A A A A A
Biblija u jednoj godini
Travanj 13

Jošua 15:1-63
1. Judinom je plemenu kockom pripao dio zemlje te bio razdijeljen svim njegovim obiteljima. Prostirao se do granice Edoma i pustinje Cin na krajnjem jugu.
2. Njihova je južna granica počinjala kod zaljeva na južnom kraju Mrtvog mora.
3. Potom je prolazila južno od Škorpionovog prijevoja, nastavljala se do pustinje Cin i zatim se penjala južno do Kadeš Barnee. Odatle se nastavljala do Hesrona, penjala do Adara, skretala do Karke
4. i išla do Asmona. Zatim je izlazila na Egipatski potok i završavala na Sredozemnome moru. Bila je to Judina južna granica.
5. Istočna je granica bila obala Mrtvog mora, sve do mjesta gdje se rijeka Jordan ulijevala u more. Sjeverna je granica počinjala kod ušća Jordana u Mrtvo more.
6. Potom se penjala do Bet Hogle i nastavljala sjeverno od Bet Arabe, penjući se do kamena nazvanog prema Rubenovom sinu Bohanu.
7. Odatle je granica išla dolinom Akora do Debira i skretala na sjever do Gilgala, koji je nasuprot prijevoja Adumim i južno od klanca. Granica je potom išla do voda En Šemeša i završavala kod En Rogela.
8. Odatle se dolinom Ben Hinom penjala južnim obronkom Jebusejskoga grada, to jest Jeruzalema. Nastavljala se penjati do vrha planine zapadno od doline Hinom, na sjevernome kraju doline Refaim.
9. S vrha planine granica je išla prema izvoru Neftoah, izlazila kod gradova na brdu Efron i spuštala se prema Baali (koju su zvali i Kirjat Jearim).
10. Od Baale je skretala na zapad do brda Seir pa išla sjevernim obronkom brda Jearim (zvanog i Kesalon), spuštala se do Bet Šemeša i nastavljala do Timne.
11. Odatle je granica išla do sjevernog obronka Ekrona i protezala se do Šikrone. Nastavljala se do brda Baala, izlazila kod Jebneela i završavala na moru.
12. Zapadna je granica bila obala Sredozemnog mora. Bile su to granice Judinog naroda, gdje su živjele njegove obitelji.
13. Jošua je Jefuneovom sinu Kalebu dao zemlju u Judi, kako je BOG bio zapovjedio. Kaleb je dobio Hebron, poznat i pod nazivom Kirjat Arba, jer je Arba bio Anakov predak.
14. Kaleb je iz Hebrona istjerao trojicu Anakovih potomaka — Šešaja, Ahimana i Talmaja.
15. Potom je odande napao stanovnike Debira, koji se prije zvao Kirjat Sefer.
16. Kaleb je rekao: »Svoju kćer Aksu dat ću za ženu onome tko napadne Kirjat Sefer i zauzme ga.«
17. Grad je zauzeo Otniel, sin Kalebovog brata Kenaza, pa mu je Kaleb dao svoju kćer Aksu za ženu.
18. Pošto se udala za Otniela, rekla mu je da bi od njezinog oca trebali zatražiti polje. Aksa je otišla do oca, a kad je sjahala s magarca, Kaleb ju je upitao što želi.
19. »Molim te da mi nešto daruješ«, odgovorila je ona. »Dao si mi suhu zemlju u Negevu. Molim te, daj mi zato i izvore vode.« Tako joj je Kaleb dao gornje i donje izvore.
20. Ovo je područje Judinog plemena i nasljedstvo svih njegovih obitelji.
21. Najjužniji gradovi Judinog plemena u Negevu, prema granici s Edomom, bili su: Kabseel, Eder, Jagur,
22. Kina, Dimona, Adada,
23. Kedeš, Hasor, Jitnan,
24. Zif, Telem, Bealot,
25. Hasor Hadata, Kirjat Hesron (to jest Hasor),
26. Amam, Šema, Molada,
27. Hasar Gada, Hešmon, Bet Pelet,
28. Hasar Šual, Beer Šeba, Bizjotja,
29. Baala, Ijim, Esem,
30. Eltolad, Kesil, Horma,
31. Siklag, Madmana, Sansana,
32. Lebaot, Šilhim, Ajin i Rimon — ukupno dvadeset i devet gradova s okolnim selima.
33. Judini gradovi u Šefelu bili su i ovi: Eštaol, Sora, Ašna,
34. Zanoah, En Ganim, Tapuah, Enam,
35. Jarmut, Adulam, Soko, Azeka,
36. Šaaraim, Aditaim i Gedera (to jest Gederotaim) — ukupno četrnaest gradova s okolnim selima.
37. Nadalje, dani su im i ovi gradovi: Senan, Hadaša, Migdal Gad,
38. Dilean, Mispa, Jokteel,
39. Lakiš, Boskat, Eglon,
40. Kabon, Lahmas, Kitliš,
41. Gederot, Bet Dagon, Naama i Makeda — šesnaest gradova s okolnim selima.
42. Judini su gradovi bili i ovi: Libna, Eter, Ašan,
43. Jiftah, Ašna, Nesib,
44. Keila, Akzib i Mareša — devet gradova s okolnim selima.
45. Judino je pleme dobilo i sljedeće gradove: Ekron s okolnim naseljima i selima;
46. na području zapadno od Ekrona sve gradove i njihova okolna sela blizu Ašdoda.
47. Dobili su i Ašdod te Gazu s okolnim naseljima i selima. Zemlja im se protezala sve do Egipatskog potoka i obale Sredozemnog mora.
48. Judini su bili gradovi u gorju: Šamir, Jatir, Soko,
49. Dana, Kirjat Sana (to jest Debir),
50. Anab, Eštemo, Anim,
51. Gošen, Holon i Gilo — ukupno jedanaest gradova s okolnim selima.
52. U gorju su imali i ove gradove: Arab, Dumu, Ešan,
53. Janum, Bet Tapuah, Afeku,
54. Humtu, Kirjat Arbu (to jest Hebron) i Sior — ukupno devet gradova s okolnim selima.
55. Gradovi u gorju još su bili: Maon, Karmel, Zif, Juta,
56. Jezreel, Jokdeam, Zanoah,
57. Kain, Gibea i Timna — ukupno deset gradova s okolnim selima.
58. Nadalje, u gorju su imali i gradove: Halhul, Bet Sur, Gedor,
59. Maarat, Bet Anot i Eltekon — ukupno šest gradova s okolnim selima.
60. U gorju su imali još i Kirjat Baal (to jest, Kirjat Jearim) i Rabu — dva grada s okolnim selima.
61. Judino je pleme imalo ove gradove u pustinji: Bet Arabu, Midin, Sekaku,
62. Nibšan, Slani Grad i En Gedi — šest gradova s okolnim selima.
63. No narod Jude nije uspio istjerati Jebusejce, koji su živjeli u Jeruzalemu, pa oni i danas žive s Judejcima u Jeruzalemu.

