English
A A A A A

1 Ljetopisa 23:1-32
1. Kad je David bio star i sit života, postavi svojega sina Salomona za kralja nad Izrćlom.
2. Usto sabra sve Izrćlove knezove, svećenike i levite.
3. Kad su bili izbrojeni leviti od trideset godina naviše, bilo ih je na broj, s glave na glavu, trideset i osam tisuća ljudi.
4. David odredi: “Od tih dvadeset i četiri tisuće će služiti u Gospodnjem Hramu. Šest tisuća bit će upravitelji i suci,
5. četiri tisuće vratari, i četiri tisuće hvalit će Gospodina uz glazbala što ih dadoh izraditi za slavu.”
6. Tada ih David razdijeli u redove po Levijevim sinovima: Geršonu, Kehatu i Merariju.
7. Geršonovim sinovima pripadali su Ladan i Šimej.
8. Ladanovi sinovi bili su knez Jehiel i Zetam i Joel, ukupno trojica.
9. Šimejevi sinovi bili su Šelomit, Haziel i Haram, ukupno trojica. To su bili obiteljski poglavari Ladanovaca.
10. Daljnji Šimejevi sinovi bili su Jahat, Zina, Jeuš i Berija. To su bili Šimejevi sinovi, ukupno četvorica.
11. Jahat je bio poglavar, Ziza drugi. Jeuš i Berija nisu imali mnogo djece. Zato su činili samo jednu obitelj i jedan red.
12. Kehatovi sinovi bili su Amram, Jishar, Hebron i Uziel, ukupno četvorica.
13. Amramovi sinovi bili su Aron i Mojsije. Aron je bio odvojen i sa svojim sinovima zauvijek posvećen za Svetinju nad svetinjama, da vječno pred Gospodinom prinose kâd, da mu služe i da u njegovo ime blagoslivljaju.
14. A Mojsije je bio čovjek Božji. Njegovi su sinovi bili ubrojeni u Levijevo pleme.
15. Mojsijevi su sinovi bili Geršom i Eliezer.
16. Geršomov je sin bio Šebuel, poglavar.
17. Eliezerov sin bio je Rehabja, poglavar. Drugih sinova Eliezer nije imao. Ali se Rehabjini sinovi veoma umnožiše.
18. Jisharov sin bio je Šelomit, poglavar.
19. Hebronovi sinovi bili su Jerija, poglavar, Amarja drugi, Jahaziel treći, Jekamam četvrti.
20. Uzielovi sinovi bili su Mika, poglavar, Ješija drugi.
21. Merarijevi sinovi bili su Mahli i Muši. Mahlijevi sinovi bili su Eleazar i Kiš.
22. Eleazar umre, a ne ostavi iza sebe sinova; imao je samo kćeri.\
23. Mušijevi sinovi bili su Mahli, Eder i Jerimot, ukupno trojica.
24. To su bili, poredani po svojim obiteljima, leviti, obiteljski poglavari, koji su bili izbrojeni po broju imena s glave na glavu, koji su bili zaposleni kod službe u Hramu Gospodnjem, od dvadeset godina naviše.
25. Jer David pomisli: “Gospodin, Bog Izrćlov, dade mir svom narodu. Sad će stanovati za sva vremena u Jeruzalemu.”
26. Pa tako i leviti nisu više trebali nositi sveti Šator i sve za njegovu službu potrebno posuđe.
27. Jer po posljednjim Davidovim zapovijedima bili su leviti izbrojeni od dvadeset godina naviše.
28. Njihova je redovita dužnost bila da pomažu Aronovim potomcima kod službe u Gospodnjem Hramu kao nadzornici nad predvorjima i ćelijama, i da održavaju čistima sve svete stvari i da rade oko službe u Božjem Hramu.
29. Osim toga vodili su brigu za postavljene kruhove i za brašno za prinose i za beskvasne kolače, za tavice i za sve što se prži, i za sve utege i mjere.
30. I morali su svako jutro pristupiti kako bi obavili molitve hvale i zahvale u čast Gospodinu, i tako navečer.
31. I morali su služiti kad se god prinose žrtve paljenice Gospodinu, u subote, mjesece mlađake i blagdane, u određenom broju, po redoslijedu, uvijek pred Gospodinom.
