A A A A A

Postanka 29:1-35
1. Zatim je Jakov nastavio put i stigao u zemlju istočnih naroda.
2. U polju je ugledao bunar i tri stada ovaca kako leže pokraj njega. Iz tog su se bunara napajala stada, a na otvoru bunara bio je navaljen velik kamen.
3. Tek kad bi se sva stada okupila na tome mjestu, pastiri bi odvaljali kamen s bunara i napojili ovce. Nakon toga bi ponovo vratili kamen na bunar.
4. Jakov upita pastire: »Odakle ste, braćo?« »Iz Harana«, odgovore oni.
5. Dalje ih upita: »Poznajete li Labana, Nahorovog unuka?« »Poznajemo«, odgovore mu.
6. »Je li dobro?« još ih upita Jakov. »Dobro je«, rekli su. »Evo njegova kći Rahela upravo dolazi s ovcama.«
7. »Pogledajte«, rekao je on, »sunce je još visoko. Nije vrijeme da se stoka skuplja za počinak. Napojite ovce pa ih vratite na pašu.«
8. »Ne možemo«, rekli su, »dok se sva stada ne sakupe i dok se kamen ne odvalja s otvora bunara. Tek tada možemo napojiti ovce.«
9. Dok je još razgovarao s njima, Rahela je stigla s ovcama svog oca jer se ona brinula za njih.
10. Kad je Jakov ugledao Rahelu, kćer svog ujaka Labana, i njegove ovce, otišao je na bunar i odvaljao kamen s otvora pa mu napojio ovce.
11. Zatim je Jakov poljubio Rahelu i glasno zaplakao.
12. Kad joj je rekao da je rođak njezinog oca, Rebekin sin, ona otrča i javi to svome ocu.
13. Čim je čuo vijest o sestrinom sinu Jakovu, Laban mu potrča ususret, zagrli ga i poljubi pa ga odvede svojoj kući. Kad mu je Jakov ispričao sve što se dogodilo,
14. Laban je rekao: »Zaista si ti od moga roda !« Nakon što je Jakov kod Labana proveo mjesec dana,
15. Laban mu je rekao: »Ne trebaš mi služiti besplatno zato što si mi rođak. Reci mi, koliko da te plaćam?«
16. Laban je imao dvije kćeri. Starija se zvala Lea, a mlađa Rahela.
17. Lea je imala lijepe oči , a Rahela je imala lijepo lice i tijelo.
18. Jakov je volio Rahelu pa je rekao: »Služit ću ti sedam godina za tvoju mlađu kćer Rahelu.«
19. »Bolje da je dam tebi nego nekom drugome«, rekao je Laban. »Ostani kod mene.«
20. Tako je Jakov služio za Rahelu sedam godina, a zbog ljubavi prema njoj, činilo mu se kao samo nekoliko dana.
21. Nakon sedam godina Jakov je rekao Labanu: »Vrijeme je mog služenja isteklo. Daj mi sada moju ženu. Želim biti s njom.«
22. Laban je okupio sve mještane i spremio gozbu.
23. Ali, kad je došla večer, doveo je Jakovu svoju kćer Leu pa je Jakov spavao s njom.
24. (A Lei je dao ropkinju Zilpu da joj bude sluškinja.)
25. Kad je svanulo jutro, Jakov je vidio da je to Lea! Rekao je Labanu: »Što si mi učinio? Zar ti nisam služio za Rahelu? Zašto si me prevario?«
26. »U našoj zemlji ne daje se na udaju mlađa kći prije starije«, odgovorio je Laban.
27. »Završi svadbeni tjedan s Leom pa ćemo ti dati i Rahelu za još sedam godina služenja.«
28. Jakov učini tako i završi svadbeni tjedan s Leom. Tada mu je Laban dao svoju kćer Rahelu za ženu,
29. a svoju ropkinju Bilhu dao je Raheli da joj bude sluškinja.
30. Tako je Jakov spavao i s Rahelom, koju je volio više od Lee, pa je Labanu služio još sedam godina.
31. Kad je BOG vidio da Lea nije voljena, učinio ju je plodnom, a Rahela je bila neplodna.
32. Lea je zatrudnjela i rodila sina. Dala mu je ime Ruben jer je rekla: »BOG je vidio moj jad, a sad će me muž zavoljeti.«
33. Lea je ponovo zatrudnjela i rodila sina. Rekla je: »Zato što je BOG čuo da nisam voljena, dao mi je i ovog sina.« Tako mu je dala ime Šimun .
34. Zatim je ponovo zatrudnjela i rodila sina. Rekla je: »Sad će se moj muž vezati za mene jer sam mu rodila trojicu sinova.« Stoga mu je dala ime Levi .
35. Još je jednom zatrudnjela i rodila sina pa rekla: »Ovog ću puta zahvaliti BOGU.« Zato mu je dala ime Juda . Zatim je prestala rađati.

