English
A A A A A

1 Ljetopisa 9:1-44
1. Svi su Izrćlci bili zapisani u rodoslovnik. Zapisani su u knjizi o Izrćlovim kraljevima. Judejci su bili odvedeni u progonstvo u Babilon zbog svojih bezakonja.
2. Prvi stanovnici, koji su tada živjeli na vlastitom posjedu u svojim gradovima, bili su Izrćlci, svećenici, leviti i netinci.
3. U Jeruzalemu su od Judinih sinova, od Benjaminovih sinova, od Efrajimovih sinova i od Manašeovih sinova stanovali:
4. Utaj, sin Amihuda, sina Omrija, sina Imrija, sina Banija, od potomaka Peresa, Judina sina.
5. Zatim od Šilonaca prvorođenac Asaja i njegovi sinovi.
6. Od Zarehovih sinova Jeuel i njegova braća: njih šest stotina i devedeset.
7. Od Benjaminovih sinova: Salu, sin Mešulama, sina Hodavje, sina Hasenuina,
8. zatim Ibneja, Jerohamov sin, i Ela, sin Uzije, Mokrijeva sina, i Mešulam, sin Šefatje, sina Reuela, Ibnijina sina,
9. i braća njihova po svojim rodovima: njih devet stotina i pedeset i šest. Svi ti ljudi bili su obiteljski poglavari u svojim obiteljima.
10. Od svećenikâ: Jedaja, Jojarib, Jakin
11. i Azarja, sin Hilkije, sina Mešulama, sina Sadoka, sina Merajota, sina Ahituba, kneza u Božjem hramu;\
12. zatim Adaja, sin Jerohama, sina Pašhura, sina Malkijina i Masaj, sin Adiela, sina Jahzere, sina Mešulama, sina Mešilemita, sina Imerova,
13. i njihova braća, poglavari svojih obitelji: tisuću i sedam stotina i šezdeset ljudi, ljudi valjanih u službi kod Božjega Hrama.
14. Od levitâ: Šemaja, sin Hašuba, sina Azrikama, sina Hašabjina, od sinova Merarijevih;\
15. Bakbakar, Hereš, Galal, Matanija, sin Mike, sina Zikrija, sina Asafa;\
16. Obadja, sin Šemaje, sina Galala, sina Jedutunova, i Berekja, sin Ase, sina Elkanina, koji je stanovao u selima netofatskim.
17. Zatim vratari: Šalum, Akub, Talmon, Ahiman i njihova braća; Šalum je bio poglavar.\
18. On je bio na kraljevskim vratima prema istoku. To su vratari u taboru levitâ.
19. Šalum, sin Korea, sina Abjasafa, sina Korahova, i njegova braća iz njegove obitelji, Korahovci, obavljaju službu u Šatoru, kao čuvari pragova. Već njihovi oci bijahu u Gospodnjem taboru čuvari ulaza.
20. Pinhas, Eleazarov sin, bio je otprije njihov glavar? Gospodin neka je s njim!
21. Zaharija, Mešelemjin sin, bio je vratar kod Šatora svjedočanstva.
22. Svih njih, koji su bili izabrani za vratare na pragovima, bilo je dvjesta i dvanćst. U svojim su selima bili upisani u popis obitelji. David i vidovnjak Samuel postaviše ih u njihovu službu.
23. Oni su sa svojim sinovima kao stražari stajali na vratima u Gospodnjem hramu, u Šatoru.
24. Prema četiri vjetra stajali su vratari: prema istoku, zapadu, sjeveru i jugu.
25. Od vremena do vremena morala su njihova braća iz njihovih sela doći na sedam dana, da im pomognu,
26. jer su četiri prva vratara? to su bili leviti? bili uvijek u službi. Oni su imali nadzor nad ćelijama i riznicama Božjega Hrama.
27. Preko noći su stajali u okolici Božjega Hrama, jer su oni stražarili i morali su otvarati svakog jutra.
28. Neki su od njih bili postavljeni nad službeno posuđe: oni su ga na broj unosili i iznosili.
29. Drugi su od njih bili postavljeni nad drugim stvarima i nad svim posvećenim predmetima: nad brašnom, vinom, uljem, kadom i mirisima.
30. Neki su svećenički sinovi priređivali mast od tih mirisa.
31. Matitja, jedan od levita, prvorođenac Korahovca Šaluma, bio je nad onim što se prži na tavi.
32. Između Kehatovaca, njihove braće, bili su neki nad postavljenim kruhom, pa bi ga priređivali svake subote.
33. To su pjevači, obiteljski poglavari levita, koji su samo u ćelijama bili slobodni od službe; jer su inače dan i noć bili zaposleni.\
34. To su obiteljski poglavari levita, poglavari po svojim rodovima. Oni su stanovali u Jeruzalemu.
35. U Gibeonu su stanovali Jeiel, otac Gibeona? žena njegova zvala se je Maaka?
36. njegov prvorođeni sin Abdon, pa Sur, Kiš, Baal, Ner, Nadab,
37. Gedor, Ahjo, Zaharija i Miklot.
38. Miklot rodi Šimeama. I oni su stanovali kod svoje braće u Jeruzalemu, blizu svoje braće.
39. Ner rodi Kiša, Kiš rodi Šaula, Šaul rodi Jonatana, Malki-Šuu, Abinadaba i Ešbaala.
40. Jonatanov sin jest Merib Baal. Merib Baal rodi Miku.
41. Mikini sinovi jesu Piton, Melek, Tahrea i Ahaz.
42. Ahaz rodi Jaru, Jara rodi Alemeta, Azmaveta i Zimrija, Zimri rodi Mosu,
43. Mosa rodi Binu. A njegov sin jest Rafaja, pa njegov sin Elasa, pa njegov sin Asel.
44. Asel je imao šest sinova čija su imena: Azrikam, Bokru, Jišmćl, Šearja, Obadja i Hanan. To su Aselovi sinovi.