32. Tako su trebali obavljati službu u Šatoru Saveza i službu u Svetinji i službu kako bi pomogli Aronovim potomcima, svojim suplemenicima, kod njihova posla u Gospodnjem Hramu.

1 Ljetopisa 24:1-31
1. I Aronovi potomci imali su svoje redove. Aronovi sinovi bili su Nadab, Abihu, Eleazar i Itamar.
2. Nadab i Abihu umriješe prije svojega oca, a ne ostaviše iza sebe sinova. Zato su imali svećeničku službu samo Eleazar i Itamar.
3. David ih razdijeli: Sadoka od Eleazarovih potomaka i Ahimeleka od Itamarovih potomaka po redoslijedu u njihovoj službi.
4. A jer se ustanovilo da su Eleazarovi potomci brojili više obiteljskih poglavara od Itamarovih potomaka, razdijeliše ih tako da je na Eleazarove potomke došlo šesnćst, a na Itamarove potomke osam obiteljskih poglavara.
5. A razdijeliše ih ždrijebom, i jedne i druge. Jer je bilo knezova Svetinje i Božjih knezova i među Eleazarovim potomcima i među Itamarovim potomcima.
6. Šemaja, Netanelov sin, pisar među levitima, popisa ih u nazočnosti kralja i knezova, i svećenika Sadoka i Ahimeleka, Ebjatarova sina, i obiteljskih poglavara, svećenika i levitâ. Po jedna obitelj bila je izabrana za Eleazara i po jedna za Itamara.
7. Prvi ždrijeb pade na Jojariba, drugi na Jedaju,
8. treći na Harima, četvrti na Seorima,
9. peti na Malkiju, šesti na Mijamina,
10. sedmi na Hakosa, osmi na Abiju,
11. deveti na Ješuu, deseti na Šekaniju,
12. jedanćsti na Elijašiba, dvanćsti na Jakima,
13. trinćsti na Hupu, četrnćsti na Ješebaba,
14. petnćsti na Bilgu, šesnćsti na Imera,
15. sedamnćsti na Hezira, osamnćsti na Hapisesa,
16. devetnćsti na Petahju, dvadeseti na Ezekiela,
17. dvadeset prvi na Jakina, dvadeset drugi na Gamula,
18. dvadeset treći na Delaju, dvadeset četvrti na Maazju.
19. To je njihov red za njihovu službu, kojim bi ulazili u Gospodnji Hram po izdanoj odredbi njihova oca Arona, kako mu je bio zapovjedio Gospodin, Bog Izrćlov.
20. A što se tiče ostalih Levijevih potomaka, od Amramovih potomaka potjecali su Šubćl, od Šubćlovih potomaka Jehdeja,
21. od Rehabjevih potomaka poglavar Jišija,
22. od Jisharovaca Šelomot, od potomaka Šelomotovih Jahat.
23. Jerijini potomci bili su Jeriau, drugi Amarja, treći Jahaziel, četvrti Jekaman.
24. Uzielovi potomci bili su Mika, od Mikinih potomaka Šamir.
25. Mikin brat bio je Jišija; od Jišijinih potomaka Zaharija.\
26. Merarijevi potomci bili su Mahli i Muši, potomci njegova sina Jaazije.
27. Merarijevci od njegova sina Jaazije bili su Šoham, Zakur i Ibri.
28. Od Mahlija potjecao je Eleazar. On nije imao sinova.
29. Od Kiša potjecao je Kišov potomak Jerahmeel.
30. Mušijevi potomci bili su Mahli, Eder i Jerimot. To su bili Levijevi potomci po svojim obiteljima.
31. I oni baciše ždrijeb kao njihovi suplemenici, Aronovi potomci, u nazočnosti kralja Davida, Sadoka i Ahimeleka i obiteljskih poglavara svećenika i levita, i to obiteljski poglavari kao i njihovi mlađi suplemenici.

1 Ljetopisa 25:1-30
1. Zatim David odvoji, u društvu sa zapovjednicima vojske, od Asafovih, Hemanovih i Jedutunovih sinova one koji će se baviti svetom glazbom uz citre, harfe i cimbale. Evo popisa onih kojima je bila povjerena ta služba.
