A A A A A
Biblija u jednoj godini
Travanj 11

Jošua 11:1-23
1. Kad je za sve to doznao Jabin, kralj Hasora, odlučio je sazvati vojske nekoliko kraljeva. Poslao je poruku kralju Jobabu u Madon te kraljevima Šimrona i Akšafa,
2. kao i kraljevima u sjevernom gorju i pustinji južno od Galilejskog jezera. Pozvao je i kraljeve iz Šefela i Nafot Dora na zapadu,
3. kao i iz Kanaana, od istoka do zapada. Jabin je pozvao i Amorejce, Hetite, Perižane i Jebusejce iz gorja, kao i Hivijce iz podnožja brda Hermon kod Mispe.
4. Sve su se njihove vojske udružile. Vojnika je bilo kao pijeska na morskoj obali, a imali su i mnogo konja i bojnih kola.
5. Svi su se ti kraljevi udružili u borbi protiv Izraela i zajedno utaborili kod rijeke Merom.
6. No BOG je rekao Jošui: »Ne boj ih se. Sutra ću u ovo vrijeme Izraelcima dati pobjedu. Ti ćeš ih sve pobiti, osakatiti im konje i spaliti bojna kola.«
7. Iznenadivši ih, Jošua je s čitavom svojom vojskom napao neprijateljske postrojbe kod rijeke Merom.
8. BOG ih je predao Izraelcima koji su ih porazili. Progonili su neprijatelje sve do Velikog Sidona, do Misrefot Maima i doline Mispe na istoku, dok ih sve nisu pobili.
9. Jošua je učinio onako kako je BOG rekao: osakatio im je konje i spalio bojna kola.
10. Zatim se Jošua vratio i zauzeo Hasor koji je predvodio sva kraljevstva. Mačem je pogubio kralja
11. i sve ljude u gradu. Potpuno su ih zatrli, ne poštedjevši nijednog čovjeka. K tomu, Jošua je i spalio Hasor.
12. Zauzeo je sve te kraljevske gradove i mačem pogubio njihove kraljeve. Sve je u njima pobio, kao što je bio zapovjedio BOŽJI sluga Mojsije.
13. No od svih tih gradova, podignutih na brežuljcima, Izrael nije spalio ni jedan osim Hasora, koji je spalio Jošua.
14. Izraelci su uzeli za sebe sva dobra i stoku iz tih gradova, ali ljude nisu poštedjeli. Nikoga nisu ostavili na životu.
15. Što je BOG bio zapovjedio svome slugi Mojsiju, to je on zapovjedio Jošui. Jošua ga je poslušao i izvršio sve što je BOG bio zapovjedio Mojsiju.
16. Tako je Jošua zauzeo cijelu zemlju: gorje, čitave krajeve Negev, Gošen i Šefelu, Jordansku dolinu i izraelske planine
17. — od brda Halak, što se uzdiže prema Seiru, do Baal Gada ispod brda Hermon u libanonskoj dolini. Porazio je, zarobio i pogubio sve tamošnje kraljeve.
18. Jošua je dugo ratovao protiv svih tih kraljeva,
19. a s Izraelcima je mir sklopio samo Gibeon u kojem su živjeli Hivijci. Svi su drugi gradovi bili osvojeni u ratu.
20. BOG je učinio da budu tvrdog srca i da vode rat protiv Izraela. Stoga, Izrael ih je potpuno uništio, zatirući ih bez milosti, kao što je BOG bio zapovjedio Mojsiju.
21. Jošua je istrijebio i Anakovce iz Gorja, Hebrona, Debira i Anaba, iz svih planina Jude i Izraela. Potpuno je uništio i njih i njihove gradove.
22. Nitko od Anakovaca nije ostao u izraelskoj zemlji — tek njih nekoliko u Gazi, Gatu i Ašdodu.
23. Tako je Jošua zauzeo cijelu zemlju, baš kao što je BOG bio rekao Mojsiju. Jošua ju je potom dao u nasljedstvo Izraelu, svakome plemenu određeni dio. Potom se zemlja odmorila od rata.

Jošua 12:1-24
1. Izraelci su najprije zauzeli zemlju s istočne strane rijeke Jordan. Njihovom je postala sva zemlja od klanca Arnon do brda Hermon, uključujući istočni dio Jordanske doline. Ovo su kraljevi koje su Izraelci pobijedili:
2. Pobijedili su Sihona, kralja Amorejaca, koji je bio u Hešbonu i vladao zemljom od Aroera na rubu klanca Arnona do potoka Jaboka. Zemlja mu je sezala do sredine klanca, gdje je bila granica Amonaca. Vladao je i nad polovicom zemlje Gileada
3. i nad istočnim dijelom Jordanske doline, od Galilejskog jezera do Mrtvog mora. Vlast mu se protezala i od Bet Ješimota do obronaka planine Pisge na jugu.
4. Pobijedili su i Oga, kralja Bašana. On je bio jedan od zadnjih Refaimaca, a vladao je u Aštarotu i Edreju.
5. Og je imao vlast nad planinom Hermon, gradom Salkom i cijelim Bašanom. Zemlja mu se protezala sve do zemlje Gešuraca i Maakadovaca. Og je vladao i nad drugom polovicom Gileada, sve do granice Hešbona, gdje je kralj bio Sihon.
6. BOŽJI sluga Mojsije i Izraelci pobijedili su sve te kraljeve. Potom je Mojsije dao njihovu zemlju Rubenovom i Gadovom plemenu te polovini Manašeovog plemena.
7. Jošua i Izraelci porazili su brojne kraljeve na zapadnoj strani rijeke Jordan. Ta se zemlja prostirala zapadno od Baal Gada u Libanonskoj dolini, sve do brda Halak, što se uzdiže nasuprot Seiru. Jošua ju je raspodijelio Izraelovim plemenima i svakome dao dio u nasljedstvo.
8. Bio je to gorski kraj, zapadni obronci, Jordanska dolina, istočne planine, pustinja i Negev, zemlje koje su pripadale Hetitima, Amorejcima, Kanaancima, Perižanima, Hivijcima i Jebusejcima. Ovo su kraljevi koje su pobijedili Izraelci:
9. kraljevi Jerihona, Aja (blizu Betela),
10. Jeruzalema, Hebrona,
11. Jarmuta, Lakiša,
12. Eglona, Gezera,
13. Debira, Gedera,
14. Horme, Arada,
15. Libne, Adulama,
16. Makede, Betela,
17. Tapuaha, Hefera,
18. Afeka, Šarona,
19. Madona, Hasora,
20. Šimron Merona, Akšafa,
21. Taanaka, Megidoa,
22. Kedeša, Jokneama na Karmelu,
23. Dora na brdu Dor, Gojima u Gilgalu i
24. Tirse. Ukupno je pobijeđen trideset i jedan kralj.

