A A A A A

Levitski 3:1-17
1. »Ako kao žrtvu slavljenicu prinosiš životinju od krupne stoke, prinesi BOGU mužjaka ili ženku bez tjelesne mane.
2. Stavi ruku na glavu životinje i zakolji je na ulazu u Šator sastanka. Aronovi sinovi, svećenici, njezinom će krvlju zapljusnuti žrtvenik sa svih strana.
3. Od žrtve slavljenice vatrom BOGU prinesi sav loj iz utrobe i oko nje,
4. oba bubrega s lojem i privjesak jetre, koji treba izvaditi zajedno s bubrezima.
5. Aronovi će sinovi to spaliti na žrtveniku sa žrtvom paljenicom, koja se nalazi na zapaljenim drvima, da se podigne dim. Prinos je to koji se spaljuje na vatri, kao ugodan miris BOGU.«
6. »Ako kao žrtvu slavljenicu BOGU prinosiš životinju od sitne stoke, prinesi mužjaka ili ženku bez tjelesne mane.
7. Ako prinosiš janje, dovedi ga pred BOGA.
8. Stavi ruku na glavu životinje i zakolji je ispred Šatora sastanka. Aronovi će sinovi njezinom krvlju zapljusnuti žrtvenik sa svih strana.
9. Od žrtve slavljenice vatrom BOGU prinesi loj, cijeli ulojeni rep odsječen pri dnu kičme, sav loj iz utrobe i oko nje,
10. oba bubrega s lojem na slabinama i privjesak jetre, koji treba izvaditi zajedno s bubrezima.
11. Svećenik će to spaliti na žrtveniku da se podigne dim. Prinos je to hrane, vatrom darovan BOGU.
12. Ako prinosiš kozu, dovedi je pred BOGA.
13. Stavi ruku na glavu životinje i zakolji je ispred Šatora sastanka. Aronovi će sinovi njezinom krvlju zapljusnuti žrtvenik sa svih strana.
14. Od svoje žrtve vatrom BOGU prinesi sav loj iz utrobe i oko nje,
15. oba bubrega s lojem na slabinama i privjesak jetre, koji treba izvaditi zajedno s bubrezima.
16. Svećenik će to spaliti na žrtveniku da se podigne dim. Prinos je to hrane, vatrom prinesen, BOGU na ugodan miris. Sav loj žrtvovanih životinja pripada BOGU kao poseban prinos.
17. Ne smijete jesti ni loj ni krv. Trajna je to uredba za sve tvoje naraštaje, gdje god živjeli.«

Levitski 4:1-35
1. BOG je rekao Mojsiju:
2. »Reci Izraelcima: Kad netko nenamjerno prekrši bilo koju BOŽJU zapovijed i učini što se ne smije, vrijede ova pravila:
3. Pomazani svećenik može pogriješiti i tako navući krivnju na narod. Za prijestup koji je počinio BOGU mora prinijeti junca bez tjelesne mane, kao žrtvu za očišćenje od grijeha.
4. Dovest će ga pred BOGA na ulaz u Šator sastanka. Položit će ruku na junčevu glavu i zaklati ga pred BOGOM.
5. Tada će pomazani svećenik uzeti junčevu krv i unijeti je u Šator sastanka.
6. Umočit će prst u krv i sedam puta njome poškropiti pred BOGOM, ispred zavjese koja zaklanja Svetinju nad svetinjama.
7. Zatim će svećenik krvlju namazati rogove žrtvenika za paljenje kâda, koji se nalazi pred BOGOM u Šatoru sastanka. Preostalu će junčevu krv izliti u podnožje žrtvenika za paljenice, koji se nalazi na ulazu u Šator sastanka.
8. Iz junca za žrtvu očišćenja izvadit će sav loj — iz utrobe i oko nje,
9. oba bubrega s lojem na slabinama i privjesak jetre koji treba izvaditi zajedno s bubrezima —
10. kao što se vadi loj iz vola koji se prinosi kao žrtva slavljenica . Svećenik će to spaliti na žrtveniku za paljenice, da se podigne dim.
11. No junčevu kožu, sve meso, glavu, noge, utrobu i izmet, mora iznijeti van.
12. Sve što je preostalo od junca odnijet će na posebno mjesto izvan tabora, na odlagalište pepela. Stavit će na drva i spaliti na vatri, na mjestu gdje se baca pepeo.«
13. »Ako sva izraelska zajednica nenamjerno prekrši bilo koju BOŽJU zapovijed, iako toga nije svjesna, kriva je.
14. Kad spozna krivnju i postane svjesna počinjenoga grijeha, zajednica će prinijeti junca kao žrtvu očišćenja. Dovest će ga pred Šator sastanka.
15. Starješine naroda pred BOGOM će položiti ruke na glavu junca i pred BOGOM ga zaklati.
16. Pomazani će svećenik unijeti junčevu krv u Šator sastanka,
17. umočiti prst u krv i njome sedam puta poškropiti pred BOGOM, ispred zavjese.
18. Zatim će krvlju namazati rogove žrtvenika koji se nalazi pred BOGOM u Šatoru sastanka. Preostalu će krv izliti u podnožje žrtvenika za paljenice, koji se nalazi na ulazu u Šator sastanka.
19. Zatim će iz junca izvaditi sav loj i spaliti ga na žrtveniku, da se podigne dim.
20. S ovim će juncem učiniti isto što i s juncem za žrtvu očišćenja. Tako će svećenik izvršiti obred očišćenja za narod pa će im biti oprošteno.
21. Zatim će junca iznijeti van tabora i spaliti ga kao i prvoga junca. Žrtva je to za nenamjerni grijeh zajednice.«
22. »Netko od glavara može nenamjerno sagriješiti, tako što prekrši neku BOŽJU zapovijed. Kada spozna svoju krivnju,
23. ili kad mu ukažu na grijeh koji je počinio, dovest će jarca bez tjelesne mane kao svoju žrtvu.
24. Stavit će ruku na glavu jarca i zaklati ga na mjestu gdje se pred BOGOM kolje žrtva paljenica. Žrtva je to za grijeh.
25. Svećenik će prstom uzeti krv žrtve očišćenja i nanijeti je na rogove žrtvenika za paljenice. Preostalu će krv izliti u podnožje žrtvenika za paljenice.
26. Sav će loj spaliti na žrtveniku da se podigne dim, kao što se spaljuje loj žrtve slavljenice. Tako će svećenik očistiti žrtvenik od glavareva grijeha pa će mu biti oprošteno.«
27. »Običan član zajednice može nenamjerno sagriješiti, tako što prekrši neku BOŽJU zapovijed. Kad shvatiš svoju krivnju,
28. ili kad ti ukažu na tvoj grijeh, dovedi ženskog kozlića bez tjelesne mane kao žrtvu očišćenja od grijeha koji si počinio.
29. Stavi ruku na glavu žrtve i zakolji je na mjestu za žrtve paljenice.
30. Svećenik će prstom uzeti krv i nanijeti je na rogove žrtvenika za paljenice, a preostalu će krv izliti u podnožje žrtvenika.
31. Svećenik će izvaditi sav loj, kao što se vadi loj iz žrtve slavljenice. Zatim će ga spaliti na žrtveniku, da se podigne dim, kao ugodan miris BOGU. Tako će svećenik očistiti žrtvenik od tvoga grijeha i bit će ti oprošteno.
32. Ako za žrtvu očišćenja dovedeš janje, dovedi ženku bez tjelesne mane.
33. Položi joj ruku na glavu i zakolji je na mjestu gdje se kolje žrtva paljenica.
34. Svećenik će prstom uzeti krv žrtve očišćenja i nanijeti je na rogove žrtvenika za paljenice, a preostalu će krv izliti u podnožje žrtvenika.
35. Svećenik će izvaditi sav loj, kao što se vadi loj iz janjeta za žrtvu slavljenicu. Zatim će ga spaliti na žrtveniku, da se podigne dim, zajedno sa žrtvama koje se BOGU prinose vatrom. Tako će svećenik očistiti žrtvenik od tvoga grijeha i bit će ti oprošteno.«

