A A A A A

1 Ljetopisa 15:1-29
1. David je u Davidovom gradu izgradio kuće za sebe. Potom je pripremio i mjesto za Božji kovčeg. Podigao je šator za njega
2. i rekao: »Nitko osim Levita ne smije nositi Božji kovčeg. Njih je BOG izabrao da ga nose i da zauvijek služe pred njim.«
3. David je u Jeruzalemu okupio cijeli Izrael kako bi prenijeli BOŽJI kovčeg na mjesto koje je za njega pripremio.
4. Sazvao je Aronove potomke i Levite:
5. Od Kehatovog je roda bilo 120 ljudi, a poglavar im je bio Uriel.
6. Od Merarijevog je roda bilo 220 ljudi, a poglavar im je bio Asaja.
7. Od Geršonovog je roda bilo 130 ljudi, a poglavar im je bio Joel.
8. Od Elisafanovog je roda bilo 200 ljudi, a poglavar im je bio Šemaja.
9. Od Hebronovog je roda bilo 80 ljudi, a poglavar im je bio Eliel.
10. Od Uzielovog je roda bilo 112 ljudi, a poglavar im je bio Aminadab.
11. Tada je David pozvao svećenike Sadoka i Abjatara te Levite Urijela, Asaju, Joela, Šemaju, Eliela i Aminadaba.
12. Rekao im je: »Vi ste glavari levitskih obitelji. Vi i vaša braća Leviti trebate se posvetiti i donijeti Kovčeg Izraelovog BOGA na mjesto koje sam za njega pripremio.
13. Prošli ga put niste prenosili vi, Leviti, pa se BOG razljutio na nas jer to nismo učinili kako treba.«
14. Svećenici i Leviti su se posvetili da bi prenijeli Kovčeg Izraelovog BOGA.
15. Leviti su Kovčeg nosili na ramenima pomoću motki, kao što je zapovjedio Mojsije, u skladu s Božjom riječi.
16. David je rekao levitskim poglavarima da među svojom braćom odrede tko će biti pjevači i pjevati radosne pjesme uz svirku glazbala — lira, harfi i činela.
17. Leviti su potom odredili rođake iz Merarijevog roda — Hemana, Asafa i Etana. Heman je bio Joelov sin, Asaf Berekijin, a Etan Kušajin.
18. Njihova braća drugog reda, čuvari vrata, bili su: Zaharija, Jaaziel, Šemiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Benaja, Maaseja, Matitija, Elifelek, Miknej, Obed Edom i Jeiel.
19. Heman, Asaf i Etan određeni su da sviraju brončane činele.
20. Zaharija, Aziel, Šemiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Maaseja i Benaja određeni su da prema alamotu sviraju lire.
21. Matitija, Elifeleh, Mikneja, Obed Edom, Jeiel i Azazija određeni su da sviraju harfe na osminu .
22. Levitski je poglavar Kenanija određen da vodi pjevanje, a tu je dužnost dobio jer je bio vješt u tome.
23. Berekija i Elkana bili su određeni da stražare kod Kovčega.
24. Svećenici Šebanija, Jošafat, Netanel, Amasaj, Zaharija, Benaja i Eliezer određeni su da pred Božjim kovčegom pušu u trube. Čuvari kod Kovčega bili su i Obed Edom i Jehija.
25. Tada su David, izraelske starješine i zapovjednici nad tisućama otišli po Kovčeg. Uz veliko su slavlje prenijeli Kovčeg BOŽJEG saveza iz Obed Edomove kuće.
26. Bog je pomogao Levitima, koji su prenosili Kovčeg BOŽJEG saveza, te su mu oni žrtvovali sedam junaca i ovnova.
27. David je na sebi imao ogrtač od skupog lana. Tako su bili odjeveni i Leviti koji su nosili Kovčeg te pjevači, kao i Kenanija koji je upravljao zborom pjevača. David je na sebi imao i laneni svećenički prsluk.
28. Cijeli je Izrael pratio Kovčeg BOŽJEG saveza. Klicali su, puhali u rogove i trube, udarali činelama te glasno svirali lire i harfe.
29. Mikala, Šaulova kći, gledala je s prozora palače kako BOŽJI Kovčeg saveza ulazi u grad. Prezirala je kralja Davida koji je plesao i radovao se.

