A A A A A

1 Ljetopisa 11:1-46
1. Svi Izrćlci sabraše se kod Davida u Hebronu i rekoše: “Evo, mi smo od tvojega mesa i od tvoje krvi.
2. Već prije, kad je još Šaul bio kralj, ti si bio onaj koji je Izrćla u boj odvodio i opet kući dovodio. Tebi je Gospodin obećao, Bog tvoj: Ti ćeš pasti moj narod Izrćla, i ti ćeš biti knez nad mojim pukom Izrćlom.”
3. Kad su se tako bile našle kod kralja u Hebronu sve starješine Izrćlaca, sklopi David s njima u Hebronu pred Gospodinom savez. Tada pomazaše Davida za kralja nad Izrćlom, po Gospodnjem naputku što je bio došao preko Samuela.
4. Jednoga dana ode David sa svim Izrćlom u Jeruzalem, to jest Jebus. Tamo su bili Jebusejci, koji su živjeli u onoj zemlji.
5. Stanovnici Jebusa rekoše Davidu: “Ne ćeš ovamo ući.” Ipak David osvoji tvrđavu Sion, to je kasniji Davidov grad.
6. Tada David reče: “Tko prvi nadvlada Jebusejce, bit će vrhovni zapovjednik vojske.” Joab, Sarvijin sin, uziđe prvi i posta vrhovni zapovjednik.
7. David uze stan u tvrđavi. Zato je prozvaše Davidovim gradom.
8. On sazida grad uokolo od Milona do obzida. Joab popravi ostatak grada.
9. Sve je više rasla Davidova moć, jer je Gospodin nad vojskama bio s njim.
10. Ovo su najodličniji Davidovi junaci, koji su vjerno bili uz njega, za njegova kraljevanja nad Izrćlom, i pomogli mu da bude kralj Izrćlu, po Gospodnjem obećanju.
11. Ovo je popis Davidovih junaka: Jašobam, Hakmonijev sin, glavar trojice. On zavitla svoje koplje na tri stotine i pobi ih odjednom.
12. Za njim je od ta tri junaka dolazio Ahošanin Eleazar, Dodonov sin.
13. On je bio s Davidom u Pas Damimu, kad se tamo skupiše Filistejci za boj. Tamo je bio komad zemlje s ječmom. A kad su ljudi bježali od Filistejaca,
14. stadoše oni usred polja, obraniše ga i pobiše Filistejce. Tako im dade Gospodin veliku pobjedu.
15. Jednom siđoše ta tri najodličnija između tridesetorice k stijeni, k Davidu, u pećinu Adulam, kad je četa Filistejaca taborila u Rafaimskoj dolini.
16. David je bio upravo u tvrđavi. A u Betlehemu je onda bila filistejska straža.
17. I kad David zaželi: “Tko bi mi donio vode da pijem iz studenca na vratima Betlehema?”,
18. tada ona tri junaka prodriješe kroz tabor Filistejaca, zahvatiše vode iz studenca na vratima Betlehema i donesoše je Davidu. Ali on je ne htjede piti, nego je prolije Gospodinu u čast
19. i reče: “Ne daj mi, Gospodine, da takvo što učinim! Zar da pijem krv tih ljudi koji prodriješe tamo uz opasnost života? Jer je donesoše ne mareći za svoj život.” Zato je ne htjede piti. To učiniše ta tri junaka.
20. Abišaj, Joabov brat, bio je glavar tridesetorici. On zavitla svoje koplje na tri stotine i pobi ih. Bio je ugledan kod trojice.
21. On se odlikovao među tridesetoricom pa im posta vođa, ali onu trojicu ne stiže.
22. Benaja, Jojadin sin, hrabar čovjek, velik na djelima, iz Kabseela. On pogubi oba Ariela iz Moaba. Također ubije dolje kod jednog studenca lava, kad je bio pao snijeg.
