English
A A A A A

1 Ljetopisa 13:1-14
1. Tada se posavjetova David s tisućnicima i sa stotnicima i sa svim knezovima.
2. Nato reče David svemu pučkom Izrćlovu zboru: “Ako je vama pravo i ako je volja Gospodina, Boga našega, onda ćemo poslati k svojoj ostaloj braći po svim krajevima Izrćlovim i k svećenicima i levitima u gradovima gdje su njihovi pašnjaci da se nađu kod nas,
3. pa da donesemo k sebi kovčeg svojega Boga. Jer za vladanja Šaulova nismo se brinuli za nj.”
4. Sav zbor izjavi da se s time slaže jer se taj prijedlog svidje svemu narodu.
5. I tako David sabra sav Izrćlov narod, od Šihora na putu u Egipat do ceste u Hamat, da donesu Božji kovčeg iz Kirjat Jearima.
6. Potom ode David sa svim Izrćlom u Baalu, to jest Kirjat Jearim, što pripada Judi, da otamo prenese Božji kovčeg koji nosi ime: “Gospodin koji vlada nad kerubima”.
7. Staviše Božji kovčeg na nova kola i povezoše ga iz Abinadabove kuće. Uza i Ahjo vodili su kola.
8. David i svi Izrćlci plesali su puni revnosti pred Bogom, i pjevale su se pjesme uz pratnju citara, harfa, bubnjeva, zvončića i cimbala.
9. Kad dođoše do Kidonova gumna, pruži Uza svoju ruku da pridrži čvrsto kovčeg, jer volovi potegoše na stranu.
10. Tada se raspali gnjev Gospodnji na Uzu i udari ga ondje, jer je bio rukom posegnuo na kovčeg. On umre ondje pred Bogom.
11. David se vrlo ožalosti što Gospodin ubi Uzu. Zato su ono mjesto prozvali Peres Uza do dana današnjega.
12. Budući da se David u onaj dan uplašio Boga i pomislio: Kako mogu donijeti k sebi kovčeg Božji,
13. nije dao odvesti kovčeg k sebi u Davidov grad, nego ga je sklonio u kuću Obed-Edoma iz Gata.
14. I tako osta Božji kovčeg tri mjeseca u kući Obed-Edoma, kod njegove obitelji. Gospodin blagoslovi kuću Obed-Edomovu i sve njegovo imanje.

1 Ljetopisa 14:1-17
1. Hiram, kralj Tira, posla k Davidu poslanike s cedrovim drvima, s kamenarima i drvodjeljama, da mu grade palaču.
2. David spozna da ga je Gospodin potvrdio kao kralja nad Izrćlom. Jer je njegovo ime bilo postalo vrlo ugledno, zbog njegova naroda Izrćla.
3. David uze sebi u Jeruzalemu još daljnje žene, i David rodi još više sinova i kćeri.
4. Ovo su imena sinova što mu se rodiše u Jeruzalemu: Šamua, Šobab, Natan, Salomon,
5. Jibhar, Elišua, Elpalet,
6. Nogah, Nefeg, Jafija,
7. Elišama, Beeljada i Elifelet.
8. Kad Filistejci čuše da je David pomazan za kralja nad svim Izrćlom, iziđoše svi Filistejci da uhvate Davida. čim David to spozna, iziđe pred njih.
9. Filistejci dođoše i raširiše se u refaimskoj ravnici.
10. David upita Boga: “Hoću li izići protiv Filistejaca? Hoćeš li ih dati u moje ruke?” Gospodin mu odgovori: “Iziđi! Dat ću ih u tvoje ruke!”
11. Kad oni odoše u Baal Perasim, pobi ih ondje David. David povika: “Bog moje neprijatelje prodre mojom rukom, kao što prodire voda.” Zato se prozva ono mjesto Baal Perasim.
12. Idole koje ondje ostaviše, David dade spaliti.
13. Kad još jednom dođoše Filistejci i raširiše se po ravnici,
14. upita opet David Boga, i Bog mu odgovori: “Ne idi za njima, nego ih zaobiđi, pa udari na njih od balzamovih stabala!
15. čim čuješ da zašušti među vrhovima balzamovih stabala, tada iziđi i napadni! Jer tada ide pred tobom Bog, da pobije filistejsku vojsku.”
16. David učini tako kako mu je bio zapovjedio Bog. Oni pobiše filistejsku vojsku od Gibeona do Gezera.
17. I raširi se Davidova slava po svim zemljama, i Gospodin strah pred njim proširi svim narodima.

