A A A A A

Jošua 17:1-18
1. I pripadne dio plemenu Manašeovu, a on je bio prvorođenac Josipov. Makiru, prvorođencu Manašeovu, Gileadovu ocu, pripadne Gilead i Bašan; jer je bio ratnik.\
2. I ostali sinovi Manašeovi dobiše svoj dio, po svojim rodovima: sinovi Abiezorovi, sinovi Helekovi, sinovi Asrielovi, sinovi Šekemovi, sinovi Heferovi i sinovi Šemidini. To su muški potomci Manašea, Josipova sina, po svojim rodovima.
3. Selofhad, sin Hefera, sina Gileada, sina Makira, sina Manašeova, nije imao sinova, nego samo kćeri. Ovo su im imena: Mahla, Noa, Hogla, Milka i Tirsa.
4. One pristupiše svećeniku Eleazaru i Jošui, sinu Nunovu, i pred knezove i rekoše: “Gospodin je zapovjedio Mojsiju da nam da našu baštinu među braćom našom.” I dade im on po zapovijedi Gospodnjoj baštinu među braćom njihova oca.
5. Tako pripadne Manašeu deset dijelova, osim gileadske zemlje i Bašana, koji su s one strane Jordana;\
6. jer kćeri Manašeove dobiše baštinu među njegovim sinovima. A gileadska zemlja pripadne drugim Manašeovim sinovima.
7. Manašeova granica ide od Ašera u Mikmetat, koji leži istočno od Šekema. Potom ide granica na jug k stanovnicima Tapuaha.
8. Pokrajina Tapuah pripada Manašeu, a Tapuah sama, na granici Manašeovoj, pripada Efrajimovim sinovima.
9. Onda silazi granica k potoku Kani, južno od potoka. Ti gradovi među Manašeovim gradovima pripadaju Efrajimu. Onda ide granica Manašeova sjeverno od potoka i završava na moru.
10. Što leži prema jugu, pripada Efrajimu, i što leži prema sjeveru, Manašeu. Granica je more. Na sjeveru graniče s Ašerom, a na istoku s Jisakarom.
11. U Jisakaru i Ašeru pripadaju Manašeu: Bet-Šean sa selima, Jibleam s pripadajućim selima, stanovnici u Doru sa selima, stanovnici u En-Doru sa selima, stanovnici u Tanaku s pripadajućim selima, stanovnici u Megidu s pripadajućim selima: tri uzvisine.
12. A sinovi Manašeovi ne mogoše osvojiti te gradove, i pođe za rukom Kanaancima da ostanu u toj pokrajini.
13. Ali kad ojačaše sinovi Izrćlovi, udariše rabotu na Kanaance; ali ih potpuno ne protjeraše. \
14. A Josipovi sinovi upitaše Jošuu: “Zašto si mi dao samo jedan ždrijeb i jedan dio za baštinu, kad sam ipak mnogobrojan narod, jer me je dosad blagoslivljao Gospodin?”
15. Jošua im odgovori: “Kad si mnogobrojan narod, onda pođi u šumu i tamo iskrči sebi zemlje u pokrajini Perižana i Refaima, ako ti je pretijesna Efrajimova gora!”
16. Sinovi Josipovi odvratiše: “Nije nam dosta ta gora. Jer svi Kanaanci, koji stanuju dolje u ravnici, imaju željezna kola, i oni koji stanuju u Bet-Šeanu i selima i oni koji su u jizreelskoj ravnici.”
17. Tada odgovori Jošua kući Josipovoj, Efrajimovoj i Manašeovoj: “Mnogobrojan si narod i imaš veliku moć. Zato ne ćeš dobiti samo jedan ždrijeb.
18. Jer će ti pripasti gora. Ako je šuma, iskrči je! Onda će prihodi iz nje biti tvoji. Jer ćeš protjerati Kanaance, ako i imaju željezna kola, ako i jesu jaki.”

