A A A A A

Postanka 9:1-28
1. Bog je tada blagoslovio Nou i njegove sinove. Rekao im je: »Imajte puno djece da vas bude sve više. Ispunite zemlju ljudima.
2. Bojat će vas se sve životinje na zemlji i sve ptice na nebu, sva stvorenja što gmižu po tlu i sve ribe u moru. Vama ih predajem.
3. Sve što se kreće i živi, neka vam bude hranom. Nekoć sam vam dao zeleno bilje za hranu, a sad vam dajem sve.
4. Samo nemojte jesti meso u kojem je još krv jer to znači da je život u njemu.
5. Za vašu krv, vaše živote, tražit ću da se položi račun. Tražit ću to od svake životinje koja ubije čovjeka i od svakog čovjeka koji ubije drugog čovjeka. Ako tko uzme život drugoj osobi, tražit ću njegov život.
6. Tko prolije krv čovječju, čovjek će proliti krv njegovu, jer na Božju sliku Bog stvori čovjeka.
7. Imajte puno djece, da vas bude sve više. Namnožite se da zemlja bude puna ljudi.«
8. Zatim je Bog rekao Noi i njegovim sinovima:
9. »A ja sad sklapam svoj savez s vama i s vašim potomstvom,
10. i sa svakim živim bićem koje je s vama — pticama, svim pitomim i divljim životinjama, sa svime što je s vama izašlo iz arke — sa svakim stvorom što će živjeti na zemlji.
11. Sklapam svoj savez s vama: Nikad više poplavne vode neće smaknuti sva živa bića. Nikad više potop neće uništiti zemlju.«
12. Bog je rekao: »Ovo je znak saveza koji sklapam s vama i sa svakim živim bićem koje je s vama, za sve buduće naraštaje.
13. Duga koju sam stavio u oblake bit će znak saveza između mene i zemlje.
14. Kad god pošaljem oblake nad zemlju i na njima se bude vidjela duga,
15. sjetit ću se svog saveza s vama i sa svakim živim bićem. I nikad više neće biti potopa koji bi uništio sva živa stvorenja.
16. Kad se u oblaku pojavi duga, vidjet ću je i sjetiti se vječnog saveza između Boga i svakog živoga bića na zemlji.«
17. I Bog je rekao Noi: »To je znak saveza koji sam sklopio između sebe i svih živih stvorenja na zemlji.«
18. Iz arke su izašli Noini sinovi Šem, Ham i Jafet. Ham je bio Kanaanov otac.
19. Njih su trojica bili Noini sinovi i njihovi su potomci napučili cijelu zemlju.
20. Noa je počeo obrađivati zemlju pa je posadio vinograd.
21. Jednom je prilikom pio vino i opio se te zaspao gol u svome šatoru.
22. Ham, Kanaanov otac, vidio je svog oca golog, i to je rekao braći koja su bila vani.
23. Tada su Šem i Jafet uzeli ogrtač, raširili ga do svojih ramena i, hodajući unatrag, pokrili svoga gologa oca. Okrenuli su lice na drugu stranu da ga ne bi gledali obnaženoga.
24. Kad se Noa otrijeznio od vina i saznao što mu je učinio najmlađi sin,
25. rekao je: »Proklet neka je Kanaan. Bit će rob svojoj braći.«
26. I još je rekao: »Šema neka blagoslovi BOG, a Kanaan neka mu bude rob.
27. Jafeta neka uveća Bog, neka živi u šatorima Šemovim, a Kanaan neka mu bude rob.«
28. Nakon potopa Noa je živio još 350 godina.

Postanka 10:1-32
1. Ovo je zapis o Noinim sinovima: Šemu, Hamu i Jafetu, kojima su se nakon potopa rodili sinovi.
2. Jafetovi su sinovi: Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tubal, Mešek i Tiras.
3. Gomerovi su sinovi: Aškenaz, Rifat i Togarma.
4. Javanovi su potomci: Eliša, Taršiš, Ciprani i Rodijci .
5. Od njih su se po svojim zemljama razgranali primorski narodi sa svojim jezicima, prema svojim obiteljima i unutar svojih naroda.
6. Hamovi su sinovi: Kuš , Misrajim , Put i Kanaan.
7. Kuševi su sinovi: Seba, Havila, Sabta, Rama i Sabteka. Raamini su sinovi: Šeba i Dedan.
8. Kušu se rodio i Nimrod koji je bio prvi veliki ratnik na zemlji.
9. BOG mu je dao da bude vrstan lovac. Zato se za dobre lovce kaže: »Po BOŽJOJ volji vrstan lovac kao Nimrod.«
10. Prva uporišta njegovog kraljevstva bila su Babilon, Erek, Akad i Kalne u zemlji Babiloniji .
11. Odande je otišao u Asiriju, gdje je sagradio gradove Ninivu, Rehobot Ir, Kalah
12. i Resen, koji je između Ninive i velikoga grada Kalaha.
13. Od Misrajima su potekli Ludijci, Anamijci, Lehabijci, Naftuhijci,
14. Patrušani, Kasluhijci (od kojih su potekli Filistejci) i Kaftorci.
15. Od Kanaana su potekli njegov prvorođeni sin Sidon i Sidonci te Het i Hetiti,
16. zatim Jebusejci, Amorejci, Girgašani,
17. Hivijci, Arkijci, Sinijci,
18. Arvađani, Semarjani i Hamaćani. Kasnije su se obitelji Kanaanaca raštrkale
19. pa se njihovo područje protezalo od Sidona prema Geraru, sve do Gaze pa prema Sodomi, Gomori, Admi i Seboimu, sve do Laše.
20. Hamovi su to sinovi prema svojim obiteljima, jezicima, zemljama i narodima.
21. A sinovi su se rodili i Šemu , Jafetovom starijem bratu i praocu svih Eberovih potomaka .
22. Šemovi su sinovi: Elam, Ašur, Arpakšad, Lud i Aram.
23. Aramovi su sinovi: Us, Hul, Geter i Maš.
24. Arpakšadu se rodio Šelah, a Šelahu se rodio Eber.
25. Eberu su se rodila dvojica sinova. Jedan se zvao Peleg jer su se u njegovo vrijeme ljudi svijeta podijelili . Njegov brat zvao se Joktan.
26. Joktanu su se rodili Almodad, Šelef, Hasarmavet, Jerah,
27. Hadoram, Uzal, Dikla,
28. Obal, Abimael, Šeba,
29. Ofir, Havila i Jobab. Svi su oni bili Joktanovi sinovi.
30. Živjeli su na području od Meše prema Sefaru, u gorskom kraju na istoku.
31. Šemovi su to sinovi, prema svojim obiteljima, jezicima, zemljama i narodima.
32. Obitelji su to Noinih sinova prema svojim lozama unutar svojih naroda. Nakon potopa, od njih su se po zemlji proširili narodi.

