A A A A A

Ezra 1:1-11
1. U prvoj godini vladanja perzijskoga kralja Kira? da se ispuni Gospodnje obećanje koje navijesti Jeremija? nadahnu Gospodin perzijskoga kralja Kira te on oglasi po svemu svom kraljevstvu i napisa ovo:
2. ”Ovako veli Kir, perzijski kralj: Bog, Gospodin u nebu, dao mi je sva zemaljska kraljevstva. On mi je naložio da mu sagradim Hram u Jeruzalemu, u Judeji.
3. Tko od vas svih bilo kako pripada njegovu narodu, neka ide s Božjim blagoslovom u Jeruzalem u Judeji i neka tamo gradi Hram Gospodina, Boga Izrćlova, Boga koji stanuje u Jeruzalemu.
4. Svuda gdje se još zadržavaju ostaci naroda neka ih stanovnici mjesta potpomognu srebrom i zlatom, imutkom i stokom, osim darova za Božju kuću u Jeruzalemu!”
5. I tako se zaputiše od obiteljskih glavara u Judi i Benjaminu i od svećenikâ i levitâ svi kojima to nadahnu Bog da opet sagrade Gospodnji Hram u Jeruzalemu.
6. I svi što su s njima stanovali potpomogoše ih srebrnim posuđem, zlatom, imutkom, stokom i dragocjenim darovima, osim svih posvetnih darova.
7. A kralj Kir je dao posuđe Gospodnjega Hrama, što ga je bio odnio iz Jeruzalema Nabukodonozor i stavio ga u hram svog boga.
8. I to ga dade izdati perzijski kralj Kir preko rizničara Mitredata, koji ga izbroji judejskomu knezu Šešbasaru.
9. Ovo mu je broj: trideset zlatnih i tisuću srebrnih zdjela, dvadeset i devet noževa,
10. trideset zlatnih čaša, četiri stotine i deset srebrnih čaša druge vrste, tisuću drugoga posuđa,
11. svega pet tisuća i četiri stotine zlatnoga i srebrnoga posuđa. Sve to ponese Šešbasar sa sobom kad su bili prognanici povedeni iz Babilona u Jeruzalem.