23. On ubije i nekoga Egipćanina, gorostasa visokog pet lakata. Premda je Egipćanin imao u ruci koplje debelo kao vratilo, on iziđe na nj sa štapom, istrže Egipćaninu koplje iz ruke i ubije ga njegovim vlastitim kopljem.
24. To učini Benaja, Jojadin sin. Trojica junaka vrlo su ga cijenila.
25. Bio je slavniji od tridesetorice, ali onu trojicu ne stiže. David ga stavi na čelo tjelesne straže.
26. Hrabri junaci bili su Joabov brat Asahel, Elhanan iz Betlehema, Dodonov sin.
27. Šamot iz Harora, Heles iz Pelona,
28. Ira, Akešov sin iz Tekoe, Abiezer iz Anatota,
29. Sibkaj iz Huša, Ilaj iz Ahoha,
30. Mahraj iz Netofa, Heled iz Netofa, Baanin sin,
31. Itaj, Ribajev sin, iz Gibeata u Benjaminovu plemenu, Benaja iz Piratona,
32. Huraj iz Nahale Gaaša, Abiel iz Arbe,
33. Azmavet iz Bahurima, Eljahba iz Šaalbonija,
34. Hašemovi sinovi iz Gizona, Jonatan, Sagejin sin, iz Harara,
35. Ahjom, Sakarov sin, iz Harara, Elipal, sin Urov,
36. Hefer iz Mekera, Ahija iz Pelona,
37. Hesro iz Karmela, Naaraj, Esbajev sin,
38. Natanov brat Joel, Hagrijev sin Mibhar,
39. Selek, Amonac, Nahraj iz Berota, koji je nosio oružje Joabu, Sarvijinu sinu,
40. Ira, Jitranin, Gareb, Jitranin,
41. Urija, Hetit, Zabad, Ahlajev sin,
42. Adina, Šizin sin, iz Rubenova plemena, poglavar Rubenovaca, i s njim trideset ljudi,
43. Hanan, Maakin sin, i Jošafat Mitnjanin,
44. Uzija iz Aštarota, Šama i Jeiel, sinovi Hotama iz Aroera,
45. Jedićl, Šimrijev sin, i njegov brat Joha, Tišanin,
46. Eliel, Mahavac, Jeribaj i Jošavja, Elnaamovi sinovi, i Jitma, Moabac,

1 Ljetopisa 12:1-40
1. Oni dođoše k Davidu u Siklag, kad je još bježao ispred Šaula, Kišova sina. I oni su pripadali junacima koji su pomagali u boju,
2. naoružani lukom, uvježbani u bacanju kamenja iz praćke i u desnom i lijevom odapinjanju strijela iz luka. Od Benjaminova plemena, između Šaulovih suplemenika bili su ovi:
3. poglavar, Abiezer i Joaš, Šemajini sinovi iz Gibeona, Jeziel i Pelet, Azmavetovi sinovi, Beraka i Jehu iz Anatota,
4. Išmaja iz Gibeona, junak među tridesetoricom i vođa tridesetorice,
5. Jeremija, Jahaziel, Johanan i Jozabad iz Gaderota,
6. Eluzaj, Jerimot, Bealja, Šemarja i Šefatja iz Harufa,
7. Elkana, Jišija, Azarel, Joezer, Jašobam iz Korehima,
8. Joela i Zebadja, Jerohamovi sinovi iz Gedora.
9. I od plemena Gadova prijeđoše k Davidu u tvrđavu u pustinji hrabri ljudi, uvježbani ratnici, naoružani štitom i kopljem, kojima je lice bilo kao lavovsko, i brzina kao u srne po gorama:
10. prvak je bio Ezer, drugi Obadja, treći Eliab,
11. četvrti Mišmana, peti Jeremija,
12. šesti Ataj, sedmi Eliel,
13. osmi Johanan, deveti Elzabad,
14. deseti Jeremija, jedanćsti Makbanaj.
15. Oni dođoše od Gadovih sinova. Bili su veoma hrabri ratnici. Najmanji bi se ogledao sa stotinom, najvaljaniji s tisućom.
