A A A A A

1 Ljetopisa 5:1-26
1. Sinovi Rubena, Izrćlova prvorođenca? jer je on bio prvorođenac, ali jer je on bio oskvrnuo postelju svoga oca, prijeđe pravo njegova prvorođenja na sinove Josipa, Izrćlova sina, ali ne tako da se on u rodoslovlju broji kao prvorođenac,
2. jer je Juda imao prvenstvo među svojom braćom: od njega je jedan bio uzet za kneza, a pravo prvorođenja dođe na Josipa?
3. sinovi dakle Rubena, Izrćlova prvorođenca, jesu Henok, Falu, Hesron i Karmi.
4. Joelovi sinovi jesu njegov sin Šemaja, pa njegov sin Gog, pa njegov sin Šimej,
5. pa njegov sin Mika, pa njegov sin Reaja, pa njegov sin Baal,
6. pa njegov sin Beera, kojega odvede u sužanjstvo asirski kralj Tiglat Pileser; on je bio knez Rubenovaca.\
7. Njegova braća po njihovim rodovima, kad su se unosila u obiteljski popis, jesu: prvi Jeiel, Zaharija,
8. Bela, sin Azazov, sina Šemina, sina Joelova. On je stanovao u Aroeru i do Neba i Baal Meona.
9. Nastanio se na istok, do ulaza u pustinju koja se proteže od Eufrata. Jer su u Gileadu imali mnogu stoku.
10. U vrijeme Šaulovo zaratiše se s Hagrijcima. Kad su ih bili pobili, naseliše se u njihovim šatorima po svem istočnom kraju Gileada.
11. Gadovi sinovi stanovali su im nasuprot, u Bašanu do Salke.
12. Joel, poglavar, Šafan, drugi, Janaj i Šafat u Bašanu.
13. Njihova braća po svojim obiteljima jesu Mikćl, Mešulam, Šeba, Joraj, Jakan, Zija i Eber: njih sedmorica.
14. To su bili sinovi Abihajila, sina Hurija, sina Jaroaha, sina Gileada, sina Mikćla, sina Ješišaja, sina Jahdona, sina Buzova.
15. Ahi, sin Abdiela, sina Gunijeva, bio je poglavar njihovim obiteljima.
16. Stanovali su u Gileadu, u Bašanu i u njihovim selima i na svim pašnjacima Šarona, do njihovih granica.
17. Oni su svi bili uneseni u rodoslovnik za vremena Jotama, Judina kralja, i za vremena Jeroboama, Izrćlova kralja.
18. Rubenovci, Gadovci i polovina plemena Manašeova? bili su hrabri ljudi koji su nosili štit i mač, zatezali luk i bili vješti boju, četrdeset i četiri tisuće i sedam stotina i šezdeset sposobnih za ratnu službu?
19. oni su ratovali s Hagrijevcima i s Iturejcima, Nafišejcima i Nodabejcima.
20. Oni u boju protiv njih nađoše pomoć, i Hagrijci sa svojim saveznicima padoše u njihove ruke. U boju su, naime, bili zavapali Gospodinu, i on ih usliši jer se u nj pouzdaše.
21. Zaplijeniše njihovu stoku: pedeset tisuća deva, dvjesta i pedeset tisuća ovaca i dvije tisuće magaraca, i sto tisuća ljudi.
22. Mnogi su pogođeni bili pali, jer je to bio rat koji je Bog podupirao. I oni se naseliše na njihovu mjestu sve do vremena kad su bili odvedeni u progonstvo.
23. Pripadnici polovine Manašeova plemena stanovali su u zemlji od Bašana do Baal-Hermona i do Šenira i gore Hermona. Njihov je broj bio velik.
24. Ovo su bili poglavari njihovih obitelji: Efer, Jiši, Eliel, Azriel, Jeremija, Hodavja i Jahdiel, hrabri ratnici, slavni ljudi, poglavari svojih obitelji.
25. Ali su bili nevjerni Bogu svojih otaca i obavljali su idolsku službu narodâ one zemlje, koje je Bog bio istrijebio ispred njih.
26. Tada Bog Izrćlov pobudi srdžbu asirskoga kralja Pula i asirskoga kralja Tiglat Pilesera. On odvede u progonstvo Rubenovce, Gadovce i polovinu plemena Manašeova i dovede ih u Helah, Habor, Haru i na rijeku Gozan do dana današnjega.