Ezra 2:1-70
1. Ovo su ljudi one pokrajine što se vratiše iz ropstva, koje nekoć odvede Nabukodonozor, babilonski kralj, u ropstvo u Babilon, i koji se sad vratiše u Jeruzalem i u Judeju, svaki u svoj grad,
2. koji se vratiše pod vodstvom Zerubabela, Ješue, Nehemije, Seraje, Nahamanija, Reelaja, Mordokaja, Bilšana, Mispara, Bigvaja, Rehuma i Baane. Ovo je broj ljudi iz Izrćlova naroda:
3. dvije tisuće sto sedamdeset i dva Paroševa potomka;\
4. trista sedamdeset i dva Šefatjina potomka;\
5. sedam stotina sedamdeset i pet Arahovih potomaka;\
6. dvije tisuće osam stotina i dvanćst Pahat-Moabovih potomaka iz Ješuine i Joabove linije;\
7. tisuću i dvjesta pedeset i četiri Elamova potomka;\
8. devet stotina četrdeset i pet Zatuovih potomaka;\
9. sedam stotina i šezdeset Zakajevih potomaka;\
10. šest stotina četrdeset i dva Banijeva potomka;\
11. šest stotina dvadeset i tri Bebajeva potomka;\
12. tisuća dvjesta dvadeset i dva Azgadova potomka;\
13. šest stotina šezdeset i šest Adonikamovih potomaka;\
14. dvije tisuće pedeset i šest Bigvajevih potomaka;\
15. četiri stotine pedeset i četiri Adinova potomka;\
16. sinovi Aterovi devedeset i osam potomaka iz Ezekijine linije;\
17. trista dvadeset i tri Besajeva potomka;\
18. sto i dvanćst Jorinih potomaka;\
19. dvjesta dvadeset i tri Hašumova potomka;\
20. dvadeset i pet ljudi iz Gibara;\
21. sto dvadeset i tri iz Betlehema:
22. pedeset i šest ljudi iz Netofe;\
23. sto dvadeset i osam ljudi iz Anatota;\
24. četrdeset i dva iz Bet Azmaveta;\
25. sedam stotina četrdeset i tri iz Kirjat Jearima, Kefire i Beerota;\
26. šest stotina dvadeset i jedan iz Rame i Gebe;\
27. sto dvadeset i dva iz Mikmasa;\
28. dvjesta dvadeset i tri iz Betela i Aja;\
29. pedeset i dva iz Neba;\
30. sto pedeset i šest ljudi iz Magbiša;\
31. tisuću i dvjesta pedeset i četiri iz Novoga Elama;\
32. Harimovi sinovi tri stotine dvadeset,
33. sedam stotina dvadeset i pet sinovi Loda, Hadida i Onona;\
34. trista četrdeset i pet ljudi iz Jerihona;\
35. tri tisuće šest stotina i trideset ljudi iz Senaje.
36. Svećenici: devet stotina sedamdeset i tri Jedajina potomka iz Jošuine kuće,
37. tisuću pedeset i dva Imerova potomka,
38. tisuću dvjesta četrdeset i sedam potomaka Pašhurovih
39. i tisuću i sedamnćst Harimovih potomaka.
40. Leviti: sedamdeset i četiri Ješuina i Kadmielova potomka iz Hodavjine kuće.
41. Pjevača je bilo sto dvadeset i osam Asafovih potomaka.
42. Vratara je bilo svega sto trideset i devet Šalumovih, Aterovih, Talmonovih, Akubovih, Hatitinih i Šobajevih potomaka.
43. Netinci su bili potomci Sihini, Hasufini, Tabaotovi,
44. Kerosovi, Siahini, Fadonovi,
45. Lebanovi, Hagabini, Akubovi,
46. Hagabovi, Šamlajevi, Hananovi,
47. Gidelovi, Gaharovi, Reajini,
48. Resinovi, Nekodini, Gazamovi,
49. Uzini, Faseahini, Besajevi,
50. Asnanini, Meunimovi, Nefusimovi,
51. Bakbukovi, Hakufini, Harhurovi,
52. Baslutovi, Mehidini, Haršini,
53. Barkosovi, Sisrini, Tamahovi,
54. Nesiahovi i Hatifini.
55. Među potomcima Salomonovih slugu bili su potomci Sotajevi, Hasoferetovi, Farudini,
56. Jalini, Darkonovi, Gidelovi,
57. Šefatjini, Hatilovi, Pokeret-Hasebajimovi i Amijevi.
58. Svega je bilo trista devedeset i dva netinca i potomka Salomonovih slugu.
59. Ovo su oni koji se vratiše iz Tel Melaha, Tel Harše, Keruba, Adana i Imera, a ne mogoše dokazati da su njihova obitelj i potječu od Izrćla:
60. šest stotina pedeset i dva Dalajina, Tobijina i Nekodina potomka.
61. Od svećeničkih potomaka: potomci Hobajini, Hakosovi i potomci Barzilaja, koji se bio oženio jednom od kćeri Gileađanina Barzilaja i prozvao se po njihovu imenu.
62. Oni su tražili svoje rodovnice. Kako ih se nije moglo naći, bili su neko vrijeme isključeni iz svećenstva.
63. Namjesnik im zabrani jesti od Presvetoga, dok se svećenik ne posluži Urimom i Tumimom.
64. Sva općina skupa brojila je četrdeset i dvije tisuće tri stotine i šezdeset osoba,
65. osim slugu i sluškinja; njih je bilo sedam tisuća tri stotine trideset i sedam. K tomu je pridošlo još dvjesta pjevača i pjevačica.\
66. Oni su imali sedam stotina trideset i šest konja, dvjesta četrdeset i pet mazgi,
67. četiri stotine trideset i pet deva, šest tisuća sedam stotina i dvadeset magaraca.
68. Neki od obiteljskih poglavara, došavši Gospodnjem Hramu u Jeruzalemu, darovaše posvetne darove za Božju kuću, da se opet sagradi na svom mjestu.
69. Po svojoj mogućnosti dadoše u riznicu za gradnju: zlata šezdeset i jednu tisuću darika, srebra pet tisuća mina, usto stotinu svećeničkih haljina.
70. I tako se naseliše svećenici i leviti, i ljudi iz naroda, i pjevači, vratari i netinci u svojim gradovima. Sav je Izrćl stanovao u svojim gradovima.