Psalmi 23:1-6
1. Davidova pjesma. BOG je moj pastir, ništa mi ne manjka.
2. Pruža mi odmor na zelenim livadama, vodi me do mirnih voda.
3. Snagu mi obnavlja, dobar je prema meni, pravim me putem vodi.
4. Pa i kada stazom smrti prolazim, zla se ne bojim jer ti si sa mnom. Čuvaju me tvoja palica i štap .
5. Pripremio si gozbu za mene pred očima mojih neprijatelja. Krijepiš me kao dragoga gosta, puniš moju čašu do vrha.
6. Svakog dana prate me tvoja dobrota i vjernost, čitav moj život BOŽJA kuća bit će moj dom.

Izreka 9:1-6
1. Mudrost je sagradila svoju kuću, učvrstila je sa sedam stupova.
2. Pripremila je meso zaklanih životinja, vino umiješala i stol postavila.
3. Poslala je sluškinje da upute poziv s najvišeg mjesta u gradu:
4. »Svratite k meni, neiskusni!« A onima bez pameti govori:
5. »Dođite, jedite moj kruh i pijte vino koje sam pripremila.
6. Ostavite ludost i živite, putem razuma krenite!«

Mateju 27:55-66
55. Tamo su bile i mnoge žene koje su sve to izdaleka promatrale. Pratile su Isusa još iz Galileje i služile mu.
56. Među njima su bile Marija Magdalena, Marija, majka Jakovljeva i Josipova te majka Zebedejevih sinova .
57. Kad se spustila večer, došao je neki bogati čovjek iz Arimateje po imenu Josip. I on je bio Isusov učenik.
58. Otišao je k Pilatu i zatražio Isusovo tijelo. Pilat je naredio da mu predaju tijelo.
59. Josip je uzeo tijelo i zamotao ga u novo platno.
60. Položio ga je u sasvim novu grobnicu koju je za sebe bio isklesao u stijeni. Zatim je ulaz zatvorio velikim kamenom i otišao.
61. A Marija Magdalena i druga Marija sjedile su preko puta groba.
62. Sutradan, nakon Dana pripreme , otišli su svećenički poglavari i farizeji k Pilatu.
63. Rekli su mu: »Gospodine, sjetili smo se da je onaj varalica još za života rekao: ‘Za tri dana ustat ću od mrtvih.’
64. Zato naredi da se grob dobro čuva sve do trećeg dana, da ne bi došli njegovi učenici i ukrali tijelo, pa onda rekli narodu: ‘Ustao je od mrtvih.’ Tako bi ta posljednja prevara bila gora od prve.«
65. A Pilat im je rekao: »Evo vam straže pa idite i osigurajte grob kako znate!«
66. Oni su otišli i osigurali grob. Zapečatili su kamen i postavili stražu.