A A A A A

Brojeva 25:1-18
1. Dok su Izraelci boravili u Šitimu, muškarci su se upuštali u seksualne odnose s Moapkama.
2. One su ih pozivale na prinošenje žrtava svojim bogovima pa su Izraelci jeli meso žrtava i štovali njihove bogove.
3. Tako se Izrael priklonio bogu Baalu iz Peora. BOG se razljutio na Izrael
4. pa je rekao Mojsiju: »Pohvataj sve vođe ovog naroda i usred bijelog ih dana pogubi pred BOGOM. Tako će se BOŽJA žestoka srdžba odvratiti od Izraelaca.«
5. Tada je Mojsije rekao izraelskim sucima: »Neka svatko od vas ubije svoje ljude koji su se priklonili bogu Baalu iz Peora.«
6. I baš tada, naočigled svih, dok su Mojsije i cijela izraelska zajednica plakali na ulazu u Šator sastanka, jedan je Izraelac doveo svojoj braći neku Midjanku.
7. Kad je to vidio Pinhas, Eleazarov sin i unuk svećenika Arona, napustio je skup i otišao po koplje.
8. Zatim je krenuo za onim Izraelcem u šator pa oboma probio trbuh jednim zamahom koplja. Tada je prestao pomor Izraelaca.
9. Dvadeset i četiri tisuće ljudi stradalo je u tom pomoru.
10. BOG je rekao Mojsiju:
11. »Pinhas, Eleazarov sin i unuk svećenika Arona, odvratio je moju srdžbu od Izraelaca. Pokazao je revnost za mene i stoga ih nisam uništio u svojoj revnosti.
12. Zato mu reci da s njim sklapam savez mira.
13. Bit će to za njega i njegove potomke savez trajne svećeničke službe jer je bio revan za svog Boga i izvršio obred očišćenja za Izraelce.«
14. Izraelac koji je ubijen s Midjankom zvao se Zimri i bio je sin Salua, glavara jedne obitelji iz Šimunovog plemena.
15. Ubijena Midjanka zvala se Kozbi i bila je kći Sura, glavara jednoga midjanskog plemena.
16. BOG je rekao Mojsiju:
17. »Dovedi Midjance u nevolju i uništi ih
18. jer su i oni vas doveli u nevolju prevarivši vas kod Peora i s Kozbi. Ona je bila kći midjanskoga glavara i ubijena je tijekom pomora zbog događaja u Peoru.«