Postanka 30:1-43
1. Kad je Rahela vidjela da Jakovu ne rađa djecu, postala je ljubomorna na svoju sestru. Rekla mu je: »Daj mi djecu, inače ću umrijeti!«
2. Jakov se razljutio na Rahelu i rekao: »Pa nisam ja Bog. On ti nije dao da rađaš djecu.«
3. A ona je rekla: »Evo moje sluškinje Bilhe — spavaj s njom, da ona rodi za mene i da preko nje dobijem djecu.«
4. Tako mu je dala svoju sluškinju Bilhu za ženu, a Jakov je spavao s njom.
5. Bilha je zatrudnjela i rodila mu sina.
6. Tada je Rahela rekla: »Bog je presudio u moju korist. Čuo je moju molitvu i dao mi sina.« Zato ga je nazvala Dan .
7. Rahelina sluškinja Bilha ponovo je zatrudnjela i rodila Jakovu drugog sina.
8. Rahela je tada rekla: »Žestoka je bila borba s mojom sestrom, ali pobijedila sam.« Zato mu je dala ime Naftali .
9. Kad je Lea vidjela da je prestala rađati, dala je svoju sluškinju Zilpu Jakovu za ženu.
10. Leina je sluškinja Zilpa rodila Jakovu sina.
11. Lea je tada rekla: »Kakva sreća!« Zato mu je dala ime Gad .
12. Leina je sluškinja Zilpa rodila Jakovu i drugog sina, a
13. Lea je tada rekla: »Jako sam sretna! Sad će me žene zvati sretnom!« Zato mu je dala ime Ašer .
14. U vrijeme pšenične žetve Ruben je otišao u polje i našao mandragoru pa ju je donio svojoj majci Lei. No Rahela tada reče Lei: »Molim te, daj mi malo mandragore tvoga sina.«
15. Lea joj odgovori: »Zar ti nije dosta što si mi uzela muža, nego mi želiš uzeti i mandragoru moga sina?« »Onda ovako«, rekla je Rahela, »neka Jakov noćas spava s tobom u zamjenu za mandragoru tvoga sina.«
16. Kad se Jakov uvečer vratio s polja, Lea mu je izašla ususret i rekla: »Večeras spavaš sa mnom jer sam te unajmila za mandragoru svoga sina.« Tako je Jakov te noći spavao s njom.
17. Bog je čuo Leinu molitvu te je zatrudnjela i rodila Jakovu petog sina.
18. Tada je rekla: »Bog me nagradio što sam svoju sluškinju dala svome mužu.« Zato mu je dala ime Isakar .
19. Zatim je Lea ponovo zatrudnjela i rodila Jakovu šestog sina.
20. Tada je rekla: »Bog mi je dao divan dar. Sad će me moj muž poštovati jer sam mu rodila šest sinova.« Zato mu je dala ime Zebulun .
21. Kasnije je Lea rodila kćer i dala joj ime Dina.
22. Zatim se Bog sjetio Rahele, ispunio njezinu molbu i učinio je plodnom.
23. Zatrudnjela je i rodila sina pa rekla: »Bog je uklonio moju sramotu.«
24. Dala mu je ime Josip , govoreći: »Neka mi BOG nadoda još jednog sina.«
25. Kad je Rahela rodila Josipa, Jakov je rekao Labanu: »Pusti me da se vratim u svoj rodni kraj.
26. Daj mi moje žene i djecu, za koje sam ti služio, i pusti nas da idemo. Dobro znaš koliko sam radio za tebe.«
27. Laban mu odgovori: »Ako sam stekao tvoju naklonost, poslušaj me. Gatanjem sam doznao da me BOG zbog tebe blagoslovio.
28. Odredi plaću koju tražiš i dat ću ti je.«
29. Jakov mu odgovori: »Znaš kako sam ti služio i što je bilo s tvojom stokom.
30. Ono malo što si imao prije mog dolaska sad se obilno uvećalo i BOG te blagoslovio kroz sve što sam radio. Zar nije vrijeme da počnem raditi za svoj dom?«
31. Laban je upitao: »Što da ti dam?« »Nemoj mi ništa dati«, odgovori Jakov. »Ali, ako ovo učiniš za mene, nastavit ću pasti i čuvati tvoja stada:
32. pusti me da danas prođem kroz sva tvoja stada i izdvojim svaku pjegavu i šarenu ovcu, svako crno janje te svaku šarenu i pjegavu kozu. Neka mi to bude plaća.
33. Kad ubuduće budeš provjeravao stoku, koju sam uzeo kao plaću, neka moje poštenje svjedoči za mene. Svaka koza u mom posjedu, koja ne bude šarena ili pjegava, i svako janje, koje ne bude crno, neka se smatraju ukradenima.«
34. »U redu«, rekao je Laban. »Neka bude kako si rekao.«
35. No toga je istog dana Laban iz stada uklonio sve jarce koji su imali pruge ili šare, sve pjegave i šarene koze, sve koje su bile imalo bijele i svu crnu janjad pa ih predao svojim sinovima.
36. Zatim je sa sinovima i stokom otišao tri dana hoda daleko od Jakova, dok je Jakov ostao napasati ostala Labanova stada.
37. Jakov je uzeo svježe grane jablana, badema i platane pa na njima napravio bijele pruge, guleći koru i ogoljujući bijelo drvo.
38. Zatim je te prugaste grančice stavio u sva pojila, da budu pred stadima kad dolaze piti. Budući da se stoka parila kad je dolazila na pojila,
39. parila se ispred grana pa je rađala prugaste, pjegave i šarene mlade.
40. Jakov je mladu stoku odvojio, a ostalu okrenuo da gleda u prugastu i crnu stoku koja je pripadala Labanu. Jakov je dobio svoja odvojena stada i nije ih miješao s Labanovima.
41. Kad su se snažnije životinje iz stada parile, stavljao bi grane u pojila ispred životinja, da se pare pored njih.
42. No pred kržljave životinje Jakov nije stavljao grane te su one pripale Labanu, a snažne njemu.
43. Tako se Jakov silno obogatio jer je stekao velika stada ovaca i koza, deve i magarace, sluškinje i sluge.

