A A A A A

1 Ljetopisa 1:1-54
1. Adam, Šet, Enoš,
2. Kenan, Mahalel, Jared,
3. Henok, Matušalah, Lamek,
4. Noa, Šem, Kam i Jafet.
5. Jafetovi sinovi jesu Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tubal, Mešek i Tiras.
6. Gomerovi sinovi jesu Aškenaz, Rifat i Togarma.
7. Javanovi sinovi jesu Eliša i Taršiš, Kitijci i Dodanci.
8. Hamovi sinovi jesu Kuš, Misrajim, Put i Kanaan.
9. Kuševi sinovi jesu Šeba, Havila, Sabta, Rama i Sabteka. Ramini sinovi jesu Šeba i Dedan.
10. Kuš rodi Nimroda. Onaj je bio prvi vladar na zemlji.
11. Od Misrajima vuku lozu Ludijci, Anamijci, Lehabijci, Neftuhijci.
12. Patrušani, Kasluhijci, od kojih proiziđoše Filistejci, i Kaftorci.
13. Od Kanaana vuku lozu Sidon, njegov prvorođenac, i Hititi,
14. onda Jebusejci, Amorejci i Girgašani,
15. Hivijci, Arkijci i Sinijci,
16. Arvadijci, Semarijci i Hamatijci.
17. Šemovi jesu Elam, Ašur, Arpakšad, Lud, Aram, Us, Hul, Gater i Mešek.
18. Arpakšad rodi Šelaha, a Šelah rodi Ebera.
19. Eberu se rodiše dva sina. Jedan se zvao Peleg jer se u njegovo vrijeme razdijelilo čovječanstvo. Njegov se brat zvao Joktan.
20. Od Joktana vuku lozu Almodad, Šelef, Hasarmavet i Jerah,
21. Hadoram, Uzal i Dikla,
22. Obal, Abimćl i Šeba,
23. Ofir, Havila i Jobab. Svi su oni Joktanovi sinovi.
24. Šem, Arpakšad, Šalah,
25. Eber, Peleg, Rau,
26. Serug, Nahor, Tarah,
27. Abram, to jest Abraham.
28. Sinovi Abrahamovi jesu Izak i Jišmćl.
29. Ovo je njihovo rodoslovlje: prvorođenac Jišmćlov Nebajot, zatim Kedar, Adbeel, Mibsam,
30. Mišma, Duma, Masa, Hadad, Tema,
31. Jetur, Nafiš i Kedma. To su Jišmćlovi sinovi.
32. Sinovi Keture, Abrahamove priležnice: Ona rodi Zimrana, Jokšana, Medana, Midjana, Jišbaka i Šuaha. Jokšanovi sinovi jesu Šeba i Dedan.
33. Midjanovi sinovi jesu Efa, Efer, Henok, Abida i Eldaa. Oni su svi potomci Keturini.
34. Abraham rodi Izaka. Sinovi Izakovi jesu Ezav i Izrćl.
35. Ezavovi sinovi jesu Elifaz, Reuel, Jeuš, Jalam i Korah.
36. Elifazovi sinovi jesu Teman, Omar, Sefi, Gatan, Kenaz, Timna i Amalek.
37. Reuelovi sinovi jesu Nahat, Zerah, Šama i Miza.
38. Seirovi sinovi jesu Lotan, Šobal, Sibeon, Ana, Dišon, Eser i Dišan.
39. Lotanovi sinovi jesu Hori i Homam; Lotanova sestra bila je Timna.\
40. Šobalovi sinovi jesu Alvan, Manahat, Ebal, Šefi i Onam. Sibeonovi sinovi jesu Aja i Ana.
41. Anin sin jest Dišon. Sinovi Dišonovi jesu Hamram, Ešban, Jitran i Keran.
42. Eserovi sinovi jesu Bilhan, Zaavan i Jaakan. Dišonovi sinovi jesu Us i Aran.
43. Slijede kraljevi koji su vladali u edomskoj zemlji, prije nego je zavladao kralj Izrćlaca: Bela, Beorov sin, njegov se stolni grad zvao Dinhaba.
44. Kad Bela umre, postade kralj umjesto njega Jobab, sin Zareha iz Bosre.
45. Kad umre Jobab, postade kralj umjesto njega Hušam iz zemlje Temanićâna.
46. Kad umre Hušam, postade kralj umjesto njega Hadad, Bedadov sin, koji pobije Midjance na moapskoj visoravni; njegov se stolni grad zvao Avit.\
47. Kad umre Hadad, postade kralj umjesto njega Samla iz Masreke.
48. Kad umre Samla, postade kralj umjesto njega Šaul iz Rehobota na rijeci (Eufratu).
49. Kad umre Šaul, postade kralj umjesto njega Baal Hanan, Akborov sin.
50. Kad umre Baal Hanan, postade kralj umjesto njega Hadad; njegov se stolni grad zvao Pai. Njegova žena Mehetabela bila je kći Matreda, Me Zahabove kćeri. \
51. Kad umre Hadad, bili su knezovi u Edomu: knez Timna, knez Alva, knez Jetet,
52. knez Oholibama, knez Ela, knez Pinon,
53. knez Kenaz, knez Teman, knez Mibsar,
54. knez Magdiel i knez Iram. To su edomski knezovi.

