A A A A A
Biblija u jednoj godini
Travanj 15

Jošua 19:1-51
1. Šimunovo pleme, i sve njegove obitelji, bili su drugi po redu kojima je kockom dodijeljena zemlja. Njihovo područje nalazilo se unutar područja Judinog plemena,
2. a dobili su: Beer Šebu (to jest Šebu), Moladu,
3. Hasar Šual, Balu, Esem,
4. Eltolad, Betul, Hormu,
5. Siklag, Bet Markabot, Hasar Susu,
6. Bet Lebaot i Šaruhen — ukupno trinaest gradova s okolnim selima.
7. Šimunovo je pleme dobilo i Ajin, Rimon, Eter i Ašan — bila su to četiri grada s okolnim selima.
8. Dobili su i sva sela oko gradova sve do Baalat Beera (to jest Rame u Negevu). Sve je to bilo nasljedstvo obitelji Šimunovog plemena.
9. Ono je bilo oduzeto Judinom plemenu jer su dobili više zemlje nego što im je bilo potrebno. Zbog toga je Šimunovo pleme dobilo nasljedstvo unutar nasljedstva Judinog plemena.
10. Zebulunovo je pleme bilo treće na koje je pala kocka. Njegove su obitelji živjele unutar granice nasljedstva koja se protezala sve do Sarida
11. te se potom penjala na zapad do Marale i doticala Dabešet. Išla je duž potoka blizu Jokneama,
12. a potom skretala na istok. Pružala se od Sarida do granice Kislot Tabora, išla do Dabrata i penjala se do Jafije.
13. Odatle se nastavljala na istok do Git Hefera i Ita Kasina. Završavala je kod Rimona i išla do Nee.
14. Kod Nee je skretala na sjever prema Hanatonu i završavala u dolini Jiftah El.
15. Unutar Zebulunovih granica bili su Katat, Nahalal, Šimron, Jidala i Betlehem. Ukupno je ondje bilo dvanaest gradova s okolnim selima.
16. Ti gradovi, zajedno s okolnim selima, nalaze se na nasljedstvu Zebulunovog plemena i svaka je njihova obitelj ondje dobila svoj dio.
17. Isakarovo pleme i njegove obitelji bili su četvrti na koje je pala kocka.
18. Na njihovom su području bili: Jezreel, Kesulot, Šunem,
19. Hafraim, Šion, Anaharat,
20. Rabit, Kišjon, Ebes,
21. Remet, En Ganim, En Hada i Bet Pases.
22. Granica im je doticala Tabor, Šahasimu i Bet Šemeš te završavala na rijeci Jordan. Sve u svemu, bilo je ondje šesnaest gradova s pripadajućim selima.
23. Nasljedstvo je to Isakarovog plemena. Svaka je obitelj dobila svoj dio u toj zemlji i tim gradovima.
24. Ašerovo pleme i njegove obitelji bili su peti na koje je pala kocka.
25. Na njihovom su području bili: Helkat, Hali, Beten, Akšaf,
26. Alamelek, Amad i Mišal. Njihova je zapadna granica doticala Karmel i Šihor Libnat,
27. a zatim skretala na istok prema Bet Dagonu. Doticala je Zebulun i dolinu Jiftah El pa išla na sjever do Bet Emeka i Neiela. Zatim je išla dalje na sjever do Kabula,
28. Abdona, Rehoba, Hamona i Kane. Protezala se do Velikog Sidona,
29. gdje je skretala prema Rami i išla do utvrđenoga grada Tira. Ondje je skretala prema Hosi i završavala na Sredozemnome moru kod Akziba,
30. Ume, Afeka i Rehoba. Sve u svemu, ondje su bila dvadeset i dva grada, svaki s pripadajućim selima.
31. Ti gradovi i njihova sela sačinjavali su nasljedstvo Ašerovog plemena gdje su živjele sve njegove obitelji.
32. Šesti je put kocka pala na Naftalijevo pleme i njegove obitelji.
33. Njihova je granica išla od velikog stabla u Saananimu koji je blizu Helefa. Zatim je išla preko Adami Nekeba i Jabneela do Lakuma, završavajući na rijeci Jordan.
34. Granica je potom skretala na zapad prema Aznot Taboru i izlazila kod Hukoka. Na jugu je doticala Zebulunovo područje, a na zapadu Ašerovo. Granica je išla do Jude, a istočno je bila rijeka Jordan.
35. Ondje su bili i utvrđeni gradovi: Sidim, Ser, Hamat, Rakat, Kineret,
36. Adama, Rama, Hasor,
37. Kedeš, Edrej, En Hasor,
38. Jiron, Migdal El, Horem, Bet Anat i Bet Šemeš. Sve u svemu bilo je devetnaest gradova s okolnim selima.
39. Ti su gradovi s pripadajućim selima bili nasljedstvo Naftalijevog plemena, po njegovim obiteljima.
40. Sedma je kocka pala na Danovo pleme i njegove obitelji.
41. Na području njihovog nasljedstva bili su: Sora, Eštaol, Ir Šemeš,
42. Šaalabin, Ajalon, Jitla,
43. Elon, Timna, Ekron,
44. Elteke, Gibeton, Baalat,
45. Jehud, Bene Berak, Gat Rimon,
46. Me Jarkon i Rakon te obala blizu Jope.
47. No Danovo je pleme bilo preslabo da zauzme to područje pa su otišli do Laiša , napali ga i osvojili. Nakon što su ga zauzeli, sve su njegove stanovnike pogubili mačem. Ime su mu promijenili u Dan, prema svojem pretku, i ondje se nastanili.
48. Svi ti gradovi, zajedno s okolnim selima, bili su nasljedstvo Danovog plemena. Sve su njegove obitelji ondje dobile svoj dio.
49. Tako su glavari završili podjelu nasljedstva, odredivši granice za svako pleme. Potom su Izraelci dodijelili nasljedstvo i Jošui, Nunovom sinu,
50. kao što je BOG bio zapovjedio. Dali su mu grad koji je tražio — Timnat Serah u Efrajimovom gorju. Jošua ga je obnovio i nastanio se u njemu.
51. Nasljedstvo je to koje su svećenik Eleazar, Jošua i glavari Izraelovih plemenskih obitelji podijelili kockom u Šilu. Učinili su to pred BOGOM, na ulazu u Šator sastanka. Tako su završili podjelu zemlje.