Jošua 16:1-10
1. Ovo je zemlja kockom dodijeljena Josipovim potomcima. Njihova je granica počinjala istočno od Jerihona, kod rijeke Jordan. Od Jerihona se kroz gorje penjala pustinjom do Betela (to jest Luza).
2. Od Betela se nastavljala do Atarota koji je bio na području Arkijaca.
3. Odatle se spuštala na zapad do područja Jafletovaca. Nastavljala je do Donjeg Bet Horona i Gezera, a završavala na Sredozemnome moru.
4. Od Josipovih je potomaka nastalo Manašeovo i Efrajimovo pleme, a to je bilo njihovo nasljedstvo.
5. Ovo je Efrajimovo područje, podijeljeno njegovim obiteljima: Istočna je granica njihovog područja išla od Atarot Adara na istoku do Gornjeg Bet Horona.
6. Zapadna je granica počinjala kod Mikmetata i skretala na istok do Taanat Šila. S njegove istočne strane nastavljala se do Janoe
7. i onda spuštala do Atarota i Naarate. Granica je potom doticala Jerihon i završavala na rijeci Jordan.
8. Od Tapuaha se protezala na zapad duž potoka Kane i završavala na Sredozemnome moru. To je nasljedstvo Efrajimovog plemena, podijeljeno njegovim obiteljima.
9. Efrajimovcima su pripali i mnogi gradovi zajedno s okolnim selima iako su bili na Manašeovom području.
10. Međutim, Efrajimovci nisu uspjeli iz Gezera istjerati Kanaance, zbog čega oni i danas žive s njima. No Efrajimovci su ih pretvorili u svoje robove.

Psalmi 45:1-5
1. Voditelju zbora. Po melodiji pjesme »Ljiljani«. »Maskil« Korahovih potomaka. Ljubavna pjesma. Iz srca mi naviru riječi divne, pjevam kralju svoje stihove. Jezik mi je poput pisaljke pisara koji vješto piše.
2. Najljepši si među ljudima, divno govoriš svojim usnama. Očito te Bog blagoslovio dovijeka.
3. Mač pričvrsti uz bok, junačino, tvoja je slava i veličanstvo.
4. Jaši slavno i pobjedonosno da obraniš istinu i pravdu. Tvoja moćna desnica za strahovita je djela sposobna.
5. Tvoje oštre strijele se zabadaju u srca kraljevih neprijatelja, narodi pred tobom padaju.