Psalmi 86:6-10
6. čuj, Gospode, moju molitvu! Pripazi na glas moga vapaja!
7. U dan tjeskobe vapim k tebi; jer ćeš me uslišiti. \
8. Nema među bogovima slična tebi, Gospode! Nema djela kakva su tvoja.
9. Svi narodi koje si stvorio doći će i prostrijeti se pred tobom, Gospodine, tvojemu imenu slavu će iskazati.
10. Jer ti si velik i tvoriš čudesna djela! Ti si jedini Bog!

Izreka 21:15-16
15. Radost je pravedniku kad se čini što je pravo, a zločincima je strah.
16. čovjek koji zađe s puta razboritosti, brzo će počinuti u carstvu sjena.

Djela Apostolska 21:18-40
18. A sutradan otiđe Pavao s nama k Jakovu, i sabraše se sve starješine.
19. I kad ih pozdravi, stade im redom kazivati što učini Bog među neznabošcima po njegovu služenju.
20. A oni koji su ga slušali slavili su Boga. Zatim mu rekoše: “Vidiš, brate, kolike tisuće Židova povjerovaše, i svi revnuju za Zakon.
21. A rečeno im je za tebe da Židove koji su među poganima potičeš na otpad od Mojsija govoreći im da ne trebaju obrezivati svoje sinove niti držati običaje.
22. Što ćemo dakle sada? Svakako će čuti da si došao.
23. Stoga učini ovo što ti predlažemo: Kod nas imaju četiri muškarca koji su se zavjetovali.
24. Njih uzmi i obavi s njima obred čišćenja; plati im troškove: neka ošišaju glave. Tako će svi doznati da ono što su čuli o tebi nije ništa, nego da i sam živiš po Zakonu te da ga držiš.\
25. A poganima koji prihvatiše vjeru mi smo poslali odluku, neka se suzdržavaju od mesa žrtvovana idolima, od krvi, od mesa udavljenih životinja i od bluda.”
26. Tada Pavao uze one muškarce i sutradan otpoče s njima obred čišćenja, uđe u Hram radi najavljivanja dana kada će, po završetku čišćenja, biti prinesena žrtva za svakoga od njih.
27. Kad je bilo sedam dana pri kraju, vidješe ga u Hramu oni Židovi što su bili iz Azije, i pobuniše sve mnoštvo, i stave na nj ruke
28. vičući: “Ljudi, Izrćlci, u pomoć! Ovo je čovjek koji naučava protiv naroda i Zakona i ovoga mjesta sve i posvuda; pa još i pogane uvede u Hram, i opogani ovo sveto mjesto.”\
29. Vidjeli su, naime, s njim u gradu Trofima iz Efeza, i mislili su da ga je Pavao uveo u Hram.
30. Uzbuni se sav grad, i strča se narod. Uhvatiše Pavla i stadoše ga vući van iz Hrama. I odmah se zatvoriše vrata.
31. A kad su ga htjeli ubiti, dođe glas k zapovjedniku čete da se pobunio sav Jeruzalem.
32. A on odmah uze vojnike i satnike i dotrča dolje k njima. A oni, vidjevši zapovjednika i vojnike, prestadoše tući Pavla.
33. Tada zapovjednik pristupi, uze ga i zapovjedi da ga okuju u dvoje okove. Zatim je ispitivao tko je i što je učinio.
34. Jedni su vikali u mnoštvu jedno, a drugi drugo. I kad nije mogao od buke ništa sigurno saznati, zapovjedi da ga odvedu u vojarnu.
35. I kad dođe do stuba, vojnici su ga morali nositi zbog sile naroda.
36. Za njim je naime išlo mnoštvo naroda vičući: “Dolje s njim!”
37. Kad je Pavao bio uveden u vojarnu, reče zapovjedniku: “Smijem li ti ja nešto reći?” A on reče: “Zar znaš grčki?
38. Nisi li ti Egipćanin koji si prije nekoliko dana podigao bunu i izveo u pustinju četiri tisuće bodežara?”
39. A Pavao reče: “Ja sam Židov iz Tarza, građanin znamenitoga grada u Ciliciji. Molim te, dopusti mi da progovorim narodu!”
40. A kad mu dopusti, stade Pavao na stubama, mahnu rukom narodu, i kad nastade velika tišina, progovori hebrejskim jezikom: