A A A A A

1 Ljetopisa 15:1-29
1. Potom David sebi dade sagraditi kuće u Davidovu gradu. I spremi mjesto za kovčeg Božji i razape mu Šator.
2. Tada zapovjedi David da nitko ne smije nositi Božji kovčeg osim levita. Jer je njih izabrao Gospodin da nose Božji kovčeg i da mu uvijek služe.
3. I dozva David sve Izrćlove sinove u Jeruzalem, da prenesu Gospodnji kovčeg na mjesto koje mu je bio spremio.
4. I tako skupi David Aronove potomke i levite:
5. od Kehatovih sinova poglavara Uriela i njegovih sto i dvadeset suplemenika;\
6. od Merarijevih sinova poglavara Asaju i njegovih dvjesta i dvadeset suplemenika;\
7. od Geršomovih sinova poglavara Joela i njegovih sto i trideset suplemenika;\
8. od Elisafanovih potomaka poglavara Šemaju i njegovih dvjesta suplemenika;\
9. od Hebronovih potomaka poglavara Eliela i njegovih osamdeset suplemenika;\
10. od Uzielovih potomaka poglavara Aminadaba i njegovih sto i dvanćst suplemenika.
11. Tada dozva David svećenike Sadoka i Ebjatara i levite Uriela, Asaju, Joela, Šemaju, Eliela i Aminadaba
12. i zapovjedi im: “Vi ste obiteljski glavari levita. Posvetite sebe i svoje suplemenike! Vi ćete donijeti kovčeg Gospodina, Boga Izrćlova, na mjesto koje sam mu spremio.
13. Budući da prijašnji put niste bili nazočni, zato nas je udario Gospodin, Bog naš, jer nismo imali dužno štovanje prema njemu.”
14. Tada se posvetiše svećenici i leviti da donesu kovčeg Gospodina, Boga Izrćlova.
15. Onda digoše leviti kovčeg Božji, kao što je bio zapovjedio Mojsije, po Gospodnjoj zapovijedi, polugama na svoja ramena.
16. Potom zapovjedi David levitskim poglavarima da postave svoje suplemenike, pjevače, s njihovim glazbalima, harfama, citrama i cimbalima, da uskliknu radosnim visokim glasom.
17. I postaviše levite sina Joelova, Hemana i od njegovih suplemenika Asafa, Berekjina sina, i od njihovih suplemenika, Merarijevih sinova, Etana, Kušajina sina,
18. s njima njihove drugove drugoga reda: Zahariju, Bena, Jaaziela, Šemiramota, Jehiela, Unija, Eliaba, Benaju, Maaseju, Matitju, Eliflehua, Mikneju, Obed Edoma i Jeiela, vratare.
19. Pjevači Heman, Asaf i Etan trebali su udarati glasno u mjedene cimbale,
20. Zaharija, Uziel, Šemiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Maaseja i Benaja u harfe visoko,
21. Matitja, Eliflehu, Mikneja, Obed Edom, Jeiel i Azazja u citre duboko, da vode pjevanje.
22. Kenanija je bio poglavar levita kod prijenosa. On je vodio prijenos, jer se u to razumio.
23. Berekja i Elkana išli su kao vratari pred kovčegom.
24. Svećenici Šebanija, Jošafat, Netanel, Amasaj, Zaharija, Benaja i Eliezer trubili su u trube pred Božjim kovčegom. Tada su dolazili Obed Edom i Jehija kao vratari kod kovčega.
25. I tako je pošao David s Izrćlovim starješinama i tisućnicima, da s velikim veseljem prenesu kovčeg Gospodnjega saveza iz Obed-Edomove kuće.
26. I Bog je bio milostiv levitima, nosiocima kovčega Gospodnjega saveza. Zato oni žrtvovaše sedam volova i sedam ovnova.
27. David je pritom bio ogrnut plaštem od beza, tako i svi leviti koji su nosili kovčeg, i pjevači i Kenanija, poglavar prijenosa i pjevač. David je imao još na sebi laneni oplećak.
28. Tako je sav Izrćl nosio kovčeg Gospodnjega saveza kličući i trubeći u trube i u rogove i udarajući u cimbale, harfe i citre.
29. Tako uđe kovčeg Gospodnjega saveza u Davidov grad. Mikala, Šaulova kći, gledala je s prozora van. Kad vidje kralja Davida kako skače i pleše, prezre ga u svom srcu.

