A A A A A

Levitski 5:1-19
1. »Ako sagriješiš tako da ne svjedočiš kad čuješ javni poziv na svjedočenje, a radi se o nečemu što si vidio ili saznao, bit ćeš kažnjen.
2. Ako dotakneš nešto nečisto, kao što je strvina nečiste divlje životinje, ili strvina nečiste stoke, ili strvina nečistog stvorenja koje gmiže po tlu, može se dogoditi da zaboraviš da si postao nečist, ali se kasnije sjetiš svoje krivnje.
3. Ako dotakneš bilo kakvu nečistoću drugog čovjeka , može se dogoditi da zaboraviš da si postao nečist, ali se kasnije sjetiš svoje krivnje.
4. Ako naglas izgovoriš nepromišljenu zakletvu, bila dobra ili loša za tebe, što god bi se čovjek mogao nepromišljeno zakleti, premda nisi toga svjestan, čim to spoznaš, bit ćeš kriv.
5. Kad spoznaš da si kriv za bilo što od navedenoga, priznaj da si sagriješio.
6. Kao naknadu za grijeh, donesi BOGU žrtvu očišćenja — ženku sitne stoke — janje ili kozlića. Svećenik će prinijeti žrtvu da očisti žrtvenik od tvoga grijeha.«
7. »Ako si ne možeš priuštiti janje ili kozlića, donesi BOGU dvije grlice ili dva golubića, kao naknadu za svoj grijeh. Jedna je ptica za žrtvu očišćenja, a druga za žrtvu paljenicu.
8. Donesi ih svećeniku, koji će prvo prinijeti pticu za žrtvu očišćenja. Svećenik će joj zavrnuti i slomiti vrat, a da ne otkine glavu.
9. S nešto krvi žrtve očišćenja poškropit će žrtvenik sa strane, a preostalu će krv ocijediti u podnožje žrtvenika. Žrtva je to za očišćenje.
10. Zatim će svećenik prinijeti drugu pticu kao žrtvu paljenicu, onako kako je propisano. Tako će očistiti žrtvenik od grijeha pa će ti biti oprošteno.
11. Ako si ne možeš priuštiti dvije grlice ili dva golubića, za žrtvu očišćenja donesi kilogram žitne krupice. Nemoj na krupicu stavljati ni ulje ni tamjan jer je to žrtva očišćenja.
12. Odnesi je svećeniku i on će šakom zagrabiti dio koji će predstavljati čitavu žrtvu i spaliti ga na žrtveniku sa žrtvama koje se BOGU prinose vatrom. Žrtva je to za očišćenje.
13. Tako će svećenik za tebe izvršiti obred očišćenja za bilo koji od navedenih grijeha što si ih počinio pa će ti biti oprošteno. Preostala krupica pripada svećeniku, kao i kod uobičajenoga žitnog prinosa.«
14. BOG je rekao Mojsiju da kaže narodu:
15. »Ako nenamjerno zlorabiš bilo koju BOŽJU svetu stvar, znači da si sagriješio. Tada za žrtvu naknadnicu dovedi BOGU ovna bez tjelesne mane ili isplati vrijednost ovna u srebrnjacima, prema mjeri za težinu srebra koju koriste svećenici. Žrtva je to naknadnica.
16. Moraš nadoknaditi za svetu stvar o koju si se nenamjerno ogriješio, i na to dodati još petinu vrijednosti, pa dati svećeniku. Svećenik će prinijeti ovna kao žrtvu naknadnicu i tako izvršiti obred očišćenja, a tebi će biti oprošteno.«
17. »Ako nesvjesno prekršiš bilo koju BOŽJU zapovijed, kriv si i moraš platiti za svoj grijeh.
18. Kao žrtvu naknadnicu, donesi svećeniku ovna bez tjelesne mane ili odgovarajuću vrijednost u srebrnjacima. Svećenik će izvršiti obred očišćenja za grijeh koji si nenamjerno počinio pa će ti biti oprošteno.
19. Žrtva je to naknadnica. Moraš platiti BOGU za svoju krivnju.«