2. Od Asafovih sinova: Zakur, Josip, Netanija i Asarela, sinovi Asafovi, da pomažu Asafu kojemu je, po kraljevoj zapovijedi, bila povjerena sveta glazba.
3. Od Jedutuna: Jedutunovi sinovi Gedalija, Sori, Ješaja, Hašabja, Matitja i Šimej, ukupno šestorica, da pomažu svojemu ocu Jedutunu kojemu je bilo povjereno udaranje uz citre u slavu Gospodinu.
4. Od Hemana: Hemanovi sinovi Bukija, Matanija, Uziel, Šebuel, Jerimot, Hananija, Hanani, Eliata, Gidalti, Romamti-Ezer, Jošbekaša, Maloti, Hotir, Mahaziot.
5. Svi su oni bili sinovi Hemana, kraljeva vidovnjaka u božanskim stvarima. Da uzvisi njegovu moć, bio je Bog Hemanu dao četrnćst sinova i tri kćeri.
6. Ovi su svi bili, po kraljevoj odredbi, zaposleni službom u Božjem Hramu, da pomažu svojim ocima Asafu, Jedutunu i Hemanu kod pjevanja u Gospodnjem Hramu uz cimbale, harfe i citre.
7. Bilo ih je na broj dvjesta i osamdeset i osam zajedno s njihovim drugovima koji su bili u Gospodnjim pjesmama dobro izvježbani i vješti.
8. I kad, da odrede red u službi, baciše ždrijeb, mlađi kao i stariji, učitelji zajedno s učenicima,
9. pade od Asafa prvi ždrijeb na Josipa, drugi na Gedaliju s njegovom braćom i sinovima, ukupno njih dvanćst;\
10. treći na Zakura s njegovim sinovima i braćom, ukupno dvanćst;\
11. četvrti na Jisrija s njegovim sinovima i braćom, zajedno njih dvanćst;\
12. peti na Netaniju s njegovim sinovima i braćom, zajedno njih dvanćst;\
13. šesti na Bukiju s njegovim sinovima i braćom, zajedno njih dvanćst;\
14. sedmi na Isarelu s njegovim sinovima i braćom, zajedno njih dvanćst;\
15. osmi na Ješaja s njegovim sinovima i braćom, zajedno njih dvanćst;\
16. deveti na Mataniju s njegovim sinovima i braćom, zajedno njih dvanćst;\
17. deseti na Šimeja s njegovim sinovima i braćom, zajedno njih dvanćst;\
18. jedanćsti na Azarela s njegovim sinovima i braćom, zajedno njih dvanćst;\
19. dvanćsti na Hašabju s njegovim sinovima i braćom, zajedno njih dvanćst;\
20. trinćsti na Šubćla s njegovim sinovima i braćom, zajedno njih dvanćst;\
21. četrnćsti na Matitju s njegovim sinovima i braćom, zajedno njih dvanćst;\
22. petnćsti na Jeremota s njegovim sinovima i braćom, zajedno njih dvanćst;\
23. šesnćsti na Hananiju s njegovim sinovima i braćom, zajedno njih dvanćst;\
24. sedamnćsti na Jošbekaša s njegovim sinovima i braćom, zajedno njih dvanćst;\
25. osamnćsti na Hananija s njegovim sinovima i braćom, zajedno njih dvanćst;\
26. devetnćsti na Malotija s njegovim sinovima i braćom, zajedno njih dvanćst;\
27. dvadeseti na Elijatu s njegovim sinovima i braćom, zajedno njih dvanćst;\
28. dvadeset prvi na Hotira s njegovim sinovima i braćom, zajedno njih dvanćst;\
29. dvadeset drugi na Gidaltija s njegovim sinovima i braćom, zajedno njih dvanćst;\
30. dvadeset treći na Mahaziota s njegovim sinovima i braćom, zajedno njih dvanćst;\

Psalmi 78:40-55
40. Koliko su mu puta prkosili u pustinji i ožalostili ga u pustoši!
41. Nanovo su iskušavali Boga i žalostili Sveca Izrćlova.
42. Nisu se sjećali njegove ruke, ni dana kad ih izbavi od tlačitelja,
43. ni znakâ njegovih koje učini u Egiptu, niti čudesa u području Soana.
