A A A A A

1 Kraljevima 15:1-34
1. U osamnćstoj godini Jeroboamova kraljevanja, Nebatova sina, postade Abijam kralj nad Judom.
2. On je vladao tri godine u Jeruzalemu. Njegova se mati zvala Maaka i bila je kći Abšalomova.
3. On je činio sve grijehe svog oca, što ih je on bio činio pred njim i njegovo srce nije bilo cijelo odano Gospodinu, njegovu Bogu, kao srce njegova djeda Davida.
4. Ipak mu je Gospodin, njegov Bog? zbog Davida? dao svjetiljku u Jeruzalemu kad je nakon njega podigao njegova sina u Jeruzalemu i utvrdio Jeruzalem.
5. Jer je David činio što se sviđalo Gospodinu, i za svega svojega života nije bio odstupio od onoga što mu je bio zapovjedio, osim u slučaju s Hetitom Urijom.
6. Roboam i Jeroboam su ratovali dok je god onaj živio.
7. Ostala Abijamova povijest, i sve što je činio, zapisani su u knjizi povijesti Judinih kraljeva. I Abijam i Jeroboam su ratovali.
8. Kad je Abijam bio počinuo kod svojih otaca, pokopaše ga u gradu Davidovu. Umjesto njega postade kralj njegov sin Asa.
9. U dvadesetoj godini Jeroboamova kraljevanja nad Izrćlom postade Asa kralj nad Judom.
10. On je vladao četrdeset i jednu godinu u Jeruzalemu. Njegova se je mati zvala Maaka i bila je kći Abšalomova.
11. Asa je činio ono što se je sviđalo Gospodinu, kao njegov djed David.
12. On protjera bludnice iz zemlje i odstrani sve idolske likove koje su bili izradili njegovi oci.
13. I svoju majku Maaku svrgnuo je s njezina mjesta gospodarice, jer je bila podigla idolski lik Ašere. Asa sasiječe njezinu ljagu i spali je u Kidronskoj dolini.
14. Iako visine nisu bile oborene, ipak Asa ostade svega svojega života vjerno odan Gospodinu.
15. I dade u Gospodnji Hram unijeti sve posvetne darove svog oca i svoje vlastite: srebro, zlato i posude.
16. Asa i Baša, kralj Izrćlov, ratovali su dok su god živjeli.
17. Baša, Izrćlov kralj, iziđe protiv Jude i utvrdi Ramu, da spriječi bilo koga da ode k Asi, Judinu kralju, i da od njega dođe.
18. Ali Asa uze sve srebro i zlato koje je još bilo ostalo u riznicama Gospodnjega Hrama i blago kraljevske palače i predade ga svojim slugama. Tako ih posla kralj Asa k Ben-Hadadu, Tabrimonovu sinu, unuku Hezjonovu, aramskomu kralju, koji je imao svoje sjedište u Damasku, i poruči mu:
19. ”Savez postoji između mene i tebe, između mojega i tvojega oca. Evo šaljem ti srebro i zlato kao dar. Pa razriješi svoj savez s Bašom, Izrćlovim kraljem, da može otići od mene!”
20. Ben-Hadad posluša kralja Asu i posla svoje vojskovođe protiv Izrćlovih gradova. Dade poharati Ijon, Dan, Abel, Bet-Maaku i sav Kineret zajedno sa svom Naftalijevom zemljom.
21. Kad Baša o tome primi vijest, presta utvrđivati Ramu i vrati se u Tirsu.
22. I kralj Asa podiže sve Judejce bez iznimke. Oni su morali odnijeti kamenje i grede koje je Baša bio upotrebljavao za utvrđivanje Rame. Time je kralj Asa dao utvrditi Benjaminovu Gebu i Mispu.
23. Sva ostala Asina povijest, sve njegove pobjede i djela, gradovi koje je utvrdio, zapisani su u knjizi povijesti Judinih kraljeva. U svojoj je starosti patio od bolesti nogu.
