A A A A A

Izlaska 7:1-25
1. BOG je rekao Mojsiju: »Evo, učinio sam da budeš faraonu poput Boga, a tvoj brat Aron bit će ti prorok.
2. Govorit ćeš sve što ti zapovijedam, a tvoj će brat Aron faraonu reći da pusti Izraelce iz svoje zemlje.
3. No faraonu ću otvrdnuti srce i, premda ću činiti brojna znamenja i čuda po Egiptu,
4. faraon vas neće poslušati. Tada ću pokazati svoju silu na Egiptu i strašno ih kazniti. Tako ću izvesti svoj narod Izrael, kao vojsku, u postrojbama.
5. Kad pokažem svoju silu na Egiptu i izvedem Izraelce, Egipćani će znati da sam ja BOG.«
6. Mojsije i Aron učinili su kako im je BOG zapovjedio.
7. U vrijeme kad su govorili s faraonom, Mojsije je imao osamdeset, a Aron osamdeset i tri godine.
8. BOG je rekao Mojsiju i Aronu:
9. »Kad vam faraon kaže: ‘Pružite mi dokaz, kroz neko čudo’, ti reci Aronu: ‘Uzmi svoj štap i baci ga pred faraona’, i štap će se pretvoriti u zmiju.«
10. Mojsije i Aron otišli su faraonu i učinili kako im je BOG zapovjedio. Aron je bacio štap pred faraona i njegove službenike, a štap se pretvorio u zmiju.
11. Tada je faraon pozvao mudrace i vračare pa su ti egipatski čarobnjaci svojom magijom učinili isto.
12. Svaki je od njih bacio svoj štap i štapovi su se pretvorili u zmije. No Aronov je štap progutao njihove štapove.
13. Faraonovo je srce ipak ostalo tvrdo i nije htio poslušati Mojsija i Arona, baš kao što je bio nagovijestio BOG.
14. Tada BOG reče Mojsiju: »Faraonovo je srce okorjelo pa odbija pustiti narod.
15. Idi ujutro k faraonu. Kad bude išao na rijeku, dočekaj ga na obali Nila. Uzmi u ruku štap, koji se pretvorio u zmiju,
16. pa mu reci: ‘BOG, koji je Bog Hebreja, poslao me da ti kažem: »Pusti moj narod da me ode štovati u pustinji.« Ali ti dosad nisi poslušao.
17. BOG ti kaže: »Po ovome ćeš znati da sam ja BOG: udarit ću po vodi Nila štapom, koji mi je u ruci, i ona će se pretvoriti u krv.
18. Ribe će u Nilu uginuti i rijeka će se usmrditi pa Egipćani neće moći piti vodu iz nje.«’«
19. BOG je još rekao Mojsiju da kaže Aronu: »Uzmi svoj štap i ispruži ruku nad egipatskim vodama — nad rijekama i kanalima, nad jezercima i svim mjestima gdje se skuplja voda — pa će se pretvoriti u krv. Čak i voda u drvenim i kamenim posudama pretvorit će se u krv. Bit će krvi po čitavoj egipatskoj zemlji.«
20. Mojsije i Aron učinili su kako im je BOG zapovjedio. Pred faraonom i njegovim službenicima, Aron je podigao štap i udario po vodi Nila, a sva se voda pretvorila u krv.
21. Ribe u Nilu uginule su i rijeka se toliko usmrdjela da Egipćani nisu mogli piti vodu iz nje. I bilo je krvi po cijelome Egiptu.
22. No egipatski su čarobnjaci svojom magijom učinili isto pa je faraonovo srce ostalo tvrdo i nije htio poslušati Mojsija i Arona, baš kao što je bio nagovijestio BOG.
23. Faraon se okrenuo i otišao u svoj dvor, ni to ne primivši k srcu.
24. Svi su Egipćani kopali bunare oko Nila u potrazi za pitkom vodom jer nisu mogli piti vodu iz rijeke.
25. Prošlo je sedam dana nakon što je BOG učinio čudo s Nilom.