Brojeva 26:1-65
1. Nakon pomora, BOG je rekao Mojsiju i Eleazaru, sinu svećenika Arona:
2. »Popišite cijelu izraelsku zajednicu prema obiteljima. Upišite sve muškarce u dobi od dvadeset godina i starije, a koji su sposobni služiti u izraelskoj vojsci.«
3. Tada su bili na Moapskim poljanama, pokraj rijeke Jordan, nasuprot Jerihona. Mojsije i svećenik Eleazar rekli su narodu:
4. »Načinite popis muškaraca u dobi od dvadeset godina i starije, kao što je BOG zapovjedio Mojsiju.« Ovo su Izraelci koji su izašli iz Egipta:
5. Potomci Rubena, Izraelovog prvorođenoga sina: od Hanoka, obitelj Hanokovaca; od Palua, obitelj Paluovaca;
6. od Hesrona, obitelj Hesronovaca; od Karmija, obitelj Karmijevaca.
7. Bile su to Rubenove obitelji, a upisano je 43.730 muškaraca.
8. Palu je imao sina Eliaba,
9. a Eliab sinove Nemuela, Datana i Abirama. Radi se o Datanu i Abiramu, vođama zajednice, koji su se bili pobunili protiv Mojsija i Arona i koji su bili s Korahovim pristalicama kad su se pobunili protiv BOGA.
10. Zemlja se otvorila i progutala ih zajedno s Korahom i svim pristalicama. Vatra je tada progutala dvije stotine i pedeset ljudi. Tako su oni postali znak upozorenja,
11. ali Korahova loza nije izumrla.
12. Šimunovi potomci prema svojim obiteljima: od Nemuela, obitelj Nemuelovaca; od Jamina, obitelj Jaminovaca; od Jakina, obitelj Jakinovaca;
13. od Zeraha, obitelj Zerahovaca; od Šaula, obitelj Šaulovaca.
14. Bile su to Šimunove obitelji, a upisano je 22.200 muškaraca.
15. Gadovi potomci prema svojim obiteljima: od Sefona, obitelj Sefonovaca; od Hagija, obitelj Hagijevaca; od Šunija, obitelj Šunijevaca;
16. od Oznija, obitelj Oznijevaca; od Erija, obitelj Erijevaca;
17. od Aroda, obitelj Arodovaca; od Arelija, obitelj Arelijevaca.
18. Bile su to Gadove obitelji, a upisano je 40.500 muškaraca.
19. Judini su sinovi bili Er i Onan, ali su umrli još u Kanaanu.
20. Drugi Judini potomci prema svojim obiteljima: od Šele, obitelj Šelijevaca; od Peresa, obitelj Peresovaca; od Zeraha, obitelj Zerahovaca.
21. Peresovi potomci: od Hesrona, obitelj Hesronovaca; od Hamula, obitelj Hamulovaca.
22. Bile su to Judine obitelji, a upisano je 76.500 muškaraca.
23. Isakarovi potomci prema svojim obiteljima: od Tole, obitelj Tolovaca; od Pue, obitelj Puovaca;
24. od Jašuba, obitelj Jašubovaca; od Šimrona, obitelj Šimronovaca.
25. Bile su to Isakarove obitelji, a upisano je 64.300 muškaraca.
26. Zebulunovi potomci prema svojim obiteljima: od Sereda, obitelj Seredovaca; od Elona, obitelj Elonovaca; od Jahleela, obitelj Jahleelovaca.
27. Bile su to Zebulunove obitelji, a upisano je 60.500 muškaraca.
28. Josipovi potomci prema svojim obiteljima: Manaše i Efrajim.
29. Manašeovi potomci: od Makira, obitelj Makirovaca (Makir je bio Gileadov otac); od Gileada, obitelj Gileadovaca.
30. Gileadovi su potomci: od Jezera, obitelj Jezerovaca; od Heleka, obitelj Helekovaca;
31. od Asriela, obitelj Asrielovaca; od Šekema, obitelj Šekemovaca;
32. od Šemide, obitelj Šemidinaca; od Hefera, obitelj Heferovaca.
33. (Heferov sin Selofhad nije imao sinova, nego samo kćeri koje su se zvale Mahla, Noa, Hogla, Milka i Tirsa.)
34. Bile su to Manašeove obitelji, a upisano je 52.700 muškaraca.
35. Efrajimovi potomci prema svojim obiteljima: od Šutelaha, obitelj Šutelahovaca; od Bekera, obitelj Bekerovaca; od Tahana, obitelj Tahanovaca.
36. Šutelahovi potomci: od Erana, obitelj Eranovaca.
37. Bile su to Efrajimove obitelji, a upisano je 32.500 muškarca. Bili su to Josipovi potomci prema svojim obiteljima.
38. Benjaminovi potomci prema svojim obiteljima: od Bele, obitelj Belinaca; od Ašbela, obitelj Ašbelovaca; od Ahirama, obitelj Ahiramovaca;
39. od Šufama, obitelj Šufamovaca; od Hufama, obitelj Hufamovaca.
40. Belini potomci: Ard i Naaman. Od Arda: obitelj Ardovaca. Od Naamana: obitelj Naamanovaca.
41. Bile su to Benjaminove obitelji, a upisano je 45.600 muškaraca.
42. Danovi potomci prema svojim obiteljima: od Šuhama, obitelj Šuhamovaca. Bile su to Danove obitelji
43. i sve su bile obitelji Šuhamovaca, a upisano je 64.400 muškaraca.
44. Ašerovi potomci prema svojim obiteljima: od Jimne, obitelj Jimnanaca; od Jišvija, obitelj Jišvijevaca; od Berije, obitelj Berijevaca.
45. Od Berijinih potomaka: od Hebera, obitelj Heberovaca; od Malkiela, obitelj Malkielovaca.
46. (Ašer je imao i kćer koja se zvala Seraha.)
47. Bile su to Ašerove obitelji, a upisano je 53.400 muškaraca.
48. Naftalijevi potomci prema svojim obiteljima: od Jahseela, obitelj Jahseelovaca; od Gunija, obitelj Gunijevaca;
49. od Jesera, obitelj Jeserovaca; od Šilema, obitelj Šilemovaca.
50. Bile su to Naftalijeve obitelji, a upisano je 45.400 muškaraca.
51. Ukupan je broj popisanih izraelskih muškaraca bio 601.730.
52. BOG je rekao Mojsiju:
53. »Neka im se zemlja dodijeli u nasljedstvo prema broju imena.
54. Većem plemenu daj veće nasljedstvo, a manjem plemenu daj manje nasljedstvo. Neka svako pleme dobije svoje nasljedstvo prema broju popisanih muškaraca.
55. Zemlja neka se podijeli kockom u nasljedstvo. Svaki dio zemlje neka se nazove prema imenu plemena.
56. Bilo da je pleme veliko ili malo, neka mu se nasljedstvo dodijeli kockom.«
57. Ovo su Leviti koji su prebrojani prema svojim obiteljima: od Geršona, obitelj Geršonovaca; od Kehata, obitelj Kehatovaca; od Merarija, obitelj Merarijevaca.
58. I ovo su bile obitelji Levita: obitelj Libnijevaca, obitelj Hebronovaca, obitelj Mahlijevaca, obitelj Mušijevaca, obitelj Korahovaca. (Kehat je bio Amramov predak.
59. Amramova žena zvala se Jokebeda i bila je Levijev potomak, rođena Levitima u Egiptu. Jokebeda je Amramu rodila Arona, Mojsija i njihovu sestru Mirjam.
60. Aronu su se rodili Nadab i Abihu, Eleazar i Itamar,
61. ali Nadab i Abihu su poginuli kad su pred BOGOM prinijeli nepropisnu vatru.)
62. Upisano je 23.000 muških Levita u dobi od mjesec dana naviše. Nisu bili ubrojani s ostalim Izraelcima jer nisu dobili nasljedstvo među njima.
63. Ljude su upisali Mojsije i svećenik Eleazar dok su popisivali Izraelce. Bilo je to na Moapskim poljanama, pokraj rijeke Jordan, nasuprot Jerihona.
64. Među popisanima nije bio ni jedan čovjek iz prethodnog popisa Izraelaca koji su izvršili Mojsije i svećenik Aron u Sinajskoj pustinji.
65. Jer, BOG je rekao tim Izraelcima da će sigurno umrijeti u pustinji pa nije ostao ni jedan od njih osim Kaleba, Jefuneovog sina, i Jošue, Nunovog sina.