1 Ljetopisa 2:1-55
1. Ovo su sinovi Izrćlovi: Ruben, Šimun, Levi, Juda, Jisakar, Zebulun,
2. Dan, Josip, Benjamin, Naftali, Gad i Ašer.
3. Judini sinovi jesu Er, Onan i Šela. Ta mu se trojica rodiše od Suine kćeri, Kanaanke. Ali Er, Judin prvorođenac, bio je nevaljao pred Gospodinom pa ga (Gospodin) ubije.
4. Njegova snaha Tamara rodi mu Peresa i Zeraha. Bilo je svega pet Judinih sinova.
5. Peresovi sinovi jesu Hesron i Hamul,
6. Zerahovi sinovi jesu Zimri, Etan, Heman, Kalkol i Dara. Svega pet.
7. Karmijev sin jest Akar, koji na Izrćla baci nesreću kad se ogriješi ukravši proklete stvari.
8. Etanov sin jest Azarja.
9. Hesronovi sinovi, što mu se rodiše, jesu Jerahmeel, Ram i Kelubaj.
10. Ram rodi Aminadaba, a Aminadab rodi Nahšona, kneza Judinih sinova.
11. Nahšon rodi Salmu, a Salma rodi Boaza.
12. Boaz rodi Obeda, a Obed rodi Jišaja.
13. Jišaj rodi svojega prvođenca Eliaba, svoga drugoga sina Abinadaba, svoga trećega Šimu,
14. svoga četvrtoga Netanela, svoga petoga Radaja,
15. svoga šestoga Osema i svoga sedmoga Davida.
16. Njihove su sestre bile Sarvija i Abigajila. Sarvijini sinovi jesu Abišaj, Joab i Asahel, trojica koje
17. Abigajila rodi Amasu. Otac Amasin bio je Jišmćlac Jeter.
18. Kaleb, Hesronov sin, rodi s Azubom, svojom ženom, i s Jeriotom, sinove. Ovo su njihovi sinovi: Ješer, Šobab i Ardon.
19. Kad umre Azuba, Kaleb se oženi Efratom. Ona mu rodi Hura.
20. Hur rodi Urija, a Urij rodi Besalelu.
21. Potom je Hesron imao odnose s kćerkom Makira, Gileadova oca. On se njom oženi. Kad mu je bilo šezdeset godina. Ona mu rodi Seguba.
22. Segub rodi Jaira. On je imao dvadeset i tri grada u zemlji Gileadu.
23. Gešurci i Aramejci oduzeše im Jairova šatorska sela, Kenat i njegova mjesta, šezdeset gradova. To su sve sinovi Makira, Gileadova oca.
24. Poslije Hesronove smrti oženi se Kaleb Efratom. Jedna Hesronova žena bila je Abija. Ona mu rodi Ašhura, Tekoina oca.
25. Sinovi Jerahmeela, Hesronova prvorođenca bili su: prvorođenac Ram, pa Buna, Oren, Osem i Ahija.
26. Jerahmeel je imao još drugu ženu po imenu Ataru. Ona je bila Onamova mati.
27. Sinovi Rama, Jerahmeelova prvorođenca, bili su Maas, Jamin i Eker.
28. Onamovi sinovi bili su Šamaj i Jada; Šamajevi sinovi Nadab i Abišur.\
29. Abišurova žena zvala se je Abihajla. Ona mu rodi Ahbana i Molida.
30. Nadabovi sinovi jesu Seled i Afajim. Seled umre bez djece.
31. Od Afajima vuče lozu Jiši, od Jišija Šešan, od Šešana Ahlaj.
32. Sinovi Jade, Šamajeva brata, jesu Jeter i Jonatan. I Jeter umre bez djece.
33. Jonatanovi sinovi jesu Pelet i Zaza. To su Jerahmeelovi potomci.
34. Šešan nije imao sinova, nego samo kćeri. A imao je Šešan egipatskoga roba po imenu Jarhu.
35. I dade Šešan svom robu Jarhi svoju kćer za ženu. Ona mu rodi Ataja.
36. Ataj rodi Natana i Natan rodi Zabada.
37. Zabad rodi Eflala, Eflal rodi Obeda.
38. Obed rodi Jehua, Jehu rodi Azarju.
39. Azarja rodi Helesa, Heles rodi Elasu.
40. Elasa rodi Sismaja, a Sismaj rodi Šaluma.
41. Šalum rodi Jekamju, a Jekamja rodi Elišamu.
42. Potomci Kaleba, Jerahmeelova brata, jesu njegov prvorođenac Meša, to jest Zifov otac, i sinovi Mareše, Hebronova oca.
43. Sinovi Hebronovi jesu Korah, Tapuah, Rekem i Šema.
44. Šema rodi Rahama, Jorkoamova oca, i Rekem rodi Šamaja.
45. Sin Šamajev bio je Maon, a Maon je bio Bet-Sarov otac.
46. Kalebova priležnica Efa rodi Harana, Mosu i Gazeza. Haran rodi Gazeza.
47. Johdajevi sinovi jesu Regem, Jotam, Gešan, Felet, Efa i Šaaf.
48. Kalebova priležnica Maaka rodi Šebera i Tirhanu.
49. Ona rodi Šaafa, oca Madmanina, Ševu, oca Makbenina i oca Gibina. Kalebova kći bila je Aksa.
50. Ovo su potomci Kalebovi: sinovi Hura, prvorođenca Efratina, Šobal, otac Kirjat Jearimov,
51. Salma, otac Betlehema, i Haref, otac Bet-Gadera.
52. Šobal, otac Kirjat Jearima, imao je sinove Reaja, polovica Manahaćana,
53. obitelji Kirjat-Jearima, Jitrani, Pućani, Šumaćani i Mišrani. Od ovih vuku lozu Soraćani i Eštaoljani.
54. Sinovi Salmini jesu Betlehem i Netofaćani, Atrot, Bet Joab i polovina Manahaćana, Saraćani,
55. obitelji književnikâ što stanuju u Jabešu, Tiraćani, Simeaćani i Sukaćani. To su Kinejci, koji potječu od Hamata, oca Rekabova doma.