24. Kad je Asa bio počinuo kod svojih otaca, pokopaše ga kod njegovih otaca, u gradu njegova djeda Davida. Umjesto njega postade kralj njegov sin Jošafat.
25. Nadab, Jeroboamov sin, postade kralj Izrćlov u drugoj godini Asina kraljevanja nad Judom, i vladao je dvije godine nad Izrćlom.
26. On je činio ono što se nije sviđalo Gospodinu, i hodio je tragom svojega oca i slijedio ga u njegovu grijehu, na koji je bio naveo Izrćla.
27. Protiv njega skuje urotu Baša, Ahijin sin, od kuće Jisakarove, i ubi ga Baša kod Gibetona, koji je pripadao Filistejcima, kad su Nadab i sav Izrćl opsjedali Gibeton.
28. Ubi ga Baša u trećoj godini Asina kraljevanja nad Judom, i umjesto njega postade kralj.
29. čim je on bio postao kralj, istrijebi svu Jeroboamovu kuću i ne ostavi na životu nijedne duše od Jeroboamove obitelji, dok je nije bio uništio. Tako je bio unaprijed kazao Gospodin preko svojega sluge Ahije iz Šila.
30. Zbog grijeha što ih je bio počinio Jeroboam i na koje je bio naveo Izrćla, i zbog gnjeva na koji je bio izazivao Gospodina, Boga Izrćlova.
31. Ostala Nadabova povijest, i sve što je učinio, zapisano je u knjizi povijesti Izrćlovih kraljeva.
32. Asa i kralj Izrćlov Baša ratovali su dok su god živjeli.
33. U trećoj godini Asina kraljevanja nad Judom postade Baša, Ahijin sin, kralj svega Izrćla i vladao je u Tirsi dvadeset i četiri godine.
34. On je činio ono što se nije sviđalo Gospodinu, i hodio je Jeroboamovim tragom i slijedio ga u njegovu grijehu, na koji je bio naveo Izrćla.

1 Kraljevima 16:1-34
1. Tada dođe ova riječ Gospodnja Jehuu, Hananijevu sinu, protiv Baše:
2. ”Iz praha sam te digao i postavio te za kneza nad mojim narodom Izrćlom. A ti si išao Jeroboamovim putem i naveo si moj narod Izrćla na grijeh, tako da su svojim grijesima izazivali moj gnjev.
3. Zato ću zatrti Bašu i njegovu kuću i s tvojom kućom postupati kao s kućom Jeroboama, Nebatova sina.
4. Tko od Bašine obitelji umre u gradu, toga će psi požderati, i tko od njegove obitelji umre u polju, toga će izjesti ptice nebeske!”
5. Ostala Bašina povijest, njegova djela i pobjede, zapisani su u knjizi povijesti Izrćlovih kraljeva.
6. Kad je Baša bio počinuo kod svojih otaca, pokopaše ga u Tirsi. Umjesto njega postade kralj njegov sin Ela.
7. A protiv Baše i njegove kuće nije riječ Gospodnja preko proroka Jehua, Hananijeva sina, izišla samo zbog svega zla kojim se je bio ogriješio protiv Gospodina i izazivao njegov gnjev svim svojim djelima, tako da je morao dijeliti sudbinu Jeroboamove kuće, nego i zato što je on nju bio istrijebio.
8. U dvadeset i šestoj godini Asina kraljevanja nad Judom postade Ela, Bašin sin, kralj Izrćlov. On je vladao u Tirsi dvije godine.
9. Protiv njega diže bunu Zimri, jedan od njegovih časnika, zapovjednik jedne polovine bojnih kola. Dok je on pio u Tirsi u kući Arse, koji je upravljao palačom u Tirsi,
10. provali Zimri, ubi ga u dvadeset i sedmoj godini Asina kraljevanja nad Judom i postade umjesto njega kralj.