Psalmi 34:1-7
1. Davidova pjesma, nastala nakon što je David prevario Abimeleka, praveći se da je lud. Slavit ću BOGA u sva vremena, stalno ću ga pjesmom hvaliti.
2. Slušajte ponizni i nek' vam je drago kad BOGOM hvalim se ponosno.
3. Veličajte BOGA zajedno sa mnom, iskažimo čast imenu njegovom.
4. Molio sam BOGA, a on je slušao, oslobodio me svih mojih strahova.
5. Ako od njega tražiš pomoć, lice će ti se ozariti i nikad se nećeš razočarati.
6. Kad sam bio potlačen i BOGA molio, on je čuo i od svih nevolja me spasio.
7. BOŽJI anđeo oko ljudi kruži, izbavlja one koji štuju BOGA.

Izreka 11:28-28
28. Tko se pouzdaje u bogatstvo, uvenut će, a pravedni cvatu kao zelene biljke.

Marku 13:21-37
21. Ako vam tada netko kaže: ‘Gle, Krist je ovdje!’ ili ‘Eno ga!’ — ne vjerujte!
22. Pojavit će se lažni mesije i lažni proroci te će izvoditi znakove i čuda da bi, ako bi bilo moguće, zavarali izabrane.
23. Stoga, čuvajte se! Unaprijed sam vam sve rekao.
24. U to će vrijeme, nakon te patnje, ‘Sunce potamnjeti i mjesec neće sjati.
25. Zvijezde će padati s neba i sve će se na nebu uzdrmati’.
26. Tada će ljudi vidjeti Sina Čovječjeg kako dolazi u oblacima s velikom moći i slavom.
27. I on će poslati anđele po cijeloj Zemlji, da sa svih strana skupe izabrane.
28. Shvatite pouku na primjeru smokvinog drveta: kad grane postanu meke i prolistaju, znamo da se bliži ljeto.
29. Jednako tako, kad vidite opisane događaje, znat ćete da je On pred vratima.
30. Govorim vam istinu. Sve će se to dogoditi za ovog naraštaja.
31. Nebo i Zemlja će proći, ali moje riječi ostaju zauvijek.
32. Nitko ne zna kad će biti taj dan i sat. Anđeli na Nebu ne znaju. Ni Sin ne zna. Jedino zna Otac.
33. Pazite! Ostanite budni! Jer, ne znate kada će doći to vrijeme.
34. To je poput čovjeka koji odlazi na put. Ostavlja svoju kuću i svakom slugi povjerava neku dužnost, a vrataru naređuje da pazi.
35. Tako i vi pazite, jer ne znate kad će se vratiti gospodar. Ne znate hoće li doći navečer, u ponoć, u cik zore ili ujutro.
36. Ako dođe iznenada, ne dopustite da vas zatekne na spavanju.
37. Što vama kažem, govorim svima: ‘budite spremni!’«