A A A A A

1 Ljetopisa 26:1-32
1. Ovo su skupine čuvara vrata iz Korahove obitelji: Mešelemija je bio Koreov sin, a on je bio Asafov sin.
2. Ovo su Mešelemijini sinovi: prvorođeni Zaharija, drugi Jediael, treći Zebadija, četvrti Jatniel,
3. peti Elam, šesti Johanan i sedmi Elihoenaj.
4. I Obed Edom je imao sinove: prvorođenog Šemaju, drugog Jozabada, trećeg Joaha, četvrtog Sakara, petog Netanela,
5. šestog Amiela, sedmog Isakara i osmog Peuletaja. Bog je zaista blagoslovio Obed Edoma.
6. I njegov je sin Šemaja imao sinove, koji su bili vođe u obitelji svog oca, jer su bili vrlo sposobni.
7. Šemajini su sinovi bili: Otni, Rafael, Obed i Elzabad. I njegovi su rođaci Elihu i Semakija bili sposobni muškarci.
8. Svi su oni bili potomci Obed Edoma, a bilo ih je ukupno šezdeset i dvojica. Oni, njihovi sinovi i njihovi rođaci bili su snažni i sposobni za obavljanje tog posla.
9. Mešelemija je imao ukupno osamnaestoricu sinova i rođaka, a svi su bili sposobni muškarci.
10. Hosa iz Merarijeve obitelji također je imao sinove. Iako nije bio prvorođeni, prvi je bio Šimri, jer je tako odredio njegov otac;
11. drugi je bio Hilkija, treći Tebalija, a četvrti Zaharija. Hosinih je sinova i rođaka bilo ukupno trinaestorica.
12. Te su skupine vratara, svaka sa svojim vođom, imale dužnost služiti u BOŽJEM Hramu, baš kao i njihova braća.
13. Za svaka su vrata ždrijebom određeni vratari, prema svojim obiteljima, jednako i za mlade i za stare.
14. Za Istočna je vrata ždrijebom određen Šelemija. Zatim su proveli ždrijeb za njegovog sina Zahariju, mudrog savjetnika, a ždrijeb mu je odredio Sjeverna vrata.
15. Za Južna je vrata ždrijebom određen Obed Edom, a za spremište njegovi sinovi.
16. Za Zapadna vrata i vrata Šaleket na gornjem putu ždrijebom su određeni Šupim i Hosa. Čuvari su stajali jedni do drugih:
17. svakog su dana stajala šestorica Levita na istoku, četvorica na sjeveru i četvorica na jugu te dvojica naizmjence kod spremišta.
18. Što se tiče dvorišta na zapadu, četvorica su bila na cesti, a dvojica u dvorištu.
19. Bile su to skupine vratara iz Korahovih i Merarijevih obitelji.
20. Ahija iz Levijevog plemena bio je zadužen za riznice Božjega Hrama gdje su bili čuvani vrijedni i sveti predmeti.
21. Ladan je bio iz Geršonove obitelji, a vođa je Ladanovog roda bio Jehiel.
22. Jehielovi su sinovi bili Zetam i njegov brat Joel, a bili su zaduženi za riznice BOŽJEGA Hrama.
23. Ostali su vođe bili iz rodova Amrama, Jishara, Hebrona i Uziela:
24. Šebuel, potomak Mojsijevog sina Geršoma, bio je službenik zadužen za riznice.
25. Ovo su njegovi rođaci: Eliezerov sin Rehabija, Rehabijin sin Ješaja, Ješajin sin Joram, Joramov sin Zikri i Zikrijev sin Šelomit.
26. Šelomit i njegovi rođaci bili su zaduženi za sve riznice s predmetima koje su za Hram darovali kralj David, glavari obitelji, koji su bili zapovjednici nad tisućama, te zapovjednici nad stotinama i drugi zapovjednici vojske.
