A A A A A

Jošua 21:1-45
1. Nato se obratiše glavari rodova levita svećeniku Eleazaru i Jošui, Nunovu sinu, i plemenskim glavarima sinova Izrćlovih.
2. I rekoše im u Šilu u kanaanskoj zemlji: “Gospodin je zapovjedio preko Mojsija da nam se dadu gradovi za prebivanje i njihovi pašnjaci za našu stoku.”
3. Tada dadoše sinovi Izrćlovi levitima od svoje baštine, po zapovijedi Gospodnjoj, ove gradove s njihovim pašnjacima:
4. Ždrijebom što iziđe za rodove Kehatovaca dobiše između levita potomci svećenika Arona trinćst gradova od Judina plemena, od Šimunova plemena i od Benjaminova plemena.
5. Ostali Kehatovi potomci dobiše ždrijebom deset gradova od rodova Efrajimova plemena, Danova plemena i od polovine Manašeova plemena.
6. Geršonovi sinovi dobiše ždrijebom trinćst gradova, od rodova plemena Jisakarova, Ašerova, Naftalijeva i od polovine Manašeova plemena u Bašanu.
7. Rodovi Merarijevih sinova dobiše dvanćst gradova od plemena Rubenova, Gadova i Zebulunova.
8. Sinovi Izrćlovi predadoše ždrijebom levitima te gradove s njihovim pašnjacima, kao što je to bio zapovjedio Gospodin preko Mojsija.
9. Od plemena Judinih sinova i od plemena Šimunovih sinova dadoše ove gradove koji se poimence navode.
10. Sinovi Aronovi iz rodova Kehatovaca između sinova Levijevih? na njih pade prvi ždrijeb?
11. dobiše grad Kirjat-Arbu Anakova oca, to jest Hebron, na gori Judinoj s njegovim okolnim pašnjacima.
12. Polje toga grada s pripadajućim selima dadoše u baštinu Kalebu, sinu Jefuneovu.
13. Zatim dadoše potomcima svećenika Arona Hebron, grad za utočište ubojicama, s pripadajućim pašnjacima, onda Libnu s pripadajućim pašnjacima,
14. Jatir s pripadajućim pašnjacima, Eštemoa s pripadajućim pašnjacima,
15. Holon s pripadajućim pašnjacima, Debir s pripadajućim pašnjacima,
16. Ašan s pripadajućim pašnjacima, Juta s pripadajućim pašnjacima, Bet-Šemeš s pripadajućim pašnjacima: devet gradova od ona dva plemena.
17. Od plemena Benjaminova: Gibeon s pripadajućim pašnjacima, Gebu s pripadajućim pašnjacima,
18. Anatot s pripadajućim pašnjacima, Almon s pripadajućim pašnjacima: četiri grada.
19. Sinovi Aronovi, svećenici, prema tome dobiše svega trinćst gradova s pripadajućim pašnjacima.
20. Gradovi koji ždrijebom dopadoše rodu sinova Kehatovih, levitâ, što još preostadoše od Kehatovih sinova, pripadali su plemenu Efrajimovu.
21. Dadoše im Šekem, grad za utočište ubojicama, s pripadajućim pašnjacima na Efrajimovoj gori, Gezer s pripadajućim pašnjacima,
22. Kibsajim s pripadajućim pašnjacima, Bet-Horon s pripadajućim pašnjacima: četiri grada.
23. Od plemena Danova Elteko s pripadajućim pašnjacima, Gibeton s pripadajućim pašnjacima,
24. Ajalon s pripadajućim pašnjacima, Gat-Rimon s pripadajućim pašnjacima: četiri grada.
25. Od polovine plemena Manašeova Tanak s pripadajućim pašnjacima i Jibleam s pripadajućim pašnjacima: dva grada.
26. Tako dobiše rodovi ostalih Kehatovih sinova svega deset gradova s pripadajućim pašnjacima.
27. Geršonovi sinovi između rodova levitâ dobiše od polovine Manašeova plemena: Golan, grad za utočište ubojicama, u Bašanu, s pripadajućim pašnjacima i Aštarot s pripadajućim pašnjacima: dva grada.
28. Od plemena Jisakarova: Kišon s pripadajućim pašnjacima, Dabrat s pripadajućim pašnjacima;\
29. Jarmut s pripadajućim pašnjacima i En-Ganim s pripadajućim pašnjacima: četiri grada.
30. Od plemena Ašerova: Mišal s pripadajućim pašnjacima, Abdon s pripadajućim pašnjacima,
31. Helkat s pripadajućim pašnjacima i Rehob s pripadajućim pašnjacima: četiri grada.
32. Od plemena Naftalijeva: Kedeš, grad za utočište ubojicama, u Galileji, s pripadajućim pašnjacima, Hamot-Dor s pripadajućim pašnjacima i Kartan s pripadajućim pašnjacima: tri grada.
