A A A A A

1 Ljetopisa 26:1-32
1. Redovi vratara bili su: od Korahovih sinova bio je Mešelemja, Korahov sin, od Asafovih sinova
2. Mešelemjini sinovi bili su Zaharija, prvorođenac, Jedićl drugi, Zebadja treći, Jatniel četvrti,
3. Elam peti, Johanan šesti, Elijoenaj sedmi.
4. Obed-Edemovi sinovi bili su Šemaja, prvorođenac, Jozabad drugi, Joah treći, Sakar četvrti, Netanel peti,
5. Amiel šesti, Jisakar sedmi, Peuletaj osmi. Tako ga je bio blagoslovio Bog.
6. I njegovu sinu Šemaji bili su se rodili sinovi, koji postaše obiteljski poglavari, jer su bili valjani ljudi.
7. Šemajini sinovi bili su Otni, Rafćl, Obed, Elzabad i njegova braća, valjani ljudi, Elihu i Semakja.
8. Oni su svi bili Obed-Edomovi potomci, oni i njihovi sinovi i braća, valjani ljudi, sposobni za službu, njih šezdeset i dvojica od Obed-Edoma.
9. I Mešelemja je imao sinove i braću, valjane ljude, zajedno njih osamnćst.
10. Hosini sinovi, koji su pripadali Merarijevim potomcima, bili su: Šimri, poglavar? premda nije bio prvorođenac? njegov otac ga je bio postavio za poglavara,
11. Hilkija drugi, Tebalija treći, Zaharija četvrti. Svih Hosinih sinova i braće bilo je trinćst.
12. Redovima vratarâ, i to obiteljskim poglavarima, pripadoše kao i njihovim suplemenicima poslovi u službi Gospodnjega Hrama.
13. Kad po obiteljima, za mlađe kao i za starije, baciše ždrijeb za pojedina vrata,
14. pade ždrijeb za istočnu stranu na Šelemju. I za njegova sina Zahariju, mudroga savjetnika, baciše ždrijeb, i njegov ždrijeb pade na sjevernu stranu,
15. za Obed-Edoma na južnu stranu i za njegove sinove na riznicu;\
16. za Šufima i Hosu na zapadnu stranu kod vrata Šaleket na cesti koja se penje, jednu stražu uz drugu.
17. Na istočnoj strani bilo je šest levita, na sjevernoj strani svaki dan četiri, na južnoj strani svaki dan četiri, kod riznice po dva,
18. kod prigrade na zapadnoj strani četiri: za cestu i dvije za prigradu.
19. To su bili redovi vratara među potomcima Korahovih i Merarijevih sinova.
20. Njihovi suplemenici, leviti, imali su nadzor nad blagom Božjega Hrama i nad blagom od svetih darova.
21. Ladanovi potomci, to jest potomci Geršonovih sinova, koji potječu od Ladana, obiteljski poglavari Ladana, Geršonova sina, Jehiela,
22. Jehielijevi potomci, Zetam i njegov brat Joel, vodili su brigu o blagu u Gospodnjem Hramu.
23. Što se tiče Amramovih, Jisharovih, Hebronovih i Uzielovih sinova,
24. to je bio Šebuel, potomak Geršoma, Mojsijeva sina, vrhovni nadzornik nad blagom.
25. Što se tiče njegovih suplemenika od Eliezera, to je bio njegov sin Rehabja, pa njegov sin Izaija, pa njegov sin Joram, pa njegov sin Zikri, pa njegov sin Šelomit.
26. Taj Šelomit i njegova braća vodili su nadzor nad svim blagom od svetih darova, koje su bili posvetili kralj David i obiteljski poglavari, i tisućnici, i stotnici, i vojskovođe.
27. Oni su ih bili posvetili od ratnoga plijena za Gospodnji Hram.
28. I sve što su bili posvetili vidjelac Samuel i Šaul, Kišev sin, i Abner, Nerov sin, i Joab, Sarvijin sin, i sve drugo posvećeno bilo je pod nadzorom Šelomita i njegove braće.
29. Od Jisharovih sinova bili su Kenanija i njegovi sinovi namješteni kao upravitelji i suci za vanjske poslove u Izrćlu.
30. Od Hebronovih sinova Hašabja i njegovi suplemenici, valjani ljudi, tisuću i sedam stotina na broj, bili su postavljeni nad upravom Izrćla zapadno od Jordana za sve Gospodnje poslove i za kraljevu službu.
31. Hebronovim sinovima pripadao je Jerija, poglavar rodova i obitelji Hebronovih sinova. U četrdesetoj godini Davidova vladanja potražiše ih, i nađe se među njima u Jazeru u Gileadu valjanih ljudi.
32. Njegovu braću, valjane ljude, dvije tisuće i sedam stotina obiteljskih poglavara, postavi kralj David nad Rubenovim sinovima, Gadovim sinovima i polovinom Manašeova plemena za sve Božje i kraljeve poslove.