27. Oni su dio plijena zarobljenog u borbi darovali za održavanje BOŽJEGA Hrama.
28. Predmete su darovali i vidjelac Samuel, Kišov sin Šaul, Nerov sin Abner i Serujin sin Joab. Za sve su te predmete bili zaduženi Šelomit i njegovi rođaci.
29. Kenanija je bio od Jisharovog roda. On i njegovi sinovi radili su izvan Hrama. Imali su dužnosti sudskih službenika i sudaca u Izraelu.
30. Hašabija je bio od Hebronovog roda. Među rođacima je imao tisuću sedam stotina sposobnih ljudi. Oni su u Izraelu zapadno od Jordana bili zaduženi za sve poslove vezane uz služenje BOGU i kralju.
31. U Hebronovoj obitelji, prema njihovom obiteljskom stablu, glavar im je bio Jerija. Četrdesete godine Davidove vladavine ispitali su njihovo obiteljsko stablo i otkrilo se da među Hebronovcima u Jazeru u Gileadu ima sposobnih ljudi.
32. Jerija je imao dvije tisuće sedam stotina rođaka, sposobnih ljudi i glava obitelji. Kralj David ih je postavio da se skrbe o Rubenovcima, Gadovcima i polovici Manašeovog plemena u svemu što se tiče Božje službe i kraljevskih poslova.

1 Ljetopisa 27:1-34
1. Ovo je popis Izraelaca — glava obitelji, zapovjednika nad tisućama te zapovjednika nad stotinama i njihovih službenika. Oni su kralju služili u vojnim postrojbama koje su cijele godine, iz mjeseca u mjesec, bile na dužnosti. Svaka je postrojba imala 24.000 ljudi.
2. Jašobam, Zabdielov sin, bio je zadužen za prvu postrojbu. Ona je bila na dužnosti prvog mjeseca. U njegovoj je postrojbi bilo 24.000 ljudi.
3. On je bio Peresov potomak, a prvog je mjeseca bio zapovjednik svih vojnih zapovjednika.
4. Ahohovac Dodaj bio je zadužen za postrojbu u drugome mjesecu. Zapovjednik je njegove postrojbe bio Miklot. U njegovoj je postrojbi bilo 24.000 ljudi.
5. Benaja, sin svećenika Jojade, bio je treći zapovjednik vojske, u trećemu mjesecu. On je bio glavni u postrojbi od 24.000 ljudi.
6. Taj je Benaja bio jedan od Tridesetorice junaka i njihov zapovjednik. Sin mu je Amizabad bio zadužen za postrojbu.
7. Četvrti zapovjednik, u četvrtome mjesecu, bio je Asahel, Joabov brat. Nasljednik mu je bio sin Zebadija. U njegovoj je postrojbi bilo 24.000 ljudi.
8. Peti zapovjednik, u petome mjesecu, bio je Šamhut, Jizrahov potomak. U njegovoj je postrojbi bilo 24.000 ljudi.
9. Šesti zapovjednik, u šestome mjesecu, bio je Ira, sin Ikeša iz Tekoe. U njegovoj je postrojbi bilo 24.000 ljudi.
10. Sedmi zapovjednik, u sedmome mjesecu, bio je Heles iz Pelona, Efrajimov potomak. U njegovoj je postrojbi bilo 24.000 ljudi.
11. Osmi zapovjednik, u osmome mjesecu, bio je Sibekaj iz Huša, iz Zerahove obitelji. U njegovoj je postrojbi bilo 24.000 ljudi.
12. Deveti zapovjednik, u devetome mjesecu, bio je Abiezer iz Anatota, iz Benjaminovog plemena. U njegovoj je postrojbi bilo 24.000 ljudi.
13. Deseti zapovjednik, u desetome mjesecu, bio je Maharaj iz Netofe, iz Zerahove obitelji. U njegovoj je postrojbi bilo 24.000 ljudi.