33. Rodovi Geršonovih sinova dobiše prema tome svega trinćst gradova s njihovim pašnjacima.
34. Rodovi Merarijevih sinova, preostalih još levita, dobiše od plemena Zebulunova: Jokneam s pripadajućim pašnjacima, Kartu s pripadajućim pašnjacima,
35. Rimon s pripadajućim pašnjacima, Nahalal s pripadajućim pašnjacima: četiri grada.
36. Od plemena Rubenova Beser s pripadajućim pašnjacima, Jahas s pripadajućim pašnjacima,
37. Kedemot s pripadajućim pašnjacima i Mefaat s pripadajućim pašnjacima: četiri grada.
38. Od plemena Gadova: Ramot, grad za utočište ubojicama, u Gileadu s pripadajućim pašnjacima, Mahanajim s pripadajućim pašnjacima, svega četiri grada.
39. ***
40. Rodovi Merarijevih sinova, koji još preostadoše od levitskih rodova, dobiše ždrijebom; prema tome svega dvanćst gradova. \
41. Ukupan broj levitskih gradova usred baštine sinova Izrćlovih bio je četrdeset i osam gradova s pripadajućim pašnjacima.
42. Ti su gradovi uokolo imali svaki svoje pašnjake: tako je bilo kod svih gradova.
43. Tako dade Gospodin Izrćlcima svu zemlju za koju se je bio zakleo njihovim očima da će im je dati. Oni je uzeše u posjed i nastaniše se u njoj.
44. Gospodin im pribavi mir uokolo, posve onako kako se je bio zakleo njihovim ocima. Nitko se ne održa pred njima od svih njihovih neprijatelja: sve im neprijatelje predade Gospodin u ruke.
45. Od svih obećanja što ih je Gospodin bio dao kući Izrćlovoj, ne osta nijedno neispunjeno; sva su se ispunila. \

Jošua 22:1-34
1. Tada sazva Jošua Rubenovce i Gadove sinove i polovinu Manašeova plemena
2. i reče im: “Vi ispuniste sve što vam je zapovjedio Mojsije, sluga Gospodnji, i poslušaste me u svemu što sam vam zapovjedio.
3. Ne ostaviste svoje braće to dugo vrijeme do danas, nego očuvaste vjerno zapovijed Gospodina, Boga svojega.
4. I kako je Gospodin, Bog vaš, pribavio mir vašoj braći, kako im je obećao, to se sad vratite natrag kući, u zemlju u kojoj je vaša baština, koju vam je Mojsije, sluga Gospodnji, odredio s one strane Jordana!
5. Samo pazite da vršite revno naloge i zapovijedi što vam ih je dao Mojsije, sluga Gospodnji: da ljubite Gospodina, Boga svojega, da hodite svim njegovim putovima, da držite njegove zapovijedi, da pristajete uz njega i da mu služite svim srcem i svom dušom!”
6. I blagoslovi ih Jošua i otpusti ih, i nato se oni vratiše kući.
7. Jednoj polovini plemena Manašeova bio je Mojsije odredio posjed u Bašanu, drugoj polovini bio je Jošua dao posjed kod njihove braće u zapadnoj jordanskoj zemlji. Osim toga Jošua im, kad ih je otpustio kući i blagoslovio ih,
8. reče ovo: “Vratite se kući s velikim blagom i mnogom stokom, sa srebrom, zlatom, mjeđu, željezom i s vrlo mnogo odijela! Razdijelite to što zaplijeniste od svojih neprijatelja svojoj braći!”
9. Tako se vratiše kući Rubenovi i Gadovi sinovi i polovina Manašeova plemena i odoše od sinova Izrćlovih iz Šila u kanaanskoj zemlji, da se zapute u gileadsku zemlju, u zemlju svoje baštine, koju su bili zaposjeli, kako je bio zapovjedio Gospodin preko Mojsija.
10. Kad dođoše u krajeve na Jordanu, što su još u Kanaanu, načiniše Rubenovi i Gadovi sinovi i polovina Manašeova plemena tamo na Jordanu žrtvenik, što se je nadaleko vidio.
11. Tada dočuše sinovi Izrćlovi gdje se govori: “Eno, Rubenovi i Gadovi sinovi i polovina Manašeova plemena načiniše žrtvenik prema Kanaanu, u krajevima na Jordanu, s one strane zemlje sinova Izrćlovih!”