16. Oni su bili ti koji u prvom mjesecu prijeđoše preko Jordana, kad se razlio preko svih svojih obala, i natjeraše u bijeg sve stanovnike u nizinama na istok i na zapad.
17. Dođoše jednom i neki Benjaminovi i Judini sinovi k Davidu u tvrđavu.
18. David iziđe pred njih i reče im ovo: “Ako dolazite k meni u dobroj namjeri, da mi pomognete, ja ću se pošteno združiti s vama. Ako li dolazite da me izdate mojim neprijateljima, premda na mojim rukama nema nepravde, neka vidi Bog naših otaca i neka sudi.”
19. Tada dođe duh na prvaka tridesetorice, na Amasaja. On povika: “Tvoji su, Davide, i s tobom, Jišajev sine! Mir, mir tebi, i mir onima koji ti pomažu! Jer tebi pomaže tvoj Bog.” Tako ih David primi i postavi ih za poglavare nad ratnim četama.
20. I Manašeovi sinovi prijeđoše k Davidu kad je s Filistejcima išao u boj protiv Šaula, ali im nije pomogao jer ga filistejski knezovi vratiše, nakon što su se bili posavjetovali. Govorili su, naime, među sobom: “On bi na račun naših glava mogao prebjeći Šaulu, svom gospodaru.”
21. Kad se je vraćao u Siklag, prijeđoše k njemu od Manašeova plemena Adna, Jozabad, Jedćl, Mikćl, Elihu i Siltaj, tisućnici u Manašeovu plemenu.
22. Oni su pomagali Davidu protiv pljačkaša. Jer su svi bili hrabri ljudi, te postadoše vođe u vojsci.
23. Iz dan u dan dolazili su tako ljudi k Davidu, da stupe u njegovu službu, dok postade velika vojska, kao vojska Božja.
24. Ovo je broj naoružanih jedinica za ratnu službu što dođoše k Davidu u Hebron da prenesu Šaulovo kraljevstvo na nj po Gospodnjoj zapovijedi:
25. Od Judinih sinova, koji su nosili štit i koplje, bilo je šest tisuća i osam stotina naoružanih za ratnu službu;\
26. od Šimunovih sinova sedam tisuća i sto hrabrih ratnika;\
27. od Levijevih sinova četiri tisuće i šest stotina;\
28. s Jojadom, knezom Aronovih sinova, pod kojim je stajalo tri tisuće i sedam stotina ljudi,
29. sa Sadokom, mladim junakom, čija je obitelj postavila dvadeset i dva kneza;\
30. od Benjaminovih sinova, Šaulovih suplemenika, tri tisuće ljudi; jer ih se dotad većina držala uz Šaulovu kuću;\
31. od Efrajimovih sinova dvadeset tisuća i osam stotina hrabrih, u svojim obiteljima veoma uglednih ljudi;\
32. od polovine Manašeova plemena osamnćst tisuća, koji su bili po imenu određeni da dođu, da učine Davida kraljem;\
33. od Jisakarovih sinova, koji su razumijevali prilike vremena tako da su znali što ima činiti Izrćl, dvjesta stotnika i pod njihovim zapovjedništvom svi njihovi suplemenici;\
34. od Zebulunovih sinova pedeset tisuća sposobnih za rat, potpuno za rat naoružanih ljudi, da vjerno pomognu;\
35. od Naftalijeva plemena tisuću poglavara i s njima trideset i sedam tisuća ljudi sa štitom i kopljem;\
36. od Danova plemena dvadeset i osam tisuća i šest stotina za boj naoružanih ljudi;\
37. od Ašerova plemena četrdeset tisuća za rat sposobnih, za boj spremnih ljudi;\
38. od onih s one strane Jordana: od Rubenova, Gadova i od polovine Manašeova plemena sto i dvadeset tisuća ljudi s potpunim ratnim oružjem.
39. Svi ti ratnici dođoše u uređenim redovima, jednodušno u Hebron, da učine Davida kraljem nad svim Izrćlom. I ostali svi Izrćlci bili su složni da Davida učine kraljem.