Psalmi 8:1-5
1. Voditelju zbora, prema »gititu« . Davidova pjesma. BOŽE, Gospodaru naš, slavno je tvoje ime po cijeloj zemlji! Tvoja slava doseže iznad nebesa!
2. Kad ti djeca i dojenčad pjevaju hvale, stvara se tvrđava protiv tvojih neprijatelja, da zaustavi svakog protivnika i osvetnika.
3. Doista, gledam nebesa, djelo ruku tvojih, kako si mjesec i zvijezde postavio.
4. I pitam se zašto o čovjeku razmišljaš, zašto ti je stalo do ljudi?
5. Učinio si ih malo manjim od nebeskih bića , okrunio ih slavom i čašću.

Izreka 3:13-18
13. Blago onima koji su našli mudrost i onima koji su stekli sposobnost.
14. Ona je veća dobit nego srebro i veći prinos nego zlato.
15. Od dragulja ona je dragocjenija. Što god posjedovao, nije joj ravno.
16. Desnom rukom pruža ti dug život, a lijevom bogatstvo i čast.
17. Vodit će te ugodnim putevima i stazama punim mira.
18. Ona je stablo života onima koji je prigrle, sretni su oni koji je prihvate.

Mateju 10:21-42
21. Brat će predavati brata da ga ubiju, a otac svoje dijete. Djeca će se okrenuti protiv roditelja i ubijati ih.
22. Svi će vas ljudi mrziti zbog moga imena, ali oni koji ustraju do kraja, bit će spašeni.
23. Kad vas budu progonili u jednom gradu, pobjegnite u drugi. Istinu vam kažem: nećete stići obići sve izraelske gradove prije ponovnog dolaska Sina Čovječjega.
24. Učenik nije veći od učitelja niti je sluga veći od svoga gospodara.
25. Dovoljno je učeniku da bude kao njegov učitelj, a slugi da bude kao njegov gospodar. Ako su glavu obitelji nazivali Sotonom , koliko li će tek gore nazivati njegove ukućane?«
26. »Dakle, nemojte ih se bojati, jer sve što je skriveno, bit će otkriveno i, sve što je tajno, saznat će se.
27. Ono što vam govorim u tajnosti, recite u javnosti! I što vam šapućem na uho, razglasite svima javno!
28. Nemojte se bojati onih koji mogu ubiti vaše tijelo, ali ne mogu ubiti vašu dušu! Radije se bojte Boga koji može uništiti i dušu i tijelo u paklu.
29. Za samo jedan novčić možete kupiti dva vrapca. No ni jedan od njih neće uginuti ako to ne dopusti vaš Otac.
30. Vama su čak i vlasi na glavi izbrojene.
31. Dakle, nemojte se bojati, jer ste vredniji od mnoštva vrabaca.«
32. »Tko god mene prizna pred ljudima — pripada meni. I ja ću priznati pred mojim Ocem, koji je na nebu, da on pripada meni.
33. Tko god se odrekne mene pred ljudima — ne pripada meni. I ja ću ga se odreći pred svojim Ocem koji je na nebu.«
34. »Nemojte misliti da sam došao donijeti mir na zemlju. Nisam došao donijeti mir, nego mač.
35. Jer, došao sam okrenuti: ‘sina protiv oca, kćer protiv majke, snahu protiv svekrve.
36. Čovjeku će biti neprijatelji vlastiti ukućani.’
37. Tko voli oca ili majku više nego mene, nije me dostojan slijediti. Tko voli svoga sina ili kćer više nego mene, nije me dostojan slijediti.
38. Tko ne uzme svoj križ i ne ide za mnom, nije me dostojan.
39. Tko voli svoj život više nego mene, izgubit će ga. Ali onaj tko izgubi svoj život radi mene, sačuvat će ga.«
40. »Tko prima vas, prima i mene, a tko prima mene, prima i Onoga koji me poslao.
41. Tko prima proroka zato što je prorok, primit će proročku nagradu. Tko prima pravednog čovjeka zato što je pravedan, primit će nagradu pravednika.
42. A tko pruži samo čašu hladne vode jednomu od ovih malenih, zato što je moj učenik, zaista, kažem vam, sigurno neće izgubiti svoju nagradu.«