A A A A A

Izlaska 1:1-22
1. Ovo su imena Izraelovih sinova koji su s njim otišli u Egipat, svaki sa svojom obitelji:
2. Ruben, Šimun, Levi, Juda,
3. Isakar, Zebulun, Benjamin,
4. Dan, Naftali, Gad i Ašer.
5. S Josipom, koji je već bio u Egiptu, bilo je ukupno sedamdeset Jakovljevih potomaka.
6. Tijekom vremena umrli su Josip, sva njegova braća i čitav taj naraštaj.
7. No Izraelci su bili plodni i razmnožili su se. Postali su iznimno brojni i snažni, tako da ih je bio pun Egipat.
8. Potom je na vlast u Egiptu došao novi kralj koji nije znao za Josipa.
9. »Gledajte«, rekao je svom narodu, »Izraelci su brojniji i jači od nas.
10. Postupimo s njima lukavo, da se ne bi još više namnožili. U slučaju rata mogli bi se pridružiti neprijateljima, boriti se protiv nas i pobjeći iz zemlje.«
11. Zato su nad njima postavili nadglednike da ih prisiljavaju na teške radove pa su Izraelci za faraona izgradili gradove-skladišta, Pitom i Ramses.
12. No što su ih više tlačili, Izraelci su se više množili i širili pa su ih se Egipćani počeli bojati.
13. Zbog toga su ih nemilosrdno prisiljavali na ropstvo
14. te im zagorčali život teškim poslovima. Morali su izrađivati cigle i žbuku, i obavljati svaku vrstu poljskih radova. I kakve god da su im radove nametnuli, bili su okrutni prema njima.
15. Egipatski je kralj rekao hebrejskim babicama koje su se zvale Šifra i Pua:
16. »Kad pomažete Hebrejkama pri porodu pa vidite muško novorođenče, ubijte ga, a žensko pustite da živi.«
17. No iz strahopoštovanja prema Bogu, babice nisu poslušale egipatskog kralja, nego su ostavljale dječake na životu.
18. Stoga ih je egipatski kralj pozvao i upitao: »Zašto to činite? Zašto ostavljate dječake na životu?«
19. »Hebrejke nisu kao Egipćanke«, odgovore babice faraonu. »Jake su i lako rađaju, prije nego što babice stignu do njih.«
20. Bog je bio naklonjen babicama pa se narod namnožio i postao vrlo jak.
21. Budući da su pokazale strahopoštovanje prema Bogu, dao im je vlastite obitelji.
22. Tada je faraon zapovjedio čitavom svom narodu: »Bacite u Nil svakog dječaka koji se rodi Hebrejima, a djevojčice ostavite na životu.«