1 Ljetopisa 16:1-43
1. Leviti su donijeli Božji kovčeg i postavili ga u šator koji je za njega pripremio David. Potom su pred Bogom prinijeli žrtve paljenice i slavljenice.
2. Kad je David završio s prinošenjem žrtava, blagoslovio je narod u BOŽJE ime.
3. Zatim je svakom Izraelcu i Izraelki dao po jedan kruh, kolač od datulja i kolač od suhoga grožđa.
4. Odredio je koji će Leviti služiti pred BOŽJIM kovčegom te se moliti Izraelovom BOGU, zahvaljivati mu i hvaliti ga.
5. Asaf je bio poglavar tih Levita, a svirao je činele. Zaharija je bio prvi do njega, a ostali su bili Uziel, Šemiramot, Jehiel, Matitija, Eliab, Benaja, Obed Edom i Jeiel. Oni su svirali lire i harfe.
6. Svećenici Benaja i Jahaziel stalno su puhali u trube pred Kovčegom Božjeg saveza.
7. To je bio dan kad je David odredio Asafa i njegove pomoćnike da pjevaju hvalospjeve BOGU.
8. Zahvaljujte BOGU, objavljujte mu ime, razglašavajte njegova djela narodima.
9. Pjevajte mu, hvalospjeve mu pjevajte, o svim njegovim čudesnim djelima govorite.
10. Hvalite se njegovim svetim imenom. Radujte se, vi koji BOGA štujete.
11. Tražite BOGA i njegovu snagu, uvijek tražite njegovu prisutnost.
12. Sjećajte se čudesnih djela koja je učinio, njegovih čuda i presuda koje je izrekao.
13. Vi, potomci Izraela, njegovog sluge, Jakovljevi sinovi, njegovi izabranici.
14. On je naš BOG. Njegovi su zakoni po svoj zemlji.
15. Zauvijek pamtite njegov Savez, obećanje koje je dao tisućama naraštaja,
16. savez koji je sklopio s Abrahamom, zakletvu koju je dao Izaku.
17. Potvrdio ju je Jakovu kao zakon, kao vječni savez Izraelu:
18. »Tebi ću dati zemlju Kanaan, ona će biti tvoje nasljedstvo.«
19. Kad ih je bilo vrlo malo, dok su ondje bili došljaci,
20. i lutali od naroda do naroda, od jednog kraljevstva do drugoga,
21. on nikome nije dao da ih ugnjetava. Zbog njih je upozoravao kraljeve:
22. »Ne dirajte moje izabranike, ne ozljeđujte moje proroke.«
23. Pjevaj BOGU, cijela zemljo! Kako nas je spasio, iz dana u dan pričajte!
24. O njegovoj slavi govorite svim narodima, o njegovim čudesnim djelima svim ljudima!
25. Jer, BOG je velik i dostojan slavljenja, strašniji je od svih bogova.
26. Jer, bogovi drugih naroda tek su kipovi, a BOG je taj koji nebesa stvori.
27. Pred njim su raskoš i veličanstvo, snaga i radost u njegovom su Hramu.
28. Svi ljudi svih naroda priznajte BOŽJU slavu i silu.
29. Slavite BOGA kako doista zaslužuje. Donesite svoje prinose i pred njega dođite. Poklonite se BOGU u njegovoj svetoj raskoši.
30. Neka sva zemlja pred njim drhti! Učvrstio je svijet te se neće poljuljati.
31. Neka se raduju nebesa, neka se veseli zemlja! Narodima govorite: »BOG kraljuje!«
32. Neka huči more i sve u njemu, neka slave polja i sve na njima.
33. Tada će drveće po šumama BOGU klicati jer on dolazi zemljom vladati.
34. Zahvaljujte BOGU jer je dobar, njegova ljubav traje zauvijek.
35. Zavapite: »Spasi nas, Bože, Spasitelju naš, okupi nas i oslobodi pogana, da zahvaljujemo tvome svetom imenu, da se tvojom slavom ponosimo.«
36. Blagoslovljen BOG, Izraelov Bog, zauvijek. Tada je cijeli narod rekao: »Amen, neka je hvaljen BOG.«
37. David je ostavio Asafa i njegove pomoćnike da iz dana u dan služe pred Kovčegom BOŽJEG saveza.
38. I Obed Edoma i njegovih šezdeset i osmoricu rođaka ostavio je da služe s njima. Jeditunov sin Obed Edom i Hosa bili su vratari.
39. Pred BOŽJIM šatorom na uzvisini u Gibeonu David je ostavio svećenika Sadoka i njegovu braću svećenike.
40. Ondje su, na žrtveniku za žrtve paljenice, svakog jutra i večeri BOGU prinosili žrtve paljenice. To su činili u skladu sa svime što je zapisano u Zakonu koji je BOG dao Izraelu.
41. S njima su bili i Heman i Jedutun, kao i ostali Leviti, poimence izabrani i određeni da zahvaljuju BOGU pjevajući: »Jer, njegova ljubav ostaje zauvijek«.
42. Heman i Jedutun bili su zaduženi da pušu u trube, udaraju u činele i sviraju druga glazbala u čast Bogu. Jedutunovi su sinovi bili vratari.
43. Tada se narod razišao, svatko svojoj kući. I David se vratio kući da blagoslovi svoju obitelj.

