A A A A A

1 Ljetopisa 23:1-32
1. Kad je David zašao u duboku starost, za kralja Izraela postavio je svog sina Salomona.
2. David je okupio sve izraelske starješine, svećenike i Levite.
3. Prebrojili su Levite koji su imali trideset ili više godina, a bilo ih je ukupno trideset i osam tisuća.
4. David je rekao: »Neka njih dvadeset i četiri tisuće upravlja radovima na Božjem Hramu, a ostalih šest tisuća neka budu starješine i suci.
5. Neka njih četiri tisuće budu vratari, a četiri tisuće neka slave BOGA glazbenim instrumentima koje sam za to dao napraviti.«
6. David je Levite podijelio u skupine prema Levijevim sinovima Geršonu, Kehatu i Merariju.
7. Geršonovcima su pripadali Ladan i Šimej.
8. Ladan je imao trojicu sinova — prvorođenog Jehiela pa Zetama i Joela.
9. I Šimej je imao trojicu sinova — Šelomita, Haziela i Harana. Bili su oni glavari Ladanovih obitelji.
10. Šimej je imao četvoricu sinova — Jahata, Zizu, Jeuša i Beriju.
11. Jahat je bio najstariji, a Ziza drugi. Jeuš i Berija nisu imali mnogo sinova pa su ih brojili kao jednu obitelj, s jednom službom.
12. Kehat je imao četvoricu sinova — Amrama, Jishara, Hebrona i Uziela.
13. Amramovi su sinovi bili Aron i Mojsije. Aron je bio izabran zauvijek, on i njegovi potomci, da brinu za svete predmete svetišta, da prinose žrtve pred BOGOM, da služe pred njim i blagoslivljaju ljude u njegovo ime zauvijek.
14. I sinovi Mojsija, Božjeg čovjeka, ubrajali su se u Levijevo pleme.
15. Mojsijevi su sinovi bili Geršom i Eliezer.
16. Geršomov je najstariji sin bio Šebuel.
17. Eliezer je imao samo jednog sina, Rehabiju, ali Rehabija je imao mnogo sinova.
18. Jisharov je najstariji sin bio Šelomit.
19. Hebron je imao četvoricu sinova. Najstariji je bio Jerija, drugi Amarija, treći Jahaziel, a četvrti Jekamam.
20. Uzielov je najstariji sin bio Mika, a drugi Ješija.
21. Merarijevi su sinovi bili Mahli i Muši. Mahlijevi su sinovi bili Eleazar i Kiš.
22. Eleazar je umro bez sinova. Imao je samo kćeri kojima su se oženili njihovi rođaci, Kišovi sinovi.
23. Muši je imao trojicu sinova — Mahlija, Edera i Jerimota.
24. Bili su to Levijevi potomci nabrojani prema svojim obiteljima. Bili su to glavari obitelji popisani poimence — svi koji su imali dvadeset ili više godina. Svi su radili i služili u BOŽJEM Hramu.
25. David je bio rekao: »Izraelov je BOG dao svom narodu mir i došao se zauvijek nastaniti u Jeruzalemu.
26. Zato Leviti više ne moraju nositi Sveti šator ni predmete koji se u njemu koriste za službu.«
27. Prema Davidovim posljednjim nalozima prebrojani su Leviti od dvadeset godina i stariji.
28. Levitima je bila dužnost pomoći Aronovim potomcima u službi u BOŽJEM Hramu. Vodili su brigu o dvorištima i pokrajnjim prostorijama. Čistili su sve svete predmete i obavljali druge službe u Božjem Hramu.
29. Skrbili su o kruhu, koji se stavljao na stol, brašnu za žitne žrtve, beskvasnim kruhovima, pečenim žrtvenim prinosima i žrtvenim prinosima umiješanima s uljem te o svim vaganjima i mjerenjima.
30. Svakog su jutra trebali stajati, zahvaljivati BOGU i slaviti ga. Činili su to i svake večeri,
31. a također i kad su se god BOGU prinosile žrtve paljenice, na šabat, u dane mladog mjeseca i u vrijeme propisanih blagdana. Trebali su stalno služiti pred BOGOM, u određenom broju i prema određenom redu.
32. Tako su Leviti izvršavali svoje dužnosti vezane uz Šator sastanka, Svetište i službu u BOŽJEM Hramu, pod vodstvom svoje braće, Aronovih potomaka.