Psalmi 78:1-11
1. Poučna pjesma. Asafova. Poslušaj moju pouku, narode moj! Prikloni svoje uho k riječima mojih usta!
2. Otvorit ću za pouku svoja usta i pričat ću tajne iz davnine.
3. Ono što slušasmo i doznasmo, što nam pripovijedaše naši oci,
4. to ne ćemo zatajiti njihovoj djeci, nego ćemo predati budućemu naraštaju slavna Gospodnja djela, njegovu moć i čudesa što ih je činio.
5. Svjedočanstvo postavi u Jakovu; u Izrćlu Zakon postavi i zapovjedi našim ocima da o njemu pouče svoju djecu, \
6. da to sazna budući naraštaj i djeca koja će se roditi; baštinili su to da pripovijedaju svojoj djeci, \
7. da bi i oni stavljali u Boga svoje ufanje i da ne bi zaboravili Božjih djela, već da bi bili poslušni njegovim zapovijedima,
8. i da ne bi postali kao njihovi oci, rod izopačen i nevjeran, rod nestalan svojim srcem i nevjeran Bogu svojim duhom.
9. Efraimovi sinovi, lukom naoružani strijelci, u dan boja okrenuše leđa.
10. Ne održaše saveza Božjega; ne htjedoše ići po Zakonu njegovu. \
11. Zaboraviše njegova djela i čudesa koja su gledali.

Izreka 19:20-21
20. Poslušaj savjet i primi ukor, da poslije budeš mudar!
21. U čovjekovu srcu ima mnogo nauma, ali će uspjeti samo Božja odluka.

Djela Apostolska 7:22-43
22. Mojsije je bio poučen u svoj egipatskoj mudrosti, i bio je silan u svojim riječima i u djelima.
23. Kad mu je bilo četrdeset godina, dođe mu na um da obiđe svoju braću, Izrćlove sinove.
24. I kad je vidio gdje se jednome čini nepravda, obrani ga i osveti ga što mu je činjena nepravda, i ubi Egipćanina.
25. A mislio je obrazložiti svojoj braći da im Bog daje spasenje njegovom rukom; ali oni nisu razumjeli.\
26. A sutradan dođe među one koji su se svađali. Htjede ih pomiriti i reče: Ljudi, braća ste, zašto činite nepravdu jedan drugome?
27. A onaj što je činio nepravdu bližnjemu, odgurnu ga i reče: Tko je tebe postavio glavarom i sucem nad nama?
28. Hoćeš li ubiti i mene kao što si jučer ubio Egipćanina?
29. čuvši Mojsije tu riječ pobježe, i posta pridošlica u Midjanskoj zemlji gdje rodi dva sina.
30. I kad se navrši četrdeset godina, ukaza mu se u pustinji gore Sinaja anđeo u ognjenom plamenu grma.
31. Kad je Mojsije to vidio, začudio se onome što gleda. I kad pristupi da promotri, progovori mu Gospodnji glas:
32. Ja sam Bog tvojih otaca, Bog Abrahamov, Izakov i Jakovljev. Mojsije uzdrhta i nije se usudio pogledati.
33. A Gospodin mu reče: Izuj obuću sa svojih nogu, jer je mjesto na kojem stojiš sveto.
34. Dobro sam vidio nevolju svojega naroda koji je u Egiptu i čuo sam njegovo uzdisanje, i sišao sam da ga izbavim. I sad pođi jer te šaljem u Egipat!
35. Ovoga Mojsija kojega odgurnuše rekavši: Tko te postavi glavarom i sucem?? njega posla Bog kao glavara i izbavitelja uz pomoć anđela koji mu se ukaza u grmu.
36. On ih izvede uz čudesa i znake što ih je činio u egipatskoj zemlji, u Crvenom moru i u pustinji četrdeset godina.
37. To je Mojsije koji kaza sinovima Izrćlovim: Proroka će vam podignuti Bog iz vaše braće, kao mene.
38. On je onaj što je za vrijeme okupljanja u pustinji bio s anđelom koji mu je govorio na gori Sinaju i s našim ocima, koji je primio riječi života da ih da nama.
39. Ali naši oci ne htjedoše ga poslušati, nego ga odbaciše, i okrenuše se svojim srcima u Egipat.
40. I rekoše Aronu: Načini nam bogove koji će ići pred nama; jer ne znamo što se dogodilo Mojsiju koji nas izvede iz egipatske zemlje.\
41. I načiniše tele u one dane, i prinesoše žrtvu tom idolu, i radovali su se djelima svojih ruku.
42. A Bog se okrenu od njih, i predade ih da iskazuju štovanje nebeskoj vojsci, kao što je pisano u Knjizi proroka: Jeste li mi prinosili žrtve i prinose u pustinji četrdeset godina, kućo Izrćlova?
43. Molohov šator ste nosili sa sobom i zvijezdu boga Refana, slike što ih načiniste da im se klanjate. Zato ću vas prognati dalje od Babilona.