1 Ljetopisa 6:1-81
1. Levijevi sinovi jesu Geršon, Kehat i Merari.
2. Ovo su imena Geršonovih sinova: Libni i Šimej.
3. Kehatovi sinovi jesu Amram, Jishar, Hebron i Uziel.
4. Merarijevi sinovi jesu Mahli i Muši. Ovo su levitske obitelji po svojim obiteljima.
5. Geršonova: Libni, njegov sin, pa njegov sin Jahat, pa njegov sin Zima,
6. pa njegov sin Joah, pa njegov sin Ido, pa njegov sin Zerah, pa njegov sin Jeatraj.
7. Kehatovi sinovi: Aminadab, njegov sin, pa njegov sin Korah, pa njegov sin Asir,
8. pa njegov sin Elkana, njegov sin Ebjasaf, pa njegov sin Asir,
9. pa njegov sin Tahat, pa njegov sin Uriel, pa njegov sin Uzija, pa njegov sin Šaul.
10. Elkanini sinovi: Amasaj i Ahimot,
11. njegov sin Elkana. Sinovi Elkanini: Sufaj, njegov sin, pa njegov sin Nahat,
12. pa njegov sin Eliab, pa njegov sin Jeroham, pa njegov sin Elkana i njegov sin Samuel.
13. Samuelovi sinovi: prvorođenac Joel i Abija.
14. Merarijevi sinovi: Mahli, pa njegov sin Libni, pa njegov sin Šimej, pa njegov sin Uza,
15. pa njegov sin Šima, pa njegov sin Hagija, pa njegov sin Asaja.
16. To su oni koje David postavi za pjevanje u Gospodnjem hramu, nakon što je bio smješten kovčeg.
17. Oni su obavljali službu pred Šatorom svjedočanstva kao pjevači, dok nije bio Salomon sagradio Gospodnji hram u Jeruzalemu. Po svojim službenim propisima oni su obavljali svoju službu.
18. Ovi su koji su obavljali službu, i njihovi sinovi: od Kehatovih sinova Heman, hramski pjevač, sin Joela, sina Samuela,
19. sina Elkane, sina Jerohama, sina Eliela, sin Toaha,
20. sina Sifa, sina Elkane, sina Mahata, sina Amasaja,
21. sina Elkane, sina Joela, sina Azarje, sina Sefanije,
22. sina Tahata, sina Asira, sina Abjasafa, sina Koraha,
23. sina Jishara, sina Kehata, sina Levija, Izrćlova sina.
24. Njegov je brat bio Asaf, koji je obavljao službu s njegove desne. Asaf, sin Berekje, sina Šime,
25. sina Mikćla, sina Baaseja, sina Malkije,
26. sina Etnija, sina Zeraha, sina Adaje,
27. sina Etana, sina Zime, sina Šimeja,
28. sina Jahata, sina Geršona, sina Levijeva.
29. Merarijevi sinovi, njihova braća, stajali su s lijeve strane: Etan, sin Kušija, sina Abdija, sina Maluka,
30. sina Hašabje, sina Amasje, sina Hilkije,
31. sina Amsija, sina Banija, sina Šomera,
32. sina Mahlija, sina Mušija, sina Merarija, sina Levijeva.
33. Njihova braća, leviti, bili su određeni za svu službu u šatoru Božjega Hrama.
34. A Aron i njegovi sinovi obavljali su službu na žrtveniku za žrtve paljenice i na kadionom žrtveniku, svu službu u Svetinji nad svetinjama i službu pomirenja za Izrćla, točno po propisima koje je bio dao Mojsije, sluga Božji.
35. Ovo su Aronovi potomci: Eleazar, njegov sin, pa njegov sin Pinhas, pa njegov sin Abišua,
36. pa njegov sin Buki, pa njegov sin Uzi, pa njegov sin Zerahja,
37. pa njegov sin Merajot, pa njegov sin Amarja, pa njegov sin Ahitub,
38. pa njegov sin Sadok, pa njegov sin Ahimaas.
39. Ovo su im stanovi po njihovim mjestima, u njihovu području: Aronovci, obitelj Kehatovaca, ždrijebom
40. dobije Hebron u Judinoj zemlji i njegove okolne pašnjake.
41. Granice grada i njegova sela dadoše Jefuneovu Kalebu.
42. Zatim dadoše Aronovcima gradove za utočište, Hebron i Libnu i njezine pašnjake Jatir i Eštemou i njegove pašnjake,
43. Hilez i njegove pašnjake, Debir i njegove pašnjake,
44. Ašan i njegove pašnjake i Bet Šemeš i njegove pašnjake.
45. Zatim od Benjaminova plemena: Gebu i njegove pašnjake, Alemet i njegove pašnjake i Anatot i njegove pašnjake. Ukupan broj njihovih gradova bio je trinćst po njihovim obiteljima.
46. Kehatovci, koji su još bili preostali od obitelji toga plemena, dobiše ždrijebom od polovine Manašeova plemena deset gradova.
47. Geršonovci dobiše po svojim obiteljima od plemenâ: Jisakar, Ašer, Naftali i Manase u Bašanu trinćst gradova.
48. Merarijevci dobiše ždrijebom po svojim obiteljima od plemenâ: Ruben, Gad i Zebulun dvanćst gradova.
49. Tako dadoše Izrćlovi sinovi levitima te gradove i njihove pašnjake.
50. Ždrijebom odstupiše od plemenâ Judina, Šimunovaca i Benjaminovaca te imenom označene gradove.
51. Ostatku obitelji Kehatovaca bili su ustupljeni gradovi njihova područja od plemenâ Efrajimova.
52. Njima dadoše gradove za utočište Šekem i njegove pašnjake u gori Efrajimovoj, Gezer i njegove pašnjake,
53. Jokmeam i njegove pašnjake, Bet Horon i njegove pašnjake,
54. Ajalon i njegove pašnjake, Gat-Rimon i njegove pašnjake.
55. Od polovine Manašeova plemena: Aner i njegove pašnjake, Bileam i njegove pašnjake? za obitelji preostalih Kehatovaca.
56. Geršonovci dobiše od obitelji polovine Manašeova plemena: Golan u Bašanu i njegove pašnjake i Aštarot i njegove pašnjake.
57. Od Jisakarova plemena: Kedeš i njegove pašnjake, Dobrat i njegove pašnjake,
58. Ramot i njegove pašnjake i Anem i njegove pašnjake.
59. Od Ašerova plemena: Mašal i njegove pašnjake, Abdon i njegove pašnjake,
60. Hukok i njegove pašnjake, Rehob i njegove pašnjake.
61. Od plemena Naftalijeva: Kedeš u Galileji i njegove pašnjake, Kirjatajim i njegove pašnjake.
62. Merarijevci, što još preostaše, dobiše od Zebulunova plemena Rimon i njegove pašnjake, Tabor i njegove pašnjake.
63. Zatim, s one strane Jordana prema Jerihonu, u istočnoj jordanskoj zemlji, od Rubenova plemena: Beser u pustinji i njegove pašnjake, Jahsu i njezine pašnjake,
64. Kedemot i njegove pašnjake, Mefaat i njegove pašnjake.
65. Od Gadova plemena: Ramot u Gileadu i njegove pašnjake, Mahanaim i njegove pašnjake,
66. Hešbon i njegove pašnjake, Jazer i njegove pašnjake.
67. Upravitelju pjevačkoga zbora. Po Jedutunu. Asafov. Psalam.
68. Glasom svojim vapim k Bogu; moj se glas uzdiže k Bogu i on me čuje. \
69. U dan moje nevolje tražio sam svoga Gospoda! Noću moja ruka bez prestanka ostade ispružena i moja se duša ne da utješiti.
70. Dobro življenje ne pristaje luđaku, još manje sluzi da vlada knezovima.
71. Strpljivim čovjeka čini razboritost; čast mu je mimoići krivnje. \
72. Srdžba je kraljeva kao rika lava; a milost je njegova kao rosa na bilje. \
73. Neki čovjek, po imenu Ananija, sa svojom ženom Safirom prodade njivu.
74. Ali sa znanjem svoje žene zadrži za sebe jedan dio novca, a drugi dio donese i stavi apostolima pred noge.
75. Tada reče Petar: “Ananija, zašto napuni sotona tvoje srce da slažeš Duhu Svetome i zadržiš za sebe jedan dio od novca što si ga dobio za njivu?
76. Zar ne bi ostala tvoja da nije prodana? I nakon što si je prodao, nije li bila u tvojoj vlasti? Kako si samo mogao tako što zasnovati u svome srcu? Nisi slagao ljudima, nego Bogu.”
77. A kad ču Ananija te riječi, pade i izdahnu. Velik strah obuze sve koji to čuše.
78. A mladići ustadoše, zamotaše ga u platno, iznesoše i zakopaše.
79. Prođoše oko tri ure. Tada uđe i njegova žena, ne znajući što se dogodilo.
80. Petar joj reče: “Kaži mi, jeste li za toliko prodali njivu?” A ona reče: “Da, za toliko.”
81. Tada joj reče Petar: “Zašto se dogovoriste da iskušate Duha Gospodnjega? Gle, noge onih koji zakopaše tvojega muža pred vratima su te će iznijeti i tebe.”

