A A A A A

Brojeva 3:1-51
1. Ovo je povijest Aronove i Mojsijeve obitelji u vrijeme kad je BOG govorio Mojsiju na Sinajskoj planini.
2. Imena Aronovih sinova bila su: prvorođeni Nadab, zatim Abihu, Eleazar i Itamar.
3. Bila su to imena Aronovih sinova, odabranih za svećenike, a bili su postavljeni da služe kao svećenici.
4. No Nadab i Abihu bili su poginuli kad su u Sinajskoj pustinji pred BOGOM prinijeli nepropisan prinos. Budući da nisu imali sinove, samo su Eleazar i Itamar služili kao svećenici za života svog oca Arona.
5. BOG je rekao Mojsiju:
6. »Okupi Levijevo pleme pa ih dodijeli svećeniku Aronu da mu pomažu.
7. Neka rade kod Šatora sastanka za njega i cijelu zajednicu, obavljajući poslove vezane uz Sveti šator.
8. Neka vode brigu o svoj opremi Šatora sastanka i neka rade za Izraelce, obavljajući poslove vezane uz Sveti šator.
9. Levite daj Aronu i njegovim potomcima jer su od svih Izraelaca oni izabrani da se u potpunosti daju njemu.
10. Postavi Arona i sinove da služe kao svećenici. Ako netko drugi pokuša vršiti svećeničku službu, neka se pogubi.«
11. BOG je još rekao Mojsiju:
12. »Umjesto svih prvorođenaca koji se rode Izraelcima, uzeo sam Levite i oni su moji,
13. jer prvorođenci pripadaju meni. Nakon što sam pobio sve prvorođence u Egiptu, odlučio sam za sebe odvojiti sve prvorođence u Izraelu, bio to čovjek ili životinja. Oni su moji. Ja sam BOG.«
14. BOG je rekao Mojsiju u Sinajskoj pustinji:
15. »Prebroji Levite prema njihovim obiteljima i rodovima. Prebroji svako muško od jednog mjeseca i starije.«
16. I Mojsije ih je prebrojao, kao što mu je zapovjedio BOG.
17. Ovo su imena Levijevih sinova: Geršon, Kehat i Merari.
18. Imena Geršonovih sinova i njihovih rodova su: Libni i Šimi.
19. Kehatovi sinovi i njihovi rodovi su: Amram, Ishar, Hebron i Uziel.
20. Merarijevi sinovi i njihovi rodovi su: Mahli i Muši. Rodovi su to Levita prema njihovim precima.
21. Geršonu su pripadali rodovi Libnijaca i Šimijaca. Bili su to rodovi Geršonovaca.
22. Broj je svih prebrojanih muških od jednog mjeseca i starijih iznosio 7.500.
23. Rodovi su Geršonovaca taborovali na zapadu, iza Svetog šatora.
24. Glavar je Geršonovih rodova bio Eliasaf, Laelov sin.
25. U Šatoru sastanka Geršonovci su se brinuli o Svetom šatoru, vanjskom šatoru i prekrivaču, zavjesi na ulazu u Šator sastanka,
26. dvorišnoj zavjesi, zavjesi na ulazu u dvorište, koje je oko Svetog šatora i žrtvenika, konopcima i svime što je povezano sa zavjesama.
27. Kehatu su pripadali rodovi Amramovaca, Isharovaca, Hebronovaca i Uzielovaca. Bili su to rodovi Kehatovaca.
28. Broj je svih njihovih muških od jednog mjeseca i starijih iznosio 8.600 . Kehatovci su obavljali dužnosti vezane uz Svetište.
29. Rodovi Kehatovaca taborovali su s južne strane Svetog šatora.
30. Glavar je Kehatovog doma, koji se sastoji od rodova Kehatovaca, bio Elisafan, Uzielov sin.
31. Oni su se brinuli o Kovčegu, stolu, svijećnjaku, žrtveniku, predmetima koji su se koristili pri vršenju svećeničke službe, zavjesi i svime vezanim uz zavjesu.
32. Vrhovni je glavar Levita bio Eleazar, sin svećenika Arona. Bio je određen da nadgleda one koji su obavljali dužnosti vezane uz Svetište.
33. Merariju su pripadali rodovi Mahlijaca i Mušijaca. Bili su to rodovi Merarijevaca.
34. Broj je svih njihovih prebrojanih muških od jednog mjeseca i starijih iznosio 6.200.
35. Glavar je Merarijevog doma, koji se sastoji od rodova Merarijevaca, bio Suriel, Abihailov sin. Oni su taborovali na sjevernoj strani Svetog šatora.
