A A A A A

1 Ljetopisa 7:1-40
1. Jisakarovi sinovi jesu Tola, Fua, Jašub i Šimron: njih četvorica.
2. Tolini sinovi jesu Uzi, Refaja, Jeriel, Jahmaj, Jibsam i Samuel, poglavari svojih obitelji od Tole, hrabri ljudi u svojim obiteljima. U Davidovo vrijeme bilo ih je na broj dvadeset i dvije tisuće i šest stotina.
3. Uzijevi potomci jesu Jizrahja, i od Jizrahje vuku lozu Mikćl, Obadja, Joel i Jišija, svega pet poglavara.
4. Njima su pripadali, po svojim rodovima, po svojim obiteljima, za boj spremne ratničke čete: trideset i šest tisuća ljudi. Oni su, naime, imali mnogo žena i djece.
5. Njihovi plemenici u svim Jisakarovim rodovima bili su hrabri ratnici. Bilo ih je svega, na broj, osamdeset i sedam tisuća.
6. Benjaminovi sinovi jesu Bela, Behor i Jedićl: njih trojica.
7. Belini sinovi jesu Esbon, Uzi, Uziel, Jerimot i Iri, pet obiteljskih poglavara, hrabri ratnici. Bilo ih je na broj dvadeset i dvije tisuće i trideset i četiri.
8. Bekerovi sinovi jesu Zimra, Joaš, Eliezer, Elijoenaj, Omri, Jerimot, Abija, Anatot i Alamet: svi su to sinovi Bekerovi.
9. Izbrojenih po njihovim rodovima, po obiteljskim poglavarima, po hrabrim ratnicima bilo ih je dvadeset tisuća i dvjesta.
10. Jedićlov sin jest Bilhan. Bilhanovi sinovi jesu Jeuš, Benjamin, Ahud, Kenaana, Zetan, Taršiš i Ahišahar.
11. Sve su to Jedićlovi sinovi po obiteljskim poglavarima, valjani ratnici: sedamdeset tisuća i dvjesta sposobnih za ratnu službu.
12. Šupim i Hupim jesu Irovi sinovi, a Hušim Aherov sin.
13. Naftalijevi sinovi jesu Jahasiel, Guni, Jeser i Šalum, Bilhini potomci.
14. Manašeovi sinovi jesu Asriel kojega mu rodi njegova aramejska priležnica; rodi i Makira, Gileadova oca.\
15. Makir oženi svoje sinove Hupima i Šupima. Njegova se sestra zvala Maaka. Drugi se je zvao Selofhad. Selofhad je imao kćeri.
16. Maaka, Mahirova žena, rodi sina. Ona ga prozva Pereš. Njegov se brat zvao Šareš. Njegovi sinovi Ulam i Rakem.
17. Ulamov sin jest Badan. To su sinovi Gileada, sina Makira, Manašeova sina.
18. Njegova sestra Hamoleketa rodi Išhoda, Abiezera i Mahlu.
19. A Šemidini sinovi bili su Ahjan, Šekem, Likhi i Aniam.
20. Efrajimovi potomci jesu Šutelah, pa njegov sin Bered, pa njegov sin Tahat, pa njegov sin Elada, pa njegov sin Tahat,
21. pa njegov sin Zabad, pa njegov sin Šutelah, Ezer i Elad. Gatovci, domoroci zemlje, ubiše ih jer su bili izišli kako bi im ugrabili stoku.
22. Njihov otac Efrajim tugovao je dugo za njima, i dođoše njegova braća da bi ga tješila.
23. Tada uđe svojoj ženi, ona zatrudnje i rodi sina. On ga nazva Berija jer se rodio u vrijeme nesreće u njegovoj kući.
24. Njegova je kći bila Šeera. Ona sagradi Donji i Gornji Bet Horon i Uzen Šeeru.
25. Njegov je sin bio Refah i Rešef, pa njegov sin Telah,
26. pa njegov sin Ladan, njegov sin Amihud, pa njegov sin Elišama,
27. pa njegov sin Nun, pa njegov sin Jošua.
28. Njihov nasljedni posjed i njihovi stanovi jesu: Betel i njegova sela, na istok Naaran, na zapad Gazer i njegova sela, Šekem i njegova sela do Gaze i njezinih sela.
29. U rukama Manašeovaca bili su Bet Šean i njegova sela, Tanak i njegova sela, Megido i njegova sela, Dor i njegova sela. Ondje su stanovali sinovi Josipa, Izrćlova sina.
30. Sinovi Ašerovi jesu Jimna, Jišva, Jišvi, Berija i Seraha, sestra njihova.
31. Sinovi Berijini jesu Heber i Malkiel. On je otac Birzajitov.
32. Heber rodi Jafleta, Šomeru, Hotamu i sestru njihovu Šui.
33. Jafletovi sinovi jesu Pasak, Bimhal i Ašvat; to su Jafletovi sinovi.\
34. Šomerovi sinovi jesu Ahi, Rohga, Huba i Aram.
35. Sinovi njegova brata Helema jesu Šofak, Jimna, Šeleš i Amal.
36. Šofakovi sinovi jesu Suah, Harnefer, Šual, Beri i Jimra,
37. Beser, Hod, Šama, Šilša, Jitran i Bera.
38. Jeterovi sinovi jesu Jefune, Fispa i Ara.
39. Ulini sinovi jesu Arah, Haniel i Risja.
40. Svi su ti Ašerovi sinovi, poglavari svojih obitelji, izabrani hrabri ratnici, glavari među knezovima. Bilo ih je za vojsku na broj dvadeset i šest tisuća ljudi.