1 Ljetopisa 27:1-34
1. Ovo je popis izrćlskih obiteljskih poglavara, i tisućnikâ, i stotnikâ, i činovnikâ koji su služili kralju u svim poslovima redova, koji su dolazili i odlazili od mjeseca do mjeseca, svakoga mjeseca u godini. Svaki je red brojio dvadeset i četiri tisuće momaka.
2. Nad prvim redom u prvom mjesecu bio je Jašobam, Zabdielov sin. U njegovu redu bilo je dvadeset i četiri tisuće momaka.
3. On je pripadao Peresovim potomcima i bio je poglavar svih vojskovođa u prvom mjesecu.
4. Nad redom drugoga mjeseca bio je Dodaj, Ahošanin, i to nad svojim redom i nad redom kneza Mikelota. U njegovu redu bilo je dvadeset i četiri tisuće momaka.
5. Vođa treće vojske za treći mjesec bio je poglavar Benaja, sin svećenika Jojade. U njegovu redu bilo je dvadeset i četiri tisuće momaka.
6. Taj Benaja je bio junak među tridesetoricom i nad tridesetoricom. Na čelu njegova reda bio je njegov sin Amizabad.
7. četvrti za četvrti mjesec bio je Joabov brat Asahel, i za njim njegov sin Zebadja. U njegovu redu bilo je dvadeset i četiri tisuće momaka.
8. Peti za peti mjesec bio je knez Šamhut, Jizrahanin. U njegovu je redu bilo dvadeset i četiri tisuće momaka.
9. Šesti za šesti mjesec bio je Ira, Ikešov sin, iz Tekoe. U njegovu redu bilo je dvadeset i četiri tisuće momaka.
10. Sedmi za sedmi mjesec bio je Heles, Pelonjanin, od Efrajimovaca. U njegovu je redu bilo dvadeset i četiri tisuće momaka.
11. Osmi za osmi mjesec bio je Hušaćanin Sibkaj, od Zarhijeva roda. U njegovu redu bilo je dvadeset i četiri tisuće momaka.
12. Deveti za deveti mjesec bio je Abiezer iz Anatota, od Benjaminovih sinova. U njegovu redu bilo je dvadeset i četiri tisuće momaka.
13. Deseti za deseti mjesec bio je Mahraj iz Netofe, od Zarhijevih sinova. U njegovu redu bilo je dvadeset i četiri tisuće momaka.
14. Jedanćsti za jedanćsti mjesec bio je Benaja iz Piratona, od Efrajimovih sinova. U njegovu redu bilo je dvadeset i četiri tisuće momaka.
15. Dvanćsti za dvanćsti mjesec bili su Heldaj iz Netofe, Otnielovac. U njegovu redu bilo je dvadeset i četiri tisuće momaka.
16. Knezovi izrćlskih plemena bili su ovi: kod Rubenovaca knez Eliezer, Zikrijev sin; kod Šimunovaca Šefatja, Maakin sin;\
17. kod Levijevaca Hašabja, Kemuelov sin; kod Aronovih potomaka Sadok;\
18. kod Judejaca, Elihu, Davidov brat; kod Jisakarovaca Omri, Mihćlov sin;\
19. kod Zebulunovaca Jišmaja, Obadjin sin, kod Naftalijevaca Jerimot, Azrielov sin;\
20. kod Efrajimovaca Hošea, Azazjin sin;\
21. kod polovine Manašeova plemena u Gileadu Jido, Zaharijin sin; kod Benjaminovaca Jaasiel, Abnerov sin;\
22. kod Danovaca Azarel, Jerohamov sin.? To su bili knezovi izrćlskih plemena.
23. David nije uzeo broj onih koji su imali manje od dvadeset godina, jer je Gospodin bio obećao da će umnožiti Izrćla kao zvijezde na nebu.
24. Joab, Sarvijin sin, bio je počeo popis naroda, ali ga nije dovršio jer je na Izrćla bio došao Božji gnjev. Zato taj broj nije bio unesen u knjigu povijesti kralja Davida.
25. Nad kraljevim blagom vodio je nadzor Azmavet, Adielov sin, a nad posjedima po zemlji, po gradovima, selima i kulama, Jonatan, sin Uzijin.
26. Nad ratarima koji su obrađivali zemlju vodio je nadzor Ezri, sin Kelubov;\
27. nad vinogradima Šimej, Ramaćanin; nad posuđem u pivnicama Zabdi, Šifmejac;\
28. nad maslinicima i smokvicima u Šefeli Baal-Hanan, Gederac; nad posudama za ulje Joaš;\
29. nad govedima koja su pasla u šaronskoj ravnici Šitraj, Šaronac; nad govedima u dolinama Šafat Edlajev sin.\
30. Nad devama Obil, Jišmćlac; nad magarcima Jehdeja, Meronoćanin;\
31. nad ovcama Jaziz, Hagrijac. Svi su oni bili upravitelji imutka koji je posjedovao kralj David.
32. Jonatan, Davidov stric, mudar i vješt čovjek, bio je savjetnik. Jehiel, Hakmonijev sin, bio je odgojitelj kraljevih sinova.
33. Ahitofel je bio kraljevski savjetnik, i Hušaj, Arkijac, kraljev prijatelj.
34. Poslije Ahitofela bio je Jojada, Benajin sin, i Ebjatar. Joab je bio kraljev vojskovođa.