1 Ljetopisa 24:1-31
1. Ovo su skupine kojima pripadaju Aronovi potomci. Aronovi su sinovi bili Nadab, Abihu, Eleazar i Itamar.
2. Nadab i Abihu umrli su prije oca i nisu imali sinova pa su kao svećenici služili Eleazar i Itamar.
3. Uz pomoć Sadoka, Eleazarovog potomka, i Ahimeleka, Itamarovog potomka, David ih je podijelio u skupine prema rasporedu službe.
4. Među Eleazarovim potomcima bilo je više glava obitelji nego među Itamarovim pa su ih prema tome i podijelili: šesnaest glava obitelji od Eleazarovih potomaka i osam glava obitelji od Itamarovih potomaka.
5. Budući da je i među Eleazarovim i među Itamarovim potomcima bilo visokih službenika Svetišta i visokih Božjih službenika, odredili su im službe pomoću ždrijeba.
6. Pisar Šemaja, Netanelov sin, Levit, zapisao je njihova imena. Učinio je to pred kraljem i poglavarima, svećenikom Sadokom, Abjatarovim sinom Ahimelekom i glavarima svećeničkih i levitskih obitelji. Uzimao je po jednu obitelj od Eleazarovih i po jednu od Itamarovih potomaka.
7. Prvi je ždrijeb odredio skupinu Jojariba, drugi je odredio skupinu Jedaje,
8. treći skupinu Harima, četvrti skupinu Seorima,
9. peti skupinu Malkije, šesti skupinu Mijamina,
10. sedmi skupinu Hakosa, osmi skupinu Abije,
11. deveti skupinu Ješue, deseti skupinu Šekanije,
12. jedanaesti skupinu Elijašiba, dvanaesti skupinu Jakima,
13. trinaesti skupinu Hupe, četrnaesti skupinu Ješebaba,
14. petnaesti skupinu Bilge, šesnaesti skupinu Imera,
15. sedamnaesti skupinu Hezira, osamnaesti skupinu Hapisesa,
16. devetnaesti skupinu Petahije, dvadeseti skupinu Ezekiela,
17. dvadeset i prvi skupinu Jakina, dvadeset i drugi skupinu Gamula,
18. dvadeset i treći skupinu Delaje, dvadeset i četvrti skupinu Maazije.
19. Bio je to redoslijed vršenja službe po kojem su ulazili u BOŽJI Hram, prema propisima što im je dao njihov predak Aron. Tako mu je zapovjedio Izraelov BOG.
20. Ovo su glavari obitelji ostalih Levijevih potomaka: Šubael je bio potomak Amrama. Jehdeja je bio potomak Šubaela.
21. Jišija je bio najstariji sin Rehabije.
22. Od Jisharove skupine bio je Šelomot, a od Šelemotovih sinova Jahat.
23. Hebron je imao četvoricu sinova: prvorođenog Jeriju, drugog Amariju, trećeg Jahaziela i četvrtog Jekamana.
24. Uzielov je sin bio Mika, a Mikajin je sin bio Šamir.
25. Jišija je bio Mikin brat, a od Jišijinih je sinova bio Zaharija.
26. Merarijevi su potomci bili Mahli, Muši i njegov sin Jaazija.
27. Merarijev je sin Jaazija imao sinove Šohama, Zakura i Ibrija.
28. Mahli je imao sina Eleazara, koji nije imao sinova.
29. Kišev se sin zvao Jerahmeel.
30. Mušijevi su sinovi bili Mahli, Eder i Jerimot. Bili su to vođe levitskih obitelji, popisani svi redom.
31. I oni su, kao i njihova braća, Aronovi potomci, održali ždrijeb pred kraljem Davidom, Sadokom, Ahimelekom i glavarima svećeničkih i levitskih obitelji. S obiteljima najstarije braće postupalo se kao i s obiteljima najmlađe.

1 Ljetopisa 25:1-30
1. David je zajedno sa zapovjednicima vojske izabrao neke od Asafovih, Hemanovih i Jedutunovih sinova. Njihova je služba bila prorokovanje uz pratnju harfi, lira i činela. Ovo je popis onih koji su obavljali ovu službu:
2. Od Asafovih sinova: Zakur, Josip, Netanija i Asarela. Asafovi su sinovi bili pod Asafovim nadzorom, a on je prorokovao pod nadzorom kralja.
