A A A A A

Postanka 35:1-29
1. Bog je rekao Jakovu: »Idi u Betel i ondje se nastani. Napravi žrtvenik meni, Bogu koji ti se pokazao dok si bježao od svog brata Ezava.«
2. Jakov je rekao svojim ukućanima i svima koji su bili s njim: »Odbacite tuđe bogove koje imate sa sobom, očistite se i presvucite.
3. Zatim ćemo krenuti u Betel, gdje ću napraviti žrtvenik Bogu koji mi je pomogao kad sam bio u nevolji i koji je bio sa mnom kamo god sam išao.«
4. Tako su predali Jakovu sve tuđe bogove koje su imali i naušnice koje su nosili na svojim ušima, a Jakov ih je zakopao pod jednim hrastom kod Šekema.
5. Dok su putovali, strah od Boga obuzeo je stanovnike okolnih gradova pa ih nitko nije progonio.
6. Jakov i sav narod, koji je bio s njim, stigli su u Luz (to jest Betel) u Kanaanu.
7. Ondje je sagradio žrtvenik, i to je mjesto nazvao El Betel jer mu se ondje Bog pokazao dok je bježao od brata.
8. Tada je umrla Rebekina dojilja Debora pa su je sahranili blizu Betela, pod hrastom koji su nazvali Hrast plača.
9. Nakon što se Jakov vratio iz Mezopotamije, Bog mu se ponovo pokazao i blagoslovio ga.
10. Bog mu je već bio rekao: »Tvoje je ime Jakov, ali se više nećeš tako zvati, nego će ti ime biti Izrael.« Stoga mu je Bog dao ime Izrael.
11. Bog mu je još rekao: »Ja sam Bog Svemoćni . Imaj mnogo djece, da vas bude sve više, jer od tebe će nastati narod. Zapravo, puno naroda i kraljeva doći će od tebe.
12. Zemlju koju sam dao Abrahamu i Izaku, dajem i tebi, a dat ću je i tvome potomstvu.«
13. Zatim je Bog otišao od njega, s mjesta gdje su pričali.
14. Jakov je uspravio jedan kamen kao stup na mjestu na kojem je Bog razgovarao s njim pa na njega izlio vino i ulje kao žrtvu Bogu.
15. Mjesto na kojem je Bog razgovarao s njim nazvao je Betel .
16. Zatim su Jakov i njegovi ljudi krenuli iz Betela prema Efrati. Dok su još bili na putu, Rahela je počela rađati, a porod je bio težak.
17. Usred teškog poroda, babica joj je rekla: »Ne boj se, imat ćeš još jednog sina.«
18. Rahela je umirala i na izdisaju dala sinu ime Ben Oni , ali mu je otac dao ime Benjamin .
19. Tako je Rahela umrla pa su je sahranili na putu za Efratu (to jest Betlehem).
20. Jakov je postavio kameni stup da označava Rahelin grob i taj stup i danas stoji ondje.
21. Zatim je Izrael nastavio put i razapeo svoj šator s druge strane kule Eder.
22. Dok je Izrael boravio u tom kraju, Ruben je spavao s Bilhom, ženom ropkinjom svog oca, a Izrael je doznao za to. Jakov je imao dvanaest sinova.
23. Leini sinovi: Ruben, Jakovljev prvorođeni sin, pa Šimun, Levi, Juda, Isakar i Zebulun.
24. Rahelini sinovi: Josip i Benjamin.
25. Sinovi Raheline sluškinje Bilhe: Dan i Naftali.
26. Sinovi Leine sluškinje Zilpe: Gad i Ašer. Jakovljevi su to sinovi rođeni u Mezopotamiji.
27. Jakov se vratio svome ocu Izaku u Mamru kod Kirjat Arbe (to jest Hebrona). Ondje su kao stranci živjeli i Abraham i Izak.
28. Izak je živio 180 godina.
29. Umro je u dubokoj i sretnoj starosti. Sahranili su ga njegovi sinovi Ezav i Jakov.

