A A A A A
Biblija u jednoj godini
Veljača 18

Levitski 7:1-38
1. »Ovo je zakon za žrtvu naknadnicu koja je presveta:
2. Svećenik će zaklati žrtvu naknadnicu na istome mjestu gdje i žrtvu paljenicu, a njezinom će krvlju poškropiti žrtvenik sa svih strana.
3. Prinijet će sav loj: ulojeni rep, loj iz utrobe,
4. oba bubrega s lojem na slabinama i privjesak jetre, koji treba izvaditi zajedno s bubrezima.
5. Svećenik će to spaliti na žrtveniku, da se podigne dim, kao prinos koji se daruje BOGU vatrom. Žrtva je to naknadnica.
6. Smije je jesti svako muško iz svećeničke obitelji, ali samo na svetome mjestu jer je presveta.
7. Isti zakon vrijedi za žrtvu očišćenja i za žrtvu naknadnicu. Obje pripadaju svećeniku koji njima vrši obred očišćenja.
8. Svećenik, koji za nekoga prinosi žrtvu paljenicu, može za sebe zadržati kožu.
9. Svaka žitna žrtva, bilo da je pripremljena u peći, loncu ili tavi, pripada svećeniku koji je prinosi,
10. a svaka žitna žrtva zamiješana s uljem, ili suha, pripada svim Aronovim sinovima i mora se jednako podijeliti.«
11. »Ovo je zakon za žrtvu slavljenicu kad je netko prinosi BOGU:
12. Ako prinosiš žrtvu iz zahvalnosti, s njom prinesi i beskvasne pogače zamiješane s uljem, beskvasne lepinje namazane uljem i pogače od pšenične krupice zamiješane s uljem.
13. S takvom žrtvom zahvalnicom još prinesi i kruh umiješan s kvascem.
14. Prinesi po jedan kruh od svake navedene vrste kao dar BOGU, a to će pripasti svećeniku koji škropi žrtvenik krvlju žrtve slavljenice.
15. Meso žrtve slavljenice, koju si prinio iz zahvalnosti, neka se pojede istog dana kad je prinesena. Ništa ne ostavljaj do jutra.
16. No, ako prinosiš žrtvu zavjetnicu ili dragovoljnu žrtvu, neka se jede onog dana kad je prinesena, a ako nešto preostane, smije se jesti i sljedeći dan.
17. Ako i treći dan preostane mesa od žrtve, ono se mora spaliti.
18. Ako se meso žrtve slavljenice jede i trećeg dana, neće biti prihvaćena i neće se računati onome tko ju je prinio. Ta će žrtva biti odvratna i tko je jede, snosit će krivnju.«
19. »Meso koje dotakne bilo što nečisto ne smije se jesti, nego se mora spaliti. Ostalo meso smiju jesti svi koji su čisti.
20. No, ako netko jede meso BOŽJE žrtve slavljenice dok je nečist, neka se odstrani iz svog naroda.
21. Ako netko dotakne nešto nečisto — ljudsku nečistoću, ili nečistu životinju, ili bilo što nečisto i odvratno — pa jede meso BOŽJE žrtve slavljenice, taj neka se odstrani iz svog naroda.«
22. BOG je rekao Mojsiju:
23. »Reci Izraelcima: Ne smijete jesti loj, ni od goveda, ni ovce ni koze.
24. Kad životinja ugine, ili je rastrgaju divlje životinje, njezin loj smijete koristiti u druge svrhe, ali ga ne smijete jesti.
25. Ako netko pojede loj žrtvene životinje, koja se BOGU prinosi vatrom, neka se odstrani iz svog naroda.
26. Ne smijete jesti krv, ni ptičju ni životinjsku, bez obzira na to gdje živjeli.
27. Ako netko pojede krv, neka se odstrani iz svog naroda.«
28. BOG je rekao Mojsiju:
29. »Reci Izraelcima: Kad BOGU želiš prinijeti žrtvu slavljenicu, sam donesi svoj žrtveni prinos BOGU.
30. Vlastitim rukama donesi žrtvu koja se BOGU daruje vatrom. Donesi svećeniku loj zajedno s prsima, a on će podići prsa uvis pred BOGOM kao žrtvu prikaznicu.
31. Svećenik će spaliti loj na žrtveniku, da se podigne dim, a prsa će pripasti Aronu i njegovim sinovima.
32. Daruj svećeniku kao prinos i desni but žrtve slavljenice.
33. Svećenik , koji prinese krv i loj žrtve slavljenice, dobit će desni but kao svoj dio.
34. Od žrtava slavljenica, koje Izraelci prinose, uzimam prsa žrtve prikaznice i darovani but te ih dajem svećeniku Aronu i njegovim sinovima. To će uvijek biti njihov udio od izraelskih žrtava slavljenica.«
35. Taj dio žrtava, koje se BOGU daruju vatrom, dodijeljen je Aronu i njegovim sinovima na dan kad su postavljeni da služe BOGU kao svećenici.
36. Na dan kad su pomazani za službu BOG je zapovjedio Izraelcima da im to daju kao njihov redovan udio iz naraštaja u naraštaj.
37. Zakon je to za žrtvu paljenicu, žitnu žrtvu, žrtvu očišćenja, žrtvu naknadnicu, žrtvu za postavljanje svećenika i žrtvu slavljenicu.
38. Te je zakone BOG dao Mojsiju na Sinajskoj planini onog dana kad je zapovjedio Izraelcima da prinose svoje žrtve BOGU u Sinajskoj pustinji.