40. Oni ostadoše tri dana tamo kod Davida, i jeli su i pili. Njihovi zemljaci bili su se pobrinuli za njih.

Psalmi 77:16-20
16. Svojom mišicom si otkupio svoj narod, sinove Jakovljeve i Josipove.
17. Vidješe te vode, o Bože, vidješe te vode i ustuknuše, bezdani se uzburkaše.
18. Oblaci su izlijevali vode, gusti oblaci zatutnjiše gromovima, munje su sijevale naokolo.
19. Grmljavina u vihoru se orila, munje su osvjetljavale krug zemaljski; zemlja se tresla i njihala. \
20. Kroz more prostirao se tvoj put, kroz silne vode tvoja staza; a tragova tvojih nitko ne vidje. \

Izreka 19:17-19
17. Tko se smiluje siromahu, posuđuje Gospodinu, i platit će mu za njegovo dobročinstvo.
18. Izgrdi svojega sina, jer još ima nade, ali neka ti ne padne na um da ga usmrtiš.
19. Tko je zajedljiv, taj to mora okajati; jer ako ga poštediš, činiš samo još gore. \

Djela Apostolska 7:1-21
1. Veliki ga svećenik upita: “Je li to tako?”
2. A on odgovori: “Ljudi, braćo i oci, poslušajte! Bog slave ukaza se ocu našemu Abrahamu dok je bio u Mezopotamiji, prije nego se doseli u Haran.
3. I reče mu: Izađi iz svoje zemlje i od svojega roda i dođi u zemlju koju ću ti pokazati!
4. Tada Abraham izađe iz zemlje Kaldejaca i naseli se u Haranu. Odatle, po smrti njegova oca, Bog ga preseli u ovu zemlju u kojoj vi sad prebivate.
5. A ne dade mu baštine u njoj ni stope, nego mu je obeća dati u posjed, i njegovu potomstvu poslije njega, dok još nije imao djeteta.
6. A Bog reče ovako: Potomci će mu biti došljaci u tuđoj zemlji. Učinit će ih robovima i tlačit će ih četiri stotine godina.
7. I narodu kojemu će služiti, ja ću suditi, reče Bog, i potom će izaći, i služit će meni na ovome mjestu.
8. I dade mu savez obrezanja. I tako dobi Izaka, i obreza ga u osmi dan, i Izak Jakova, i Jakov dvanćst patrijarha.
9. Patrijarsi su zavidjeli Josipu, i prodaše ga u Egipat. Ali je Bog bio s njim.
10. I izbavi ga od svih njegovih nevolja, i dade mu milost i mudrost pred faraonom, egipatskim kraljem. On ga postavi poglavarom nad Egiptom i nad svom svojom kućom.
11. A dođe glad na sav Egipat i Kanaan i velika nevolja, i naši oci nisu nalazili hrane.
12. A kad je čuo Jakov da ima žita u Egiptu, posla najprije naše oce.
13. Drugi put upoznaše Josipa njegova braća, i Josipov rod otkri se faraonu.
14. A Josip posla i dozva svoga oca Jakova i svu svoju rodbinu, sedamdeset i pet osoba.
15. I siđe Jakov u Egipat, i umre on, i naši oci.
16. I preniješe ih u Sihem i položiše ih u grob koji kupi Abraham za novac od Hamorovih sinova u Sihemu.
17. A kad se približi vrijeme obećanja što ga je Bog bio obećao Abrahamu, naraste narod i umnoži se u Egiptu.
18. Tada ustade drugi kralj u Egiptu koji nije poznavao Josipa.
19. Taj je lukavo postupao s našim narodom. Silio je naše oce da izlažu svoju djecu, da ne ostanu na životu.
20. U to se je vrijeme rodio Mojsije, i bio je mio Bogu. Odgajao se tri mjeseca u kući svojega oca.
21. A kad ga izložiše, uze ga faraonova kći i odgoji ga sebi za sina.