1 Ljetopisa 16:1-43
1. Nakon što su bili unijeli kovčeg Božji i namjestili ga u šatoru, što ga je bio David podigao za nj, prinesoše pred Bogom žrtve paljenice i žrtve pričesnice.
2. Kad David prinese žrtve paljenice i žrtve pričesnice, blagoslovi narod u ime Gospodina
3. i razdijeli svim Izrćlcima, muškarcima i ženama, svakome po jedan kruh, po komad mesa i kolač od grožđa.
4. Potom postavi neke levite da služe kod Gospodnjega kovčega. Oni su morali prinositi Gospodinu, Bogu Izrćlovu, hvalu, čast i slavu:
5. Asaf kao poglavar i Zaharija kao drugi u redu za njim, onda Jeiel, Šemiramot, Jehiel, Matitja, Eliab, Benaja, Obed Edom i Jeiel sa svojim glazbalima, harfama i citrama. Asaf je trebao udarati u cimbale,
6. svećenici Benaja i Jahaziel jednako trubiti u trube pred kovčegom Božjega saveza.
7. Tada prvi put zapovjedi David da Asaf i njegova braća hvale Gospodina:
8. ”Hvalite Gospodina! Zazivajte njegovo ime! Javljajte narodima njegova djela!
9. Pjevajte mu! Svirajte mu! Navješćujte njegova čudesa!
10. Hvalite se njegovim svetim imenom! Neka se veseli srce onih koji traže Gospodina!
11. Tražite Gospodina i njegovu slavu! Tražite vazda njegovo lice!
12. Spominjite se njegovih čudesa, koja je učinio; njegovih znakova, sudova njegovih usta. \
13. Ti, rode Izrćla, njegova sluge, i vi, sinovi Jakova, njegova odabranika.
14. On, Gospodin, nama je Bog! U sav svijet idu njegovi sudovi.
15. On se spominje vječno svoga saveza i riječi koju je dao za tisuću koljena,
16. saveza što ga je sklopio s Abrahamom, i svoje zakletve Izaku.
17. To je postavio Jakovu za zakon, za vječni savez Izrćlu,
18. govoreći ovako: Dat ću ti Kanaan kao vaše uže baštinstvo!
19. Tada ste još bili maleni brojem, samo vâs malo i u njemu stranci.
20. Još ste išli od naroda do naroda, od jednoga kraljevstva do drugoga.
21. Ali on ne dade da im se naudi. Zbog njih uputi kraljeve:
22. Ne dirajte u moje pomazanike i mojim prorocima ne učinite ništa nažao!
23. Pjevajte tako Gospodinu sve zemlje! Iz dan u dan navješćujte njegovo spasenje!
24. Navješćujte narodima njegovu slavu, i svakome puku njegova čudesa!
25. Jer je velik Gospodin i veoma dostojan hvale, strahovit, iznad svih bogova.
26. Jer su svi bogovi u naroda idoli, a Gospodin je stvorio nebesa,
27. slava je i veličanstvo pred njim, sila i radost u njegovu svetištu.
28. I dajte Gospodinu, plemena naroda, dajte Gospodinu slavu i čast!
29. Dajte Gospodinu slavu njegova imena! Prinosite darove, dolazite pred njegovo lice! Poklonite se Gospodinu u svetome nakitu!
30. Neka strepi pred njim sav svijet! čvrsto stoji sav svijet? ne premješta se nikad.
31. Nebo se veseli, zemlja se raduje. Navijestite narodima: Gospodin je kralj!
32. More buči i što je u njemu, skače polje i što je na njemu.
33. I tada se obraduje šumsko drveće pred Gospodinom, kad on dolazi suditi zemlji.
34. Hvalite Gospodina! Jer je dobar, jer njegova milost traje dovijeka.
35. Ovako govorite: Pomozi nam, Bože našega spasenja! Skupi nas, spasi nas od narodâ! Da mognemo slaviti tvoje sveto ime, da se smijemo hvaliti tvojom slavom.
36. Neka je hvaljen Gospodin, Bog Izrćlov! Od vijeka do vijeka!” I sav narod reče: “Amen!” i “Hvala neka je Gospodinu!”
37. Tada ostavi ondje pred kovčegom Gospodnjega saveza Asafa i njegove suplemenike, da služe pred Kovčegom bez prestanka, onako kako to bude tražio svaki dan.
38. Obed-Edoma i njegovih šezdeset i osam suplemenika i Obed-Edoma, Jedutunova sina, i Hosu postavi na vratima.
39. Svećenika Sadoka i njegove suplemenike, svećenike, namjesti za Gospodnji stan na visini u Gibeonu.
40. Oni su morali Gospodinu redovito, jutrom i večerom, prinositi žrtve paljenice na žrtveniku za žrtve paljenice, točno onako kako je napisano u Gospodnjem zakonu što ga je dao Izrćlu.
41. S njima su bili Heman i Jedutun, uz ostale koji su bili izabrani i poimence označeni da prinose Gospodinu hvalospjev: Vječno traje njegova milost.
42. Oni, Heman i Jedutun, čuvali su trube i cimbale za glazbenike i glazbala za Božje pjesme. Jedutunovi sinovi obavljali su vratarsku službu.
43. Potom se svi vratiše kući. A David ode kako bi pozdravio svoju obitelj.

