A A A A A

Brojeva 27:1-23
1. Selofhad je bio Josipov potomak, po očinskoj lozi (Josip, Manaše, Makir, Gilead, Hefer i Selofhad), a imao je kćeri koje su se zvale Mahla, Noa, Hogla, Milka i Tirsa.
2. One su došle na ulaz u Šator sastanka i stale pred Mojsija, svećenika Eleazara, glavare i cijelu zajednicu. Rekle su:
3. »Naš je otac umro u pustinji, ali nije bio među Korahovim pristalicama koje su se udružile protiv BOGA. Umro je zbog vlastitoga grijeha, a nije imao sinova.
4. Zašto da ime našeg oca nestane iz njegovog roda zato što nije imao sina? Dajte nam posjed među rođacima našeg oca.«
5. Tada je Mojsije donio njihov slučaj pred BOGA,
6. a BOG mu je rekao:
7. »Selofhadove kćeri su u pravu. Svakako im daj posjed u nasljedstvo među rođacima njihovog oca. Prenesi nasljedstvo njihovog oca na njih.
8. Reci Izraelcima: Ako čovjek umre, a nema sina, njegovo nasljedstvo prenesite na kćer.
9. Ako nema kćeri, nasljedstvo dajte njegovoj braći.
10. Ako nema braće, nasljedstvo dajte braći njegovog oca.
11. Ako njegov otac nije imao braće, nasljedstvo dajte njegovom najbližem rođaku u obitelji. Ovo neka bude zakonska odredba za Izraelce, kao što je BOG zapovjedio Mojsiju.«
12. BOG je rekao Mojsiju: »Popni se na ovu planinu u gorju Abarim i razgledaj zemlju koju sam dao Izraelcima.
13. Nakon što je razgledaš, i ti ćeš umrijeti, kao što je umro tvoj brat Aron.
14. Jer, kad se zajednica pobunila u pustinji Cin, obojica ste odbili poslušati moju zapovijed. Niste pokazali moju svetost pred njima dok su bili kod voda.« (Bilo je to na vodama Meribe kod Kadeša, u pustinji Cin.)
15. Mojsije je rekao BOGU:
16. »Neka BOG, koji je Bog duhova u svim tijelima, postavi nad ovom zajednicom čovjeka
17. koji će njome upravljati i predvoditi je, da BOŽJA zajednica ne bude kao ovce bez pastira.«
18. Nato je BOG rekao Mojsiju: »Uzmi Jošuu, Nunovog sina, čovjeka u kojem je Duh, i položi ruke na njega.
19. Neka stane pred svećenika Eleazara i cijelu zajednicu pa ga pred svima postavi za vođu.
20. Prenesi na njega svoju vlast, da bi mu se pokoravala cijela izraelska zajednica.
21. Kad treba donositi odluke, neka ode svećeniku Eleazaru, koji će za njega preko Urima tražiti odgovor od BOGA. Tako će se prema BOŽJIM zapovijedima kretati i on i cijela izraelska zajednica.«
22. I Mojsije učini kao što mu je zapovjedio BOG. Doveo je Jošuu pred svećenika Eleazara i cijelu zajednicu
23. te je položio ruke na njega i postavio ga za vođu, kao što mu je rekao BOG.

