A A A A A

Jošua 23:1-16
1. Dugo vremena potom, nakon što je Gospodin bio dao Izrćlu mir pred svima okolnim neprijateljima, a Jošua bio star i vremešan,
2. sazva Jošua sav Izrćl, starješine, glavare, suce i službenike i reče im: “Ja sam star i vremešan.
3. Vi ste vidjeli sve što je učinio Gospodin, Bog vaš, svim tim narodima zbog vas. Jer Gospodin, Bog vaš, borio se za vas.
4. Vidite, odredio sam vam ždrijebom te narode koji još ostadoše, kao baština za vaša plemena, počevši od Jordana; isto tako sve pogane, koje ste istrijebili, i veliko more na zapadu.\
5. Gospodin, Bog vaš, sam će ih tjerati ispred vas i izagnati ih zbog vas, da mognete uzeti u posjed njihovu zemlju, kao što vam je obećao Gospodin, Bog vaš.
6. Uznastojte svakako da brižno držite sve što stoji napisano u knjizi zakona Mojsijeva, a da ne odstupate od njega ni nadesno ni nalijevo!
7. Ne smijete se pomiješati s narodima koji još preostadoše, ne zazivajte ime njihovih bogova, ne kunite se njima, ne služite im i ne klanjajte im se,
8. nego se držite Gospodina, Boga svojega, kao što ste činili do danas!
9. Gospodin je zbog vas protjerao velike i moćne narode, i nitko se nije mogao održati pred vama do danas.
10. Jedan između vas tjerao je tisuću u bijeg; jer Gospodin, Bog vaš, bori se za vas, kao što vam je obećao.\
11. Pa zato, zbog sebe, brižno pazite na to da ljubite Gospodina, Boga svojega!
12. Jer ako budete radili drukčije i pristali za ostatkom naroda što su još preostali kod vas, i s njima se sprijateljili i pomiješali, i oni s vama,
13. onda znajte da Gospodin, Bog vaš, ne će više tjerati te narode ispred vas. Oni će vam, štoviše, postati zamka i mreža, bič vašim bokovima i trnje vašim očima, dok ne budete istisnuti iz te lijepe zemlje, koju vam je dao Gospodin, Bog vaš.
14. Evo, ja idem sada na put na koji mora ići sav svijet. Spoznajte, dakle, svim srcem i svom dušom da od svih obećanja što vam ih je dao Gospodin, Bog vaš, nije ostalo nijedno neispunjeno.
15. A kako vam se ispunilo svako obećanje što vam ga je dao Gospodin, Bog vaš, tako će ispuniti Gospodin na vama i svaku prijetnju, dok vas ne istisne iz te lijepe zemlje koju vam je dao Gospodin, Bog vaš.
16. Ako prekršite dužnosti Saveza prema Gospodinu, Bogu svojemu, što vam ih je naložio, i pođete služiti drugim bogovima i njima se klanjati, raspalit će se gnjev Gospodnji na vas i brzo ćete iščeznuti iz lijepe zemlje koju vam je dao.”