Psalmi 76:1-6
1. Upravitelju pjevačkoga zbora. Uz žičana glazbala. Psalam. Asafov. Pjesma.
2. Objavio se Bog u Judeji; veliko je njegovo ime u Izrćlu. \
3. U Šalemu je njegov šator, na Sionu je njegovo prebivalište.
4. Ondje je slomio strijele luka, štit, mač i ratno oružje.
5. Blistaviji si ti, Slavni, od pradavnih gora.
6. Opljačkani su koji su nasilna srca i san svoj snivaju; i nitko od ratnika ne mogaše podići svojih ruku. \

Izreka 19:6-7
6. Mnogi traže milost odličnika, i svatko je odan darežljivu čovjeku.
7. Siromaha mrze sva njegova braća; koliko se više udaljuju od njega njegovi prijatelji! Žudi za riječima koje ne znače ništa. \

Djela Apostolska 4:1-22
1. Dok su oni govorili narodu, pristupiše svećenici, zapovjednik Hrama i saduceji.
2. Bili su ogorčeni što ovi uče narod i navješćuju u Isusu uskrsnuće od mrtvih.
3. Dadoše ih uhititi i staviti u zatvor do jutra, jer je već bila večer.
4. Mnogi od onih koji su slušali propovijed, povjerovali su; a broj muškaraca narastao je na oko pet tisuća. \
5. A kad bi ujutro, skupiše se njihovi glavari, starješine i pismoznanci u Jeruzalemu
6. i Ana, veliki svećenik, i Kajfa, i Ivan i Aleksandar, i koliko god ih je bilo od roda velikih svećenika.
7. Postaviše ih na sredinu i upitaše ih: “Kakvom punomoći ili u čije ime vi ovo učiniste?”
8. Tada im Petar, napunivši se Duha Svetoga, reče: “Glavari narodni i starješine!
9. Ako se danas protiv nas provodi istraga za dobro djelo koje učinismo bolesnu čovjeku te on ozdravi,
10. neka je na znanje svima vama i svemu Izrćlovu narodu: U ime Isusa Krista Nazarećanina, kojega vi razapeste, a Bog ga uskrisi od mrtvih, po njemu stoji ovaj pred vama zdrav.
11. Ovo je kamen koji vi graditelji odbaciste, a koji postade kamen ugaoni.
12. I nema ni u jednom drugom spasenja; jer nema drugoga imena pod nebom danoga ljudima u kojem se trebamo spasiti.”\
13. Kad vidješe smionost Petra i Ivana te razabraše da su ljudi neuki i neupućeni, divili su se, a znali su da su bili s Isusom.
14. Budući da vidješe i iscijeljenoga čovjeka gdje stoji s njima, nisu mogli ništa odvratiti.
15. Onda im zapovjediše da izađu iz Vijeća i stadoše međusobno raspravljati.
16. Govorili su: “Što da učinimo ovim ljudima? Jer da su očito čudo učinili, poznato je svim žiteljima Jeruzalema, i ne možemo tajiti.
17. Ali da se dalje ne raširi po narodu, oštro im zaprijetimo neka više ne spominju to ime nikome!”
18. Dozvaše ih i zapovjediše im da ništa ne govore niti uče u Isusovo ime.
19. Petar i Ivan im odvratiše: “Je li pravo pred Bogom da više slušamo vas, negoli Boga? Sudite!
20. Jer ne možemo ne govoriti što vidjesmo i čusmo.”
21. A oni im zaprijetiše i ne našavši ništa kako bi ih kaznili, pustiše ih zbog naroda, jer su svi slavili Boga zbog onog što se dogodilo.
22. Jer onome čovjeku koji je tako čudesno ozdravio bilo je više od četrdeset godina.