Izlaska 2:1-25
1. Neki se čovjek iz Levijevog plemena oženio Levitkinjom.
2. Ona je zatrudnjela i rodila sina. Kad je bila vidjela kako je dijete lijepo, skrivala ga je tri mjeseca, zbog faraonove zapovijedi.
3. No više ga nije mogla skrivati pa je nabavila košaru od papirusove trske te je oblijepila katranom i smolom. Položila je dijete u košaru i stavila je među trsku na obali Nila,
4. a njegova je sestra promatrala s udaljenosti, da vidi što će se dogoditi s njim.
5. Faraonova je kći sišla do Nila da bi se okupala, dok su njezine sluškinje šetale obalom. Vidjela je košaru među trskom i poslala jednu sluškinju da je donese.
6. Kad je otvorila košaru, ugledala je dijete. Dijete je plakalo pa se ona sažalila i rekla: »To je sigurno jedno od hebrejske djece.«
7. Tada joj je prišla djetetova sestra i rekla: »Želite li da dovedem jednu Hebrejku da vam doji dijete?«
8. »Da«, odgovorila je faraonova kći. I djevojka ode i dovede djetetovu majku.
9. »Uzmi ovo dijete i doji ga za mene«, rekla joj je faraonova kći, »a ja ću ti plaćati za to.« Žena je uzela dijete pa ga dojila.
10. Kad je dječak porastao, odvela ga je faraonovoj kćeri, a ona ga je usvojila i dala mu ime Mojsije jer ga je izvukla iz vode.
11. Jednoga dana, kad je već odrastao, Mojsije je otišao među svoj narod i vidio kako teško rade pod prisilom. Opazio je kako jedan Egipćanin tuče Hebreja, njegovog sunarodnjaka.
12. Osvrnuo se naokolo, pa kad je vidio da nema nikoga, udario je Egipćanina i ubio ga. Zatim ga je zakopao u pijesak.
13. Kad je sutradan ponovo izašao, ugledao je dvojicu Hebreja kako se tuku. Upitao je napadača: »Zašto tučeš svog sunarodnjaka?«
14. On mu odgovori: »Tko je tebe postavio za vladara i suca nad nama? Želiš li i mene ubiti kao što si ubio onog Egipćanina?« Tada se Mojsije uplašio i pomislio: »Saznalo se što sam učinio!«
15. Faraon je, saznavši za to, htio pogubiti Mojsija. Tada je on pobjegao od faraona i otišao živjeti u zemlju Midjan. Dok je sjedio pokraj jednog bunara,
16. sedam kćeri midjanskog svećenika došle su zahvatiti vode iz bunara da bi napunile pojila za stado svoga oca.
17. Tada su došli neki pastiri i otjerali ih. No Mojsije je ustao u njihovu obranu pa im napojio stado.
18. Kad su se vratile, njihov ih je otac Reuel upitao: »Kako to da ste se danas tako rano vratile?«
19. »Jedan nas je Egipćanin obranio od pastira«, odgovorile su, »pa nam je još i vode zahvatio i napojio nam stado.«
20. »Pa gdje je on?« upita dalje kćeri. »Zašto ste ga ostavile? Pozovite ga da jede s nama.«
21. Mojsije je pristao ostati kod tog čovjeka, a on mu je dao svoju kćer Siporu za ženu.
22. Ona je rodila sina, a Mojsije mu je dao ime Geršom , rekavši: »jer sam stranac u tuđoj zemlji.«
23. Nakon mnogo vremena umro je egipatski kralj. Izraelci su stenjali u ropstvu i vapili za pomoć, a njihovo je zapomaganje doprlo do Boga.
24. Bog je čuo njihove vapaje i sjetio se svog saveza s Abrahamom, Izakom i Jakovom.
25. Bog je vidio Izraelce i znao je da pate.

Psalmi 15:1-5
1. Davidova pjesma. Tko može živjeti u tvom šatoru , BOŽE? Tko se može popeti na tvoje Sveto brdo?
2. Onaj tko živi bez grijeha, čini što je pravedno i od srca govori istinu.
3. Takvi jezikom ne kleveću drugom ne nanose zlo niti bližnjega vrijeđaju.
4. Preziru one koji Boga odbacuju, a časte one koji BOGA poštuju. Ako bližnjem prisegnu, zakletvu ne krše, čak i kada je na njihovu štetu.
5. Ako novac posude, ne uzimaju kamatu. Ne primaju mito niti svjedoče za nedužne. Tko tako radi, nikad neće propasti.

Izreka 4:25-27
25. Očima gledaj ravno naprijed, upri pogled ispred sebe.
26. Pazi da ideš pravim putem, pa ćeš u svemu biti ispravan.
27. Ne skreći ni desno ni lijevo, pa ćeš izbjeći zlo.