Levitski 6:1-23
1. BOG je rekao Mojsiju da kaže narodu:
2. »Ako učiniš nešto od sljedećega, kriv si za grijeh protiv BOGA: ako prevariš svog bližnjega u nečemu što ti je povjerio na čuvanje ili ostavio kod tebe; ako mu nešto ukradeš; ako iznudiš nešto od njega;
3. ako nađeš nešto izgubljeno pa slažeš o tome; ako se lažno zakuneš u vezi bilo kakvoga grijeha.
4. Kad tako sagriješiš i spoznaš svoju krivnju, moraš to ispraviti. Vrati što si ukrao ili stekao prijevarom, ili što ti je povjereno na čuvanje, ili ono izgubljeno što si našao,
5. ili ono za što si se lažno zakleo. Nadoknadi puni iznos i još dodaj petinu iznosa pa sve plati vlasniku onog dana kad spoznaš svoju krivnju.
6. Kao žrtvu naknadnicu, donesi svećeniku ovna bez tjelesne mane ili odgovarajuću vrijednost u srebrnjacima.
7. Svećenik će za tebe izvršiti obred očišćenja pred BOGOM. Što god da si od navedenoga učinio i navukao na sebe krivnju, bit će ti oprošteno.«
8. BOG je rekao Mojsiju:
9. »Zapovjedi Aronu i njegovim sinovima: Ovo je zakon za žrtvu paljenicu. Žrtva paljenica mora ostati na žrtveniku cijelu noć do jutra i vatra u žrtveniku mora neprestano gorjeti.
10. Svećenik će odjenuti svoje laneno donje rublje i lanenu odjeću. Zatim će ukloniti pepeo, koji je nastao sagorijevanjem žrtve paljenice, i odložiti ga pokraj žrtvenika.
11. Nakon toga, svući će svećeničku odjeću i odjenuti normalnu odjeću pa odnijeti pepeo na posebno mjesto izvan tabora.
12. Vatra na žrtveniku mora neprestano gorjeti — nikad je ne gasi. Svećenik će svakog jutra dodati drva na vatru, postaviti žrtvu paljenicu na drva i spaliti loj žrtava slavljenica da se podigne dim.
13. Neka vatra trajno gori na žrtveniku — nikad je ne gasi.«
14. »Ovo je zakon za žitni prinos: Aronovi će sinovi donositi prinos pred BOGA, ispred žrtvenika.
15. Svećenik će zagrabiti šaku žitne krupice i ulja od žitnog prinosa, te sav tamjan koji je na prinosu, što predstavlja čitavu žrtvu, pa će to spaliti na žrtveniku da se podigne dim kao ugodan miris BOGU.
16. Od ostatka prinosa Aron i njegovi sinovi napravit će kruh bez kvasca. Moraju ga pojesti na svetome mjestu, u dvorištu Šatora sastanka.
17. Ostatak žitnog prinosa ne smije se peći s kvascem. To je presveto, kao i žrtva očišćenja i naknadnica. Jer, dao sam im dio prinosa što se donose k meni i
18. smije ga jesti svaki Aronov muški potomak iz naraštaja u naraštaj kao svoj redovan dio prinosa BOGU. Tko god dotakne takve prinose, bit će posvećen.«
19. BOG je još rekao Mojsiju:
20. »Aron i njegovi sinovi moraju donijeti ovaj prinos na dan Aronovog pomazanja: kilogram žitne krupice kao redovan žitni prinos — pola ujutro, a pola uvečer.
21. Neka se dobro izmiješa i pripremi s uljem, na tavi. Kad se ispeče, neka se razlomi na komade i prinese kao žitni prinos na ugodan miris BOGU.
22. Na isti način prinos neka priprema Aronov sin koji će ga naslijediti kao pomazani svećenik. Ovo je BOŽJA trajna uredba. Neka se prinos u potpunosti spali da se podigne dim.
23. Svaki žitni prinos za svećenika mora se sasvim spaliti — ne smije se jesti.«

