A A A A A

1 Ljetopisa 3:1-24
1. Ovo su bili Davidovi sinovi koji su mu se bili rodili u Hebronu: prvorođenac Amnon, od Ahinoame iz Jezreela, drugi Daniel, od Abigajle iz Karmela,
2. treći Abšalom, sin Maake, kćeri kralja Talmaja od Gešura, četvrti Adonija, Hagitin sin,
3. peti Šefatja, od Abitale, šesti Jitream, od njegove žene Egle.
4. Šest mu se djece rodi u Hebronu. Ondje je vladao sedam godina i šest mjeseci. Onda je vladao trideset i tri godine u Jeruzalemu.
5. U Jeruzalemu mu se rodiše ovi: Šimeja, Šobab, Natan i Salomon, četiri od Bat-Šebe, Amielove kćeri,
6. zatim Jibhar, Elišama, Elifalet,
7. Nogah, Nefeg i Jafija,
8. Elišama, Elijada, Elifelet, njih devet.
9. To su sve Davidovi sinovi, osim sinova od njegovih priležnica. Tamara je bila njihova sestra.
10. Salomonov je sin bio Roboam. Njegov je sin bio Abija, a njegov sin Asa, a njegov sin Jošafat,
11. a njegov sin Joram, a njegov sin Ahazja, a njegov sin Joaš,
12. a njegov sin Amasja, a njegov sin Azarja, a njegov sin Jotam,
13. a njegov sin Ahaz, a njegov sin Ezekija, a njegov sin Manaše,
14. a njegov sin Amon, a njegov sin Jošija.
15. Jošijini sinovi jesu provorođenac Johanan, drugi Jojakim, treći Sidkija, četvrti Šalum.
16. Jojakimovi sinovi jesu njegov sin Jekonija i njegov sin Sidkija.
17. Sinovi Jekonije, zasužnjenoga, jesu njegov sin Šealtiel,
18. Malkiram, Pedaja, Šenasar, Jekamja, Jošama i Nebadja.
19. Pedajini sinovi jesu Zerubabel i Šimej. Zerubabelovi sinovi jesu Mešulam i Hananija, Šelomita je bila njihova sestra,
20. zatim Hašuba, Ohel, Berekja, Hasadja, Jušab-Hesed: njih pet.
21. Hananijini sinovi jesu Pelatja i Jišaja, sinovi Refajini, sinovi Arnanovi, sinovi Obadjini, sinovi Šekanijini.
22. Šekanijin sin jest Šemaja, sinovi Šemajini jesu Hatuš, Jigal, Barijah, Nearja i Šafat: njih šest.
23. Nearjini sinovi jesu Elijoenaj, Ezekija i Azrikam: njih trojica.
24. Elijoenajevi sinovi jesu Hodavja, Elijašib, Felaja, Akub, Johanan, Delaja i Anani: njih sedam.