14. Jedanaesti zapovjednik, u jedanaestome mjesecu, bio je Benaja iz Piratona, Efrajimov potomak. U njegovoj je postrojbi bilo 24.000 ljudi.
15. Dvanaesti zapovjednik, u dvanaestome mjesecu, bio je Heldaj iz Netofe, iz Otnielove obitelji. U njegovoj je postrojbi bilo 24.000 ljudi.
16. Ovo su zapovjednici izraelskih plemena: nad Rubenovim plemenom — Eliezer, Zikrijev sin; nad Šimunovim plemenom — Šefatija, Maakin sin;
17. nad Levijevim plemenom — Hašabija, Kemuelov sin; nad Aronovom obitelji — Sadok;
18. nad Judinim plemenom — Elihu, Davidov brat; nad Isakarovim plemenom — Omri, Mihaelov sin;
19. nad Zebulunovim plemenom — Jišmaja, Obadijin sin; nad Naftalijevim plemenom — Jerimot, Azrielov sin;
20. nad Efrajimovim plemenom — Hošea, Azazijin sin; nad polovicom Manašeovog plemena — Joel, Pedajin sin;
21. nad polovicom Manašeovog plemena u Gileadu — Jido, Zaharijin sin; nad Benjaminovim plemenom — Jaasiel, Abnerov sin;
22. nad Danovim plemenom — Azarel, Jerohamov sin. Bili su to zapovjednici izraelskih plemenima.
23. BOG je obećao da će učiniti da Izraelci budu brojni kao zvijezde na nebu. David je odlučio prebrojati ljude u Izraelu, i to samo muškarce od dvadeset godina i starije.
24. Joab, Serujin sin, počeo ih je popisivati, ali nije završio. Zbog tog popisa Bog se razljutio na Izrael pa broj ljudi nije upisan u Knjigu povijesti kralja Davida .
25. Azmavet, Adielov sin, bio je zadužen za kraljevska spremišta. Jonatan, Uzijin sin, bio je zadužen za riznice u dalekim područjima, gradovima, selima i stražarskim kulama.
26. Ezri, Kelubov sin, bio je zadužen za zemljoradnike.
27. Šimej iz Rame bio je zadužen za vinograde. Zabdi iz Šefama bio je zadužen za vinske podrume.
28. Baal Hanan iz Gedera bio je zadužen za masline i smokve u zapadnome gorskom kraju Šefeli. Joaš je bio zadužen za zalihe maslinovog ulja.
29. Šitraj iz Šarona bio je zadužen za krupnu stoku koja je pasla u dolini Šaron. Šafat, Adlajev sin, bio je zadužen za krupnu stoku u dolinama.
30. Obil, Išmaelov potomak, bio je zadužen za deve. Jehdeja iz Meronota bio je zadužen za magarce.
31. Jaziz, Hagrijac, bio je zadužen za sitnu stoku. Sve su to bili službenici zaduženi za imanje kralja Davida.
32. Jonatan, Davidov stric, bio je mudar savjetnik i pisar. Jehiel, Hakmonijev sin, služio je kraljevim sinovima.
33. Ahitofel je bio kraljev savjetnik. Hušaj, Arkijac, bio je kraljev prijatelj.
34. Ahitofela su naslijedili Benajin sin Jojada i Abjatar. Joab je bio glavni zapovjednik kraljeve vojske.