Izlaska 8:1-32
1. Tada je BOG rekao Mojsiju: »Idi faraonu i reci mu da BOG kaže: ‘Pusti moj narod da me ode štovati.
2. Ako ga odbiješ pustiti, svu ću ti zemlju prekriti žabama.
3. Nil će vrvjeti od njih. Žabe će doći u tvoj dvor, u tvoju spavaću sobu i na tvoj krevet. Doći će u kuće tvojih službenika i na cijeli tvoj narod, u vaše peći i posude u kojima mijesite kruh.
4. Žabe će se penjati po tebi, po tvome narodu i po svim tvojim službenicima.’«
5. BOG je još rekao Mojsiju: »Reci Aronu: ‘Ispruži svoju ruku i štap nad rijekama, kanalima i jezercima pa će žabe izaći na Egipat.’«
6. Aron je ispružio ruku nad egipatskim vodama i žabe su izašle i prekrile Egipat.
7. No i čarobnjaci su svojom magijom učinili da žabe izađu na Egipat.
8. Faraon je pozvao Mojsija i Arona te im rekao: »Molite BOGA da ukloni žabe od mene i mog naroda, a ja ću pustiti vaš narod da ode prinijeti žrtvu BOGU.«
9. »Tebi prepuštam odluku«, rekao je Mojsije faraonu, »da odrediš kada da se pomolim za tebe, tvoje službenike i tvoj narod, da se uklone žabe od vas i vaših kuća — osim onih koje će ostati u Nilu.«
10. »Sutra«, rekao je faraon. »Neka bude kako kažeš«, odgovori Mojsije, »pa ćeš spoznati da nitko nije kao naš BOG.
11. Žabe će otići od tebe i iz tvojih kuća, od tvojih službenika i tvog naroda — ostat će samo u Nilu.«
12. Nakon toga su Mojsije i Aron otišli od faraona. Mojsije je zavapio BOGU zbog žaba, koje je poslao na faraona,
13. a BOG je učinio po Mojsijevoj riječi. Uginule su žabe po kućama, dvorištima i poljima.
14. Zgrtali su ih na hrpe i zemlja je od njih zaudarala.
15. Kad je faraon vidio da je nastupilo olakšanje, opet je otvrdnuo svoje srce i nije ih htio poslušati, baš kao što je najavio BOG.
16. Tada BOG reče Mojsiju: »Reci Aronu: ‘Ispruži svoj štap i udari po prašini na tlu, da se po cijelom Egiptu pretvori u komarce.’«
17. Oni tako i učine: Aron ispruži ruku i udari štapom po prašini na tlu te komarci navale na ljude i životinje. Sva prašina, po cijeloj egipatskoj zemlji, pretvorila se u komarce.
18. Kad su čarobnjaci svojom magijom pokušali stvoriti komarce, nisu uspjeli, a komarci su navalili i na ljude i na životinje.
19. Čarobnjaci su rekli faraonu: »Ovo je Božje djelo.« No faraonovo je srce bilo tvrdo i nije ih htio poslušati, baš kao što je najavio BOG.
20. Tada BOG reče Mojsiju: »Ustani rano ujutro, pa kad faraon krene na vodu, stani pred njega i reci mu da BOG kaže: ‘Pusti moj narod da me može štovati.
21. Ako ga ne pustiš, poslat ću rojeve muha na tebe i tvoje službenike, na tvoj narod i u tvoje kuće. Domovi Egipćana vrvjet će od muha, a i zemlja u kojoj žive.
22. No toga ću dana izuzeti kraj Gošen, gdje živi moj narod. Ondje neće biti muha, da bi ti znao da sam ja BOG u ovoj zemlji.
23. Napravit ću razliku između svog naroda i tvog naroda. Taj će znak biti sutra.’«
24. I BOG učini tako: golemi rojevi muha navrli su u faraonov dvor i u kuće njegovih službenika. Cijela je egipatska zemlja stradavala od njih.
25. Tada je faraon pozvao Mojsija i Arona, i rekao: »Prinesite žrtve svome Bogu, ovdje u ovoj zemlji.«
26. »To ne bi bilo u redu«, rekao je Mojsije, »jer Egipćani smatraju da je užasno ubijati životinje, kao žrtve našem BOGU. Kamenovali bi nas kad bismo ih prinosili pred njima.
27. Otići ćemo tri dana hoda u pustinju i prinijeti žrtve svome BOGU, kao što nam zapovijeda.«
28. »Pustit ću vas da odete u pustinju i prinesete žrtve svome BOGU«, rekao je faraon, »ali ne smijete otići predaleko. Sad molite za mene!«
29. Tada je Mojsije rekao: »Čim odem, molit ću BOGA da sutra ukloni muhe od tebe, tvojih službenika i tvoga naroda. Samo, nemoj nas ponovo prevariti, pa da ne pustiš narod da prinese žrtve BOGU.«
30. Zatim je Mojsije otišao od faraona i pomolio se BOGU.
31. I BOG je učinio kako je Mojsije rekao: uklonio je muhe od faraona, njegovih službenika i njegovog naroda, tako da ni jedna nije ostala.
32. No faraon je i ovog puta otvrdnuo svoje srce pa nije htio pustiti narod.

Psalmi 17:1-7
1. Davidova molitva. BOŽE, slušaj pravednu molbu, obrati pažnju na moj plač, čuj moju iskrenu molitvu.
2. Donesi dobru presudu o meni jer tvoje oči vide što je pravedno.
3. Pretražio si moje srce, u snu si me ispitao, provjerio si i saznao da ništa loše nisam rekao ni učinio.
4. Za razliku od drugih, slijedio sam tvoje zapovijedi, nisam postupao kao nasilnici.
5. Čvrstim sam koracima tvoj put slijedio i s njega nikad nisam skrenuo.
6. Tebe zovem, Bože, jer ti odgovaraš. Poslušaj me sad i čuj što govorim.
7. Pokaži mi svoju vjernu ljubav, ti, spasitelju onih koji traže zaklon od svojih neprijatelja.