Psalmi 24:1-6
1. Davidova pjesma. Zemlja i sve na njoj pripada BOGU, njegovi su cijeli svijet i svi ljudi.
2. Jer, podigao ju je na morima, izgradio na rijekama.
3. Tko će se popeti na BOŽJE brdo ? Tko smije ući u njegov sveti Hram?
4. Onaj s čistim djelima i mislima, onaj koji se ne koristi lažima, i ne zaklinje lažnim obećanjima.
5. Takve će BOG blagosloviti, spasiti i nevinima proglasiti.
6. Takav je naraštaj onih koji ga traže, onih koji traže tebe, Bože Jakovljev. Selah

Izreka 9:7-9
7. Tko ispravlja rugaoca, uvredu prima, tko opominje zlikovca, nastrada.
8. Ispravi rugaoca i zamrzit će te, opomeni mudroga i zavoljet će te.
9. Pouči mudroga i bit će još mudriji, uputi onoga koji živi ispravno, i još će više znanja imati.

Mateju 28:1-20
1. Nakon šabata, u zoru prvoga dana u tjednu, došle su Marija Magdalena i druga Marija pogledati grob.
2. I odjednom je nastao snažan potres jer je Gospodinov anđeo sišao s neba. Prišao je grobu i maknuo kamen s ulaza te sjeo na njega.
3. Lice mu je bilo sjajno poput munje, a odjeća mu je bila bijela kao snijeg.
4. Stražari su se tresli i zamrli od straha.
5. Anđeo je rekao ženama: »Ne bojte se! Znam da tražite Isusa kojeg su razapeli.
6. Ali on nije ovdje! Uskrsnuo je, baš kao što je i rekao. Dođite vidjeti mjesto gdje je ležao.
7. Zatim brzo idite i recite njegovim učenicima: ‘Ustao je od mrtvih i sada ide pred vama u Galileju. Tamo ćete ga vidjeti.’ Zapamtite što sam vam rekao!«
8. Žene su brzo napustile grob te su uplašene, ali i radosne, otrčale javiti to Isusovim učenicima.
9. Iznenada im je u susret došao Isus te im rekao: »Zdravo!« One su mu prišle, uhvatile ga za noge i poklonile mu se.
10. Tada im je Isus rekao: »Nemojte se bojati! Idite i recite mojoj braći neka idu u Galileju. Ondje će me vidjeti.«
11. Dok su žene bile na putu, neki od stražara otišli su u grad te ispričali svećeničkim poglavarima sve što se dogodilo.
12. A ovi su se sastali sa starješinama i odlučili vojnicima dati mnogo novca.
13. Rekli su im: »Kažite da su Isusovi učenici došli noću i da su ukrali njegovo tijelo dok ste spavali.
14. Ako upravitelj čuje za ovo, mi ćemo ga već uvjeriti u suprotno i nećete imati nikakvih neprilika.«
15. Vojnici su uzeli novac i učinili kako im je rečeno. Tako se ova priča proširila među Židovima, i to traje do dana današnjega.
16. Jedanaestorica je učenika otišla u Galileju, na brdo na koje im je Isus rekao da idu.
17. Kad su ugledali Isusa, poklonili su mu se. No neki su sumnjali da je to on.
18. Tada im je Isus prišao i rekao: »Dana mi je sva vlast na Nebu i na Zemlji.
19. Zato idite i učinite sve narode mojim učenicima, krsteći ih u ime Oca, Sina i Svetog Duha
20. i učite ih da vrše sve što sam vam zapovjedio. Ja sam s vama uvijek, sve do svršetka svijeta .«