English
A A A A A

1 Samuelu 28:1-25
1. U ono vrijeme skupiše Filistejci svoju vojsku, da udare na Izrćla. Akiš reče Davidu: “Znaj da ćeš ići sa mnom u rat, ti i tvoji ljudi.”
2. David odgovori Akišu: “Dobro, sad ćeš vidjeti što može učiniti tvoj sluga.” Akiš odvrati Davidu: “Dobro, postavljam te zauvijek za svoga čuvara.”
3. Samuel je bio umro, i sav je Izrćl održao tugovanje za njim. Pokopaše ga u njegovu gradu Rami. A Šaul je bio protjerao iz zemlje zaklinjače mrtvaca i vračare.
4. Kad se Filistejci skupiše, iziđoše i kod Šunema se utaboriše, skupi i Šaul sve Izrćlce. Oni se utaboriše na Gilboi.
5. Kad Šaul ugleda tabor Filistejaca, pade u tjeskobu i uplaši se veoma.
6. Zato upita Šaul Gospodina. Ali mu Gospodin ne dade odgovora, ni u snu, ni preko Urima, ni preko prorokâ.
7. Šaul zapovjedi svojim slugama: “Tražite mi ženu koja zaklinje mrtvace! Ja ću ići k njoj i upitati je.” Sluge mu odgovoriše: “Evo, u En Doru ima žena koja može zaklinjati mrtvace.”
8. I Šaul se učini nepoznatim, odjene druge haljine i zaputi se praćen od dva čovjeka. Kad noću dođoše k onoj ženi, reče: “Vračaj mi zaklinjući mrtvace i daj dozovi mi onoga koga ti kažem!”
9. Žena mu odvrati: “Pa ti znaš što je učinio Šaul. On je istrijebio u zemlji zaklinjače mrtvaca i vračare. Zašto mi stavljaš zamku, da me ubiješ?”
10. Ali joj se Šaul zakle Gospodinom: “Tako živ bio Gospodin, ne će te u ovom slučaju pogoditi nikakva krivnja!”
11. Tada ga upita žena: “Koga da ti dozovem?” On odgovori: “Dozovi mi Samuela!”
12. Kad žena vidje Samuela, povika iza glasa: “Zašto si me prevario?”, viknu žena Šaulu. “Pa ti si Šaul.”
13. Kralj joj odvrati: “Ne boj se! Pa što vidiš?” Žena odgovori Šaulu: “Nadljudsko biće vidjela sam gdje izlazi iz zemlje.”
14. On je upita: “Kako izgleda?” Ona odgovori: “Star čovjek izlazi zaogrnut plaštem!” Na temelju toga Šaul zaključi da je to Samuel. On prignu lice k zemlji i baci se ničice.
15. I Samuel upita Šaula: “Zašto si prekinuo moj mir i izazvao me?” Šaul odvrati: “U velikoj sam muci. Filistejci su u ratu protiv mene. A Bog se odvratio od mene i ne odgovara mi više ni preko proroka ni u snu. Zato pozvah tebe. Javi mi što da činim!”
16. Samuel odgovori: “Što pitaš mene kad se Gospodin odvratio od tebe i postao tvoj neprijatelj?
17. Gospodin ti je samo učinio što je unaprijed kazao preko mene. Gospodin trga iz tvoje ruke kraljevstvo i daje ga tvom suparniku Davidu.
18. Kako nisi poslušao zapovijedi Gospodnje i nisi izvršio žestokoga njegova gnjeva na Amaleku, zato ti je danas Gospodin to učinio.
19. I Izrćla predaje Gospodin s tobom u ruke Filistejcima. Sutra ćeš sa svojim sinovima biti kod mene. I Izrćlov će tabor predati Gospodin u ruke Filistejcima.”
20. Tada pade Šaul odjednom na zemlju koliko je dug, toliko se uplašio Samuelovih riječi. Ionako nije više imao snage, jer cijeli dan i cijelu noć nije bio ništa jeo.
21. Kad žena pristupi Šaulu i vidje da je toliko izvan sebe, reče mu: “Eto, sluškinja te je tvoja poslušala. Na kocku sam stavila svoj život i poslušala zapovijed koju si mi dao.
22. A sada i ti poslušaj svoju sluškinju! Dat ću ti malo kruha. Pojedi ga, da se okrijepiš i da mogneš poći svojim putem!”
23. A on ne htjede i reče: “Ne mogu ništa jesti.” A kad sa ženom navališe na nj i njegove sluge, posluša ih, ustade sa zemlje i sjede na jastuk.
24. Žena je imala u kući ugojeno tele. Brže ga zakla. Onda uze brašna, umijesi ga i ispeče pogaču.
25. To postavi pred Šaula i njegove sluge. Nakon što jedoše, digoše se i odoše iste noći.

Psalmi 61:1-4
1. Upravitelju pjevačkoga zbora. Uz žičana glazbala. Davidov.
2. Bože, usliši moj vapaj! čuj moju molitvu!
3. S kraja zemlje vičem k tebi klonulim srcem. Izvedi me ti na stijenu što mi je odveć visoka!
4. Jer si ti moje utočište, čvrsta kula pred neprijateljem!

Izreka 16:6-6
6. Vježbanjem u vjernoj ljubavi čisti se krivnja; strahom Gospodnjim izbjegne se zlu. \

Ivanu 3:1-18
1. Među farizejima bio je i židovski vijećnik po imenu Nikodem. Bio je jedan od židovskih prvaka.
2. On dođe noću k njemu i reče mu: “Rabi, znamo da si ti učitelj koji je došao od Boga; jer nitko ne može činiti čudesa što ih ti činiš, osim ako nije Bog s njim.”\
3. Isus mu odvrati: “Zaista, zaista kažem ti: Ako se tko ne rodi ponovno, ne može vidjeti Božjega kraljevstva.”
4. Nikodem ga upita: “Kako se može čovjek roditi ponovno, kad je već star? Može li po drugi put ući u utrobu svoje majke i opet se roditi?”
5. Isus odgovori: “Zaista, zaista kažem ti: Ako se tko ne preporodi vodom i Duhom, ne može ući u Božje kraljevstvo.
6. Što je rođeno od tijela, tijelo je; a što je rođeno od Duha, duh je.\
7. Ne čudi se što ti rekoh: Morate se preporoditi.
8. Vjetar puše gdje hoće; čuješ njegov šum, ali ne znaš odakle dolazi ni kamo ide. Tako je kod svakoga koji je rođen od Duha.”\
9. Nikodem upita: “Kako to može biti?”
10. Isus mu odgovori: “Ti si učitelj u Izrćlu i to ne razumiješ?
11. Zaista, zaista kažem ti: Mi govorimo što znamo i svjedočimo što vidjesmo; ali vi ne primate našega svjedočanstva.\
12. Ako ne vjerujete kad vam govorim o zemaljskim stvarima, kako ćete vjerovati kad vam govorim o nebeskim?
13. Nitko nije uzašao na nebo osim onoga koji siđe s neba: Sin čovječji.
14. Kao što je Mojsije podigao zmiju u pustinji tako treba biti podignut i Sin čovječji,
15. da svaki koji vjeruje u njega ima vječni život.
16. Jer je Bog tako ljubio svijet da je predao svojega jedinorođenog Sina da svaki koji vjeruje u njega ne propadne, nego da ima vječni život.
17. Jer Bog nije poslao svoga Sina na svijet zato da osudi svijet, nego da se svijet po njemu spasi.
18. Tko vjeruje u njega, ne će biti suđen; tko ne vjeruje, taj je već osuđen, jer ne vjeruje u ime jedinorođenoga Sina Božjega.\