36. Merarijevci su bili odgovorni za okvire Svetog šatora, poprečne šipke, stupove, postolja, svu opremu i sve što je vezano uz njihovu upotrebu,
37. kao i za stupove u dvorištu oko Svetog šatora, postolja stupova, kolčiće i konopce.
38. Mojsije, Aron i njegovi sinovi taborovali su istočno od Svetog šatora, to jest Šatora sastanka. Obavljali su službe u Svetištu i čuvali ga. Ako bi se bilo tko drugi približio Svetištu, bio bi pogubljen.
39. Ukupan je broj Levita prema njihovim obiteljima, svi muškarci od mjesec dana i stariji, koje su Mojsije i Aron prebrojali po BOŽJOJ zapovijedi, iznosio 22.000.
40. BOG je rekao Mojsiju: »Prebroji svako izraelsko prvorođeno muško od mjesec dana i starije te ga upiši poimence.
41. Uzmi Levite za mene umjesto svih izraelskih prvorođenaca i stoku Levita umjesto svih prvina izraelske stoke. Ja sam BOG.«
42. I Mojsije je prebrojao sve izraelske prvorođence, kao što mu je zapovjedio BOG.
43. Ukupan je broj prvorođenih muških od mjesec dana i starijih, upisanih poimence, iznosio 22.273.
44. BOG je još rekao Mojsiju:
45. »Uzmi Levite umjesto svih izraelskih prvorođenaca i stoku Levita umjesto izraelske stoke. Leviti su moji. Ja sam BOG.
46. Da bi otkupio ona 273 prvorođenca u Izraelu, koliko ih ima više od Levita,
47. skupi pet srebrnjaka po glavi, prema službenoj mjeri Svetišta .
48. Taj novac daj Aronu i njegovim sinovima kao otkupninu za one koji prelaze broj Levita.«
49. I Mojsije je skupio novac za otkupninu od onih koji su prelazili broj prvorođenaca što su ih otkupili Leviti.
50. Od izraelskih je prvorođenaca skupio 1.365 srebrnjaka , prema službenoj mjeri.
51. Mojsije je dao novac za otkupninu Aronu i njegovim sinovima, kao što mu je zapovjedio BOG.

Brojeva 4:1-49
1. BOG je rekao Mojsiju i Aronu:
2. »Izvršite popis Kehatovih potomaka iz Levijevog plemena prema njihovim rodovima i obiteljima.
3. Prebrojite sve muškarce u dobi od trideset do pedeset godina koji mogu služiti u Šatoru sastanka.
4. Služba je Kehatovaca u Šatoru sastanka brinuti se o najsvetijim predmetima.
5. Kad se tabor bude spremao za pokret, Aron i njegovi sinovi ući će u Šator, skinuti zaštitnu zavjesu i njome prekriti Kovčeg saveza.
6. Zatim će to prekriti prekrivačem od finih koža, prostrijeti preko plavu tkaninu i namjestiti šipke za nošenje.
7. Preko stola za svete kruhove prostrijet će plavu tkaninu i na stol staviti tanjure, žlice, pehare i posude za prinose pića. Sveti kruhovi neka također ostanu na stolu.
8. Potom će preko prostrijeti crvenu tkaninu, sve prekriti prekrivačem od glatkih koža i namjestiti šipke za nošenje stola.
9. Uzet će plavu tkaninu i njome pokriti svijećnjak i svjetiljke, škare za fitilj i podloške, i sve posude za opskrbljivanje uljem.
10. Zatim će umotati svijećnjak i sav pribor u prekrivač od glatkih koža i položiti ga na nosila.
11. Preko zlatnog žrtvenika prostrijet će plavu tkaninu pa ga prekriti glatkim kožama i namjestiti šipke za nošenje.
12. Uzet će sve predmete, koji se koriste pri služenju u Svetištu, umotati ih u plavu tkaninu, prekriti glatkim kožama i položiti na nosila.
13. Iz brončanog žrtvenika uklonit će pepeo i preko žrtvenika prostrijeti ljubičastu tkaninu.
14. Zatim će na njega položiti sav pribor koji se koristi za službu kod žrtvenika, uključujući žeravnike, vilice za meso, lopatice i posude. Preko njega će prostrijeti prekrivač od glatkih koža i namjestiti šipke za nošenje.