Psalmi 78:12-16
12. Pred očima njihovih otaca učini čudesa u Egipatskoj zemlji, u području Soan.
13. Razdvoji more i provede ih, a vode kao nasip uzdiže.
14. Vodio ih je danju oblakom, a svu noć svijetlim ognjem.
15. Rastvori stijenu u pustinji i napoji ih obiljem vode kao iz bezdana.
16. Izvede potoke iz hridi i dade da vode teku kao rijeke.

Izreka 19:22-24
22. čovjek je radostan kad čini dobro; a bolje je biti siromašan nego prijevaran. \
23. Strah Gospodnji vodi k životu; u koga je on, toga ne posjećuje nesreća. \
24. Kad lijenčina umoči svoju ruku u zdjelu, ne prinosi je više svojim ustima.

Djela Apostolska 7:44-60
44. U pustinji su imali naši oci šator svjedočanstva. Tako je zapovjedio onaj koji je zapovjedio Mojsiju da ga načini po slici koju je bio vidio.
45. Naši ga oci primiše i donesoše pod Jošuom u zemlju pogana koje odagna Bog ispred lica naših otaca. Tako je bilo do Davidovih dana.
46. Ovaj nađe milost u Boga, i izmoli da nađe prebivalište Jakovljevu Bogu.
47. A Salomon mu sagradi kuću.
48. Ali Svevišnji ne prebiva u rukotvorinama, kao što govori prorok:
49. Moje je prijestolje nebo, a zemlja je podnožje mojim nogama. Kakvu ćete mi kuću graditi?? govori Gospodin. Ili koje je mjesto za moje počivanje?
50. Ne načini li sve ovo moja ruka?
51. Tvrdokorni i neobrezanih srca i ušiju! Vi se jednako protivite Duhu Svetome; kako vaši oci, tako i vi.\
52. Kojega od proroka ne progoniše vaši oci? I ubiše one koji su unaprijed najavljivali dolazak Pravednika kome sad vi postadoste izdajnici i ubojice.
53. Primili ste Zakon koji je proglasio anđeo, ali ga niste držali.”
54. Kad to čuše, vrlo se razljutiše, i škrgutali su zubima na nj.
55. A on, pun Duha Svetoga, pogleda na nebo i vidje Božju slavu i Isusa gdje stoji s desne strane Bogu,
56. i reče: “Evo vidim nebesa otvorena i Sina čovječjega gdje stoji s desne strane Bogu.”
57. A oni, vičući jakim glasom, zatisnuše svoje uši i navališe jednodušno na nj.
58. Izbaciše ga iz grada i kamenovaše ga. Svjedoci su odložili svoje haljine kod nogu mladića koji se zvao Savao.
59. Tako kamenovaše Stjepana. A on je molio i govorio: “Gospodine Isuse, primi moj duh!”
60. Onda kleče na koljena i povika jakim glasom: “Gospodine, ne uzmi im ovo za grijeh!” I to rekavši usnu.