1 Ljetopisa 10:1-14
1. Između Izrćlaca i Filistejaca bilo je došla do boja. A Izrćlovi ljudi pobjegoše ispred Filistejaca, i padali su mrtvi na gori Gilboi.
2. Filistejci se naguraše za Šaulom i njegovim sinovima. Pritom Filistejci pogubiše Jonatana, Abinadaba, Malki-Šuu, Šaulove sinove.
3. I za Šaula posta boj veoma težak. Napokon ga stigoše strijelci, i strijelci su ga ranili.
4. Tada zapovjedi Šaul momku koji mu je nosio oružje: “Izvadi svoj mač i probodi me, da ne dođu ti pogani i ne narugaju mi se!” Ali ne htjede momak koji mu je nosio oružje jer se bio veoma preplašio. I tako Šaul sam uze mač i baci se na nj.
5. Kad momak koji mu je nosio oružje vidje da umre Šaul, baci se i on na svoj mač i umre.
6. Tako pogibe Šaul sa tri svoja sina. Sva njegova kuća pogibe tako zajedno.
7. A kad Izrćlovi ljudi koji su stanovali u ravnici vidješe da su oni pobjegli i da je poginuo Šaul sa svojim sinovima, ostaviše svoje gradove i nagnuše u bijeg. I dođoše Filistejci i naseliše se u njima.
8. Sutradan dođoše Filistejci kako bi pljačkali pobijene. Kad nađoše Šaula i njegova tri sina gdje leže na gori Gilboi,
9. oplijeniše ga i uzeše sa sobom njegovu glavu i njegovo oružje. Tada poslaše glasnike po filistejskoj zemlji uokolo, da dojave svojim idolima i narodu vijest o pobjedi.
10. Njegovo oružje staviše u hram svojega boga, a glavu mu objesiše na Dagonovu hramu.
11. A kad svi stanovnici Jabeša u Gileadu čuše sve što su Filistejci bili učinili Šaulu,
12. podigoše se svi oboružani i uzeše Šaulovo tijelo i tjelesa njegovih sinova. Donesoše ih u Jabeš, pokopaše njihove kosti pod terebintom u Jabešu, i postili su sedam dana.
13. Tako pogine Šaul zbog prijestupa koje je bio počinio protiv Gospodina, jer nije držao Gospodnje zapovijedi i jer je bio pitao duh mrtvaca, da dobije obavijest,
14. umjesto da upita Gospodina. Zato ga Gospodin ubije i prenese njegovo kraljevstvo na Davida, Jišajeva sina.

Psalmi 77:10-15
10. Zar je Bog zaboravio biti milostiv i zar je u gnjevu zatvorio svoje milosrđe?”
11. I rekoh: To je moja bol što se promijenila desnica Višnjega.
12. Spominjem se Gospodnjih djela; sjećam se negdašnjih tvojih čudesa. \
13. Mislim o svim tvojim djelima, razmišljam o tvojim velikim činima.
14. Svet je tvoj put, o Bože! Koji je bog tako velik kao naš Bog?
15. Ti si Bog koji činiš čudesa; ti si objavio svoju moć na narodima. \

Izreka 19:15-16
15. Lijenost upada u dubok san, i čovjek koji nije marljiv, mora gladovati.
16. Tko drži zapovijedi, čuva svoj život; tko ne pazi na svoje, ide u propast. \

Djela Apostolska 6:1-15
1. A u one dane, kad je narastao broj učenika, mrmljahu Grci na Hebreje što su njihove udovice zapostavljene kod dijeljenja hrane svaki dan.
2. Tada dvanćstorica dozvaše mnoštvo učenika i rekoše: “Nije pravo da mi zanemarujemo Božju riječ i da služimo kod stola.
3. Izaberite dakle, braćo, među sobom sedam čestitih muževa, punih Duha Svetoga i mudrosti! Njih ćemo postaviti nad tim poslom.
4. A mi ćemo se posvetiti molitvi i službi propovijedanja.”
5. I svidje se taj prijedlog cijeloj skupštini. I izabraše Stjepana, čovjeka puna vjere i Duha Svetoga, i Filipa i Prohora, i Nikanora i Timona, i Parmenu i Nikolu, prozelita iz Antiohije.
6. Njih postaviše pred apostole, i oni, moleći se, položiše ruke na njih.
7. I riječ je Božja rasla, i broj se učenika vrlo množio u Jeruzalemu, i veliko je mnoštvo svećenika pristajalo uz vjeru.
8. A Stjepan, pun milosti i jakosti, činio je velika čudesa i znake u narodu.
9. Tada ustadoše neki iz sinagoge koja se zove sinagoga Libertinaca, Cirenaca i Aleksandrinaca, i onih koji su bili iz Cilicije i Azije, i stadoše raspravljati sa Stjepanom.
10. Ali nisu mogli odoljeti mudrosti i Duhu kojim je govorio.
11. Tada nagovoriše ljude koji rekoše: “čuli smo ga gdje huli na Mojsija i na Boga.”
12. I pobuniše narod, starješine i pismoznance. Tada ga napadoše, uhvatiše ga i dovedoše pred Veliko vijeće.
13. I izvedoše lažne svjedoke koji rekoše: “Ovaj čovjek ne prestaje govoriti protiv svetog mjesta i Zakona.
14. Tako smo ga čuli gdje govori: Isus Nazarećanin razorit će ovo mjesto i izmijenit će običaje koje nam predade Mojsije.”
15. Svi koji su sjedili u Velikom vijeću upriješe oči u njega, i vidješe da mu je lice kao u anđela.