15. Prije negoli tabor bude spreman za pokret, Aron i njegovi sinovi moraju završiti s pokrivanjem svih dijelova Svetišta i svih svetih predmeta. Tek tada smiju doći Kehatovci koji će nositi stvari pomoću šipki jer ne smiju doticati svete predmete da ne poginu. To su predmeti Šatora sastanka koje Kehatovci trebaju nositi.
16. Eleazar, sin svećenika Arona, vodit će brigu o ulju za svjetiljke, mirisnom kâdu, svakodnevnim žitnim prinosima i ulju za pomazanje. Nadgledat će čitav Sveti šator i sve što je u njemu, čitavo Svetište i sav pribor.«
17. BOG je rekao Mojsiju i Aronu:
18. »Pazite da rodovi Kehatovaca ne budu istrijebljeni iz Levijevog plemena.
19. Ovako postupajte s njima, da ostanu na životu, da ne poginu kad se približe najsvetijim predmetima: neka Aron i njegovi sinovi uđu u Svetište i svakom Kehatovcu odrede što će raditi i što će nositi.
20. Kehatovci ni na tren ne smiju ući i pogledati svete predmete jer će poginuti.«
21. BOG je rekao Mojsiju:
22. »Izvrši i popis Geršonovih potomaka prema njihovim obiteljima i rodovima.
23. Prebroji sve muškarce u dobi od trideset do pedeset godina koji mogu raditi i služiti oko Šatora sastanka.
24. Rodovi Geršonovaca imaju dužnost spremati i prenositi sljedeće stvari:
25. spremat će i prenositi zavjese Svetog šatora, Šator sastanka, prekrivač od tkanine, gornji prekrivač od glatkih koža, zavjese s ulaza u Šator sastanka,
26. zavjese dvorišta oko Svetog šatora i žrtvenika, zavjesu s ulaza u dvorište, konopce i svu opremu koja se koristi uz zavjese. Geršonovci će se pobrinuti za sve što treba oko tih predmeta.
27. Sva njihova služba, bilo prenošenje ili neki drugi posao, neka se obavlja prema zapovijedi Arona i njegovih sinova. Odredit ćete im što trebaju nositi.
28. To je služba Geršonovih rodova oko Šatora sastanka. Obavljat će svoje dužnosti pod vodstvom Itamara, sina svećenika Arona.«
29. »Prebroji Merarijeve potomke prema njihovim rodovima i obiteljima.
30. Prebroji sve muškarce u dobi od trideset do pedeset godina koji mogu služiti oko Šatora sastanka.
31. Njihova je dužnost oko Šatora sastanka prenositi sljedeće: okvire Svetog šatora, poprečne šipke, stupove i postolja,
32. kao i stupove dvorišta s postoljima, šatorske kolčiće, konopce, svu opremu i sve što se koristi uz njih. Prema nazivu predmeta odredi im točno što trebaju nositi.
33. Služba je to Merarijevih rodova, sav njihov posao oko Šatora sastanka, pod vodstvom Itamara, sina svećenika Arona.«
34. Mojsije, Aron i glavari zajednice prebrojali su Kehatovce prema njihovim rodovima i obiteljima.
35. Svih muškaraca u dobi od trideset do pedeset godina, sposobnih za službu oko Šatora sastanka,
36. prebrojanih prema rodovima, bilo je 2.750.
37. Bio je to popis Kehatovih rodova koji su služili pri Šatoru sastanka. Mojsije i Aron su ih prebrojali po zapovijedi koju je BOG dao preko Mojsija.
38. Prebrojani su i Geršonovci prema svojim obiteljima i rodovima.
39. Svih muškaraca u dobi od trideset do pedeset godina, sposobnih za fizički rad oko Šatora sastanka,
40. prebrojanih prema rodovima i obiteljima, bilo je 2.630.
41. Bio je to popis Geršonovih rodova koji su služili pri Šatoru sastanka. Mojsije i Aron su ih prebrojali po BOŽJOJ zapovijedi.
42. Prebrojani su i Merarijevci prema svojim rodovima i obiteljima.
43. Svih muškaraca u dobi od trideset do pedeset godina, sposobnih za fizički rad oko Šatora sastanka,
44. prebrojanih prema rodovima, bilo je 3.200.
45. Bio je to popis Merarijevih rodova. Mojsije i Aron prebrojali su ih po zapovijedi koju je BOG dao preko Mojsija.
46. Tako su Mojsije, Aron i glavari Izraela prebrojali sve Levite prema njihovim rodovima i obiteljima.
47. Ukupan je broj svih muškaraca u dobi od trideset do pedeset godina, sposobnih za opsluživanje i prenošenje Šatora sastanka,
48. iznosio 8.580.