Jošua 20:1-9
1. BOG je rekao Jošui:
2. »Reci Izraelcima da izaberu gradove koji će biti skloništa, o čemu sam vam govorio preko Mojsija.
3. Ako netko slučajno ubije nekoga, može pobjeći onamo da se zaštiti od krvne osvete .
4. Kad netko slučajno počini ubojstvo i želi se skloniti u neki od tih gradova, neka najprije stane na gradska vrata. Ondje će gradskim glavarima reći što mu se dogodilo, a oni će ga pustiti u grad i pokazati mu gdje će stanovati.
5. Ako ga rođaci ubijenoga progone iz krvne osvete, gradski glavari neće ga predati. Oni će ga zaštititi budući da bližnjega nije ubio iz mržnje nego slučajno.
6. Neka optuženi za ubojstvo ostane u tom gradu sve dok ne bude izveden pred sud ili dok ne umre vrhovni svećenik. Tek se tada smije vratiti u svoju kuću i u grad iz kojeg je pobjegao.«
7. Izraleci su za skloništa izabrali ove gradove: Kedeš u Naftalijevom gorju u Galileji, Šekem u Efrajimovom gorju i Kirjat Arbu (to jest Hebron) u Judinom gorju.
8. Na istočnoj strani rijeke Jordan, istočno od Jerihona, izabrali su Beser, koji se nalazi u pustinji, na visoravni koja je pripadala Rubenovom plemenu. Osim toga, izabrali su i Ramot u Gileadu, koji je pripadao Gadovom plemenu, te Golan u Bašanu, koji je pripadao Manašeovom plemenu.
9. Ti su gradovi bili odabrani da se u njih mogu skloniti Izraelci, ili stranci koji žive s njima, ako bi slučajno ubili nekoga. Onamo su mogli pobjeći da ih netko ne bi ubio iz krvne osvete prije negoli ih se izvede pred sud.

Psalmi 46:1-6
1. Voditelju zbora. Pjesma Korahovih potomaka. Upotrijebiti »alamot« . Bog je naše sklonište i snaga, uvijek je spreman pomoći u nevolji.
2. Zato se ne bojimo kad se trese zemlja i temelji planina padaju u mora,
3. kada huče i pjene se morske vode, a od njihovih udara njišu se gore.
4. Ima jedna rijeka s pritocima što donosi radost gradu Božjem, svetom prebivalištu Svevišnjeg.
5. Bog je usred grada pa grad neće pasti; dok zora sviće, Bog će mu pomoći.
6. Narodi se bune, komešaju se kraljevstva. Kad on podigne glas, rastopi se zemlja.