Postanka 36:1-43
1. Ovo je zapis o Ezavu (to jest Edomu):
2. Ezav je oženio Kanaanke: Adu, kćer Hetita Elona, pa Oholibamu, kćer Ane, koji je sin Hivijca Sibeona,
3. i Basematu, Išmaelovu kćer i Nebajotovu sestru.
4. Ada je Ezavu rodila Elifaza, Basemata je rodila Reuela,
5. a Oholibama je rodila Jeuša, Jalama i Koraha. To su Ezavljevi sinovi rođeni u zemlji Kanaan.
6. Ezav je uzeo svoje žene, sinove, kćeri i sve ukućane, svu svoju stoku i svu imovinu, koju je stekao u Kanaanu, pa otišao u drugu zemlju, podalje od svoga brata Jakova.
7. Njihove imovine bilo je previše da bi mogli živjeti zajedno. Zbog stoke koju su posjedovali, zemlja u kojoj su boravili nije ih mogla izdržavati obojicu.
8. Stoga se Ezav (to jest Edom) nastanio u gorskom kraju Seir.
9. Ovo su potomci Ezava, praoca Edomaca, u gorskome kraju Seir.
10. Imena su Ezavljevih sinova: Elifaz, sin Ezavljeve žene Ade, i Reuel, sin Ezavljeve žene Basemate.
11. Elifazovi su sinovi: Teman, Omar, Sefo, Gatam i Kenaz.
12. Elifaz je imao ženu ropkinju, koja se zvala Timna, a rodila mu je Amaleka. Potomci su to Ezavljeve žene Ade.
13. Reuelovi su sinovi: Nahat, Zerah, Šama i Miza. Potomci su to Ezavljeve žene Basemate.
14. Oholibama, Anina kćer i Sibeonova unuka, Ezavu je rodila sinove Jeuša, Jalama i Koraha.
15. Ovi su plemenski glavari potekli od Ezavljevih potomaka: Od Elifaza, Ezavljevog prvorođenca: glavari plemena Teman, Omar, Sefo i Kenaz,
16. Korah, Gatam i Amalek. Plemena su to u zemlji Edom, potekla od Elifaza, a potomci su Ezavljeve žene Ade.
17. Od Reuela, Ezavljevog sina: glavari plemena Nahat, Zerah, Šama i Miza. Plemena su to u zemlji Edom, potekla od Reuela, a potomci su Ezavljeve žene Basemate.
18. Sinovi Ezavljeve žene Oholibame: glavari plemena Jeuš, Jalam i Korah. Plemena su to potekla od Ezavljeve žene Oholibame, Anine kćeri.
19. To su Ezavljevi (to jest Edomovi) sinovi i njihova plemena.
20. Ovo su sinovi Horijca Seira koji su živjeli u Edomu prije Ezava : Lotan, Šobal, Sibeon, Ana,
21. Dišon, Eser i Dišan, glavari su to plemena Horijaca, Seirovi potomci u Edomu.
22. Lotanovi su potomci: Hori i Hemam. Lotanova sestra bila je Timna.
23. Šobalovi su sinovi: Alvan, Manahat, Ebal, Šefo i Onam.
24. Sibeonovi su sinovi: Aja i Ana. Ana je onaj koji je u pustinji našao izvore tople vode dok je čuvao magarce svog oca Sibeona.
25. Anina su djeca: sin Dišon i kći Oholibama.
26. Dišonovi su sinovi: Hemdan, Ešban, Jitran i Keran.
27. Eserovi sinovi: Bilhan, Zaavan i Akan.
28. Dišanovi su sinovi: Us i Aran.
29. Dakle, plemena su to Horijaca prema svojim glavarima u zemlji Seir: Lotan, Šobal, Sibeon, Ana, Dišon, Eser i Dišan.
30. ***
31. Ovo su kraljevi koji su vladali u Edomu puno ranije nego što su Izraelci imali kralja:
32. Bela, Beorov sin, postao je kralj Edoma. Njegov grad zvao se Dinhaba.
33. Kad je Bela umro, Jobab je postao kralj, a bio je sin Zeraha iz grada Bosre.
34. Kad je Jobab umro, kraljem je postao Hušam iz zemlje Temanaca.
35. Kad je Hušam umro, Hadad je postao kralj, a bio je sin Bedada, čovjeka koji je porazio Midjance u zemlji Moab. Njegov grad zvao se Avit.
36. Kad je Hadad umro, Samla iz Masreke postao je kralj.
37. Kad je Samla umro, na mjestu kralja naslijedio ga je Šaul iz Rehobota, na rijeci Eufrat.
38. Nakon Šaulove smrti, kralj je bio Baal Hanan, Akborov sin.
39. Kad je umro Akborov sin Baal Hanan, kraljem je postao Hadar. Njegov grad zvao se Pau. Žena mu se zvala Mehetabela, a bila je Metredova kćer i Mezahabova unuka.
40. Ovo su imena glavara plemena poteklih od Ezava, prema svojim plemenima i područjima: Timna, Alva, Jetet,
41. Oholibama, Ela, Pinon,
42. Kenaz, Teman, Mibsar,
43. Magdiel i Iram. Plemena su to Edomova (to jest Ezavljeva, praoca Edomaca) i tako su se zvala njihova naselja u zemlji koju su zaposjeli.

Psalmi 9:6-10
6. Neprijatelji su poraženi! Razorio si njihove gradove, nestat će svako sjećanje na njih.
7. No BOG vlada zauvijek. Njegovo je prijestolje pravde.
8. Svima na svijetu sudi pravedno, narodima presuđuje pošteno.
9. BOG je sklonište ljudima u patnji, sigurna luka u vremenima nevolje.
10. Oni koji te poznaju, u tebe se uzdaju. BOŽE, ne ostavljaš ih kada te traže.