Levitski 8:1-36
1. BOG je rekao Mojsiju:
2. »Uzmi Arona i njegove sinove, svećeničku odjeću, ulje za pomazanje, junca za žrtvu očišćenja, dva ovna i košaru beskvasnog kruha
3. pa okupi cijelu zajednicu kod ulaza u Šator sastanka.«
4. Mojsije je učinio kako mu je zapovjedio BOG i zajednica se okupila na ulazu u Šator sastanka.
5. Mojsije je rekao zajednici: »BOG je zapovjedio da se ovo učini.«
6. Onda je izdvojio Arona i njegove sinove pa ih oprao vodom.
7. Aronu je odjenuo tuniku, zavezao pojas od tkanine, ogrnuo ogrtač i stavio mu prsluk. Prsluk je svezao pojasom i tako ga pričvrstio.
8. Zatim mu je stavio naprsnik i u njega umetnuo Urim i Tumim .
9. Na glavu mu je stavio turban, a na prednju stranu turbana namjestio zlatnu pločicu, to jest svetu krunu. Mojsije je učinio sve kao što je zapovjedio BOG.
10. Zatim je Mojsije uzeo ulje za pomazanje pa pomazao Sveti šator i sve u njemu. Na taj je način sve posvetio.
11. Uljem je sedam puta poškropio žrtvenik i tako pomazao žrtvenik i sav pribor, kao i praonik s postoljem, da bi ih posvetio.
12. Zatim je izlio ulje pomazanja na Aronovu glavu i pomazao ga da bi ga posvetio.
13. Potom je izdvojio Aronove sinove, odjenuo im tunike, privezao im pojaseve od tkanine i stavio im kape, kao što mu je zapovjedio BOG.
14. Onda je doveo junca za žrtvu očišćenja pa su Aron i njegovi sinovi položili ruke na glavu junca.
15. Mojsije ga je zaklao te uzeo njegovu krv i prstom je nanio na rogove žrtvenika da bi ga učinio čistim, a preostalu je krv izlio u podnožje. Tako je posvetio žrtvenik, izvršivši za njega obred očišćenja.
16. Zatim je uzeo sav loj iz utrobe, privjesak jetre i oba bubrega s lojem pa ih spalio na žrtveniku da se podigne dim.
17. Junca, njegovu kožu, meso i izmet spalio je izvan tabora, kao što mu je zapovjedio BOG.
18. Zatim je doveo ovna za žrtvu paljenicu pa su Aron i njegovi sinovi položili ruke na glavu ovna.
19. Mojsije ga je zaklao i njegovom krvlju zapljusnuo žrtvenik sa svih strana.
20. Ovna je rasjekao na komade pa spalio glavu, komade i loj,
21. a utrobu i noge oprao vodom. Zatim je cijeloga ovna spalio na žrtveniku da se podigne dim. Bila je to žrtva paljenica, na ugodan miris, prinos koji se BOGU daruje vatrom. Mojsije je sve učinio kao što mu je zapovjedio BOG.
22. Zatim je doveo i drugog ovna, žrtvu za postavljanje svećenika, pa su Aron i njegovi sinovi položili ruke na glavu ovna.
23. Mojsije ga je zaklao, uzeo njegovu krv pa njome Aronu namazao resicu desnog uha, palac desne ruke i palac desne noge.
24. Onda je izveo naprijed i Aronove sinove pa im krvlju namazao resicu desnog uha, palac desne ruke i palac desne noge. Zatim je krvlju zapljusnuo žrtvenik sa svih strana.
25. Nakon toga uzeo je loj, ulojeni rep i sav loj iz utrobe, privjesak jetre, oba bubrega s lojem i desni but.
26. Iz košare s beskvasnim kruhom, koja je bila pred BOGOM, uzeo je jednu beskvasnu pogaču, jednu pogaču zamiješanu s uljem i jednu lepinju pa ih položio na loj i desni but.
27. Sve to stavio je Aronu i njegovim sinovima na ruke, a oni su to podigli uvis da bi prikazali žrtvu pred BOGOM.
28. Zatim je Mojsije to uzeo iz njihovih ruku i sve spalio na žrtveniku povrh žrtve paljenice da se podigne dim. Bila je to žrtva za postavljanje svećenika, na ugodan miris, prinos koji se BOGU daruje vatrom.
29. Potom je uzeo prsa te ih podigao uvis da prikaže žrtvu pred BOGOM. Bio je to Mojsijev dio ovna za postavljanje svećenika, kao što mu je zapovjedio BOG.
30. Mojsije je zatim uzeo ulje za pomazanje i krv sa žrtvenika pa njima poškropio Arona i njegovu odjeću, i njegove sinove i njihovu odjeću. Tako je posvetio Arona i njegovu odjeću, i njegove sinove i njihovu odjeću.
31. Onda je Mojsije rekao Aronu i njegovim sinovima: »Skuhajte meso na ulazu u Šator sastanka i ondje ga jedite s kruhom iz košare u kojoj su žitne žrtve za postavljanje svećenika. Učinite kao što je zapovjeđeno: ‘Neka ga jedu Aron i njegovi sinovi.’
32. Ono što ostane od mesa i kruhova, spalite na vatri.
33. Sedam dana ostanite na ulazu u Šator sastanka, sve dok se ne završi vrijeme vašeg postavljanja, odnosno sedam dana.
34. Danas smo učinili sve što je BOG zapovjedio da bi se za vas izvršio obred očišćenja.
35. Sedam dana i noći ostanite na ulazu u Šator sastanka. Držite se onoga što je zapovjedio BOG, da ne poginete. Tako mi je zapovjeđeno.«
36. I Aron i njegovi sinovi učinili su sve što im je BOG zapovjedio preko Mojsija.

