A A A A A

Izlaska 5:1-23
1. Nakon toga su Mojsije i Aron otišli faraonu i rekli: »Ovako kaže BOG, koji je Izraelov Bog: ‘Pusti moj narod da ode u pustinju, kako bi mogli održati svetkovinu meni u čast.’«
2. »Tko je taj BOG da bih ga poslušao i pustio Izraelce?« rekao je faraon. »Ne poznajem tog BOGA i neću pustiti Izraelce.«
3. »Bog Hebreja sastao se s nama«, rekli su. »Zato nas pusti da odemo tri dana hoda u pustinju i prinesemo žrtvu svome BOGU, da nas ne udari bolešću ili mačem.«
4. Nato im je egipatski kralj rekao: »Mojsije i Arone, zašto odvlačite narod od rada? Vratite se na posao!«
5. I dodao: »Sad kad je vaš narod mnogobrojniji od naroda ove zemlje, namjeravate ga odvratiti od posla.«
6. Istog je dana faraon zapovjedio goničima robova i nadzornicima:
7. »Nemojte tom narodu više dobavljati slamu za izradu cigala kao prije. Neka idu i sami je sakupljaju.
8. No zahtijevajte od njih da izrađuju isti broj cigala kao prije — ne smanjujte ga ni za jednu ciglu! Lijeni su pa viču: ‘Pustite nas da prinesemo žrtvu svome Bogu!’
9. Pritisnite te ljude teškim poslom. Tako će raditi, a ne obraćati pažnju na laži.«
10. Tada su goniči robova i nadzornici otišli i rekli izraelskom narodu: »Ovako kaže faraon: ‘Neću vam više dobavljati slamu.
11. Idite i sami je sakupljajte gdje god je možete naći, ali vam se posao neće nimalo smanjiti.’«
12. Narod se raštrkao po čitavom Egiptu da bi sakupljao strnjiku umjesto slame.
13. Goniči su ih pritom požurivali: »Svakog dana morate završiti istu dnevnu normu kao i kad ste dobivali slamu.«
14. Faraonovi su goniči robova tukli Izraelce koje su postavili za nadzornike i pitali: »Zašto ne izrađujete propisanu količinu cigala, kao što ste prije činili?«
15. Tada su nadzornici Izraelci otišli faraonu i zavapili: »Zašto tako postupaš sa svojim slugama?
16. Više nam ne daju slamu, a svejedno nas traže da izrađujemo cigle. Gledaj kako tuku tvoje sluge, a kriv je tvoj narod.«
17. »Lijeni ste vi, lijeni«, rekao je faraon, »i zato govorite: ‘Pustite nas da prinesemo žrtvu BOGU.’
18. A sad, na posao! Nećete dobiti slamu, ali morate napraviti istu količinu cigala kao i prije.«
19. Kad im je rečeno da ne smiju smanjiti dnevnu količinu cigala, nadzornici Izraelci shvatili su da su u nevolji.
20. Odlazeći od faraona, naišli su na Mojsija i Arona, koji su ih čekali.
21. Rekli su im: »Neka sad BOG vidi što ste učinili i neka vam sudi! Omrazili ste nas faraonu i njegovim službenicima! Kao da ste im stavili mač u ruke, da nas pobiju.«
22. Mojsije se vratio BOGU i rekao: »Gospodaru, zašto si tako loše postupio prema ovom narodu? Zašto si me uopće poslao?
23. Otkad sam otišao u tvoje ime govoriti faraonu, on s narodom postupa još gore, a ti nisi učinio ništa da bi ih izbavio.«