Jošua 24:1-33
1. Potom sabra Jošua sva Izrćlova plemena u Šekem i sazva Izrćlove starješine, njegove poglavare, suce i službenike. Kad su se bili postavili pred Bogom,
2. reče Jošua svemu narodu: “Ovako veli Gospodin, Bog Izrćlov: U staro doba prebivali su vaši praoci s one strane rijeke: Terah, Abrahamov i Nahorov otac, i štovali su druge bogove.
3. Ali sam uzeo vašega oca Abrahama iz zemlje s one strane rijeke i vodio sam ga po svoj kanaanskoj zemlji, dao sam mu mnogobrojne potomke i darovao mu Izaka.
4. Izaku sam dao Jakova i Ezava, i Ezavu sam odredio goru Seir za posjed, a Jakov i njegovi sinovi pošli su u Egipat.
5. Tada sam poslao Mojsija i Arona i udario Egipat onim što sam učinio u njemu. Potom sam vas izveo.
6. Izveo sam vaše oce iz Egipta, i došli ste na more. A Egipćani su progonili vaše oce kolima i konjanicima do Crvenoga mora.
7. Tada su zavapili Gospodinu, i on je postavio gustu tamu između vas i Egipćana i naveo na njih more, koje ih je zatrpalo. Svojim ste očima vidjeli što sam učinio Egiptu. Onda ste ostali dugo u pustinji.
8. Nato sam vas doveo u zemlju Amorejaca, koji su prebivali s one strane Jordana. Kad su oni zaratili s vama, dao sam ih u vaše ruke. Uzeli ste njihovu zemlju, i ja sam ih ispred vas istrijebio.
9. Tada se podigao moapski kralj Balak, sin Siporov, i ratovao je protiv Izrćla. On je pozvao Bileama, Beorova sina, da vas prokune.
10. Ali ja nisam htio poslušati Bileama. On vas je, štoviše, morao blagosloviti, i tako sam vas izbavio iz njegove ruke.
11. Vi ste onda prešli preko Jordana i došli u Jerihon. Tamo su ratovali protiv vas građani iz Jerihona, Amorejci, Perižani, Kanaanci, Hetiti, Girgašani, Hivijci i Jebusejci. Ali sam ih dao u vaše ruke.
12. Poslao sam pred vama stršljenove. Oni su njih, dva amorejska kralja, protjerali ispred vas; ne tvoj mač i tvoj luk.\
13. Dao sam vam zemlju za koju se niste trudili, i gradove koje niste gradili i u kojima se trebate samo nastanite. Vinograde i maslinike koje niste sadili dobili ste na uživanje.
14. Zato se sada bojte Gospodina i služite mu iskreno i vjerno! Uklonite bogove kojima su služili vaši oci s one strane rijeke i u Egiptu, i služite Gospodinu!
15. Ako vam nije po volji da služite Gospodinu, onda se odlučite danas kome ćete služiti: bogovima kojima su služili vaši oci s one strane rijeke ili bogovima Amorejaca, u čijoj zemlji prebivate. A ja i moja kuća služit ćemo Gospodinu.”
16. Tada narod izjavi: “Daleko neka je od nas pomisao da ostavimo Gospodina i da služimo drugim bogovima!
17. Jer Gospodin, Bog naš, on je koji je izveo nas i naše oce iz Egipta, iz kuće sužanjstva. On je učinio pred našim očima ona velika čudesa i čuvao nas na cijelom putu kojim smo išli i među svim narodima kroz koje smo prolazili.
18. Gospodin je protjerao ispred nas sve narode, i Amorejce, koji su prebivali u zemlji. I mi ćemo služiti Gospodinu. Jer on je Bog naš.”
19. Jošua odvrati narodu: “Ne ćete moći služiti Gospodinu jer on je svet Bog, on je Bog revnitelj, on vam ne će opraštati vaših prijestupa i grijeha.
20. Ako budete ostavili Gospodina i služili tuđim bogovima, on će se okrenuti od vas, zlo će vam nanijeti i uništiti vas, nakon što vam je činio dobro.”
21. A narod odgovori Jošui: “Ne, mi ćemo služiti Gospodinu!”
22. Jošua reče narodu: “Sami ste sebi svjedoci da ste izabrali sebi Gospodina, da mu služite.” Oni odgovoriše: “Svjedoci smo.”
23. ”Onda uklonite sad tuđe bogove, koji su među vama, i obratite svoje srce Gospodinu, Bogu Izrćlovu!”
24. Tada obeća narod Jošui: “Gospodinu, Bogu svojemu, služit ćemo i njegov ćemo glas slušati!”
25. Tako učini Jošua toga dana zavjet s narodom i dade zakon i pravo u Šekemu.
26. On unese taj događaj u knjigu Zavjeta Božjega, uze velik kamen i podiže ga tamo pod hrastom, što je bio u svetištu Gospodnjem.
27. Tada reče Jošua svemu narodu: “Evo, ovaj kamen neka nam bude svjedok; jer je čuo riječi što ih je Gospodin nama govorio. Zato neka vam je svjedok, da ne zatajite svojeg Boga!”\
28. Potom Jošua raspusti narod, svakoga na njegov posjed.
29. Iza tih događaja umre Jošua, Nunov sin, sluga Gospodnji, u dobi od sto i deset godina.
30. Pokopaše ga u području njegove baštine, u Timnat Serahu u Efrajimovoj gori, sjeverno od gore Gaaša.
31. Izrćl je služio Gospodinu za života Jošue i starješina, koji još dugo poživješe iza Jošue, i koji su znali sva djela što ih je bio Gospodin učinio za Izrćla.
32. Kosti Josipove, što su ih sinovi Izrćlovi bili sa sobom donijeli iz Egipta, pokopaše u Šekemu na zemljištu što ga je bio kupio Jakov od sinova Hamora, oca Šekemova, za sto kesita, a bilo je dano Josipovim sinovima u baštinu.
33. I Eleazar, sin Aronov, umre i pokopaše ga u Gibei, koja je pripadala njegovu sinu Pinhasu, a bila mu je dana na gori Efrajimovoj. Knjiga o Sucima

