A A A A A

Jošua 19:1-51
1. Drugi ždrijeb iziđe za Šimuna, za pleme Šimunovih sinova, svih po njihovim rodovima. Baština njihova bila je usred baštine Judinih sinova.
2. Oni dobiše kao baštinu Beer Šebu, Šebu, Moladu,
3. Hasar Šual, Balu, Esem,
4. Eltolad, Betul, Hormu,
5. Siklag, Bet-Hamarkabot, Hasar Susu,
6. Bet-Lebaot, Šaruhen, trinćst gradova s pripadajućim selima.
7. Ajin, Rimon, Eter, Ašan, četiri grada s pripadajućim selima.
8. Zatim sva sela koja su oko tih gradova do Baalat-Beera, Ramata na jugu. To je baština plemena Šimunovih sinova po njihovim obiteljima.
9. Baština Šimunovih sinova bila je od dijela Judinih sinova odijeljena, jer je dio Judinih sinova bio za nju prevelik. Zato dobiše Šimunovi sinovi svoju baštinu usred njihova posjeda.
10. Treći ždrijeb iziđe za Zebulunove sinove po njihovim rodovima. Područje njihove baštine proteže se do Sarida.
11. Prema zapadu diže se njihova granica u Maralu, dotiče se Dabešeta i ide na potok koji je pred Jekonamom.
12. Od Sarida okrene se na istok, na sunčani izlazak k pokrajini Kislot Tabora, ide dalje u Dabrata, penje se u Jafiju,
13. teče odatle na istok prema sunčanom izlasku u Git Hefer, Ita Kasin i izlazi kod Rimona, Amtara i Nee.
14. Tada se okreće granica na sjever oko Hanatona i završava u dolini Jiftah-Elu.
15. S Katatom, Nahalalom, Šimronom, Jidalom i Betlehemom bilo je dvanćst gradova s pripadajućim selima.
16. To je baština Zebulunovih sinova po njihovim rodovima: i to gradovi s pripadajućim selima.
17. Za Jisakara iziđe četvrti ždrijeb, za Jisakarove sinove po njihovim obiteljima.
18. Njihovo je područje bilo: Jizreel, Hakesulot, Šunem,
19. Hafarajim, Šion, Anaharat,
20. Harabit, Kišjon, Ebes,
21. Remet, En-Ganim, En-Hada i Bet-Pases.
22. Granica se dotiče Tabora, Šahasima i Bet-Šemeša i završava na Jordanu, šesnćst gradova s pripadajućim selima.
23. To je baština plemena sinova Jisakarovih sinova po njihovim rodovima: gradovi s pripadajućim selima.
24. Peti ždrijeb iziđe za pleme Ašerovih sinova po njihovim rodovima.
25. Njihovo je područje bilo: Helkat, Hali, Beten, Akšaf,
26. Alamele, Amad i Mišal i dotiče se Karmela na moru i Šihor Libnata.
27. Onda se okreće granica prema sunčanom izlasku u Bet-Dagon, dotiče se Zebuluna i doline Jiftahela na sjeveru, Bet Hćmeka i Neiela i ide prema sjeveru u Kabul,
28. Abdon, Rehob, Hamon i Kanu do velikoga Sidona.
29. Tada se savija granica na Ramu i do tvrdoga grada Tira. Nato se okreće granica u Hosu i završava na moru. Mehaleb, Akziba,
30. Ako, Afek i Rehob, dvadeset i dva grada s pripadajućim selima.
31. To je baština plemena sinova Ašerovih sinova po njihovim rodovima: gradovi sa svojim selima.
32. Šesti ždrijeb iziđe za Naftalijeve sinove po njihovim rodovima.
33. Njihova granica teče od Helefa, od hrasta kod Saananima, od Adami-Hanekeba i Jabneela do Lakuma i završava na Jordanu.
34. Onda se okreće granica prema zapadu u Aznot Taboru i otamo ide dalje u Hukoku, dotiče se Zebuluna na jugu, udara na zapadu na Ašer i na istoku na Jordan.
35. Tvrdi gradovi jesu: Hasidim, Ser, Hamat, Rakat, Kineret,
36. Adama, Rama, Hasor,
37. Kedeš, Edrej, En-Hasor,
38. Jiron, Migdal-El, Horem, Bet-Anat i Bet-Šemeš, devetnćst gradova s pripadajućim selima.
39. To je baština plemena Naftalijevih sinova po njihovim rodovima: gradovi s pripadajućim selima.
40. Sedmi ždrijeb iziđe za pleme sinova Danovih po njihovim rodovima.
41. Područje njihove baštine bilo je: Sora, Eštaol, Ir-Šemeš,
42. Šaalabin, Ajalon, Jitla,
43. Elon, Timna, Ekron,
44. Elteke, Gibeton, Baalat,
45. Jehud, Bene-Berak, Gat-Rimon,
46. Me-Hajarkon i Harakon s obalom kod Jafe.
47. Ali područje Danovih sinova bilo je za njih pretijesno. Zato iziđoše Danovi sinovi i udariše na Lešem, osvojiše ga, pobiše ga oštricom mača, uzeše ga u posjed i naseliše se u njemu. Lešem prozvaše Dan, po imenu svojega oca Dana.
48. To je baština plemena Danovih sinova po njihovim rodovima, gradovi s pripadajućim selima.
49. Kad razdijeliše zemlju po granicama, dadoše sinovi Izrćlovi Jošui, Nunovu sinu, baštinu u svojoj sredini.
50. Po zapovijedi Gospodnjoj dadoše mu grad koji zaiska, Timnat-Serah na Efrajimovoj gori. On utvrdi grad i naseli se u njemu.
51. To su baštine što ih svećenik Eleazar i Jošua, Nunov sin, i plemenski glavari izrćlskih plemena razdijeliše ždrijebom u Šilu pred Gospodinom, na ulazu u Šator svjedočanstva. Tako dovršiše diobu zemlje.

Jošua 20:1-9
1. Gospodin reče Jošui:
2. ”Priopći sinovima Izrćlovim ovo: Odredite sebi gradove za utočišta, za koje vam dadoh uputu preko Mojsija
3. da tamo može uteći ubojica ako je koga ubio nehotice i nenamjerno! Neka vam budu utočišta od krvnoga osvetnika!
4. Neka uteče u koji od tih gradova, neka stane pred gradskim vratima i neka iznese svoju stvar starješinama onoga grada! Neka ga prime k sebi u grad i odrede mu mjesto gdje može kod njih stanovati!
5. Ako ga progoni krvni osvetnik, ne smiju izručiti ubojicu u njegove ruke, jer je nehotice ubio svojega bližnjega i nije mu prije bio neprijatelj.
6. Neka ostane u onom gradu dok ne stane pred općinu na sud, do smrti velikoga svećenika koji tada bude. Tada se ubojica smije opet vratiti u svoj grad i svojoj kući, u grad iz kojega je bio pobjegao.”
7. I odrediše Kedeš u Galileji na Naftalijevoj gori, Šekem na Efrajimovoj gori, Kirjat-Arbu, to jest Hebron, na Judinoj gori.
8. S one strane Jordana, istočno od Jerihona, odrediše Beser u pustinji na ravnici Rubenova plemena, Ramot u Gileadu Gadova plemena i Golan u Bašanu Manašeova plemena.
9. To su bili gradovi što su bili određeni za svakoga Izrćlca i stranca koji je boravio među njima. Tamo je mogao pobjeći svaki koji je nekoga nehotice ubio, da ga ne bi ubio krvni osvetnik prije nego stane pred općinu.

Psalmi 46:1-6
1. Upravitelju pjevačkoga zbora. Korahovih sinova. Po napjevu Djevice. Pjesma.
2. Bog nam je utočište i zaštita, najvjerniji pomoćnik u nevoljama.
3. Zato neka nas ne hvata strah ni kad se zemlja potresa ni kad se gore ruše u srce mora,
4. ni kad buče i bjesne njegove vode, ni kad se tresu gore od njegove sile.
5. Rijeka i pritoci njeni vesele grad Božji, svetište, stan Višnjega.
6. Bog prebiva u njemu, ne će se poljuljati; pomoći će mu Bog u osvit zore. \

Izreka 14:7-11
7. Idi od luđaka, jer ne čuješ nikakve pametne riječi!
8. U tome je mudrost pametnoga da pazi na svoj put, a stranputica je ludost luđaka.
9. Luđaku je šala grijeh, među pravednima vlada dobar sporazum.
10. Srce samo poznaje svoju bol; u njegovu se radost ne miješa tuđin. \
11. Dom će bezbožnika propasti, a šator će pravednika procvasti.