Psalmi 78:56-66
56. Ali oni su iskušavali Svevišnjeg Boga i stalno se bunili protiv njega. Nisu se držali njegovih propisa.
57. Iznevjerili su ga kao i njihovi preci, nepouzdani kao iskrivljen lûk.
58. Ljutili su ga jer su se klanjali idolima i nevjerom ga činili ljubomornim.
59. Kada ih je Bog čuo, razjario se i sasvim odbacio Izrael.
60. Napustio je svetište u Šilu, šator u kojem se nastanio među ljudima.
61. Dao je da neprijatelj zarobi Kovčeg saveza, predao im je znak svoje slave.
62. Svoj narod je predao maču, razjaren na svoj posjed.
63. Vatra je proždrla njihove mladiće, a djevojke nisu čule svadbenu pjesmu.
64. Svećenici su im pali od mača, a udovice nisu stigle ni zaplakati.
65. Tada se Gospodar prenuo, kao od sna, kao ratnik koji se trijezni od vina.
66. Potisnuo je svoje neprijatelje, predao ih vječnoj sramoti.

Izreka 20:4-5
4. Ljenjivac neće orati kada treba pa nema što žeti kada dođe žetva.
5. Ljudske misli su kao duboke vode, ali pametan čovjek može ih zahvatiti.

Djela Apostolska 10:1-23
1. U Cezareji je živio čovjek koji se zvao Kornelije, vojni zapovjednik u takozvanoj Italskoj postrojbi.
2. On je bio pobožan čovjek i predan Bogu, kao i svi koji su živjeli u njegovoj kući. Velikodušno je davao milostinju siromašnima i stalno se molio Bogu.
3. Jednoga dana, oko tri sata poslije podne, imao je viziju u kojoj je jasno vidio kako mu dolazi Božji anđeo i zove ga: »Kornelije!«
4. Kornelije se sa strahom zagledao u anđela i upitao ga: »Što želiš, Gospodine?« A anđeo mu je rekao: »Tvoje molitve i milostinje doprle su do Boga i on te se sjetio.
5. Pošalji sada ljude u Jopu neka dovedu čovjeka po imenu Šimun, zvanog Petar.
6. On je odsjeo kod drugoga Šimuna, kožara, čija je kuća na obali.«
7. Kad je anđeo otišao, Kornelije je pozvao dvojicu svojih slugu i jednoga pobožnog vojnika od svojih pomoćnika.
8. Ispričao im je sve što se dogodilo i poslao ih u Jopu.
9. Sutradan, oko podne, dok su još bili na putu prema gradu, Petar se popeo na krov da se pomoli.
10. Ogladnio je i htio nešto pojesti. Dok su u kući spremali jelo, Petar je imao viđenje.
11. Ugledao je kako se nebo otvara, a nešto poput velike plahte spušta se na zemlju. Plahta je bila pridržavana za sva četiri kraja.
12. U njoj su se nalazile svakojake životinje, uključujući gmazove i ptice.
13. Zatim mu je glas rekao: »Ustani, Petre, kolji i jedi!«
14. Petar je odgovorio: »To nikako, Gospodine! Ja nikada nisam pojeo ništa okaljano ili nečisto .«
15. A glas mu se i drugi put obratio: »Ne smatraj nečistim ono što je Bog proglasio čistim.«
16. To se ponovilo triput. Onda je odjednom sve vraćeno na nebo.
17. Petar je razmišljao što bi ta vizija mogla značiti. A glasnici, koje je poslao Kornelije, raspitali su se gdje se nalazi Šimunova kuća i već su stajali na njezinim vratima.
18. Zovnuli su i pitali boravi li Šimun, zvani Petar, u toj kući.
19. Dok je Petar još razmišljao o onome što je vidio, Duh mu je rekao: »Slušaj, trojica te traže.
20. Ustani, siđi i pođi s njima bez oklijevanja jer sam ih ja poslao.«
21. Petar je sišao i rekao im: »Ja sam onaj kojeg tražite. Zašto ste došli?«
22. Oni su mu odgovorili: »Poslao nas je zapovjednik Kornelije. On je pravedan i pobožan čovjek; sav ga židovski narod cijeni. Sveti mu je anđeo rekao da te pozove u svoju kuću i da posluša što mu imaš reći.«
23. Petar ih je pozvao u kuću i gostoljubivo ih primio. Sutradan se spremio i pošao s njima, a s njim su pošla i neka braća iz Jope.