomaka. Hur, Efratin prvorođenac, imao je trojicu sinova: Šobal je prvi naselio Kirjat Jearim,
51. Salma je naselio Betlehem, a Haref je naselio Bet Gader.
52. Ovo su potomci Šobala, pretka Kirjat Jearima: stanovnici Haroe, pola Manahaćana
53. te obitelji Kirjat Jearima — Jitrani, Putovci, Šumatovci i Mišrani. Od njih porijeklo vuku Sorani i Eštaolci.
54. Salmini su potomci stanovnici Betlehema, Netofe, Atrot Bet Joaba, pola Manahovaca, Sorani
55. te obitelji pisara koje su živjele u Jabesu — Tiratovci, Šimeaćani i Sukatovci. Radi se o pisarima Kenijevcima koji porijeklo vode od Hamata, pretka Rekabove obitelji.

Psalmi 76:1-6
1. Voditelju zbora. Uz žičana glazbala. Asafova pjesma hvale. Boga se slavi u Judi, ime mu se štuje u Izraelu.
2. U Jeruzalemu mu je šator, on boravi na brdu Sion.
3. Tamo je slomio strijele, štitove, mačeve i bojno oružje. Selah
4. Bog se vraća u slavi i blještavom svjetlu, s gore gdje je svladao neprijatelje.
5. Hrabri leže orobljeni, u posljednji san utonuli; ratnici ni ruku ne mogu podići.
6. Od tvoje prijetnje, Jakovljev Bože, i jahač i konj leže obamrli.

Izreka 19:6-7
6. Mnogi se ulaguju uvaženim ljudima i svatko želi biti prijatelj darežljivima.
7. Siromah je mrzak i svojoj rodbini, a još više ga se klone prijatelji. Kad mu zatrebaju, oni se ne odazivaju.

Djela Apostolska 4:1-22
1. Dok su Petar i Ivan govorili narodu, prišli su im svećenici, zapovjednik hramske straže i neki saduceji .
2. Uzrujali su se zbog toga što su Petar i Ivan poučavali i navješćivali uskrsnuće od mrtvih na Isusovom primjeru.
3. Uhitili su ih, a kako je već bila večer, stavili su ih u pritvor do sljedećeg dana.
4. A mnogi su od onih, koji su bili čuli njihovu poruku, povjerovali. Tako se broj onih koji su povjerovali popeo na otprilike pet tisuća.
5. Sutradan su se židovski vođe, starješine i učitelji Zakona okupili u Jeruzalemu.
6. Tamo su bili i vrhovni svećenik Ananija, Kaifa, Ivan, Aleksandar i svi iz obitelji vrhovnog svećenika.
7. Izveli su apostole pred njih i počeli ih ispitivati: »Čijom ste silom i u čije ime to učinili?«
8. Tada im je Petar, ispunjen Svetim Duhom, rekao: »Narodni vođe i starješine!
9. Ako nas danas ispitujete zbog dobrog djela učinjenog jednom invalidu i pitate nas kako je izliječen,
10. onda biste svi vi i čitav izraelski narod trebali znati: to je učinjeno po imenu Isusa Krista iz Nazareta, kojeg ste vi razapeli i kojeg je Bog podigao iz mrtvih. Po njemu ovaj čovjek sada stoji pred vama zdrav.
11. Isus je ‘kamen koji ste vi, graditelji, odbacili, a koji je postao temeljnim kamenom’.
12. Jedino Isus može spasiti! Niti jedno drugo ime na svijetu nije dano ljudima da se po njemu mogu spasiti.«
13. Kad su vidjeli Petrovu i Ivanovu neustrašivost i shvatili da su samo obični, neobrazovani ljudi, ostali su zadivljeni. Onda su shvatili da su njih dvojica bila s Isusom.
14. Budući da je čovjek, kojeg su iscijelili stajao tamo s njima, nisu im na to ništa više mogli odgovoriti.
15. Naredili su im da izađu iz vijećnice, a zatim se među sobom posavjetovali. Rekli su:
16. »Što da učinimo s ovim ljudima? Svima koji žive u Jeruzalemu jasno je da su oni učinili veliko čudo. Mi to ne možemo zanijekati.
17. No zabranimo im da ubuduće govore o tom imenu. Tako se njihovo učenje neće više širiti među ljudima.«
18. Pozvali su ih unutra i naredili im da ubuduće ne govore niti poučavaju u Isusovo ime.
19. Ali Petar i Ivan su im odgovorili: »Prosudite sami je li ispravno pred Bogom da budemo poslušni vama, a ne Bogu.
20. Ne možemo a da ne govorimo o onome što smo čuli i vidjeli.«
21. Židovski su im starješine opet zaprijetili pa ih pustili. Nisu mogli pronaći nikakav izgovor da ih kazne jer su svi veličali Boga zbog onoga što se dogodilo.
22. Čovjeku, koji je čudesno ozdravljen, bilo je više od četrdeset godina.