1 Ljetopisa 4:1-43
1. Judini sinovi jesu Peres, Hesron, Karmi, Hur i Šobal.
2. Reaja, Šobalov sin, rodi Jahata, a Jahat rodi Ahumaja i Lahada. To su obitelji Soraćana.
3. Ovo su od oca Etama: Jizreel, Jišma i Jidbaš. Sestra im se zvala Haslelponija.
4. Fenuel je bio otac Gedora, a Ezer Hušin otac. To su sinovi Hura, prvorođenca Efrate, oca Betlehemova.
5. Ašhur, otac Tekue, imao je dvije žene: Helu i Naaru.
6. Naara mu rodi Ahuzama, Hefera, Temnance i Ahaštarce; to su sinovi Naarini.\
7. Sinovi Helini jesu Seret, Sohar i Etnan.
8. Kos rodi Anuba i Hasobebu i obitelji Aharhela, Harumova sina.
9. Jabeš je bio ugledniji od svoje braće. Njegova mati nadjenu mu ime Jabeš kad reče: “Rodih ga s bolom.”
10. Jabeš prizva Boga Izrćlova i reče: “Ako me blagosloviš i raširiš moje područje, ako mi pomogneš i ako me milostiv očuvaš, da me ne stigne bol?” I Bog usliši njegovu molbu.
11. Kelub, Šuhin brat, rodi Mehira, onaj rodi Eštona.
12. Ešton rodi Bet Rafa, Paseaha i Tehina, oca grada Naaša. To su Rekini ljudi.
13. Kenazovi sinovi jesu Otniel i Seraja, Otnielov sin jest Hatat.
14. Meonotaj rodi Ofru, Šeraja rodi Joaba, oca zanatlijske doline; jer su bili zanatlije.\
15. Sinovi Kaleba, Jefuneova sina, jesu Ir, Ela i Naam, Elin sin Kenaz.
16. Jahalelovi sinovi jesu Zif, Zifa, Tirja i Asrćl.
17. Ezrini sinovi jesu Jeter, Mered, Efer i Jalon; a Meredova žena, Egipćanka, rodi Mirjamu, Šamaja i Jišboha, oca Eštemoina.\
18. Od njegovih drugih žena Judejka rodi Jereda, oca Gedorova, Hebera, oca Sokova, i Jekutiela, oca Zanoahova. To su sinovi Bitje, faraonove kćeri, koju je Mered bio uzeo za ženu.
19. Sinovi žene Hodije, sestre Nahamove, jesu otac Keilijev, Garmijev i Eštemov, Maakaćanin.
20. Šimonovi sinovi jesu Amnon, Hananov sin, Rina i Tilon. Išijevi sinovi jesu Zohet i Zohetov sin.
21. Sinovi Šele, Judina sina, jesu Er, otac Lehov, i Lada, otac Marešin, i obitelji platnarskih radnika Ašbejine kuće,
22. zatim Jokim i ljudi od Kozebe i Joaš i Saraf, koji postadoše gospodari Moaba i onda se vratiše u Betlehem. Ali to su stare povijesti.
23. Oni su bili lončari i stanovali su u Netajimu i Gederi; tamo su boravili kod kralja, u njegovoj službi. \
24. Šimunovi sinovi jesu Nemuel, Jamin, Jarib, Zerah i Šaul.
25. A njegov sin Šalum, a njegov sin Mibsam, a njegov sin Mišma.
26. Potomci Mišmini jesu njegov sin Hamuel, i njegov sin Zakur, i njegov sin Šimej.
27. Šimej je imao šesnćst sinova i šest kćeri. A njegova braća nisu imala mnogo djece. Sve se njihove obitelji nisu toliko množile kao Judini sinovi.
28. Svoja naselja imali su u Beer Šebi, Moladi, Hasar Šualu,
29. u Bilhi, Esemu, Toladu,
30. u Betuelu, Hormi, Siklagu,
31. u Bet Markabotu, Hasar Susimu, Bet Biriju i Šaarajimu. To su njihovi gradovi do vremena kralja Davida.
32. Njihova su sela bila Etam, Ajin, Rimon, Token i Ašan: pet mjesta,
33. zatim sva njihova sela što su bila u okolici spomenutih mjesta, sve do Baala. To su bila njihova naselja. Imali su svoj vlastiti popis obitelji.
34. Mešobad, Jamlek, Amasjin sin Joša,
35. Joel, Jehu, sin Jošibje, sina Serajina, sina Asielova,
36. Elijoenej, Jaakoba, Ješohaja, Asaja, Adiel, Jesimiel, Benaja
37. i Ziza, sin Šifija, sina Alonova, sina Jedajeva, sina Šimrijeva, sina Šemajina:
38. imenom navedeni bili su knezovi u svojim obiteljima. Njihove obitelji bile su se jako raširile.
39. Oni odoše do ulaza u Gedor, do istočne doline, da traže pašu za svoju stoku.
40. I nađoše obilatu i dobru pašu. Zemlja je pružala na sve strane dosta prostora i mirnu, bezbrižnu sigurnost; jer oni koji su tamo prije prebivali, bili su Hamovci.\
41. U vrijeme Ezekije, Judina kralja, dođoše po imenu prije zapisani, uništiše njihove šatore i Mehunićane, koji su tamo živjeli, i izvršiše na njima prokletstvo do dana današnjega. Naseliše se umjesto njih; jer je tamo bilo pašnjaka za njihovu stoku.\
42. Jedan dio Šimunovih sinova, pet stotina ljudi, ode u goru Seir. Vodili su ih Felatja, Nearja, Refaj i Uziel, Išijevi sinovi.
43. Oni pobiše posljednje ostatke Amalečana i naseliše se ondje do dana današnjega.