12. čim su to čuli sinovi Izrćlovi, skupi se sva općina sinova Izrćlovih u Šilo, da idu u boj protiv njih.
13. Sinovi Izrćlovi poslaše k Rubenovim i Gadovim sinovima i k polovini plemena Manašeova u gileadsku zemlju Pinhasa sina svećenika Eleazara
14. i s njim deset knezova, po jednoga kneza od svake plemenske Izrćlove obitelji. Svaki je od njih bio glavar Izrćlovih plemenskih obitelji.
15. Kad dođoše k Rubenovim i Gadovim sinovima i k polovini Manašeova plemena u gileadsku zemlju, rekoše im:
16. ”Sva općina Gospodnja pita: Kakva je to nevjernost koju činite protiv Boga Izrćlova? Vi ste, time što podigoste žrtvenik, odbacili danas Gospodina, vi ste se time pobunili danas protiv Gospodina.
17. Zar nam nije dosta zločin Peora, od kojega se do danas još ne očistismo, makar je zbog njega pala kazna na općinu Gospodnju?
18. I vi, zar se hoćete danas odmetnuti od Gospodina? Onda će doći ovo: ako se danas pobunite protiv Gospodina, on će sutra pustiti svoj gnjev na svu općinu Izrćlovu.
19. Ako li vam se, uostalom, čini nečistom zemlja vaše baštine, onda prijeđite u zemlju baštine Gospodnje, gdje je prebivalište Gospodnje, i nastanite se među nama! Ali se ne bunite protiv Gospodina i ne bunite se protiv nas, gradeći sebi, mimo žrtvenika Gospodina, Boga našega, još drugi žrtvenik!
20. Nije li pala kazna na svu općinu Izrćlovu kad je Akan, sin Zerahov, prisvojio zakleto? On nije bio jedini koji je svoj grijeh morao platiti životom.”
21. Tada odgovoriše Rubenovi i Gadovi sinovi i polovina Manašeova plemena plemenskim glavarima Izrćlovim:
22. ”Svemogući, Bog Gospodin, jest Svemogući, Bog Gospodin, on zna i Izrćl neka zna: Ako je to bila pobuna ili nevjernost protiv Gospodina, onda neka nam ne pomogne danas!
23. Ako smo sagradili sebi žrtvenik da otpadnemo od Gospodina ili ako je to bilo zato da na njemu žrtvujemo žrtve paljenice i prinose, ili da prinosimo na njemu mirotvorne žrtve, onda neka nas Gospodin sam pozove na račun!
24. Ne, mi to učinismo samo iz brige i skrbi. Pomislismo naime: U budućnosti reći će vaši sinovi našim sinovima: Što vi imate s Gospodinom, Bogom Izrćlovim?
25. Gospodin je, eto, postavio Jordan kao granicu između nas i vas, sinovi Rubenovi i sinovi Gadovi. Vi nemate dijela u Gospodinu. Pa će vaša djeca našu djecu tako daleko dovesti, da više ne štuju Gospodina.
26. Zato rekosmo: Stavimo se da sagradimo žrtvenik; ne za žrtve paljenice i žrtve klanice,\
27. nego da on bude između nas i vas i naših potomaka svjedočanstvo, da hoćemo služiti Gospodinu pred njim svojim žrtvama paljenicama, žrtvama klanicama i žrtvama pričesnicama. Tako ne će moći u budućnosti vaši sinovi govoriti našim sinovima: Vi nemate dijela u Gospodinu.
28. Nadalje rekosmo: Ako bi kada rekli tako nama i našim potomcima, tada ćemo im odgovoriti: Pogledajte sliku žrtvenika Gospodnjega, što nam ga podigoše naši oci, ne za žrtve paljenice i žrtve klanice, nego za svjedočanstvo nama i vama!
29. Daleko neka je od nas da se dižemo protiv Gospodina i da otpadamo danas od Gospodina gradeći žrtvenik za žrtve paljenice, za prinose i za žrtve klanice mimo žrtvenika Gospodina, Boga našega, koji je pred njegovim prebivalištem!”
30. I kad čuše svećenik Pinhas i knezovi općine i glavari izrćlskih plemena, koji su bili s njim, riječi što im ih rekoše Rubenovi, Gadovi i Manašeovi sinovi, bili su zadovoljni.