Izreka 14:4-5
4. Gdje nema volova, prazna je žitnica, jer njihovom se snagom obilna žetva dobiva.
5. Pouzdan svjedok ne laže, a lažni svjedok sipa laži.

Luki 11:29-54
29. Kako se narod sve više skupljao, počeo je govoriti: »Ovaj je naraštaj zao; traži znak, ali neće dobiti nikakav znak, osim znaka proroka Jone .
30. Jer, kako je Jona bio znak Ninivljanima, tako će Sin Čovječji biti znak ovom naraštaju.
31. Kraljica Juga će na Sudu ustati protiv ljudi ovog naraštaja i osudit će ih jer je ona došla s kraja zemlje da čuje Salomonovu mudrost, a evo, ovdje je netko veći od Salomona, a vi ne želite slušati.
32. Ninivljani će ustati na Sudu protiv ljudi ovog naraštaja i osudit će ih jer su se obratili na Jonino propovijedanje, a evo, ovdje je netko veći od Jone, a vi ne želite slušati.«
33. »Nitko ne pali svjetiljku pa je stavlja na skriveno mjesto ili pod posudu. Naprotiv, stavlja je na postolje, tako da oni koji ulaze mogu vidjeti svjetlo.
34. Tvoje je oko svjetiljka tvojemu tijelu. Ako ti je oko dobronamjerno , sav si ispunjen svjetlošću, ali ako ti je oko zlonamjerno , ispunjen si tamom.
35. Zato pazi dobro da svjetlo u tebi ne bude tama!
36. Ako ti je, dakle, cijelo tijelo ispunjeno svjetlom i ni jedan njegov dio nije u tami, onda će sve biti u svjetlu kao kad te obasjava svjetlost svjetiljke.«
37. Kad je Isus završio svoj govor, neki ga je farizej pozvao na objed. Isus je ušao u njegovu kuću i smjestio se za stol.
38. A farizej ga je promatrao i zapanjio se što prije jela nije oprao ruke.
39. Gospodin mu je rekao: »Vi farizeji čistite izvana zdjelu i čašu, ali iznutra ste puni pohlepe i zla.
40. Bezumnici! Nije li onaj koji je stvorio ono izvana stvorio i ono iznutra?
41. Ali obratite pozornost na ono što je unutra. Dajte siromašnima, pa ćete biti potpuno čisti.
42. Ali jao vama, farizeji, jer dajete desetinu i od metvice, rutvice i svih drugih trava, a zanemarujete pravdu i ljubav prema Bogu. To ste trebali činiti, a ono prvo ne zanemariti.
43. Jao vama, farizeji, jer volite najbolja mjesta u sinagogama i pozdrave pune poštovanja na trgovima!
44. Jao vama, jer ste kao neobilježeni grobovi po kojima ljudi gaze, a da i ne znaju!«
45. Tada mu je jedan učitelj Zakona odgovorio: »Učitelju, to što govoriš vrijeđa i nas.«
46. »Jao vama, učitelji Zakona — rekao mu je Isus — jer stavljate na ljude težak teret, a sami nećete ni prstom maknuti!
47. Jao vama, jer gradite grobnice prorocima, a vaši su ih preci ubili!
48. Time svjedočite da odobravate djela svojih predaka jer su oni ubili proroke, a vi im gradite grobnice.
49. Zbog toga je i rekla Božja mudrost: ‘Poslat ću im proroke i apostole; neke će od njih ubiti, a neke će progoniti.’
50. Zato će ljudi ovog naraštaja biti kažnjeni za prolivenu krv svih proroka od početka svijeta:
51. od Abela do Zaharije, čiju su krv prolili ubivši ga na putu od žrtvenika do Hrama. Da, kažem vam, ljudi ovog naraštaja platit će za to.
52. Jao vama, učitelji Zakona, jer ste sakrili ključ znanja. Vi sami niste ga stekli, a spriječili ste u tome one koji su ga pokušavali steći.«
53. Kad je Isus napustio kuću, učitelji Zakona i farizeji počeli su navaljivati na njega i zasipati ga mnogim pitanjima.
54. Nastojali su ga uhvatiti u zamku njegovim riječima.