3. Od Jedutunovih sinova: Gedalija, Seri, Ješaja, Šimej, Hašabija i Matitija — ukupno njih šestorica. Bili su pod nadzorom svoga oca Jedutuna. On je prorokovao uz harfu dok su zahvaljivali BOGU i slavili ga.
4. Od Hemanovih sinova: Bukija, Matanija, Uziel, Šebuel, Jerimot, Hananija, Hanani, Eliata, Gidalti, Romamti Ezer, Jošbekaša, Maloti, Hotir i Mahaziot.
5. Svi su oni bili sinovi kraljevog vidioca Hemana, a Bog mu je obećao te sinove da ga učini jakim. Bog je Hemanu dao četrnaestoricu sinova i tri kćeri.
6. Svi su oni pod nadzorom svojih očeva pjevali i svirali u BOŽJEM Hramu uz činele, lire i harfe. Tako su služili u Božjem Hramu. Asaf, Jedutun i Heman bili su pod nadzorom kralja.
7. Bilo ih je dvije stotine osamdeset i osmorica, zajedno s njihovim rođacima. Svi su bili uvježbani da pjevaju i sviraju BOGU.
8. I mladi i stari, i učitelji i učenici, svi su jednako sudjelovali u ždrijebu da bi im se odredile dužnosti.
9. Prvi je ždrijeb odredio Asafa (Josipa) i dvanaestoricu njegovih sinova i rođaka; drugi je odredio Gedaliju i dvanaestoricu njegovih sinova i rođaka;
10. treći Zakura i dvanaestoricu njegovih sinova i rođaka;
11. četvrti Jisrija i dvanaestoricu njegovih sinova i rođaka;
12. peti Netaniju i dvanaestoricu njegovih sinova i rođaka;
13. šesti Bukiju i dvanaestoricu njegovih sinova i rođaka;
14. sedmi Jesarelu i dvanaestoricu njegovih sinova i rođaka;
15. osmi Ješaju i dvanaestoricu njegovih sinova i rođaka;
16. deveti Mataniju i dvanaestoricu njegovih sinova i rođaka;
17. deseti Šimeja i dvanaestoricu njegovih sinova i rođaka;
18. jedanaesti Azarela i dvanaestoricu njegovih sinova i rođaka;
19. dvanaesti Hašabiju i dvanaestoricu njegovih sinova i rođaka;
20. trinaesti Šubaela i dvanaestoricu njegovih sinova i rođaka;
21. četrnaesti Matitiju i dvanaestoricu njegovih sinova i rođaka;
22. petnaesti Jerimota i dvanaestoricu njegovih sinova i rođaka;
23. šesnaesti Hananiju i dvanaestoricu njegovih sinova i rođaka;
24. sedamnaesti Jošbekaša i dvanaestoricu njegovih sinova i rođaka;
25. osamnaesti Hananija i dvanaestoricu njegovih sinova i rođaka;
26. devetnaesti Malotija i dvanaestoricu njegovih sinova i rođaka;
27. dvadeseti Elijatu i dvanaestoricu njegovih sinova i rođaka;
28. dvadeset i prvi Hotira i dvanaestoricu njegovih sinova i rođaka;
29. dvadeset i drugi Gidaltija i dvanaestoricu njegovih sinova i rođaka;
30. dvadeset i treći Mahaziota i dvanaestoricu njegovih sinova i rođaka;

Psalmi 78:40-55
40. Koliko su se bunili protiv njega i žalostili ga u pustinji!
41. Stalno su iznova iskušavali Boga i zadavali bol svecu Izraelovom.
42. Nisu se sjećali njegove moći — onog dana kad ih je otkupio od neprijatelja,
43. ni znakova koje je učinio u Egiptu, njegovih čuda u kraju oko Soana.
44. U krv je pretvorio rijeke i potoke i nitko nije iz njih mogao piti.
45. Rojeve muha poslao je da ih grizu i žabe da im zagorčaju život.
46. Usjeve im je predao nametnicima, plod njihove muke skakavcima.
47. Lozu im je zatukao tučom, njihove divlje smokve mrazom.
48. Njihova goveda izložio je tuči, a stoku munjama.
49. Poslao je na njih svoj žestoki gnjev, srdžbu, bijes i nevolju. Anđela zatirača poslao je na njih,
50. dao je oduška svome gnjevu. Život im nije poštedio smrti, nego ih je predao pomoru.