Izlaska 6:1-30
1. Tada BOG reče Mojsiju: »Sad ćeš vidjeti što ću učiniti faraonu. Velikom ću ga silom natjerati da pusti narod. Kad iskusi moju silu, istjerat će ih iz svoje zemlje.«
2. Bog je dalje govorio Mojsiju: »Ja sam BOG.
3. Abrahamu, Izaku i Jakovu pokazao sam se kao Bog Svemoćni , ali im se nisam obznanio svojim imenom JAHVE.
4. S njima sam sklopio savez da ću im dati Kanaan, zemlju u kojoj su živjeli kao došljaci.
5. Čuo sam zapomaganje Izraelaca, koje Egipćani drže u ropstvu, i sjetio se svoga saveza.
6. Stoga, reci Izraelcima: ‘Ja sam BOG. Ja ću vas izbaviti iz egipatskih jarmova i osloboditi vas ropstva. Otkupit ću vas svojom silom i strašnim kaznama.
7. Uzet ću vas za svoj narod i bit ću vaš Bog. Tada ćete znati da sam ja vaš BOG, koji vas je izbavio iz egipatskih jarmova.
8. Dovest ću vas u zemlju koju sam se zakleo dati Abrahamu, Izaku i Jakovu. Dat ću vam je u vlasništvo jer sam ja BOG.’«
9. Mojsije je to prenio Izraelcima, ali ga nisu poslušali jer su klonuli duhom zbog teškog ropstva.
10. BOG je rekao Mojsiju:
11. »Idi i reci faraonu, egipatskom kralju, da pusti Izraelce iz svoje zemlje.«
12. »Čak me ni Izraelci nisu poslušali«, rekao je Mojsije BOGU, »pa kako će me onda poslušati faraon, kad sam slab govornik ?«
13. No BOG je razgovarao s Mojsijem i Aronom te im dao nalog za Izraelce i egipatskog kralja faraona. Zapovjedio im je da izvedu Izraelce iz Egipta.
14. Ovo su glavari izraelskih plemena: Sinovi su Izraelovog prvorođenoga sina Rubena: Hanok, Palu, Hesron i Karmi. Obitelji su to potekle od Rubena.
15. Šimunovi su sinovi: Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin, Sohar i Šaul, sin jedne Kanaanke. Obitelji su to potekle od Šimuna.
16. Ovo su imena Levijevih sinova i njihovog potomstva: Geršon, Kehat i Merari. Levi je živio 137 godina.
17. Geršonovi su sinovi po obiteljima: Libni i Šimi.
18. Kehatovi su sinovi: Amram, Jishar, Hebron i Uziel. Kehat je živio 133 godine.
19. Merarijevi su sinovi: Mahli i Muši. Obitelji su to potekle od Levija prema svojim rodovima.
20. Amram se oženio Jokebedom, sestrom svog oca, koja mu je rodila Arona i Mojsija. Amram je živio 137 godina.
21. Jisharovi su sinovi: Korah, Nefeg i Zikri.
22. Uzielovi su sinovi: Mišael, Elsafan i Sitri.
23. Aron se oženio Elišebom, koja je bila Aminadabova kći i Nahšonova sestra, a rodila mu je Nadaba, Abihua, Eleazara i Itamara.
24. Korahovi su sinovi: Asir, Elkana i Abiasaf. Obitelji su to Korahovaca.
25. Aronov sin Eleazar oženio se jednom od Putielovih kćeri, a ona mu je rodila Pinhasa. Glavari su to levitskih obitelji prema svojim rodovima.
26. Iz istog su plemena Aron i Mojsije kojima je BOG rekao: »Izvedite Izraelce iz Egipta prema njihovim postrojbama.«
27. Isti su to Mojsije i Aron koji su govorili faraonu, egipatskom kralju, da Izraelce pusti iz Egipta.
28. Kad je BOG u Egiptu govorio Mojsiju,
29. rekao mu je: »Ja sam BOG. Reci egipatskom kralju faraonu sve što ti govorim.«
30. No Mojsije je rekao BOGU: »Kako će me faraon poslušati kad sam slab govornik ?«

Psalmi 16:7-11
7. Slavim BOGA jer me dobro vodi, noću moju savjest usmjerava.
8. BOG mi je uvijek u mislima, pored mene je, neću posrnuti.
9. Zato sam sretan i pun radosti. Moj život je siguran.
10. Jer, nećeš me ostaviti u mračnom grobu , nećeš dati da tvoj vjernik istrune.
11. Pokazat ćeš mi put u život, u tvojoj blizini radost je potpuna, uz tebe slavlje nikada ne prestaje.

Izreka 5:7-14
7. Poslušajte me sada, sinovi, ne zanemarite moje riječi.
8. Držite se daleko od nje, ne prilazite vratima njene kuće.
9. Ili ćete svoj ugled dati drugima i godine svog rada okrutnima.
10. Drugi će se domoći vašeg imetka i vaš trud će otići u tuđu kuću.
11. Na kraju života bolno ćete jecati, tijelo će vam se potrošiti.
12. Reći ćete: »Zašto sam mrzio odgoj? Zašto sam prezirao prijekor?
13. Nisam slušao svoje učitelje ni pazio na njihove upute.
14. Brzo sam se upropastio naočigled cijele zajednice.«

Mateju 18:21-35
21. Tada je Petar pristupio Isusu i upitao ga: »Gospodine, koliko puta smije moj brat sagriješiti protiv mene, a da mu još uvijek oprostim? Do sedam puta?«
22. Isus mu je odgovorio: »Kažem ti, ne samo sedam puta nego sedamdeset i sedam puta !
23. Jer, Kraljevstvo je nebesko poput kralja koji je odlučio srediti račune sa svojim slugama.
24. Kad je počeo naplaćivati dugove, doveli su mu dužnika koji mu je dugovao deset tisuća talenata .
25. Budući da dužnik nije mogao vratiti dug, gospodar je naredio da se proda zajedno sa ženom i djecom, te sa svime što je imao, i da se tako naplati dug.
26. Tada je sluga pao na koljena pred gospodarem i molio: ‘Budi strpljiv sa mnom i sve ću ti vratiti!’
27. Gospodar se sažalio nad njim, oprostio mu dug i pustio ga na slobodu.
28. Kad je taj isti sluga izašao, našao je drugoga slugu, svoga prijatelja, koji mu je dugovao sto srebrnjaka. Zgrabio ga je za vrat i pritisnuo govoreći: ‘Vrati što mi duguješ!’
29. Tada je prijatelj pao pred njim na koljena i molio ga: ‘Budi strpljiv sa mnom i vratit ću ti dug!’
30. No ovaj nije htio čekati, nego je otišao i bacio ga u tamnicu dok ne vrati dug.
31. Kad su ostali sluge, njegovi prijatelji, vidjeli što se dogodilo, jako su se ražalostili pa su otišli i sve ispričali gospodaru.
32. Tada je gospodar pozvao prvoga slugu i rekao mu: ‘Zli slugo! Ja sam tebi oprostio čitav tvoj dug jer si me molio za milost.
33. Nisi li se i ti trebao smilovati svome prijatelju, kao što sam se i ja tebi smilovao?’
34. Tada ga je gospodar, jako ljutit, bacio u zatvor dok ne vrati sav dug.
35. Tako će i moj nebeski Otac postupiti s vama ako jedni drugima ne oprostite od sveg srca.«