Psalmi 24:7-10
7. Rastvorite se, svi ulazi, otvorite se, drevna vrata, da slavni Kralj može ući.
8. A tko je taj slavni Kralj? On je BOG silan i snažan, BOG nepobjediv u bitci!
9. Rastvorite se, svi ulazi, otvorite se, drevna vrata, da slavni Kralj može ući.
10. A tko je taj slavni Kralj? Taj slavni Kralj je BOG Svevladar! Selah

Izreka 9:10-12
10. Mudrost počinje strahopoštovanjem prema BOGU, a poznavanje Svetoga donosi razumijevanje.
11. Ja sam Mudrost, po meni ti se dani umnožavaju i godine se tvome životu nadodaju.
12. Ako si mudar, imat ćeš koristi, ako se rugaš, sam ćeš ispaštati.

Marku 1:1-22
1. Ovako počinje Radosna vijest o Isusu Kristu, Božjem Sinu .
2. U knjizi proroka Izaije piše: »Evo, šaljem svoga glasnika pred tobom. On će ti pripremiti put.«
3. »Glas jednoga viče u pustinji: ‘Pripremite put Gospodinu, poravnajte mu staze.’«
4. Tada se pojavio Ivan koji je krstio ljude u pustinji. Govorio je da se trebaju krstiti u znak obraćenja za oproštenje grijeha.
5. Svi iz Judeje i Jeruzalema dolazili su k njemu, ispovijedali svoje grijehe, a potom ih je Ivan krstio u rijeci Jordan.
6. Ivan je nosio odjeću od devine dlake i kožni pojas oko bokova. Hranio se skakavcima i divljim medom.
7. Propovijedao je: »Postoji netko tko dolazi poslije mene, a veći je od mene. Ja nisam dostojan ni da se sagnem pred njim te mu razvežem sandale.
8. Ja sam vas krstio vodom, a on će vas krstiti Svetim Duhom.«
9. Tih je dana Isus došao iz Nazareta u Galileji, a Ivan ga je krstio u rijeci Jordan.
10. Čim je Isus izašao iz vode, vidio je kako se nebo otvorilo i kako se Sveti Duh spušta na njega u liku goluba.
11. S neba se začuo glas koji je rekao: »Ti si moj Sin, onaj kojeg volim. S tobom sam potpuno zadovoljan.«
12. Odmah potom Duh je poslao Isusa u pustinju.
13. Isus je bio u pustinji četrdeset dana, a za to ga je vrijeme iskušavao Sotona. Isus je bio okružen divljim životinjama, a anđeli su mu služili.
14. Nakon što je Ivan odveden u zatvor, Isus je došao u Galileju i počeo propovijedati Božju Radosnu vijest.
15. Govorio je: »Došlo je vrijeme, Božje je kraljevstvo blizu. Obratite se! Vjerujte u Radosnu vijest!«
16. Dok je prolazio obalom Galilejskoga jezera, vidio je Šimuna i njegovog brata Andriju kako bacaju mreže u jezero jer su bili ribari.
17. Isus im je rekao: »Dođite i slijedite me! Učinit ću vas ribarima ljudi.«
18. Odmah su ostavili mreže i krenuli za njim.
19. Malo dalje, Isus je ugledao Jakova, Zebedejevog sina, i njegovog brata Ivana. Bili su u svojoj lađici i krpali mreže. Isus ih je pozvao,
20. a oni su ostavili svoga oca Zebedeja i njegove radnike te krenuli za njim.
21. Isus i učenici stigli su u Kafarnaum. Na šabat je Isus ušao u sinagogu i počeo poučavati.
22. Svi su bili zadivljeni njegovim učenjem jer ih je poučavao kao onaj koji ima vlast, a ne kao učitelji Zakona .