51. Pobio je sve prvorođeno u Egiptu, najstarije sinove u Hamovim šatorima.
52. Ali svoj narod izveo je kao ovce i kroz pustinju ih poveo kao stado.
53. Vodio ih je pouzdano pa se nisu plašili, a more je prekrilo njihove neprijatelje.
54. Doveo ih je u svoju Svetu zemlju, na ovu goru koju je svojom snagom osvojio.
55. Pred njima je istjerao narode. Užetom je izmjerio i razdijelio nasljedstvo plemenima Izraelovim i dao da se nastane u svojim šatorima.

Izreka 20:3-3
3. Časno je svađu izbjeći, ali svaki glupan će je započeti.

Djela Apostolska 9:22-43
22. A Savao je postajao sve snažniji. Dokazivao je da je Isus — Krist, tako da Židovi, koji su živjeli u Damasku, nisu znali što bi mu odgovorili.
23. Prošlo je dosta vremena i Židovi su se urotili da ubiju Savla.
24. Čuvali su danju i noću gradska vrata kako bi ga ubili, ali on je doznao za njihovu zavjeru.
25. Učenici su noću uzeli Savla i spustili ga u košari preko zidina.
26. Kad je stigao u Jeruzalem, pokušao se priključiti učenicima, ali oni su ga se bojali i nisu vjerovali da je stvarno učenik.
27. No Barnaba ga je prihvatio i odveo k apostolima. Ispričao im je kako se Gospodin ukazao Savlu na putu u Damask i razgovarao s njim te kako je Savao u Damasku hrabro govorio u Isusovo ime.
28. Savao je ostao s njima. Slobodno se kretao u Jeruzalemu i hrabro propovijedao u Gospodinovo ime.
29. Obraćao se Židovima, koji su govorili grčkim jezikom, i raspravljao s njima, a oni su ga nastojali ubiti.
30. Kad su braća za to doznala, odvela su ga u Cezareju i poslala u Tarz.
31. Tako je Crkva širom Judeje, Galileje i Samarije bila u miru i izgrađivala se. Živjela je u strahopoštovanju prema Gospodinu i brojem je rasla ohrabrenjem Svetog Duha.
32. Petar je obilazio gradove i tako stigao i do svetih u Lidi.
33. Ondje je sreo čovjeka po imenu Eneja, paraliziranog i prikovanog uz krevet osam godina.
34. Rekao mu je: »Eneja, Isus Krist te iscjeljuje. Ustani i spremi svoju postelju!« Eneja je istoga trena ustao.
35. Svi stanovnici Lide i Šarona vidjeli su ga i obratili se Bogu.
36. U Jopi je živjela Isusova sljedbenica Tabita — što prevedeno znači »Košuta« . Uvijek je činila dobra djela i davala milostinju siromašnima.
37. Baš u to vrijeme razboljela se i umrla. Oprali su njezino tijelo i položili ga u sobu na katu.
38. Učenici iz Jope čuli su da se Petar nalazi u Lidi. Budući da je Lida blizu Jope, poslali su dvojicu k njemu. Oni su ga preklinjali: »Molimo te, ne gubi ni trenutka, dođi odmah k nama!«
39. Petar se spremio i krenuo s njima. Kad je stigao u Jopu, odveli su ga u sobu na katu, a sve su udovice stale oko njega. Plakale su i pokazivale mu ogrtače i ostalu odjeću koju je Tabita napravila dok je bila živa.
40. Petar je sve poslao van iz sobe, kleknuo i pomolio se. Zatim se okrenuo prema tijelu i rekao: »Ustani, Tabita!« Ona je otvorila oči i, čim je vidjela Petra, uspravila se i sjela.
41. Petar joj je pružio ruku i pomogao joj ustati. Zatim je pozvao vjernike i udovice te im pokazao Tabitu živu.
42. To se pročulo po svoj Jopi i mnogi su povjerovali u Gospodina.
43. A Petar je još podosta vremena ostao u Jopi kod nekoga kožara Šimuna.