Psalmi 76:7-12
7. Pred tvojom prijetnjom, Bože Jakovljev, ukočiše se kola i konji.
8. Ti? ti si strašan! Tko da se održi pred tobom kad plane tvoj gnjev?
9. S neba si oglasio presudu: zemlja se prepade i zanijemi
10. kada Bog ustade da sudi, da spasi sve uboge na zemlji.
11. Da, i bijes ljudi slavit će te; ostatak onih koji su preživjeli strahotu, štovat će te. \
12. Zavjetujte se i izvršite zavjete, Gospodu, svojemu Bogu. Svi koji ste oko njega prinosite dare Strašnomu!

Izreka 19:8-9
8. Tko pribavi razboritost, ljubi svoj život; tko sačuva razum, nalazi sreću. \
9. Lažni svjedok ne izlazi bez kazne; tko govori laž, propada. \

Djela Apostolska 4:23-37
23. Kad su Petar i Ivan bili otpušteni, dođoše k svojima i izvijestiše ih što su im sve rekli svećenički glavari i starješine.
24. A oni, kad čuše, jednodušno podigoše glas k Bogu i rekoše: “Gospodine, Stvoritelju neba i zemlje, mora i svega što je u njima!
25. Ti si Duhom Svetim na usta našega oca Davida, svojega sluge, rekao: Zašto se bune pogani, i narodi snuju isprazne snove?
26. Dižu se zemaljski kraljevi i skupljaju se knezovi protiv Gospodina i njegova Pomazanika.
27. Jer se zaista ujediniše u ovome gradu Herod i Poncije Pilat s poganima i s Izrćlovim plemenima protiv tvojega svetog Sluge Isusa, tvojeg pomazanika.
28. Oni izvršiše ono što su unaprijed odredile tvoja ruka i tvoj naum.
29. I sad, Gospodine, pogledaj njihove prijetnje i daj svojim slugama da govore sa svom smjelošću tvoju riječ!
30. Pružaj svoju ruku da se po imenu tvojega svetoga Sluge Isusa događaju iscjeljenja, znaci i čudesa!”
31. Poslije te molitve potrese se mjesto na kojem su bili sabrani. Svi se napuniše Duha Svetoga, i navješćivali su Božju riječ sa smjelošću.
32. A mnoštvo vjernika bilo je jedno srce i jedna duša. Nijedan nije govorio za svoje imanje da je njegovo, nego im je sve bilo zajedničko.
33. Apostoli su s velikom silom svjedočili uskrsnuće Gospodina Isusa, i velika je milost bila na svima njima.
34. Jer nijedan među njima nije bio u oskudici. Tko je posjedovao njive ili kuće, prodavao bi ih i donosio novce koje su za to dobivali.
35. I stavljali su pred noge apostolima. A davalo se svakome koliko je tko trebao.
36. Tako je levit Josip iz Cipra, kojega su apostoli nazvali Barnaba, što znači “sin utjehe”,
37. imao njivu, prodao je i donio novce i stavio ih apostolima pred noge.