A A A A A

Postanka 45:1-28
1. Josip se više nije mogao svladavati pred svojim slugama pa je povikao: »Neka svi izađu!« Kad više nije bilo nikog od slugu, Josip se otkrio svojoj braći.
2. Ali je toliko glasno plakao da su ga i Egipćani čuli te se za to saznalo i na faraonovom dvoru.
3. Josip je rekao svojoj braći: »Ja sam, Josip! Je li moj otac još živ?« No oni su se toliko bili zaprepastili da mu nisu mogli odgovoriti.
4. Tada im je Josip rekao: »Priđite bliže, molim vas.« Kad su se približili, reče im: »Ja sam vaš brat Josip, onaj kojeg ste prodali u Egipat!
5. Ali, ne brinite se i ne ljutite se na sebe što ste me ovamo prodali jer Bog me pred vama poslao da se sačuvaju životi.
6. Već dvije godine vlada glad u zemlji, a još pet godina neće biti ni oranja ni žetve.
7. Bog me poslao pred vama, da čudesno spasi vaše živote i da imate potomstvo na zemlji .
8. Zapravo, niste me ovamo poslali vi, nego Bog. Postavio me za najvišega faraonovog službenika , za gospodara nad svim faraonovom domom i za vladara cijelog Egipta.«
9. Josip je zatim rekao: »A sad požurite natrag mome ocu i recite mu: ‘Tvoj sin Josip kaže ovako: Bog me postavio za gospodara cijelog Egipta. Dođi k meni bez oklijevanja.
10. Živjet ćeš u kraju Gošen i bit ćeš mi blizu — ti, tvoja djeca i unuci, tvoja stada sitne i krupne stoke, i sve što imaš.
11. Ja ću se ovdje brinuti o tebi jer dolazi još pet godina gladi. Tako nećete osiromašiti ni ti, ni tvoji ukućani, ni tvoje imanje’.
12. Sami se možete svojim očima uvjeriti, kao i vaš brat Benjamin, da to zaista ja s vama razgovaram.
13. Ispričajte ocu o mom veličanstvu u Egiptu i o svemu što ste vidjeli. Požurite i dovedite ga ovamo!«
14. Zatim je zagrlio svog brata Benjamina i obojica su plakali u zagrljaju.
15. Potom je plačući izljubio svu braću, a nakon toga su se braća napričala s njim.
16. Kad je do faraonovog dvora došla vijest da su stigla Josipova braća, faraon i njegovi službenici su se obradovali.
17. Faraon je rekao Josipu: »Reci svojoj braći sljedeće: ‘Natovarite svoje životinje hranom pa se vratite u zemlju Kanaan.
18. Zatim dovedite svog oca i svoje obitelji k meni, a ja ću vam dati najbolju zemlju u Egiptu te ćete se nauživati obilne plodnosti te zemlje.’
19. Nadalje im prenesi zapovijed: ‘Uzmite sebi nekoliko kola iz Egipta za svoju djecu, žene i oca pa ih dovezite ovdje.
20. Ne žalite ako ne možete ponijeti sve svoje stvari jer će najbolje u cijelom Egiptu biti vaše.’«
21. I Izraelovi su sinovi učinili tako. Josip im je dao kola, kao što je faraon zapovjedio, i namirnice za put.
22. Svakom od njih dao je novu odjeću, a Benjaminu tristo srebrnjaka i pet kompleta odjeće.
23. Svome je ocu poslao deset magaraca natovarenih egipatskim dobrima i deset magarica natovarenih žitom, kruhom i namirnicama za put u Egipat.
24. Zatim je otpremio svoju braću i na odlasku im rekao: »Ne uznemiravajte se ni zbog čega na putu!«
25. Tako su otišli iz Egipta i stigli svome ocu Jakovu u zemlju Kanaan.
26. Kad su mu rekli: »Josip je živ! I vlada nad cijelim Egiptom!« Jakov se zaprepastio i nije mogao vjerovati što čuje.
27. No kad su mu prepričali sve što im je Josip rekao i kad je vidio kola koja je Josip poslao za prijevoz, njihov je otac Jakov živnuo duhom.
28. Tada je rekao: »Dovoljno je što je moj sin Josip još živ. Moram ga vidjeti prije nego što umrem.«