Brojeva 28:1-31
1. BOG je rekao Mojsiju:
2. »Zapovjedi Izraelcima: Pazite da u određeno vrijeme donosite hranu koja mi se vatrom prinosi kao ugodan miris.
3. Reci im: Ovo je žrtva koja se daruje vatrom i koju trebate prinositi BOGU: dva jednogodišnja janjeta bez tjelesne mane, kao svakodnevnu redovnu žrtvu.
4. Prinesite jedno janje ujutro, a drugo u suton,
5. sa žitnom žrtvom od kilograma žitne krupice zamiješane s litrom ulja od gnječenih maslina.
6. Redovna je to žrtva paljenica koja je ustanovljena na Sinajskoj planini, a koja se vatrom daruje BOGU kao ugodan miris.
7. Pripadajući prinos pića neka bude litra alkoholnog pića za svako janje. Taj prinos izlijte BOGU u Svetištu.
8. Drugo janje prinesite u suton, zajedno s prinosom žita i pića, isto kao ujutro. Žrtva je to koja se daruje vatrom kao ugodan miris BOGU.«
9. »Na šabat, poseban dan odmora, prinesite dva jednogodišnja janjca bez tjelesne mane, s prinosom pića i prinosom žita od dva kilograma žitne krupice zamiješane s uljem.
10. Radi se o žrtvi paljenici koja se prinosi na svaki šabat, uz redovnu žrtvu paljenicu i pripadajući prinos pića.«
11. »Prvog dana svakoga mjeseca prinesite BOGU žrtvu paljenicu od dva junca, jednog ovna i sedam jednogodišnjih janjaca bez tjelesne mane.
12. Uz svakog junca prinesite žitnu žrtvu od tri kilograma krupice zamiješane s uljem, uz ovna žitnu žrtvu od dva kilograma krupice zamiješane s uljem,
13. a uz svako janje žitnu žrtvu od jednog kilograma krupice zamiješane s uljem. Žrtva je to paljenica koja se daruje vatrom kao ugodan miris BOGU.
14. Uz svakog junca prinesite prinos pića od dvije litre vina, uz ovna litru vina i uz svako janje litru vina. Mjesečna je to žrtva paljenica koju prinosite svakog mjeseca u godini.
15. Osim redovne žrtve paljenice s pripadajućim prinosom pića, BOGU prinosite i jednog jarca kao žrtvu očišćenja.«
16. »Četrnaestog dana prvoga mjeseca je BOŽJA Pasha,
17. a petnaestog dana toga mjeseca bit će blagdan. Sedam dana jedite kruh koji je napravljen bez kvasca.
18. Prvoga dana održite sveti skup i ne obavljajte nikakav posao.
19. Prinesite BOGU žrtvu koja se daruje vatrom, žrtvu paljenicu od dva junca, jednog ovna i sedam jednogodišnjih janjaca. Sve životinje moraju biti bez tjelesne mane.
20. Uz svakog junca spremite žitni prinos od tri kilograma krupice zamiješane s uljem, uz ovna od dva kilograma krupice,
21. a uz svakog od sedam janjaca od jednog kilograma krupice.
22. Uz to, prinesite i jednog jarca kao žrtvu očišćenja, da se za vas izvrši obred očišćenja.
23. Ovo prinesite uz redovnu jutarnju žrtvu paljenicu.
24. Tako sedam dana prinosite hranu koja se spaljuje vatrom na ugodan miris BOGU. Prinosite je pored redovne žrtve paljenice i pripadajućeg prinosa pića.
25. Sedmog dana održite sveti skup i ne obavljajte svoje poslove.«
26. »Na dan prvina, kad BOGU prinosite žrtvu od novog žita tijekom Blagdana sedmica, održite sveti skup i ne obavljajte svoje poslove.
27. Prinesite žrtvu paljenicu od dva junca, jednog ovna i sedam jednogodišnjih janjaca, kao ugodan miris BOGU.
28. Uz svakog junca prinesite žitnu žrtvu od tri kilograma krupice zamiješane s uljem, uz ovna od dva kilograma krupice,
29. a uz svakog od sedam janjaca žitnu žrtvu od jednog kilograma krupice.
30. Uz to, prinesite i jednog jarca, da se za vas izvrši obred očišćenja.
31. Ove žrtve prinesite s pripadajućim prinosima pića uz redovnu žrtvu paljenicu i njezin žitni prinos. Pazite da životinje budu bez tjelesne mane.«

Psalmi 34:8-14
8. Kušajte i vidite da dobar je BOG, sretni su kojima je on utočište.
9. Poštujte BOGA, vi njegovi sveti, jer tko njega štuje, ima sve.
10. Čak i bogate može zateći glad, ali oni koji vjeruju BOGU, imaju sve što im treba.
11. Dođite, djeco, poslušajte, učit ću vas da BOGA poštujete.
12. Želiš li zaista život uživati, doživjeti mnogo sretnih dana?
13. Suzdrži tada svoj jezik od zla, neka iz tvojih usta ne izađe laž.
14. Makni se od zla i čini dobro. Nastoj graditi i čuvati mir.