Psalmi 3:5-8
5. Sad mogu leći i zaspati, u miru se probuditi, jer BOG me štiti.
6. Ne bojim se mnoštva neprijatelja dok stežu obruč sa svih strana.
7. Ustani, BOŽE! Spasi me, Bože moj! Udari moje neprijatelje, izbij im sve zube.
8. BOŽE, ti donosiš spasenje! Ti činiš dobro svom narodu! Selah

Izreka 1:23-27
23. Prihvatite moju opomenu, otvorit ću vam svoje srce i reći vam sve što znam.
24. Zvala sam, niste se odazvali, pružala sam ruku, niste je prihvatili.
25. Niste se obazirali na moje savjete, niste prihvatili moje opomene.
26. Zato ću se smijati vašoj nesreći, rugati se kad vas obuzme strah,
27. kad nevolja navali kao oluja, kad nesreća dođe kao vihor, kad vas snađe patnja i tjeskoba.

Mateju 5:1-26
1. Kad je Isus ugledao mnoštvo, popeo se na goru i sjeo. Prišli su mu učenici,
2. a on je počeo poučavati ljude:
3. »Blago onima koji znaju da su duhovno potrebiti jer njima pripada Kraljevstvo nebesko.
4. Blago tužnima jer će ih utješiti Bog.
5. Blago krotkima jer će naslijediti zemlju .
6. Blago onima koji su žedni i gladni pravednosti jer će ih nasititi Bog.
7. Blago milosrdnima jer će im biti iskazano milosrđe.
8. Blago onima koji su čistog srca jer će gledati Boga.
9. Blago mirotvorcima jer će se zvati Božjom djecom.
10. Blago progonjenima zbog pravednosti jer njima pripada Kraljevstvo nebesko.
11. Blago vama kad vas zbog mene vrijeđaju, progone i lažno optužuju.
12. Radujte se i budite sretni, jer vas na nebu čeka velika nagrada. Jer, tako su progonili i proroke koji su živjeli prije vas.«
13. »Vi ste sol zemlji. No, ako sol izgubi svoj okus, kako će ponovo postati slana? Ničemu više ne služi osim da se baci da je ljudi gaze.
14. Vi ste svjetlost svijetu. Ne može se sakriti grad smješten na brdu.
15. Tako ni svjetiljku ne pale da bi je stavili pod posudu, nego na stalak, da svijetli svima u kući.
16. Neka tako i vaše svjetlo svijetli pred ljudima, da vide vaša dobra djela te slave vašega Oca koji je na nebu.«
17. »Nemojte misliti da sam došao ukinuti Mojsijev zakon ili naučavanje proroka. Nisam ih došao ukinuti, nego ispuniti.
18. Istinu vam kažem: sve dok postoji nebo i zemlja, ni jedno slovo niti zarez neće nestati iz Zakona, dok se sve ne ispuni.
19. Tako, tko god prekrši i najmanju od ovih zapovijedi i uči druge da tako čine, bit će najmanji u Kraljevstvu nebeskom. A tko bude izvršavao zapovijedi i učio druge da tako čine, bit će velik u Kraljevstvu nebeskom.
20. Jer, kažem vam: ako ne budete pravedniji od učitelja Zakona i farizeja, nećete ući u Kraljevstvo nebesko.
21. Čuli ste da je našim precima rečeno: ‘Ne ubij! Tko ubije, odgovarat će sudu.’
22. A ja vam kažem da će svatko, tko se ljuti na drugog čovjeka, odgovarati. Tko drugoga uvrijedi, odgovarat će za to pred Velikim vijećem. A tko ga nazove luđakom, odgovarat će za to u paklenom plamenu.
23. Ako, dakle, prinosiš dar Bogu pa se sjetiš da netko ima nešto protiv tebe,
24. ostavi svoj dar kod žrtvenika, idi i najprije se pomiri s tom osobom . Potom se vrati i prinesi svoj dar.
25. Sa svojim se neprijateljem brzo nagodi, još dok ste na putu prema sudu, da te ne bi predao sucu, a sudac stražaru, pa da ne budeš bačen u zatvor.
26. Istinu ti kažem: nećeš odande izaći dok ne platiš i posljednji novčić.«