Postanka 46:1-34
1. Tako je Izrael krenuo na put sa svime što je imao. Kad je stigao do Beer Šebe, prinio je žrtvu Bogu svog oca Izaka.
2. Bog je noću progovorio Izraelu u viđenjima i pozvao ga: »Jakove! Jakove!« »Evo me, slušam!« odgovori Jakov.
3. »Ja sam Bog — Bog tvog oca«, rekao je. »Ne boj se otići u Egipat jer ću ondje od tebe načiniti velik narod.
4. Ja ću ići s tobom u Egipat i ponovo ću te iz njega vratiti. Umrijet ćeš u Egiptu, a Josip će ti svojom rukom sklopiti oči.«
5. Zatim je Jakov otišao iz Beer Šebe. Njegovi su ga sinovi, zajedno sa ženama mu i djecom, vozili na kolima koja im je faraon poslao za prijevoz.
6. Sa sobom su poveli stoku i ponijeli imovinu koju su stekli u Kanaanu. Tako su Jakov i čitavo njegovo potomstvo krenuli u Egipat.
7. Jakov je poveo sve svoje sinove i unuke, kćeri i unučice — sve je svoje potomstvo doveo sa sobom u Egipat.
8. Ovo su imena Izraelaca — Jakova i njegovih potomaka — koji su otišli u Egipat: Ruben, Jakovljev prvorođeni sin.
9. Rubenovi sinovi: Hanok, Palu, Hesron i Karmi.
10. Šimun i njegovi sinovi: Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin, Sohar i Šaul, sin jedne Kanaanke.
11. Levi i njegovi sinovi: Geršon, Kehat i Merari.
12. Juda i njegovi sinovi: Er, Onan, Šela, Peres i Zerah. Er i Onan su umrli u Kanaanu. Peresovi sinovi: Hesron i Hamul.
13. Isakar i njegovi sinovi: Tola, Pua , Jašub i Šimron.
14. Zebulun i njegovi sinovi: Sered, Elon i Jahleel.
15. Sinovi su to koje je Lea rodila Jakovu u Mezopotamiji, a rodila mu je i kćer Dinu. Ukupno je njegovih potomaka bilo trideset i troje.
16. Gad i njegovi sinovi: Sifjon, Hagi, Šuni, Esbon, Eri, Arodi i Areli.
17. Ašer i njegovi sinovi: Jimna, Jišva, Jišvi i Berija. Njihova je sestra bila Seraha. Berijini sinovi: Heber i Malkiel.
18. Djeca su to koju je Jakovu rodila Zilpa, sluškinja koju je Laban dao svojoj kćeri Lei. Ukupno ih je bilo šesnaestero.
19. Sinovi Jakovljeve žene Rahele: Josip i Benjamin.
20. Josipu su se u Egiptu rodili Manaše i Efrajim, a rodila ih je Asenata, kći Potifere, svećenika u Onu.
21. Benjamin i njegovi sinovi: Bela, Beker, Ašbel, Gera, Naaman, Ehi, Roš, Mupim, Hupim i Ard.
22. Rahelini su to sinovi koji su se rodili Jakovu. Ukupno ih je bilo četrnaestorica.
23. Dan i njegov sin: Hušim.
24. Naftali i njegovi sinovi: Jahseel, Guni, Jeser i Šilem.
25. Sinovi su to koje je Jakovu rodila Bilha, sluškinja koju je Laban dao svojoj kćeri Raheli. Ukupno ih je bilo sedmorica.
26. Ukupno ljudi koji su s Jakovom otišli u Egipat — njegovih vlastitih potomaka, što ne uključuje snahe — bilo je šezdeset i šest.
27. S dvojicom Josipovih sinova, koja su se rodila u Egiptu, bilo je ukupno sedamdeset članova Jakovljeve obitelji koji su otišli u Egipat.
28. Jakov je poslao Judu naprijed k Josipu da ga obavijesti da stižu u Gošen. Kad su stigli u kraj Gošen,
29. Josip je zapovjedio da mu upregnu kola pa otišao u Gošen susresti svog oca Izraela. Čim se pojavio pred ocem, bacio mu se u zagrljaj i dugo plakao u njegovom zagrljaju.
30. Izrael je rekao Josipu: »Sad mogu umrijeti jer sam te vidio i uvjerio se da si još živ.«
31. Tada je Josip rekao braći i očevoj obitelji: »Idem razgovarati s faraonom. Reći ću mu: ‘Došla su mi braća i svi ukućani mog oca koji su živjeli u Kanaanu.
32. Oni su pastiri i uzgajaju stoku. Doveli su sa sobom stada sitne i krupne stoke i sve što imaju.’
33. Kad vas faraon pozove i upita čime se bavite,
34. vi recite: ‘Tvoje sluge uzgajaju stoku od svoje mladosti, kao što su to činili i naši preci.’ Tako ćete se moći nastaniti u kraju Gošen jer su Egipćanima pastiri odvratni.«