44. Pretvori u krv njihove rijeke i potoke, da ne mogoše piti.
45. Posla na njih obade da ih grizu i žabe da ih more.
46. Njihovu žetvu predade žderaču i plod njihova rada skakavcu.
47. Njihove vinograde udari gradom i njihove smokve slanom.
48. Tuči predade njihovu stoku, njihova stada munji.
49. I sruči na njih žestinu gnjeva svojega, jarost, srdžbu i nevolju, poslanike vjesnikâ nesreće.
50. Tako pripravi stazu svome gnjevu, ne poštedi im duše od smrti i njihov život predade kugi.
51. Pobi sve prvorođence u Egiptu, prvijence u Hamovim šatorima.
52. I povede svoj narod kao ovce i vodio ih je kao stado kroz pustinju.
53. Vodio ih je sigurno i nisu se bojali, a njihove neprijatelje zatrpa more.
54. Dovede ih na mjesto svoga Svetišta, na goru koju osvoji njegova desnica.
55. I odagna ispred njih pogane; konopom im razdijeli njihovu baštinu i u njihove šatore naseli plemena Izrćlova. \

Izreka 20:3-3
3. Služi čovjeku na čast kad se drži daleko od svađe; a svaki je luđak svadljiv. \

Djela Apostolska 9:22-43
22. A Savao je bio sve silniji i zbunjivao je Židove koji su živjeli u Damasku dokazujući da je Isus Mesija.
23. A kad se navrši podosta dana, dogovoriše se Židovi da ga ubiju.
24. Ali Savao je doznao za tu njihovu zasjedu. Oni su čuvali vrata danju i noću, da bi ga ubili.
25. A učenici ga uzeše noću i spustiše ga preko zida u košari.
26. A kad dođe Savao u Jeruzalem, gledao je da se pridruži učenicima; i svi su ga se bojali jer nisu vjerovali da je učenik.\
27. Tada se Barnaba zauze za njega i dovede ga k apostolima i pripovjedi im kako je na putu vidio Gospodina, kako mu je govorio i kako je u Damasku hrabro propovijedao u Isusovo ime.
28. I tako je on s njima u Jeruzalemu izlazio i ulazio, i hrabro je propovijedao u ime Gospodnje.
29. Govorio je i raspravljao s helenistima; a oni su gledali da ga ubiju.\
30. Kad to doznaše braća, odvedoše ga u Cezareju i otputiše u Tarz.
31. A Crkva je po svoj Judeji i Galileji i Samariji bila u miru, i napredovala je, i hodila je u Gospodnjem strahu, i umnožavala se uz pomoć Duha Svetoga.
32. I dogodi se, kad je Petar obilazio sve, da dođe i k svetima što su boravili u Lidi.
33. Nađe tamo jednoga čovjeka po imenu Eneju koji je već osam godina ležao na postelji, jer je bio uzet.
34. I reče mu Petar: “Eneja, iscjeljuje te Isus Krist. Ustani, i prostri sam sebi!” I odmah ustade.
35. Vidješe ga svi koji su stanovali u Lidi i Šaronu, i obratiše se Gospodinu.
36. U Jopi je bila jedna učenica po imenu Tabita, što znači Srna. I ona je bila puna dobrih djela i milostinja što ih je činila.
37. I dogodi se u one dane da ona oboli i umre. Onda je okupaše i položiše u gornjoj sobi.
38. Kako je Lida blizu Jope, učenici, čuvši da je Petar u njoj, poslaše dva čovjeka k njemu moleći: “Ne oklijevaj doći k nama!”
39. I ustade Petar i pođe s njima. I kad dođe, odvedoše ga u gornju sobu, i skupiše se oko njega sve udovice plačući i pokazujući mu gornje i donje haljine što ih je bila izradila Srna dok je bila s njima.
40. A Petar izagnavši sve napolje, kleče na koljena, pomoli se i okrenuvši se k mrtvom tijelu, reče: “Tabita, ustani!” A ona otvori svoje oči, pogleda Petra i sjede.
41. On joj pruži ruku i podiže je. Tada dozva svete i udovice i pokaza je živu.
42. I to se razglasi po svoj Jopi, i mnogi povjerovaše u Gospodina.
43. I dogodi se da on ostade mnogo dana u Jopi kod nekoga Šimuna, kožara.