11. čim je on postao kralj i zasjeo na prijestolje, pobi svu Bašinu kuću. Ne ostavi ni jednoga koji je bio muškoga roda, ni rođake ni prijatelje.
12. Tako Zimri zatre svu Bašinu kuću, kako je unaprijed kazao preko proroka Jehua protiv Baše,
13. zbog svih grijeha što su ih bili počinili Baša i njegov sin Ela i na koje su bili naveli Izrćla, kad su izazivali gnjev Gospodina, Boga Izrćlova, svojim idolopoklonstvom.
14. Ostala Elina povijest, i sve što je činio, zapisani su u knjizi povijesti Izrćlovih kraljeva.
15. U dvadeset sedmoj godini kraljevanja Asina nad Judom postade Zimri kralj i vladao je sedam dana u Tirsi. Vojska je upravo opsjedala Gibeton, koji je pripadao Filistejcima.
16. I kad vojska u taboru sazna da je Zimri u jednoj pobuni ubio kralja, sav Izrćl podiže onaj dan u taboru za Izrćlova kralja Omrija, zapovjednika vojske.
17. Nato ode Omri, i s njim sav Izrćl od Gibetona, i opsjednuše Tirsu.
18. Kad Zimri vidje da je grad već izgubljen, povuče se u tvrđu kraljevske palače, i zapali nad sobom kraljevsku palaču. Tako on nađe smrt
19. zbog svojih grijeha, što ih je bio počinio kad je činio ono što se nije sviđalo Gospodinu, kad je išao Jeroboamovim putem i slijedio njegov grijeh, što ga je bio počinio, i tako naveo Izrćla na grijeh.
20. Ostala Zimrijeva povijest i buna koju podiže zapisani su u knjizi povijesti Izrćlovih kraljeva.
21. Tada se razdijeli narod Izrćlov u dvije stranke. Jedna polovina naroda bila je uz Tibnija, Ginetova sina, da ga učini kraljem, a druga polovina pristajala ja uz Omrija.
22. Ipak, Omrijeva je stranka bila jača od stranke Tibnija, sina Ginetova, i kad je umro Tibni, Omri postade kralj.
23. U trideset i prvoj godini Asina kraljevanja nad Judom Omri postade Izrćlov kralj, i vladao je dvanćst godina. Nakon što je šest godina vladao u Tirsi,
24. kupi od Šemera samarijsku goru za dva talenta srebra, utvrdi goru i nazva grad koji tamo sagradi po imenu Šemera, posjednika gore, Samarija.
25. Omri je činio ono što se nije sviđalo Gospodinu, pa i gore je činio od svih svojih prethodnika.
26. On je išao posve tragom Jeroboama, Nebatova sina, i u grijesima na koje je onaj bio naveo Izrćla, tako da su svojim idolopoklonstvom izazivali gnjev Gospodina, Boga Izrćlova.
27. Ostala Omrijeva povijest, njegova djela i njegove pobjede, koje je izvojevao, sve je to zapisano u knjizi povijesti Izrćlovih kraljeva.
28. Kad je Omri bio počinuo kod svojih otaca, pokopaše ga u Samariji. Umjesto njega postade kralj njegov sin Ahab.
29. U trideset i osmoj godini Asina kraljevanja nad Judom postade Ahab, Omrijev sin, kralj Izrćlov; i vladao je Ahab, Omrijev sin, nad Izrćlom dvadeset i dvije godine u Samariji. \
30. I Ahab, Omrijev sin, činio je ono što se nije sviđalo Gospodinu, više od svih svojih prethodnika.
31. Pritom je još bilo najmanje to što je hodio u grijesima Jeroboama, Nebatova sina. On, osim toga, uze za ženu Izebelu, kći Etbaala, sidonskoga kralja, ode u službu Baalovu i njemu se klanjao.
32. On Baalu podiže žrtvenik u Baalovu hramu, koji je bio sagradio u Samariji.
33. Također Ahab dade podići Ašerin lik. Općenito je Ahab počinio još više opačina i izazivao gnjev Gospodina, Boga Izrćlova, više od svih kraljeva Izrćlovih, koji su bili vladali prije njega.