1 Ljetopisa 8:1-40
1. Benjamin rodi svojega prvorođenca Belu, drugoga Ašbela, trećega Ahraba,
2. četvrtoga Nohu i petoga Rafu.
3. Belini sinovi bili su Adar, Gera, Abihud,
4. Abišua, Naaman, Ahoah,
5. Gera, Šefufan i Huram.
6. To su sinovi Ehuda, poglavari obitelji koje su stanovale u Gebi, i oni ih preseliše u Manahat;\
7. Naaman, Ahija i Gera, on ih preseli, i on rodi Uzu i Ahihuda.
8. Šaharajim rodi sinove u moapskoj zemlji nakon što je bio otpustio svoje žene Hušimu i Baru,
9. i to sa svojom ženom Hodešom rodi Jobaba, Sibju, Mešu, Malkama,
10. Jeusa, Sakju i Mirmu. To su njegovi sinovi, poglavari u obiteljima.
11. S Hušimom je bio rodio Abituba i Elpaala.
12. Elpaalovi sinovi jesu Eber, Mišam i Šamed. On sagradi Ono i Lod i njegova sela.
13. Berija i Šema jesu obiteljski poglavari stanovnikâ u Ajalonu. Oni istjeraše gatske stanovnike.
14. Ahija, Šešak, Jeremot,
15. Zabadja, Arad, Eder,
16. Mikćl, Jišpa i Joha jesu Berijini sinovi.
17. Zebadja, Mešulam, Hizki, Haber,
18. Jišmeraj, Jizlia i Jobab jesu Elpaalovi sinovi.
19. Jakim, Zikri, Zabdi,
20. Elijoenaj, Siltaj, Eliel,
21. Adaja, Beraja i Šimrat jesu Šimejevi sinovi.
22. Jišpan, Eber, Eliel,
23. Abdon, Zikri, Hanan,
24. Hananija, Elam, Antotija,
25. Jifdeja i Fenuel jesu Šešakovi sinovi.
26. Šamšeraj, Šeharja, Atalija,
27. Jaarešja, Elija i Zikri jesu Jerohamovi sinovi.
28. To su obiteljski poglavari po svojim obiteljima. Kao glavari stanovali su u Jeruzalemu.
29. U Gibeonu stanovali su otac Gibeonov? žena njegova zvala se je Maaka?
30. njegov prvorođeni sin Abdon, pa Sur, Kiš, Baal, Nadab,
31. Gedor, Ahjo i Zaker.
32. Miklot, koji rodi Šimu. I oni su stanovali kod svoje braće u Jeruzalemu, nasuprot svojoj braći.
33. Ner rodi Kiša, Kiš rodi Šaula, Šaul rodi Jonatana, Malki-Šua, Abinadaba i Ešbaala.
34. Jonatanov sin jest Merib Baal; Merib Baal rodi Miku.\
35. Mikini sinovi jesu Piton, Melek, Tarea i Ahaz.
36. Ahaz rodi Joadu, Joada rodi Alemeta, Azmaveta i Zimrija. Zimri rodi Mosu,
37. Mosa rodi Biniju. A njegov sin jest Rafa, pa njegov sin Elasa, pa njegov sin Asel.
38. Asel je imao šest sinova. Oni su se zvali Azrikam, Bokru, Jišmćl, Šearja, Obadja i Hanan; sve su to Aselovi sinovi.\
39. Sinovi njegova brata Ešeka jesu njegov prvorođenac Ulam, drugi Jehuš i treći Elifelet.
40. Ulamovi sinovi bili su valjani ratnici koji su mogli natezati luk. I imali su mnogo sinova i unuka, sto i pedeset. Svi oni pripadaju Benjaminovcima.