31. Svećenik Pinhas, sin Eleazarov, odgovori Rubenovim, Gadovim i Manašeovim sinovima: “Danas spoznajemo da je Gospodin u našoj sredini, jer vi time ne počiniste nevjernost protiv Gospodina. Tako sačuvaste sinove Izrćlove od kazne Gospodnje.”
32. Potom se vratiše svećenik Pinhas, sin Eleazarov, i knezovi Rubenovih i Gadovih sinova iz Gileadske zemlje u Kanaan k sinovima Izrćlovim i donesoše im odgovor.
33. Kako se odgovor svidio sinovima Izrćlovim, hvalili su Boga i nisu više mislili na to da idu u boj protiv njih, da opustoše zemlju u kojoj su prebivali Rubenovi i Gadovi sinovi.
34. Rubenovi i Gadovi sinovi dadoše žrtveniku ime: “Svjedok je među nama da je Gospodin Bog”.

Psalmi 46:7-11
7. Pobunili se narodi, zaljuljala se kraljevstva. On zagrmi svojim glasom i zadrhta zemlja.
8. Gospod nad vojskama je s nama, utočište nam je Bog Jakovljev!
9. Dođite i vidite Gospodnja djela koji silne stvari učini na zemlji.
10. Prekida ratove do na kraj zemlje, lomi lukove, prelama koplja, sažiže kola u ognju.
11. Prestanite i spoznajte da sam ja Bog! Slavit će me među narodima, uzvisivati na zemlji.

Izreka 14:12-13
12. Ponekad se neki put jednome čini ravan, a kraj su mu staze smrti.
13. I kod smijeha može se srce žalostiti, i veselju je kraj žalost.

Luki 13:1-22
1. U ono vrijeme dođoše neki k Isusu i pripovjediše mu za Galilejce čiju je krv Pilat bio prolio, upravo dok su žrtvovali.
2. On im reče: “Mislite li da su ti Galilejci bili veći grješnici od drugih Galilejaca, zato što tako stradaše?
3. Kažem vam: nisu! Ali ako se ne obratite, svi ćete tako izginuti.
4. Ili mislite li da su ona osamnćstorica na koje pade kula u Siloamu i pobi ih bili više krivi od svih ostalih stanovnika Jeruzalema?
5. Kažem vam: nisu! Ali ako se ne obratite, svi ćete tako izginuti.”
6. Onda im kaza ovu prispodobu: “Netko je zasadio smokvu u svom vinogradu. Taj dođe i potraži roda na njoj, ali ga ne nađe.
7. Tada reče vinogradaru: Evo, već tri godine dolazim i tražim roda na ovoj smokvi, ali ga ne nalazim. Posijeci je! čemu da još iscrpljuje tlo?
8. On mu odvrati: Gospodaru, pusti je da još stoji ovu godinu! Okopat ću oko nje i pognojiti je.
9. Možda onda ubuduće urodi. Inače možeš je dati posjeći.”
10. Jedne subote učio je u sinagogi.
11. Tamo je bila neka žena koja je već osamnćst godina bila bolesna od duha. Bila je sasvim zgrčena i nije se mogla nikako uspraviti.
12. Kad je ugleda Isus, dozva je k sebi i reče joj: “Ženo, izbavljena si od svoje bolesti!”
13. Pritom stavi na nju ruke. Odmah se ona ispravi i poče slaviti Boga.
14. Pun gnjeva zbog toga što je Isus iscijelio u subotu, reče predstojnik sinagoge narodu: “Šest je dana za rad, u te dane dolazite i dajte se iscjeljivati, a ne u subotu!”
15. Gospodin mu odvrati. “Licemjeri! Ne odvezuje li svaki od vas u subotu svojega vola ili magarca od jasala i ne vodi li ga da ga napoji?
16. A ovu Abrahamovu kćer, koju je sotona držao već punih osamnćst godina svezanu, zar je nije trebalo odvezati od ove veze u subotu?”
17. Na te riječi postidjeli su se svi njegovi protivnici. A sav se je narod radovao zbog svih slavnih djela što su se po njemu dogodila.
18. Tada reče: “čemu je slično Božje kraljevstvo? S čim da ga usporedim?
19. Ono je kao gorušično zrno koje uze čovjek i posija u svom vrtu. Ono uzraste i postade veliko drvo, i ptice nebeske se gnijezdiše na njegovim granama.”
20. Dalje reče: “S čim da usporedim Božje kraljevstvo?
21. Ono je kao kvasac koji uze žena i pomiješa u tri mjere brašna, dok sve ne uskisnu.”
22. Tako je prolazio učeći po gradovima i selima, dok je putovao prema Jeruzalemu.