Luki 12:32-59
32. Ne boj se, malo stado; jer je volja vašega Oca da vam da kraljevstvo.\
33. Prodajte što imate i dajte od toga milostinju! Pribavite sebi torbe nepoderive, neprolazno blago u nebu koje tat ne može ukrasti, niti ga moljac izjeda!
34. Jer gdje je vaše blago, ondje je i vaše srce.
35. Neka budu vaši bokovi opasani i svjetiljke upaljene u vašim rukama:
36. Tako ćete biti kao ljudi koji čekaju svojega gospodara, dok se vraća sa svadbe, da mu odmah otvore kad dođe i pokuca.
37. Blago onim slugama koje gospodar nađe budne, kad dođe! Zaista, kažem vam: On će se pripasati i posadit će ih za stol, i obilazit će da ih posluži.
38. I ako dođe o drugoj ili o trećoj noćnoj straži, i nađe ih tako? onda blago njima!
39. A ovo znajte: Kad bi znao domaćin u koji će čas doći tat, ostao bi budan i ne bi dao provaliti u svoju kuću.
40. Tako i vi buditi spremni, jer će Sin čovječji doći u čas u koji najmanje mislite.”
41. Tada upita Petar: “Gospodine, namjenjuješ li ovu prispodobu samo nama ili svima?”
42. Gospodin odgovori: “Tko je dakle taj vjerni i mudri upravitelj kojega postavlja gospodar nad svojim ukućanima, da im u pravo vrijeme daje hranu?
43. Blago onome sluzi kojega gospodar, kad se vrati kući, nađe da radi tako!
44. Zaista kažem vam: On će ga postaviti nad svim svojim dobrima.
45. Ako li onaj sluga misli u sebi: Moj gospodar ne će još zadugo doći; ako zlostavlja sluge i sluškinje, ako jede i pije i opija se,\
46. doći će gospodar toga sluge u dan kad se ne nada, u čas koji ne zna. Tada će ga sasjeći na komade i odredit će mu mjesto među nevjernicima.
47. Onaj sluga koji, poznajući volju svojega gospodara, ne radi i ne upravlja po njegovoj volji, dobit će mnogo udaraca.
48. A onaj koji je ne poznaje i radi što zaslužuje kaznu, bit će malo udaran. Komu je mnogo dano, od njega će se mnogo tražiti; komu je mnogo povjereno, od njega će se još više iskati. \
49. Došao sam da bacim oganj na zemlju, i što bih želio nego da je već planuo?
50. Ali ja prije trebam uzeti na sebe krštenje, i kako me to muči dok se ne izvrši!
51. Mislite li da sam došao donijeti mir na zemlju? Ne, kažem vam, nego razdor.
52. Odsad će pet u jednoj kući biti razdijeljeni: tri protiv dvojice i dva protiv trojice.
53. Ustat će otac protiv sina, i sin protiv oca, majka protiv kćeri, i kći protiv majke, svekrva protiv snahe, i snaha protiv svekrve.”
54. Onda je progovorio mnoštvu naroda: “Kad vidite oblak gdje se diže na zapadu, odmah kažete: Bit će kiše, i tako bude.
55. Opazite li da puše jug, kažete: Bit će vrućine, i bude.
56. Licemjeri! Znakove na nebu i zemlji znate tumačiti. Kako to da ne razumijete sadašnje vrijeme?
57. Zašto sami od sebe ne spoznajete što je pravo?
58. Kad ideš sa svojim protivnikom k poglavaru, još na putu gledaj da ga se oslobodiš! Inače bi te mogao odvući pred suca, a sudac te predati sudskom izvršitelju, a sudski izvršitelj će te baciti u tamnicu.
59. Kažem ti: Ne ćeš iz nje izaći dok ne platiš posljednjeg novčića.”