English
A A A A A

Ezra 7:1-28
1. Poslije tih događaja, za vladanja perzijskoga kralja Artakserksa, vrati se Ezra, sin Seraje, sina Azarje, sina Hilkije,
2. sina Šaluma, sina Sadoka, sina Ahituba,
3. sina Amarje, sina Azarje, sina Merajota,
4. sina Zerahje, sina Uzije, sina Bukija,
5. sina Abišue, sina Pinhasa, sina Eleazara, sina velikog svećenika Arona.
6. Taj se Ezra vrati iz Babilona. Bio je književnik, vješt Mojsijevu zakonu, što ga je bio dao Gospodin, Izrćlov Bog. Budući da je ruka Gospodina, njegova Boga, bila nad njim, dopustio mu je kralj sve što je zaželio.
7. Ujedno dođe u Jeruzalem mnoštvo Izrćlovih sinova, svećenika, levita, pjevača, vratara i natineja. Bilo je to sedme godine vladavine kralja Artakserksa.
8. On dođe u Jeruzalem petoga mjeseca, sedme kraljeve godine.
9. Prvoga dana prvoga mjeseca bila je zapovijed polaska iz Babilona, i prvoga dana petoga mjeseca dođe on u Jeruzalem, jer je dobrostiva ruka njegova Boga bila nad njim.
10. Ezra je bio upravio svoju težnju tome da istražuje zakon Božji i da ga izvršava i da poučava zakon i pravo u Izrćlu.
11. Ovako glasi pismo što ga dade kralj Artakserks književniku i svećeniku Ezri, tumačitelju Gospodnjih zapovijedi i uredaba u Izrćlu:
12. ”Artakserks, kralj nad kraljevima, svećeniku Ezri, tumaču zakona nebeskoga Boga, itd.
13. Ja (kralj) izdajem nalog da svaki u mom kraljevstvu, pripadnik Izrćlova naroda, njegovih svećenika i levita, koji hoće dragovoljno ići u Jeruzalem, da smije s tobom otići.
14. Jer si ti poslan od kralja i njegovih sedam savjetnika da istražiš prilike u Judeji i Jeruzalemu na temelju zakona svog Boga, koji je u tvojoj ruci,
15. da odneseš srebro i zlato što su kralj i njegovi savjetnici darovali za Izrćlova Boga, kojemu je stan u Jeruzalemu,
16. i sve srebro i zlato što ćeš dobiti u svoj babilonskoj pokrajini, uz milostinju naroda i svećenika što je oni prilože za Hram svojega Boga u Jeruzalemu.
17. Prema tome kupi brižno za taj novac junaca, ovnova i janjaca s njihovim prinosima i naljevima i prinesi ih na žrtveniku Hrama vašega Boga u Jeruzalemu!
18. Što se tebi i tvojoj braći svidi da učinite s ostalim srebrom i zlatom, to učinite po volji svog Boga!
19. Posuđe što ti je bilo dano za službu u Hramu tvojega Boga, predaj pred Bogom u Jeruzalemu!
20. Drugo što ustreba Hramu tvojega Boga, a za što bi ti još trebao potrošiti, smiješ namiriti iz kraljevske blagajne.
21. S tim ja, kralj Artakserks, izdajem zapovijed svim blagajnicima s one strane rijeke: Sve što zatraži od vas svećenik Ezra, tumač zakona nebeskoga kralja, treba točno učiniti;\
22. do sto talenata srebra, sto kora pšenice, sto bata vina, sto bata ulja i soli bez obračuna.
23. Sve što ustreba, po zapovijedi nebeskoga Boga, treba brižno učiniti za Hram nebeskoga Boga, da ne padne kazneni sud na kraljevstvo kralja i njegovih sinova.
24. Zatim neka znate da nitko nije ovlašten uzimati danak, porez ili carinu od bilo kojega svećenika, levita, pjevača, vratara, natineja ili drugoga sluge toga Božjega Hrama!
25. A ti, Ezra, po mudrosti svojega Boga koju imaš, postavi suce i upravitelje koji će suditi svemu narodu s one strane rijeke, naime svima onima koji znaju zakone tvojega Boga! Tko ih još ne zna, toga poučite!
26. A svaki koji ne bi izvršavao zakona tvojega Boga i kraljeva zakona neka se strogo sudbeno kazni: ili smrću ili progonom, ili globom ili tamnicom.”
27. Blagoslovljen neka je Gospodin, Bog naših otaca, koji nadahnu kralja da proslavi Gospodnji dom u Jeruzalemu!
28. On mi dade te nađoh milost kod kralja i njegovih savjetnika i kod svih visokih kraljevih dostojanstvenika. I tako se ja odvažih jer je ruka Gospodina, mog Boga, bila nada mnom i skupih obiteljske glavare iz Izrćla koji su trebali poći sa mnom.