Mateju 17:1-27
1. Šest dana kasnije Isus je sa sobom poveo Petra, Jakova i Jakovljevog brata Ivana te ih doveo na planinu. Ondje su bili potpuno sami.
2. Tada se, njima naočigled, promijenio njegov izgled. Lice mu je zasjalo poput sunca, a odjeća mu je postala bijela poput svjetlosti.
3. Zatim su se iznenada pojavili Mojsije i Ilija te počeli razgovarati s Isusom.
4. Tada je Petar rekao Isusu: »Gospodine, dobro je što smo ovdje. Ako želiš, napravit ću ovdje tri zaklona: jedan za tebe, jedan za Mojsija, jedan za Iliju.«
5. Dok je Petar još govorio, zasjenio ih je sjajan oblak, a iz oblaka se začuo glas: »Ovo je moj ljubljeni Sin s kojim sam potpuno zadovoljan. Njega slušajte!«
6. Kad su to čuli Isusovi učenici, toliko su se uplašili da su pali licem na zemlju.
7. Tada im je prišao Isus, dodirnuo ih i rekao: »Ustanite, ne bojte se!«
8. A kad su podigli pogled, nisu vidjeli nikoga osim Isusa.
9. Kad su silazili s planine, Isus im je naredio: »Nikome nemojte reći što ste vidjeli dok Sin Čovječji ne ustane od mrtvih!«
10. Tada su ga učenici upitali: »Zašto onda učitelji Zakona kažu da prvo mora doći Ilija ?«
11. A Isus im je odgovorio: »Ilija dolazi i on će sve postaviti u red.
12. Ali ja vam kažem da je Ilija već došao, ali ga ljudi nisu prepoznali, nego su s njim postupali kako im se prohtjelo. Tako će i Sin Čovječji mnogo pretrpjeti od njih.«
13. Tada su njegovi učenici shvatili da im je govorio o Ivanu Krstitelju.
14. Kad su se vratili narodu, Isusu je prišao neki čovjek, kleknuo pred njega i
15. rekao: »Gospodine, smiluj se mojem sinu! Ima padavicu i strašno pati. Često pada u vatru i u vodu.
16. Odveo sam ga tvojim učenicima, ali ga oni nisu mogli izliječiti.«
17. Isus je odgovorio: »O, bezvjerni i iskvareni ljudi! Koliko još dugo moram ostati s vama? Koliko vas još dugo moram podnositi? Dovedite mi dječaka ovamo!«
18. Zatim je naredio zlom duhu da izađe iz dječaka. A dječak je istoga trena ozdravio.
19. Tada su učenici prišli Isusu i upitali ga nasamo: »Zašto mi nismo mogli istjerati zlog duha?«
20. Odgovorio im je: »Zbog svoje nevjere. Istinu vam kažem: da je vaša vjera velika samo kao gorušičino sjeme , mogli biste ovoj planini reći da se pomakne i ona bi se pomaknula. Ništa vam ne bi bilo nemoguće.«
21. ***
22. Kad su se Isusovi učenici okupili u Galileji, Isus im je rekao: »Sin Čovječji bit će predan u ruke ljudima.
23. Oni će ga ubiti, ali on će treći dan ustati od mrtvih.« Učenici su se jako ražalostili.
24. Kad su Isus i učenici došli u Kafarnaum, Petru su pristupili ubirači hramskoga poreza i upitali ga: »Zar vaš učitelj ne plaća porez za Hram?«
25. »Plaća«, odgovorio je Petar i ušao u kuću. Prije nego što je mogao išta reći, Isus ga je upitao: »Što misliš, Šimune, od koga zemaljski kraljevi sakupljaju carinu i poreze? Sakupljaju li ih od svoje djece ili od tuđe?«
26. »Od tuđe«, odgovorio je Petar. Tada mu je Isus rekao: »Znači, njihova su djeca oslobođena plaćanja.
27. Ali da ne uvrijedimo vlasti, idi na jezero, baci udicu i uzmi prvu ribu koju uhvatiš. Otvori joj usta i pronaći ćeš kovanicu od četiri drahme . Uzmi ga i daj ubiračima hramskog poreza za mene i za sebe!«