Psalmi 44:4-19
4. Ti si moj Kralj i moj Bog, ti daješ pobjede Jakovljevom narodu.
5. S tobom neprijatelje potiskujemo, tvojim imenom protivnike gazimo.
6. Ne pouzdajem se u svoj lûk, ne spašava me moj mač.
7. Ti nas od neprijatelja spašavaš, mrzitelje naše ruglu izvrgavaš.
8. Neprestano se Bogom hvalimo i zauvijek tvoje ime slavimo.
9. Ali, ti si nas odbacio i izvrgnuo sramoti, nisi išao u bitku s našim vojskama.
10. Natjerao si nas da uzmaknemo pred neprijateljem pa su nam naši mrzitelji uzeli plijen.
11. Predao si nas kao ovce za klanje i raštrkao nas među druge narode.
12. Svoj narod si u bescjenje prodao, ništa za njih nisi tražio.
13. Izvrgnuo si nas ruglu, susjedi nam se smiju i rugaju.
14. Učinio si nas šalom među narodima pa prezirno odmahuju glavama.
15. Sramota je moja neprestano preda mnom, lice mi je prekriveno sramom,
16. zbog vike onoga koji me vrijeđa i pogrđuje, zbog neprijatelja koji mi se osvećuje.
17. Sve nas je to snašlo, ali nismo te zaboravili, ni tvoj savez prekršili.
18. Nisu nam se srca od tebe okrenula, niti smo s tvoga puta skrenuli,
19. a ti si nas u zemlji šakala slomio, i smrtnom tamom nas prekrio.

Izreka 14:1-2
1. Mudra žena gradi svoj dom, a nerazumna ga ruši svojim postupcima.
2. Tko živi ispravno, poštuje BOGA, a tko postupa prijevarno, prezire ga.

Luki 10:25-42
25. Tada je neki učitelj Zakona ustao i rekao Isusu u namjeri da ga iskuša: »Učitelju, što moram činiti da dobijem vječni život?«
26. A Isus mu je odgovorio: »Što piše u Zakonu? Što tamo čitaš?«
27. Čovjek je odgovorio: »Voli Gospodina, svoga Boga, svim srcem svojim, svom dušom svojom, svom snagom svojom i svim umom svojim« i »Voli svoga bližnjega kao sebe samoga.«
28. A Isus mu je rekao: »Točno si odgovorio. Čini tako i živjet ćeš!«
29. Čovjek se htio pokazati pravednim pa je upitao Isusa: »A tko je moj bližnji?«
30. Isus mu je odvratio: »Neki je čovjek silazio iz Jeruzalema u Jerihon i pao u ruke razbojnicima. Oni su ga svukli, pretukli i otišli. Čovjek je ostao ležati polumrtav.
31. Slučajno je tim putem prolazio neki svećenik. Kad ga je spazio, zaobišao ga je.
32. Naišao je i neki levit; kad ga je spazio, i on ga je zaobišao.
33. A neki je Samarijanac prolazio putem i došao do njega. Čim ga je spazio, sažalio se nad njim.
34. Prišao mu je, oprao mu rane uljem i vinom te ih previo. Zatim ga je stavio na svoju životinju, odveo u prenoćište i pobrinuo se za njega.
35. Sutradan je izvadio dva srebrnjaka, dao ih vlasniku prenoćišta i rekao mu: ‘Njeguj ga, a ako što dodatno potrošiš, ja ću ti platiti kad se vratim.’
36. Što misliš, koji se od ove trojice ponio kao bližnji prema onomu što je pao u ruke razbojnicima?«
37. Učitelj Zakona je odgovorio: »Onaj koji se sažalio nad njim.« A Isus mu je rekao: »Idi i čini kako je i on učinio!«
38. Dok je putovao sa svojim učenicima, ušao je u neko selo. Neka žena po imenu Marta primila ga je u kuću,
39. a imala je sestru Mariju. Marija je sjela pokraj Gospodinovih nogu i slušala što govori,
40. a Marta je bila zaokupljena raznim poslovima i posluživanjem. Došla je k njemu i rekla: »Gospodine, zar te nije briga što me sestra ostavila da sama radim sav posao? Reci joj da mi pomogne!«
41. Gospodin joj je odgovorio: »Marta, Marta, tebe muči i uznemiruje mnogo toga,
42. a samo je jedno važno. Marija je izabrala za sebe ono najbolje što joj neće biti oduzeto.«