49. Prema zapovijedi, koju je BOG dao preko Mojsija, svakom je određeno što će raditi i što će prenositi. Tako su popisani, kao što je BOG zapovjedio Mojsiju.

Psalmi 30:1-7
1. Davidova pjesma za posvećenje Hrama. Slavim te, BOŽE, jer si me spasio, nisi dao da se neprijatelji nada mnom raduju.
2. BOŽE moj, zvao sam te upomoć, a ti si mi zdravlje donio.
3. Podigao si me, BOŽE, iz svijeta smrti , život mi spasio od silaska u grob.
4. Slavite BOGA, njegovi sljedbenici, hvalite ga i njegovo sveto ime zovite.
5. Njegova ljutnja traje samo za tren, a naklonost za cijeli život. Čak i da je noć puna suza, jutro će biti puno radosti.
6. Kad je sve bilo dobro, mislio sam: »Ništa loše ne može mi se dogoditi.«
7. Bio si dobar prema meni, BOŽE, a ja sam bio čvrst kao brdo. Ali, kad si se udaljio, cijeloga me strah ispunio.

Izreka 10:30-32
30. Pravedni nikada neće biti uklonjeni, a zli neće ostati u obećanoj zemlji.
31. Usta pravednoga mudro govore, a izopačen jezik bit će odsječen.
32. Usne pravednih znaju što je ispravno, a usta zlih samo što je izopačeno.

Marku 8:1-21
1. Jednom prilikom okupilo se mnogo ljudi pa, kako nisu imali što jesti, Isus je pozvao svoje učenike i rekao im:
2. »Žao mi je ovih ljudi. Sa mnom su već tri dana, a nemaju ništa za jelo.
3. Ako ih pošaljem kući gladne, onesvijestit će se na putu; neki od njih došli su izdaleka.«
4. Njegovi su učenici odgovorili: »Kako bi itko na ovom pustome mjestu mogao naći dovoljno kruha za sve ove ljude?«
5. Isus ih je upitao: »Koliko kruhova imate?« »Sedam«, odgovorili su.
6. Isus je zatim zapovjedio ljudima da sjednu na zemlju. Uzeo je sedam kruhova, zahvalio Bogu, razlomio ih i dao učenicima da podijele ljudima. Oni su ga poslušali.
7. Imali su, također, i nekoliko ribica. Isus je zahvalio za njih i rekao učenicima da i njih podijele.
8. Ljudi su jeli i nasitili se. Učenici su zatim sakupili ostatke hrane i napunili njima sedam košara.
9. Bilo je ondje oko četiri tisuće muškaraca. Kada su se najeli, Isus im je rekao da odu.
10. Odmah zatim ušao je sa svojim učenicima u lađicu. Uputili su se u okolicu Dalmanute.
11. Tada su došli farizeji i počeli se prepirati s njim. Da ga iskušaju, tražili su od njega čudesni znak s Neba.
12. Isus je duboko uzdahnuo i rekao: »Zašto ovaj naraštaj traži znak? Govorim vam istinu. Nikakav vam se znak neće dati.«
13. Zatim je otišao od njih, ušao je opet u lađicu i otplovio na drugu stranu jezera.
14. Njegovi su učenici zaboravili ponijeti kruh. Ništa nisu imali sa sobom u lađici osim jednoga kruha.
15. Isus ih je upozorio: »Pazite! Čuvajte se farizejskog i Herodovoga kvasca.«
16. A oni su počeli međusobno raspravljati o značenju, govoreći: »Rekao je to jer nemamo kruha.«
17. Isus je znao što govore pa im je rekao: »Zašto raspravljate o tome što nemate kruha? Još uvijek ne razumijete i ne shvaćate značenje? Zar ste tako tvrdoglavi?
18. Zar vaše oči ništa ne vide? Zar vaše uši ništa ne čuju? Zar se ne sjećate?
19. Kad sam razlomio pet kruhova za pet tisuća ljudi, koliko ste košara ostataka nakupili?« »Dvanaest«, rekli su.
20. »Kad sam razlomio sedam kruhova za četiri tisuće ljudi, koliko ste punih košara ostataka nakupili?« »Sedam«, rekli su.
21. Na to im je rekao: »Zar još uvijek ne razumijete?«