Izreka 5:15-20
15. Pij vodu iz vlastitog spremišta, koja dolazi iz tvoga bunara.
16. Zar da ti se izvori izlijevaju u javnosti i teku ulicama kao potoci?
17. Neka budu samo tvoji, ne dijeli ih sa strancima.
18. Neka ti je izvor blagoslovljen! Uživaj sa ženom svoje mladosti,
19. ljupkom srnom, dražesnom košutom. Neka te njene grudi zadovolje, a njena ljubav uvijek opija.
20. Sine, zašto da te zaludi tuđa žena? Zašto da grliš grudi žene koja nije tvoja?

Mateju 19:1-30
1. Nakon što je Isus sve ovo rekao, napustio je Galileju i otišao na područje Judeje, na drugoj strani rijeke Jordan.
2. Slijedilo ga je silno mnoštvo, a on ih je ondje ozdravljao.
3. Prišli su mu neki farizeji s namjerom da ga iskušaju i upitali ga: »Je li dopušteno da se čovjek razvede od svoje žene iz bilo kojeg razloga?«
4. Isus je odgovorio: »Zar niste čitali da ih je Stvoritelj u početku stvorio muško i žensko?
5. A zatim je rekao: ‘Radi toga će čovjek napustiti svoga oca i majku i sjedinit će se sa svojom ženom i njih će dvoje postati jedno.’
6. Dakle, oni više nisu dvoje, nego jedno. Stoga, neka čovjek ne razdvaja ono što je sjedinio Bog.«
7. Na to su ga upitali: »Pa zašto je onda Mojsije odredio da se čovjek može razvesti od svoje žene ako joj da potvrdu o razvodu braka?«
8. Isus im je odgovorio: »Mojsije je dopustio da se razvodite od svojih žena zbog vašega tvrdog srca, ali u početku nije bilo tako.
9. A ja vam kažem: tko se rastane od svoje žene, osim ako mu je ona bila nevjerna, pa se oženi drugom, čini preljub.«
10. Tada su mu učenici rekli: »Ako tako stoje stvari između muža i žene, onda je bolje i ne ženiti se.«
11. Isus im je odgovorio: »Ne razumiju to svi, nego samo oni kojima je to dao Bog.
12. Jer, ima muškaraca koji od rođenja ne mogu imati djece, a ima i onih koje su drugi učinili takvima. Konačno, ima i onih koji su izabrali ne ženiti se radi Kraljevstva nebeskog. Tko to može prihvatiti — neka prihvati!«
13. Onda su mu donijeli djecu da položi ruke na njih i da se pomoli. No Isusovi su im učenici to branili.
14. Tada je Isus rekao: »Pustite djecu i nemojte im braniti da dolaze k meni, jer takvima, koji su kao ova djeca, pripada Kraljevstvo nebesko.«
15. Zatim je položio ruke na djecu i otišao dalje.
16. Tada mu je pristupio neki čovjek i upitao ga: »Učitelju, kakvo dobro djelo moram učiniti da bih imao vječni život?«
17. A Isus mu je odgovorio: »Zašto me pitaš o tome što je dobro? Samo je jedan dobar — Bog! Ipak, ako želiš imati vječni život, poštuj zapovijedi!«
18. »Koje zapovijedi?« upitao je čovjek. Isus mu je odgovorio: »Ne počini ubojstvo, ne počini preljub, ne kradi, nemoj lažno svjedočiti,
19. poštuj oca i majku i voli svoga bližnjeg kao samoga sebe!«
20. Mladić mu je rekao: »Svega sam se toga držao. Što mi još nedostaje?«
21. Isus mu je rekao: »Ako želiš biti savršen, prodaj svoju imovinu i podijeli novac siromašnima pa ćeš imati blago na Nebu. Tada dođi i slijedi me!«
22. Kad je mladić to čuo, otišao je žalostan jer je bio jako bogat.
23. Tada je Isus rekao svojim učenicima: »Istinu vam kažem, teško je bogatašu ući u Kraljevstvo nebesko.
24. Da, kažem vam, lakše je devi proći kroz ušicu igle nego bogatašu ući u Božje kraljevstvo.«
25. Kad su to čuli, učenici su se jako začudili pa su upitali: »Pa tko se onda može spasiti?«
26. Isus ih je pogledao i rekao im: »Ljudima je to nemoguće, ali Bogu je sve moguće.«
27. Tada se Petar javio i rekao mu: »Gle, mi smo sve ostavili i pošli za tobom. Što ćemo za to dobiti?«
28. A Isus im je rekao: »Istinu vam kažem: u novom svijetu, kad Sin Čovječji sjedne na svoje slavno prijestolje, vi, koji ste me slijedili, sjest ćete na dvanaest prijestolja i suditi dvanaest Izraelovih plemena.
29. I tko god je radi mene napustio kuću, braću, sestre, oca, majku, djecu ili polja, primit će stotinu puta više i imat će vječni život.
30. Mnogi, koji su sada prvi, bit će posljednji, a oni koji su sada posljednji — bit će prvi.«