Psalmi 77:4-9
4. Spomenem se Boga i uzdišem; kad razmišljam, klone moje srce. \
5. Ne daš da mi se zaklope oči, smeten sam, ne mogu govoriti.
6. Mislim na prošle dane; sjećam se davnih godina. \
7. Noću promišljam o svojoj pjesmi, mislim u svom srcu i moj duh istražuje.
8. ”Zar će se dovijeka gnjeviti moj Gospodin? Zar se više nikada ne će smilovati?
9. Zar je zauvijek prestala njegova ljubav? Zar je propalo njegovo obećanje od pokoljenja do pokoljenja?

Izreka 19:13-14
13. Lud je sin nesreća svome ocu; svađe žene su kao neprestano prokišnjavanje. \
14. Kuća i imanje baštine se od djedova, a od Gospodina dolazi razumna žena.

Djela Apostolska 5:22-42
22. Sluge otiđoše, ali ih ne nađoše u tamnici. Vratiše se i javiše:
23. ”Nađosmo tamnicu tvrdo zaključanu i stražu na svome mjestu pred vratima. Otvorismo, ali ne nađosmo nikoga unutra.”
24. A kad čuše te riječi, pitali su se zapovjednik Hrama i svećenički glavari kako li se to dogodilo.
25. Tada dođe netko i javi im: “Eno oni ljudi što ih baciste u tamnicu stoje u Hramu i uče narod!”
26. Onda otiđe zapovjednik Hrama sa slugama i dovede ih, ali ne na silu; jer su se bojali da ih ne kamenuje narod. \
27. Dovedoše ih dakle i postaviše ih pred Veliko vijeće. Veliki ih svećenik zapita:
28. ”Nismo li vam strogo zapovjedili da ne učite u ovo ime? A eto, vi napuniste Jeruzalem svojim naukom i hoćete okriviti nas za krv onoga čovjeka.”
29. A Petar i apostoli odvratiše: “Više se treba pokoravati Bogu negoli ljudima.
30. Bog naših otaca podiže Isusa kojega vi ubiste objesivši ga na drvo.
31. Njega Bog svojom desnicom uzvisi za Začetnika i Spasitelja, da udijeli Izrćlu obraćenje i oproštenje grijeha.
32. Za to smo svjedoci mi i Duh Sveti kojega Bog dade svima koji se njemu pokoravaju.”
33. Kad oni to čuše, vrlo se razljutiše te su ih odlučili ubiti.
34. Ali ustade u Velikom vijeću neki farizej po imenu Gamaliel, učitelj zakona, poštovan od svega naroda, i zapovjedi da ljudi malo izađu van.
35. Tada im reče: “Ljudi Izrćlci, promislite dobro za ove ljude što ćete učiniti!
36. Jer prije ovih dana ustade Teuda govoreći da je on nešto, i za njim pristade ljudi oko četiri stotine. I on bi ubijen, i svi koji su ga slijedili raspršiše se i propadoše.
37. Poslije toga ustade Juda Galilejac u dane popisa i odvuče dosta ljudi za sobom. I on pogibe, i svi koji su pristali uz njega, razasuše se.
38. I zato vam sad kažem: Prođite se ovih ljudi i pustite ih! Jer ako je od ljudi ovaj naum ili pothvat, propast će.
39. Ako li je od Boga, ne ćete ga moći uništiti, mogli biste se, štoviše, naći i kao Božji protivnici.”
40. I poslušaše ga. I dozvavši apostole, odrediše im kaznu šibanja, zatim im zaprijetiše da ne govore više u Isusovo ime i otpustiše ih.
41. A oni otiđoše od Velikoga vijeća radujući se što su bili smatrani dostojnima podnijeti zlostavljanje za Ime.
42. I nisu prestajali svaki dan u Hramu i po kućama naučavati i propovijedati evanđelje o Kristu Isusu.