A A A A A

2 Ljetopisa 11:1-23
1. čim Roboam dođe u Jeruzalem, podiže Judinu i Benjaminovu kuću, sto i osamdeset tisuća odabranih ratnika, da zarate s Izrćlom, da natrag dobiju kraljevstvo za Roboama.
2. Tada dođe Gospodnja riječ Šemaji, čovjeku Božjemu, ovako:
3. ”Javi Roboamu, Salomonovu sinu, Judinu kralju, i svim sinovima Izrćlovim u Judi i Benjaminu ovo:
4. Ovako govori Gospodin: Ne izlazite i ne borite se sa svojom braćom! Svaki neka se vrati svojoj kući! Jer sam ja zapovjedio da bude tako.” Oni poslušaše Gospodnju zapovijed, vratiše se i ne odoše protiv Jeroboama.
5. Tako ostade Roboam u Jeruzalemu i dade sagraditi tvrde gradove u Judinoj zemlji.
6. Sagradi tvrde gradove: Betlehem, Etam, Tekou,
7. Bet Sur, Sokon, Adulam,
8. Gat, Maresu, Zif,
9. Adorajim, Lakiš, Azeku,
10. Soru, Ajalon i Hebron.
11. I učini od njih jake tvrđave, postavi nad njima zapovjednike i smjesti u njih spremišta za hranu, ulje i vino,
12. i u svaki grad štitove i koplja. Tako ih učini veoma jakima i držao je Judu i Benjamina čvrsto u svojoj ruci.
13. Svećenici i leviti iz svega Izrćla nađoše se kod njega iz svih kraljevstava.
14. Leviti, naime, ostaviše svoje pašnjake i svoj posjed i iseliše se u Judu i Jeruzalem, jer ih je Jeroboam sa svojim sinovima bio razriješio službe Gospodnjih svećenika
15. i postavio sebi svećenike za službu na uzvisinama, za jarce i telad što ih je napravio.
16. Njima se iz svih plemena Izrćlovih pridružiše oni koji su iskrenim srcem štovali Gospodina, Boga Izrćlova. Oni dođoše u Jeruzalem da žrtvuju Gospodinu, Bogu svojih otaca.
17. Tako utvrdiše Judino kraljevstvo i učvrstiše Roboama, Salomonova sina, u njegovoj vlasti tri godine; jer su tri godine hodili Davidovim i Salomonovim putovima. \
18. Roboam uze sebi za žene Mahalatu, kćer Jerimota, Davidova sina, i Abihajilu, kćer Eliaba, Jišajeva sina.
19. Ona mu rodi sinove Jeuša, Šemarju i Zahama.
20. Nakon nje oženi se Maakom, Abšalomovom kćeri. Ova mu rodi Abiju, Etaja, Zizu i Šelomita.
21. Roboam je ljubio Maaku, Abšalomovu kćer, više od svih drugih svojih žena i priležnica. On je, naime, bio uzeo osamnćst žena i šezdeset priležnica, koje mu rodiše dvadeset i osam sinova i šezdeset kćeri.
22. Tada Roboam postavi Abiju, Maakina sina, za obiteljskog poglavara, kneza među braćom; jer ga je htio postaviti za kralja.\
23. I radeći pritom mudro, razmjesti sve svoje sinove po svim Judinim i Benjaminovim krajevima, po svim tvrdim gradovima, i dade im u izobilju hrane i isprosi im mnogo žena.

2 Ljetopisa 12:1-16
1. Kad je Roboam bio utvrdio svoju vlast i osigurao svoju moć, otpade on, i sav Izrćl s njim, od Gospodnjega zakona.
2. Tada, u petoj godini Roboamova kraljevanja, iziđe kralj Šišak iz Egipta protiv Jeruzalema? jer su oni nevjerno radili protiv Gospodina?
3. s tisuću i dvije stotine kola i sa šezdeset tisuća konjanika. Nije bilo broja vojsci koja je s njim došla iz Egipta: Libijaca, Sukijaca i Etiopljana.
4. On osvoji utvrde u Judi i dođe do Jeruzalema.
5. Tada dođe prorok Šemaja k Roboamu i Judinim knezovima, koji su se bili povukli pred Šišakom u Jeruzalem, i reče im: “Ovako govori Gospodin: Vi me ostaviste; zato i ja ostavljam vas, u ruke Šišakove.”\
6. Tada se poniziše knezovi Izrćlovi i kralj, i rekoše: “Gospodin je pravedan.”
7. Kad Gospodin vidje da su se ponizili, dođe Gospodnja riječ Šemaji ovako: “Ponizili su se. Ne ću ih uništiti, nego ću im dati nešto izbavljenja, tako da se ne izlije sav moj gnjev na Jeruzalem preko Šišaka.
8. Ali će mu biti sluge, da upoznaju razliku između službe meni i službe zemaljskim kraljevstvima.”
9. I tako iziđe kralj Šišak od Egipta protiv Jeruzalema i ugrabi blago u Gospodnjem Hramu i blago kraljevske palače. Sve uze. Ugrabi i zlatne štitove koje je bio dao napraviti Salomon.
10. Umjesto njih dade kralj Roboam napraviti mjedene štitove i povjeri ih pažnji starješina tjelesnih stražara, koji su stražarili na ulazu u kraljevsku palaču.
11. Kada bi god kralj išao u Gospodnji Hram, dolazili bi tjelesni stražari i nosili ih, a onda ih opet donosili natrag u stražarnicu tjelesnih stražara.
12. Kako se bio ponizio, odvrati se od njega Gospodnji gnjev, da ga posve ne uništi. Jer je i na Judi bilo još nešto dobra.
13. Tako se kralj Roboam opet utvrdio u Jeruzalemu i vladao je dalje. Imao je Roboam četrdeset i jednu godinu kad je postao kralj, i vladao je sedamnćst godina u Jeruzalemu, gradu koji je bio izabrao Gospodin između svih izrćlskih gradova da ondje smjesti svoje ime. Njegova se mati zvala Naama i bila je Amonka.
14. A on je činio zlo, jer nije upravio svoje srce na to da vjerno služi Gospodinu.
15. Povijest Roboamova, prijašnja i kasnija, zapisana je u povijesti proroka Šemaje i vidioca Adona. Bojevi između Roboama i Jeroboama trajali su cijelo vrijeme.
16. Kad je Roboam bio počinuo kod svojih otaca, bio je pokopan u Davidovu gradu. Njega naslijedi na prijestolju njegov sin Abija.

Psalmi 80:14-19
14. da je pustoši vepar iz šume, da je jedu poljske zvijeri?
15. Bože nad nebeskim vojskama, vrati se sad; pogledaj s neba i vidi! Pohodi ovaj vinograd! \
16. čokot koji je zasadila tvoja desnica, sina koga si sebi podigao!
17. Oni koji ga spališe ognjem, neka propadnu od srdžbe tvojega lica!
18. Tvoja ruka neka počiva na čovjeku tvoje desnice, nad sinom čovječjim kojega si sebi podigao!
19. Ne ćemo se više od tebe odmetnuti. Obnovi nam život i zazivat ćemo tvoje ime.

Izreka 20:19-21
19. Tko ide klevetati, izdaje i tajne; zato se ne miješaj s ludim brbljavcem! \
20. Tko psuje svojega oca i majku, njegovo se svjetlo gasi u najduljoj tami.
21. Posjed, u početku brzo ščepan, ostaje ipak na kraju bez blagoslova.

Djela Apostolska 15:1-21
1. Došli su neki iz Judeje i učili braću: “Ako se ne obrežete po Mojsijevu običaju, ne možete se spasiti.”
2. Kad su im se Pavao i Barnaba suprotstavili tako da je nastala žestoka rasprava, odrediše da Pavao i Barnaba i drugi neki od njih uziđu k apostolima i starješinama u Jeruzalem zbog toga pitanja.
3. Oni dakle, ispraćeni od Crkve, prolazili su kroz Feniciju i Samariju izvješćujući o obraćenju pogana i vrlo su obradovali svu braću.
4. Kad dođoše u Jeruzalem, primili su ih Crkva, apostoli i starješine. Pripovijedali su sve što je Bog učinio po njima.
5. Onda ustadoše neki od farizejske sljedbe, koji su prihvatili vjeru, i rekoše: “Treba ih obrezati i zapovjediti im da drže Mojsijev zakon.”
6. I sabraše se apostoli i starješine da izvide tu stvar.
7. Kad je rasprava postala oštra, ustade Petar i reče im: “Ljudi, braćo, vi znate kako me je Bog od prvih dana izabrao između vas da iz mojih usta čuju pogani riječ evanđelja i da povjeruju.
8. I Bog koji poznaje srca posvjedočio je za njih, kad im dade Duha Svetoga kao i nama,
9. i ne postavi nikakve razlike među nama i njima, očistivši vjerom njihova srca.
10. Sad dakle, zašto kušate Boga i hoćete staviti učenicima na vrat jaram koji ni naši oci ni mi nismo mogli nositi?
11. Mi vjerujemo da ćemo se spasiti milošću Gospodina Isusa, kao i oni.”
12. Na to zamuknu sve mnoštvo, i slušali su Barnabu i Pavla koji su pripovijedali kolike je znake i čudesa učinio Bog po njima među poganima.
13. Kad su oni zašutjeli, prozbori Jakov: “Ljudi, braćo, poslušajte me!
14. Šimun kaza kako je Bog učinio prvi korak da od pogana odabere narod za svoje ime.
15. S tim se podudaraju riječi prorokâ, kao što je napisano:
16. Potom ću se vratiti i opet ću sagraditi razrušeni Davidov šator; njegove ću razvaline popraviti, i opet ću ih podići, \
17. da potraže Gospodina ostali ljudi i svi narodi nad koje se prizove moje ime. Tako govori Gospodin koji ovo čini.
18. Ovo je poznato od vijeka.
19. Zato ja mislim da ne treba opterećivati pogane koji se obraćaju k Bogu,
20. nego im napišimo neka se nastoje ne kaljati idolima, neka se suzdržavaju od bluda, od udavljenoga i od krvi.
21. Još od drevnih naraštaja Mojsije ima u svakom gradu svoje propovjednike u sinagogama, gdje biva čitan svake subote.”