Izreka 14:7-11
7. Drži se dalje od budale, jer od nje nećeš ništa naučiti.
8. Mudrost je pametnoga da zna što čini, a glupost budale njega samog zavodi.
9. Budale se rugaju naknadi za grijeh, a čestiti su spremni izvršiti naknadu.
10. Srce poznaje svoju tjeskobu i nitko drugi ne zna njegovu radost.
11. Kuća opakih bit će razorena, a dom čestitih će napredovati.

Luki 12:32-59
32. »Malo stado, ne plaši se! Otac vam želi dati svoje Kraljevstvo.
33. Prodajte ono što posjedujete i dajte novac siromašnima. Nabavite si torbe, koje ne mogu ostarjeti, i blago koje neće propasti — trajno bogatstvo koje je na Nebu — gdje ga ne može dohvatiti lopov niti uništiti moljac.
34. Jer, gdje je vaše blago, tamo će vam biti i srce.«
35. »Budite spremni! Obucite se i neka vaše svjetiljke gore!
36. Budite kao oni koji čekaju svoga gospodara da se vrati sa svadbe. Kad on dođe i pokuca, mogu mu odmah otvoriti vrata.
37. Blagoslovljeni oni sluge koje će gospodar naći budne i spremne kada dođe. Govorim vam istinu. Gospodar će zaogrnuti pregaču da ih služi. Posjest će ih za stol i posluživati ih.
38. Gospodar može doći u ponoć ili još kasnije, ali blago njima kada dođe i vidi da ga još uvijek čekaju.
39. U ovo budite sigurni: da je gospodar znao u koje će vrijeme doći lopov, ne bi dopustio da mu provali u kuću.
40. I vi budite spremni, jer će Sin Čovječji doći u vrijeme kad ga ne očekujete!«
41. Tada ga je Petar upitao: »Gospodine, govoriš li ovu usporedbu samo nama ili svima?«
42. A Gospodin je rekao: »Tko je taj vjerni i mudri upravitelj kojeg će Gospodin postaviti nad svojim slugama da im u pravo vrijeme daje obrok?
43. Blago onom slugi kojega gospodar, kada dođe, zatekne da tako radi!
44. Kažem vam istinu: njega će odrediti da upravlja svim njegovim imetkom.
45. Ali što ako sluga u svom srcu kaže: ‘Moj gospodar neće tako skoro doći’ i počne tući sluge i sluškinje, jesti, piti i opijati se?
46. Njegov će gospodar doći onoga dana kad mu se ne nada i u vrijeme za koje ne zna. Tada će ga gospodar kazniti i dodijeliti mu mjesto među nevjernicima.
47. Sluga, koji zna volju svoga gospodara, a ne pripremi se za njegov dolazak ili ne čini ono što gospodar želi, dobit će mnogo udaraca.
48. No onaj sluga koji nije znao gospodarevu volju, a učinio je nešto zbog čega zaslužuje kaznu, primit će malo udaraca. Jer, od svakoga kome je dano mnogo, mnogo će se i zahtijevati. Kome je mnogo povjereno, više će se od njega tražiti.«
49. »Došao sam zapaliti vatru na Zemlji. O, da barem već gori!
50. Ali najprije me čeka krštenje. O, na kakvoj sam muci dok se ono ne izvrši!
51. Mislite li da sam došao uspostaviti mir na Zemlji? Ne, kažem vam, donosim razdor.
52. Jer, od sada će obitelj od petero biti među sobom podijeljena — troje protiv dvoje i dvoje protiv troje.
53. Okrenut će se otac protiv sina i sin protiv oca, majka protiv kćeri i kći protiv majke, svekrva protiv snahe i snaha protiv svekrve.«
54. Zatim je rekao narodu: »Kad vidite da sa zapada dolazi oblak, smjesta kažete: ‘Dolazi kiša’, i bude.
55. A kad puše južni vjetar, kažete: ‘Bit će vruće’, i bude.
56. Licemjeri! Znate protumačiti izgled zemlje i neba pa kako onda ne znate protumačiti događaje ovoga vremena?«
57. »Zašto sami ne prosudite što je pravedno?
58. Dok sa svojim protivnikom idete na sud, potrudite se da se putem nagodite s njim. Inače, on će vas privesti sucu, sudac će vas predati sudskom izvršitelju, a on će vas baciti u zatvor.
59. Kažem vam, nećete izaći odande dok ne platite i posljednji novčić.«