Psalmi 78:56-66
56. Ali su oni iskušavali i ljutili Boga Svevišnjega, i nisu držali njegove uredbe.
57. Otpadoše i iznevjeriše se kao njihovi oci, zatajiše kao varljiv luk.
58. Rasrdiše ga svojim uzvišicama i svojim idolima na ljubomoru ga natjeraše.
59. čuo je to Bog i razgnjevio se, odbaci posve Izrćla.
60. Ostavio je svoje prebivalište u Šilu, šator u kojemu je prebivao među ljudima.
61. Onda dade u ropstvo svoju snagu, i svoj ponos u neprijateljeve ruke.
62. I predade maču svoj narod; i planu na svoju baštinu. \
63. Njegove mladiće proždre oganj, i njegovim se djevojkama ne zapjeva pjesma.
64. Njegovi svećenici padoše od mača; njihove udovice ne zaplakaše. \
65. Ali se tad kao iza sna probudi Gospodin, k'o junak od vina opijen.
66. I pobi svoje neprijatelje s leđa, osramoti ih dovijeka.

Izreka 20:4-5
4. U jesen ne voli lijenčina orati; traži li onda o žetvi, ne dobije ništa. \
5. Duboka je voda naum u čovjekovu srcu; čovjek razuman zna je iscrpsti. \

Djela Apostolska 10:1-23
1. U Cezareji je bio neki čovjek po imenu Kornelije, satnik čete što se je zvala Italska.
2. On je bio s cijelom svojom kućom pobožan i bogobojazan, davao je mnogo milostinje narodu i molio se Bogu bez prestanka.
3. On vidje jasno u viđenju, oko devete ure dana, Božjega anđela gdje uđe k njemu i reče mu: “Kornelije!”
4. A on, pogledavši na nj, uplaši se i reče: “Što je, Gospodine?” I on mu odgovori: “Tvoje su molitve i milostinje uzišle k Bogu kao žrtveni dar.
5. I sad pošalji u Jopu ljude i dozovi nekoga Šimuna, koji se zove Petar!
6. On je gost jednoga kožara Šimuna čija je kuća kod mora.”
7. I kad otiđe anđeo koji mu je bio govorio, dozva dvojicu svojih slugu i jednoga bogobojazna vojnika od onih koji su mu služili.
8. Njima sve kaza i posla ih u Jopu.
9. Sutradan, kad su oni putovali i približili se gradu, uziđe Petar na ravan krov da se pomoli oko šeste ure.
10. I ogladnje, i htjede jesti. Dok su mu pripravljali, zanese se,
11. i vidje nebo otvoreno i nekakvu posudu gdje silazi kao veliko platno što se na četiri ugla spušta na zemlju.
12. I u njoj su bile svakovrsne četveronožne životinje, zemaljski gmazovi i ptice nebeske.
13. I dođe k njemu glas: “Ustani, Petre, pokolji i jedi!”
14. A Petar reče: “Nipošto, Gospodine, jer nikada nisam jeo nešto pogano i nečisto.”
15. I dopre opet glas k njemu po drugi put: “Što je Bog očistio, ti ne zovi poganim!”
16. To bi triput, i odmah posuda bi opet odnesena na nebo.
17. I dok je Petar razmišljao u sebi što bi moglo značiti viđenje koje vidje, eto ljudi što ih posla Kornelije; pronašavši, raspitujući se, Šimunovu kuću, stadoše pred vratima.\
18. Pitali su glasno boravi li ovdje Šimun zvan Petar.
19. Dok je Petar još jednako razmišljao o viđenju, reče mu Duh: “Evo, tri te čovjeka traže.
20. Ustani, dakle, siđi i idi s njima ne sumnjajući ništa, jer ih ja poslah.”
21. A Petar, sišavši k ljudima, reče: “Evo, ja sam onaj koga tražite; što je razlog vašega dolaska?”\
22. A oni rekoše: “Satnik Kornelije, čovjek pravedan i bogobojazan, za koga svjedoči sav židovski narod, primio je zapovijed od svetoga anđela da te pozove u svoju kuću i da čuje od tebe obrazloženje događaja.”
23. Onda ih pozva unutra i pogosti. Sutradan ustade i pođe s njima. Neka braća iz Jope su ga pratila.