Ezra 8:1-36
1. Ovo su obiteljski glavari sa svojim rođacima koji su zapisani u rodopise, naime oni što su, za vlade kralja Artakserksa, bili pošli iz Babilona u Jeruzalem:
2. od Pinhasovih potomaka: Geršom; od Itamarovih potomaka: Daniel; od Davidovih potomaka: Hatuš,\
3. Šekanijini sinovi od Paroševih potomaka: Zaharija i s njim na broj sto i pedeset muških osoba;\
4. od Pahat-Moabovih potomaka: Elijoenaj, Zerahjin sin, i s njim dvjesta muških osoba;\
5. od Zatuovih sinova, Šekanijinih potomaka: sin Jahazielov i s njim trista muških osoba;\
6. od Adinovih potomaka: Ebed, Jonatanov sin, i s njim pedeset muških osoba;\
7. od Elamovih potomaka: Izaija, Atalijin sin, i s njim sedamdeset muških osoba;\
8. od Šefatjinih potomaka: Zebadja, Mihćlov sin, i s njim osamdeset muških osoba;\
9. od Joabovih potomaka: Obadja, Jehielov sin, i s njim dvjesta i osamnćst muških osoba;\
10. od Banijevih potomaka: Šelomit, Josifjin sin, i s njim sto i šezdeset muških osoba;\
11. od Bebajevih potomaka: Zaharija, Bebajev sin, i s njim dvadeset i osam muških osoba;\
12. od Azgadovih potomaka: Johanan, Hakatanov sin, i s njim sto i deset muških osoba;\
13. od Adonikamovih potomaka koji kasnije dođoše: Elifelet, Jeiel i Šemaja, i s njima šezdeset muških osoba;\
14. od Bigvajevih potomaka: Utaj i Zabud i s njima sedamdeset muških osoba.
15. Ja ih sabrah na rijeci koja teče prema Ahavi i ostasmo ondje u taboru tri dana. Kad pregledah narod i svećenike, ne nađoh nijednoga levita među njima.
16. Zato poslah obiteljske glavare Eliezera, Ariela, Šemaju, Elnatana, Jariba, Elnatana, Natana, Zahariju i Mešulama, i učitelje Jojariba i Elnatana.
17. Ove upravih k Idonu, predstojniku u mjestu Kasifji, i stavih im u usta riječi što će ih kazati Idonu i njegovoj braći, natinejima, u mjestu Kasifji, da nam dovedu sluge za Hram našega Boga.
18. Tada nam dovedoše? jer je dobrostiva ruka Boga našega bila nad nama? čovjeka razumna, od potomaka Mahlija, sina Levija, sina Izrćlova, naime Šerebju s njegovim sinovima i braćom, osamnćst ljudi;\
19. i Hašabju i s njim Izaiju od Merarijevih potomaka s njegovom braćom i sinovima, dvadeset ljudi,
20. i od natineja koje su bili darovali David i knezovi da služe levitima dvjesta i dvadeset natineja. Svi su oni imenovani poimence.
21. Onda dadoh, ondje na rijeci Ahavi, oglasiti post, da se ponizimo pred svojim Bogom i da u njega izmolimo sretan put sebi, svojoj djeci i svemu svojemu blagu.
22. Stidio sam se naime iskati od kralja momčad i konjanike, da nas putem brane od neprijatelja. Mi smo bili čak izjavili kralju: “Ruka je našega Boga nad svima koji ga zamole, na njihovo dobro; a jaki njegov gnjev pogodi sve koji ga ostave.”\
23. Mi smo dakle postili i molili se svojemu Bogu za to i dao se umoliti.
24. Nato izabrah između najuglednijih svećenika dvanćstoricu, naime Šerebju, Hašabju i s njima desetoricu njihovih drugova.
25. Njima izmjerih srebro i zlato i posuđe, posvetni dar za kuću našega Boga, što darovaše kralj, njegovi savjetnici i dostojanstvenici i svi Izrćlovi sinovi koji se tamo nađoše.
26. Izmjerih im u ruke: šest stotina i pedeset talenata srebra, srebrnoga posuđa sto talenata, sto talenata zlata,
27. zatim dvadeset zlatnih čaša od tisuću darika i dvije posude od sjajne fine mjedi, skupocjene kao zlato.
28. Pritom im rekoh: “Vi ste sveti Gospodinu i posuđe je sveto, i srebro i zlato posvetni je dar Gospodinu, Bogu vaših otaca.
29. čuvajte to dakle brižno dok ne izmjerite pred svećeničkim glavarima i levitima, obiteljskim poglavarima Izrćlovih sinova u Jeruzalemu, u sobama Gospodnjega Hrama!”
30. Tada primiše svećenici i leviti izmjereno srebro i zlato zajedno s posuđem, da odnesu u Jeruzalem, u kuću našega Boga.
31. Dvanćstoga dana prvoga mjeseca krenusmo od rijeke Ahave u Jeruzalem. Ruka našega Boga bila je nad nama. On nas očuva od neprijatelja i razbojnikâ.
32. Tako dođosmo u Jeruzalem i ostadosmo tamo tri dana.
33. A četvrti dan izmjeri se srebro, zlato i posuđe u kući našega Boga u ruke svećeniku Merimotu, Urijinu sinu. Uz njega je bio Eleazar, Pinhasov sin, i osim njih bili su prisutni leviti Jozabad, Ješuin sin, i Noadja, Binujev sin.
34. Na broj i na mjeru bilo je sve izmjereno, i onda je bila zapisana ukupna mjera.
35. Oni što se vratiše iz ropstva, mnoštvo prognanika, žrtvovaše Izrćlovu Bogu dvanćst junaca za cijelog Izrćla, devedeset i šest ovnova, sedamdeset i sedam janjaca, i kao žrtvu za grijeh dvanćst jaraca, to sve kao žrtvu paljenicu Gospodinu.
36. Tada oni predadoše kraljeve zapovijedi satrapima i namjesnicima s one strane rijeke; i oni potpomogoše narod i Božji Hram. \