Izreka 3:27-30
27. Ne uskraćuj dobro zaslužnima kad imaš mogućnost učiniti ga.
28. Ne govori bližnjemu: »Idi! Sutra ću ti dati«, ako mu odmah možeš pomoći.
29. Ne smišljaj zlo bližnjemu, koji kraj tebe živi i vjeruje ti.
30. Ne prepiri se bezrazložno ako ti nije učinjeno zlo.

Mateju 12:22-50
22. Potom su mu doveli slijepog i nijemog čovjeka, obuzetog zlim duhom. Isus ga je ozdravio pa je čovjek progovorio i progledao,
23. a mnoštvo je bilo zadivljeno te se pitalo: »Da nije ovo Davidov Sin?«
24. Kad su to čuli farizeji, rekli su: »On izgoni zle duhove uz pomoć Sotone , vladara zlih duhova.«
25. Isus je znao njihove misli pa im je rekao: »Svako će kraljevstvo, koje je nesložno, propasti. Nijedan grad ili obitelj, koji su nesložni unutar sebe, neće opstati.
26. Dakle, ako Sotona izgoni Sotonu, u sebi je podijeljen. Kako će onda opstati njegovo kraljevstvo?
27. Opet, ako ja izgonim zle duhove uz pomoć Sotone, uz čiju ih pomoć izgone vaši ljudi? Zato će vam suditi vaši vlastiti ljudi.
28. Budući da ja izgonim zle duhove uz pomoć Božjega Duha, to dokazuje da je Božje kraljevstvo došlo k vama.
29. Ili, kako može netko ući u kuću snažnog čovjeka i ukrasti mu imovinu ako ga prije ne sveže? Tek će mu tada moći opljačkati kuću.
30. Tko nije sa mnom — protiv mene je. Tko mi ne pomaže skupljati — taj rasipa.
31. Zato vam kažem: svaki grijeh i kleveta oprostit će se ljudima, ali kleveta protiv Svetog Duha neće se oprostiti.
32. Ako tko kaže nešto protiv Sina Čovječjega, može mu se oprostiti, ali ako tko kaže nešto protiv Svetog Duha, neće mu se oprostiti, ni na ovom svijetu ni na onome koji dolazi.«
33. »Da biste imali dobar plod, morate imati dobro stablo. No ako je stablo loše, imat ćete loš plod, jer stablo se prepoznaje po svome plodu.
34. Vi, zmije! Kako možete govoriti dobro kad ste zli? Usta govore ono čega je srce puno.
35. Dobar čovjek iznosi dobro jer je u njemu pohranjeno dobro, a zao čovjek iznosi zlo jer je u njemu pohranjeno zlo.
36. No, kažem vam da će na Sudnji dan ljudi odgovarati za svaku beskorisnu riječ koju su izgovorili.
37. Jer, tvoje će te riječi opravdati i tvoje će te riječi osuditi.«
38. Tada su mu neki učitelji Zakona i farizeji rekli: »Učitelju, želimo da nam daš neki znak.«
39. A Isus im je odgovorio: »Zao i nevjeran naraštaj traži znak. No neće mu se dati nikakav drugi znak osim znaka proroka Jone .
40. Kao što je Jona bio u utrobi morske nemani tri dana i tri noći, tako će i Sin Čovječji biti u utrobi zemlje tri dana i tri noći.
41. Na Sudu će Ninivljani ustati zajedno s ljudima, koji žive danas, i osudit će ga jer su se obratili zbog Joninog propovijedanja. A ovdje je netko veći od Jone.
42. Na Sudu će Kraljica Juga ustati s ovim naraštajem i osudit će ga jer je s kraja zemlje došla čuti Salomonovu mudrost. A ovdje je nešto veće od Salomona.«
43. »Kada zao duh iziđe iz čovjeka, luta pustim mjestima tražeći odmor, ali ga ne nalazi.
44. Tada kaže: ‘Vratit ću se u svoju kuću iz koje sam izašao.’ Kada se vrati, pronalazi je praznu, čistu i uređenu.
45. Tada ode i sa sobom dovede sedam drugih duhova, gorih od sebe, pa svi uđu i nastane se ondje. Tako posljednje stanje toga čovjeka postaje gore od prvotnoga. Isto će biti i s ovim pokvarenim naraštajem.«
46. Dok je Isus još govorio narodu, došli su njegova majka i braća pa su stajali vani tražeći da s njim govore.
47. Netko reče Isusu: »Evo, tvoja majka i braća stoje vani i žele razgovarati s tobom.«
48. A Isus mu odgovori: »Tko je moja majka i tko su moja braća?«
49. Onda je pokazao rukom na svoje učenike i rekao: »Evo moje majke i moje braće!
50. Da, tko god izvršava volju moga nebeskog Oca, taj mi je i brat, i sestra, i majka.«