Psalmi 78:12-16
12. Čudesna djela on je učinio pred očima njihovih predaka u egipatskoj zemlji, kod grada Soana.
13. More je razdvojio i preko ih preveo, učinio je da vode stoje kao zidine.
14. Danju ih je vodio oblakom, a noću svjetlošću vatre.
15. U pustinji je raskolio stijene i napojio ih obiljem vode.
16. Iz hridine je izveo potoke i učinio da vode poteku kao rijeke.

Izreka 19:22-24
22. Od čovjeka se traži odanost. Bolje je biti siromah nego lažljivac.
23. Tko poštuje BOGA nalazi pravi život; spokojan je i ne snalaze ga nevolje.
24. Ljenjivcu se ne da ni jesti; neće ruku od zdjele do usta podići.

Djela Apostolska 7:44-60
44. Naši su preci imali Šator svjedočanstva u pustinji. Bog je rekao Mojsiju kako da napravi šator i Mojsije ga je napravio onako kako mu je bilo pokazano.
45. Kad su naši preci primili Šator, ponijeli su ga sa sobom u zemlju, koju su zauzeli od naroda koje je Bog pred njima protjerao, a vodio ih je Jošua. Šator je ostao ondje sve do Davidovih dana.
46. David je uživao Gospodinovu naklonost i zamolio je Gospodina da mu dopusti podići Hram Jakovljevom Bogu.
47. No tek je Salomon bio taj koji ga je sagradio.
48. Međutim, Svevišnji ne stanuje u građevinama sagrađenima ljudskom rukom, kako i piše u knjizi proroka.
49. ‘Gospodin kaže: Nebo je moje prijestolje, a Zemlja postolje mojim nogama. Kakav ćete mi dom sagraditi? Gdje će mi biti mjesto odmora?
50. Nije li moja ruka sve stvorila?’
51. O vi, tvrdoglavi ljudi, koji ne predajete srca Bogu i ne slušate ga! Uvijek se opirete Svetom Duhu. Isti ste kao vaši preci!
52. Postoji li ijedan prorok kojeg vaši preci nisu progonili? Oni su čak ubili one koji su davno prorekli Pravednikov dolazak. Vi ste ga sada izdali i ubili.
53. Vi ste oni koji su, preko anđela, primili Zakon, ali ga nisu vršili.«
54. Kad su Židovi to čuli, toliko su se razljutili na Stjepana da su počeli škripati zubima.
55. A Stjepan, pun Svetog Duha, pogledao je u nebo i ugledao Božju slavu i Isusa kako stoji zdesna Bogu.
56. I rekao je: »Pogledajte! Evo, nebo je otvoreno i Sin Čovječji stoji zdesna Bogu.«
57. Na to su oni pokrili uši rukama i počeli vikati. Svi su kao jedan nasrnuli na njega.
58. Odvukli su ga izvan grada i počeli na njega bacati kamenje. Oni koji su svjedočili protiv Stjepana ostavili su svoje ogrtače kod mladića po imenu Savao.
59. Dok su bacali kamenje na njega, Stjepan je ovako molio: »Gospodine Isuse, primi moj duh!«
60. Onda je pao na koljena i iz svega glasa povikao: »Gospodine, ne uzmi im ovo za grijeh!« Nakon što je izgovorio te riječi, izdahnuo je.