Psalmi 12:1-8
1. Voditelju zbora, na osminu . Davidova pjesma. Spasi me, BOŽE! Nema više vjernih ljudi. Više se nikom ne može vjerovati!
2. Svatko bližnjem govori laži, laskavim usnama i dvoličnog srca.
3. Neka BOG odreže sve lažljive usne i svaki hvalisavi jezik.
4. Oni misle: »Jezik je moja snaga, i moje vlastite usne. Nitko neće biti moj gospodar!«
5. »Zbog nasilja nad slabima i jauka poniženih, ja ću se pokrenuti«, kaže BOG. »Pružit ću im zaštitu za kojom čeznu.«
6. BOŽJE su riječi istinite i čiste, kao srebro u vatri taljeno, sedam puta pročišćeno.
7. BOŽE, ti ćeš ih čuvati i braniti, od zlih ljudi ovoga svijeta
8. iako su zli svuda oko nas i zloća se kod njih cijeni.

Izreka 4:14-17
14. Ne idi stazom opakih i ne hodaj putem zlikovaca.
15. Izbjegavaj ga, njime ne kroči, okreni se i svojim putem pođi.
16. Jer, oni ne mogu zaspati dok zlo ne učine; nemaju sna dok nekoga ne unište.
17. Zlodjelima se hrane kao kruhom, nasiljem se opijaju kao vinom.

Mateju 15:1-20
1. Tada su Isusu pristupili neki farizeji i učitelji Zakona iz Jeruzalema i upitali ga:
2. »Zašto tvoji učenici krše učenje koje su nam ostavili preci? Ne peru ruke prije jela.«
3. No Isus ih je upitao: »A zašto vi kršite Božju zapovijed zbog svoje tradicije?
4. Jer, Bog je rekao: ‘Poštuj oca i majku!’ i ‘Tko prokune svoga oca ili majku, neka se kazni smrću.’
5. Ali vi učite da čovjek može reći svome ocu ili majci: ‘Ono čime bih ti mogao pomoći dajem Bogu na dar’
6. i da na taj način postaje slobodan dužnosti prema ocu i majci. Time ste ukinuli Božju zapovijed zbog svoje tradicije.
7. Vi, licemjeri! Izaija je točno prorekao o vama:
8. ‘Ovi ljudi hvale me usnama, ali srca su im daleko od mene.
9. Bezvrijedno je njihovo štovanje, jer njihova su učenja ljudska pravila.’«
10. Isus je dozvao narod k sebi
11. te im rekao: »Poslušajte i razumijte! Ne čini čovjeka nečistim ono što na usta ulazi, nego ono što iz usta izlazi.«
12. Tada su mu pristupili učenici i rekli: »Znaš li da su se farizeji uvrijedili kad su čuli što si rekao?«
13. Isus im je odgovorio: »Svaka sadnica, koju nije posadio moj nebeski Otac, bit će iščupana.
14. Pustite ih! Oni su slijepe vođe slijepaca. A ako slijepac vodi slijepca, obojica će pasti u jamu.«
15. Petar mu je na to rekao: »Objasni nam značenje usporedbe o tome što čini čovjeka nečistim.«
16. Isus je odgovorio: »Zar ni vi još ne shvaćate?
17. Zar ne shvaćate da sve što ulazi kroz čovjekova usta ide u trbuh, a zatim se izbacuje iz tijela?
18. No ono što izlazi iz usta dolazi iz srca, i to onečišćuje čovjeka.
19. Jer, iz srca dolaze zle misli, ubojstva, preljubi, seksualni grijesi, krađe, laži i psovke.
20. To onečišćuje čovjeka. A jesti neopranim rukama ne onečišćuje čovjeka.«