Psalmi 77:1-3
1. I odmah pade pred njegovim nogama, i izdahnu. A mladići ušavši, nađoše je mrtvu, izniješe je i zakopaše uz njezina muža.
2. Velik strah dođe na svu Crkvu i na sve koji to čuše.
3. A po rukama apostolâ događali su se mnogi znaci i čudesa u narodu. I bili su jednodušno svi u Salomonovu trijemu.

Izreka 19:10-12
10. A od ostalih nitko im se nije smio pridružiti; ali ih je narod veličao.\
11. I sve se više množio broj muškaraca i žena koji su vjerovali u Gospodina,
12. tako da su na ulice iznosili bolesnike i stavljali ih na posteljama i nosilima da bi, kad dođe Petar, barem njegova sjena osjenila koga od njih.

Djela Apostolska 5:1-21
1. A dolazili su mnogi iz okolnih gradova u Jeruzalem i donosili bolesnike i one koje su mučili nečisti duhovi. I svi bi ozdravljali.
2. Puni zavisti ustadoše veliki svećenik i svi koji su bili s njim, saducejska sljedba.
3. Oni digoše ruke na apostole i baciše ih u javnu tamnicu.
4. Ali Gospodnji anđeo otvori noću vrata tamnice, izvede ih i reče:
5. ”Idite, nastupajte u Hramu i govorite sve riječi ovoga života!”
6. čuvši to, uđoše ujutro u Hram, i naučavali su. Tada dođe veliki svećenik i njegove pristaše. Oni sazvaše Veliko vijeće i sve starješine Izrćlovih sinova i poslaše u tamnicu da ih dovedu.