Psalmi 88:1-5
1. Pjesma. Psalam. Korahovih sinova. Upravitelju pjevačkoga zbora. Po napjevu: “Bolest”. Za pjevanje. Poučna pjesma. Hemana Ezrahite.
2. Gospode, Bože moga spasenja, vapim danju i noću pred tobom.
3. Neka stigne pred tebe moja molitva, prigni svoje uho k mom vapaju!
4. Jer mi je duša puna jada; život je moj blizu Podzemlju. \
5. Već me broje među one koji umiru; ja sam kao čovjek bez snage. \

Izreka 21:21-22
21. Tko teži za pravdom i milosrđem, postigne život, pravdu i čast.
22. U grad junaka uspne se mudri, obori bedem u koji su se uzdali.

Djela Apostolska 23:16-35
16. Međutim, sin Pavlove sestre, čuvši za zasjedu, dođe, uđe u vojarnu i javi Pavlu.
17. A Pavao dozva k sebi jednoga satnika i reče: “Ovoga mladića odvedi k zapovjedniku, jer mu želi nešto javiti!”
18. I on ga uze, dovede k zapovjedniku i reče: “Sužanj Pavao dozva me i zamoli da dovedem k tebi ovoga mladića koji ti nešto želi kazati.”
19. A zapovjednik, uzevši ga za ruku i otišavši nasamo, upita ga: “Što mi imaš javiti?”
20. A on reče: “Židovi se dogovoriše da te zamole da sutra dovedeš Pavla pred Veliko vijeće, kao da bi točnije ispitali njegov slučaj;\
21. ali ih ti nemoj poslušati, jer ga čeka u zasjedi više od četrdeset njihovih muškaraca koji su se zakleli da ne će ni jesti ni piti dok ga ne ubiju. I sad su spremni, i čekaju tvoje obećanje.”
22. Tada zapovjednik otpusti mladića zapovjedivši: “Ne kazuj nikomu da si mi ovo javio!”
23. I dozvavši dvojicu satnika reče: “Pripravite dvjesta vojnika da idu do Cezareje, i sedamdeset konjanika i dvjesta strijelaca, nakon treće noćne ure;\
24. i priredite i zaprežne životinje, da posade Pavla i da ga zdrava doprate do namjesnika Feliksa.”
25. I napisa poslanicu ovog sadržaja:
26. ”Klaudije Lizija pozdravlja čestitog namjesnika Feliksa.
27. čovjeka ovoga uhvatiše Židovi i htjedoše ga ubiti; a ja dođoh s vojnicima i oteh ga doznavši da je rimski građanin.\
28. I želeći doznati krivnju za koju ga optužuju, izvedoh ga pred njihovo Veliko vijeće.
29. I ustanovih da ga tuže za kršenje njihova Zakona, ali nema nikakve krivnje zbog koje zaslužuje smrt ili okove.
30. A kad mi dojaviše da se sprema zasjeda protiv njega, poslah ga k tebi zapovjedivši i tužiteljima da pred tobom kažu što imaju protiv njega. Da si zdravo!”
31. A vojnici zatim, kao što im je bilo zapovjeđeno, uzeše Pavla i odvedoše ga noću u Antipatridu.
32. Sutradan, ostavivši konjanike da idu dalje s njim, vratiše se u vojarnu.
33. I oni, stigavši u Cezareju, predadoše poslanicu namjesniku i izvedoše Pavla pred njega.
34. A kad je ovaj pročitao, zapita iz koje je pokrajine. Doznavši da je iz Cilicije,
35. reče: “Saslušat ću te kad dođu tvoji tužitelji.” I zapovjedi da ga čuvaju u Herodovu dvoru.