Psalmi 47:1-9
1. Upravitelju pjevačkoga zbora. Korahovih sinova. Psalam.
2. Svi narodi plješćite rukama i kliknite Bogu radosnim glasom!
3. Jer je Gospod, Višnji, strašan: kralj velik nad svom zemljom!
4. Podložio nam je narode, stavio puke pod naše noge.
5. Izabrao nam je za našu baštinu Jakovljev ponos koga ljubi.
6. Uzlazi Bog uz radosno klicanje, Gospod uz glas trublje.
7. Pjevajte Bogu, pjevajte! Pjevajte kralju našemu, pjevajte.
8. Jer kralj sve zemlje je Bog, pjevajte zanosnu pjesmu!
9. Bog kraljuje nad narodima, Bog sjedi na svome svetom prijestolju.

Izreka 14:14-14
14. Za svoj život odmetnik prima plaću, a tako i dobar čovjek za svoja djela.

Luki 13:23-35
23. Tada ga netko upita: “Gospodine, je li samo malo onih koji se spašavaju?” Reče im:
24. ”Trudite se da uđete na uska vrata! Jer vam kažem: Mnogi će tražiti da uđu, a ne će moći.
25. Kad se jednom domaćin digne i zatvori vrata, tada ćete stajati vani, kucati na vrata i zvati: Gospodine, otvori nam! A on će vam odvratiti: Ne znam odakle ste.
26. Tada ćete odvratiti: Ali mi smo s tobom jeli i pili; ti si učio po našim ulicama.\
27. A on će reći: Kažem vam, ne znam odakle ste. Odstupite od mene svi koji činite nepravdu!
28. Ondje će biti jauk i škrgut zuba, kad vidite Abrahama, Izaka i Jakova i sve proroke u Božjem kraljevstvu, dok vi budete izbačeni van.
29. Od istoka i zapada, od sjevera i juga doći će i sjest će za stol u Božjemu kraljevstvu.
30. Tako ima posljednjih koji će biti prvi, i ima prvih koji će biti posljednji.”
31. U isti dan pristupiše neki farizeji i rekoše mu: “Otiđi i udalji se odavle; jer Herod hoće da te ubije.”\
32. A on im odvrati: “Idite i kažite onoj lisici: Evo, izgonim đavle i iscjeljujem danas i sutra; istom sam treći dan s time gotov.\
33. Ali danas, sutra i prekosutra moram putovati; jer ne ide prorok da drugdje nađe smrt negoli u Jeruzalemu. \
34. Jeruzaleme, Jeruzaleme! Ti ubijaš proroke i kamenuješ one koji su k tebi poslani! Koliko puta htjedoh skupiti tvoju djecu kao kvočka svoje piliće pod krila, ali ne htjedoste!
35. Eto, ostavit će vam se vaša kuća pusta! Kažem vam: Ne ćete me više vidjeti dok ne dođe čas da uskliknete: Blagoslovljen koji dolazi u Gospodnje ime!”