34. U njegovo vrijeme Hiel Beteljanin sazida opet Jerihon. Osnova ga na Abiramu, svojemu prvorođencu; na Segubu, svom mezimcu, stavi mu vrata, kao što je bio Gospodin unaprijed kazao preko Jošue, sina Nunova. \

Psalmi 69:22-28
22. A oni mi staviše žuč u jelo i u mojoj žeđi me octom napojiše.
23. Njihov stol neka im bude zamka, a njihove žrtvene gozbe stupica!
24. Neka im potamne oči da ne vide! Njihova bedra oslabi za svagda!
25. Izlij na njih svoju jarost; plamen tvojega gnjeva neka ih dostigne! \
26. Njihov stan neka opusti, u njihovim šatorima neka ne prebiva nitko!
27. Jer koga si ti prekorio oni progone; govore o boli onih koje si ti ranio. \
28. Dodaj krivnje na njihove zločine, i ne daj im udjela u tvom spasenju.

Izreka 17:25-26
25. Lud sin je briga ocu i gorka bol majci.
26. Zlo je globiti pravednika; udarati plemenite ljude je protiv svakog prava. \

Ivanu 13:1-20
1. Bilo je pred blagdan Vazma. Isus je znao kako mu je došao čas da pođe s ovoga svijeta k Ocu. Tada on, koji je ljubio svoje što su bili na svijetu, zasvjedoči svoju ljubav do kraja.
2. Bilo je za večerom. Već je bio đavao stavio namjeru u srce Judi, sinu Šimuna Iškariotskoga, da ga izda.
3. Znajući da mu je Otac sve dao u ruke, i da je od Boga izišao i da k Bogu ide, Isus
4. ustade od večere, skide svoju gornju haljinu, uze ručnik i njim se opasa.
5. Tada uli vodu u umivaonik i poče prati noge učenicima i otirati ručnikom kojim je bio opasan.
6. Tako dođe k Šimunu Petru. On mu reče: “Gospodine, zar ti da mi pereš noge?”
7. Isus mu odgovori: “Što ja činim, ti ne znaš sada, ali ćeš poslije razumjeti.”
8. Petar mu odvrati: “Nikad mi ti ne ćeš oprati noge!” Isus mu odgovori: “Ako te ne operem, ne ćeš imati dijela sa mnom.”
9. Reče mu Šimun Petar: “Onda, Gospodine, ne samo moje noge, nego i ruke i glavu.”
10. Isus mu reče: “Tko je opran, ne treba nego samo noge oprati, onda je sav čist. I vi ste čisti, ali ne svi.”
11. Budući da je znao za svog izdajnika, reče: “Niste svi čisti.”
12. A kad im je oprao noge, uzeo svoju gornju haljinu i opet sjeo za stol, reče im: “Znate li što vam ja učinih?
13. Vi zovete mene Učiteljem i Gospodinom, i pravo velite jer to jesam.
14. Kad dakle ja, Gospodin i Učitelj, oprah vama noge, i vi trebate jedan drugome noge prati.
15. Jer vam dadoh primjer da i vi tako činite kao što ja učinih vama.
16. Zaista, zaista kažem vam: Nije sluga veći od svoga gospodara, niti je poslanik veći od onoga koji ga je poslao.
17. Kad to znate, bit ćete blaženi, ako to činite.
18. Ne kažem za sve vas. Ja znam koje izabrah. Ali se Pismo treba ispuniti: Koji sa mnom jede kruh, podiže svoju petu na me.
19. Već vam sada kažem; prije nego se dogodi, da kad se dogodi, vjerujete da ja jesam.\
20. Zaista, zaista kažem vam: Tko primi onoga koga ja pošaljem, mene prima; a tko prima mene, prima onoga koji mene posla.” \