Izreka 11:29-29
29. Tko obitelji stvara nevolje, ništa ne nasljeđuje . Budala će biti sluga mudrome.

Marku 14:1-26
1. Bilo je dva dana prije Pashe i Blagdana beskvasnih kruhova. Vodeći svećenici i učitelji Zakona tražili su način da na prevaru uhite i ubiju Isusa.
2. Govorili su: »Ne smijemo to napraviti tijekom blagdana, da se narod ne pobuni.«
3. Isus je bio u Betaniji i jeo u kući Šimuna gubavca. Tada mu je došla neka žena s alabastrenom posudom, punom skupocjenoga mirisnog ulja od čistoga narda. Razbivši posudu, izlila je ulje na Isusovu glavu.
4. Na to su se neki naljutili i počeli mrmljati: »Čemu ovakvo rasipanje?
5. Ulje se moglo prodati za više od tri stotine srebrnjaka, a novac dati siromašnima.« I strogo su je prekorili.
6. A Isus je rekao: »Ostavite je na miru! Zašto je gnjavite? Učinila je za mene divno djelo.
7. Siromašni će uvijek biti među vama i moći ćete im pomoći kada god budete željeli. Ali mene nećete uvijek imati pokraj sebe.
8. Ona je učinila što je mogla: unaprijed je pomazala moje tijelo mirisnim uljem da bi me pripremila za ukop.
9. Govorim vam istinu: kada god se Radosna vijest bude prenosila po svijetu, uvijek će se govoriti o ovome što je učinila, njoj na uspomenu.«
10. Tada je jedan od Dvanaestorice, Juda Iskariotski, otišao vodećim svećenicima da izda Isusa.
11. Svećenici su se obradovali kad su to čuli i obećali da će mu platiti. Tako je Juda počeo tražiti priliku da izda Isusa.
12. Prvoga dana Blagdana beskvasnih kruhova, kad se za Pashu žrtvuje janje, učenici su upitali Isusa: »Gdje želiš da pripremimo pashalnu večeru?«
13. Isus je poslao dvojicu i rekao im: »Idite u grad! Tamo ćete sresti čovjeka koji nosi vrč s vodom. Slijedite ga
14. i recite domaćinu kuće u koju uđe: ‘Učitelj nas je poslao da pitamo gdje je prostorija u kojoj bi mogao jesti pashalnu večeru sa svojim učenicima?’
15. On će vam pokazati veliku prostoriju na katu, namještenu i spremnu. Tamo nam sve priredite.«
16. Učenici su otišli u grad, pronašli sve onako kako im je Isus rekao i pripremili pashalnu večeru.
17. Kad se spustila večer, došao je Isus s Dvanaestoricom.
18. Dok su jeli za stolom, Isus je rekao: »Govorim vam istinu: jedan od vas, koji sada jede sa mnom, izdat će me.«
19. Učenici su se jako ražalostili i jedan za drugim pitali: »Da to nisam ja?«
20. On im je rekao: »To je jedan od vas Dvanaestorice, koji umoči kruh u istu posudu sa mnom.
21. Sin Čovječji otići će baš onako kako je o njemu pisano. No teško onome tko izda Sina Čovječjeg. Za njega bi bilo bolje da se nikada nije ni rodio.«
22. Za vrijeme jela Isus je uzeo kruh, zahvalio Bogu, razlomio ga i dao učenicima, govoreći: »Uzmite, ovo je moje tijelo!«
23. Zatim je uzeo čašu, zahvalio Bogu, dao učenicima te su svi pili iz nje.
24. I rekao im je: »Ovo je moja krv koja se prolijeva za mnoge. Ona uspostavlja novi Savez.
25. Govorim vam istinu: neću više piti vina do onoga dana kad budem pio novo vino u Božjem kraljevstvu.«
26. Zatim su pjesmom slavili Boga i krenuli na Maslinsku goru.