Jošua 18:1-28
1. Nato se sabra sva općina sinova Izrćlovih u Šilo. Tamo su bili namjestili Šator svjedočanstva, kad im se zemlja bila podvrgla.
2. Ali među sinovima Izrćlovim još je ostalo sedam plemena kojima još nije bila dana baština.
3. Tada reče Jošua sinovima Izrćlovim: “Dokle ćete još tako oklijevati da ne pođete zaposjesti zemlju koju vam je dao Gospodin, Bog otaca vaših?
4. Izaberite sebi tri čovjeka iz svakoga plemena! Ja ću ih poslati da se dignu i prođu zemljom te je popišu, da bi se odredila baština. Kad se vrate k meni,
5. neka razdijele među sobom na sedam dijelova! Juda neka ostane u svojoj pokrajini na jugu, a kuća Josipova neka ostane u svojoj pokrajini na sjeveru!
6. A vi popišite sedam dijelova zemlje i donesite mi ovamo popis! Tada ću za vas baciti ždrijeb, ovdje pred Gospodinom, Bogom vašim.
7. Jer leviti nemaju dijela među vama, jer je svećeništvo Gospodnje njihova baština. A Gad i Ruben, i polovina plemena Manašeova, dobiše već svoju baštinu u istočnoj jordanskoj zemlji, koju im dade Mojsije, sluga Gospodnji.”
8. Tada se digoše ljudi i odoše. Kad su odlazili da popišu zemlju, dade im Jošua ovu uputu: “Idite, prođite zemljom, popišite je i dođite opet k meni! Ja ću onda ovdje u Šilu pred Gospodinom baciti ždrijeb za vas.”
9. Ljudi se, dakle, digoše, prođoše zemlju, unesoše grad za gradom po dijelovima u knjigu i vratiše se k Jošui u tabor u Šilo.
10. Tada baci Jošua pred Gospodinom u Šilu ždrijeb za njih. Tako podijeli tamo Jošua zemlju sinovima Izrćlovim po njihovim dijelovima.
11. I iziđe ždrijeb za pleme sinova Benjaminovih po njihovim obiteljima; pokrajina koja im dopade ždrijebom bila je među Judinim i Josipovim sinovima.\
12. Njihova sjeverna granica počinje na Jordanu. Onda se diže granica do gorskog sljemena sjeverno od Jerihona, penje se dalje na goru prema zapadu i završava u betavenskoj pustinji.
13. Otamo ide granica u Luzu, na gorsko sljeme južno od Luza, to jest Betel. Onda se granica spušta u Atrot-Adar na putu južno od donjega Bet-Horona.
14. Dalje se granica proteže i zavija na svojoj istočnoj strani na jug od gore koja leži južno od Bet-Horona i završava kod Kirjat Baala, to jest Kirjat Jearima, grada Judinih sinova. To je zapadna strana.
15. Južna strana počinje na gradskoj granici Kirjat Jearima. Onda granica ide prema zapadu dalje k vrelu vode Neftoaha.
16. Nato se granica spušta do kraja gore koja leži istočno od doline Hinomovih sinova i sjeverno od ravnice Refaim, spušta se po Hinomovoj dolini južno od gorskog sljemena Jebusejaca i teče dalje k izvoru Rogelu,
17. potom se proteže prema sjeveru, ide u En-Šemeš i teče u Gelilot, koji je nasuprot visini Adumimu, i silazi do kamena Bohana, Rubenova sina,
18. ide tad na gorsko sljeme sjeverno prema Arabi i spušta se u Arabu.
19. Onda granica teče sjeverno od gorskog sljemena Bet-Hogle. Granica završava na sjevernom rtu Slanoga mora, na južnom kraju Jordana. To je južna granica.
20. Na istočnoj strani granica je Jordan. To je baština sinova Benjaminovih po njihovim obiteljima uokolo po njihovim granicama.
21. Gradovi plemena sinova Benjaminovih po njihovim obiteljima jesu: Jerihon, Bet-Hogla, Emek Kesis,
22. Bet-Haaraba, Samarajim, Betel,
23. Avim, Para, Ofra,
24. Kefar Haamona, Ofni, Gaba, dvanćst gradova s pripadajućim selima.
25. Gibeon, Rama, Beerot,
26. Mispe, Kefira, Mosa,
27. Rekem, Jirpeel, Tarala,
28. sela, Hćlef, Jebus, to jest Jeruzalem, Gibat, Kirjat, četrnćst gradova s pripadajućim selima. To je baština Benjaminovih sinova po njihovim obiteljima.

Psalmi 45:6-17
6. Strijele su tvoje oštre. U srce se zabadaju kraljevih neprijatelja. Narodi ti postaju podložni.
7. Tvoje prijestolje, Bože, stoji zauvijek i vječno: žezlo pravice je žezlo tvoga kraljevstva.
8. Ljubio si pravdu, a mrzio opačinu; zato te je Bog, Bog tvoj, pomazao uljem radosti više od tvojih drugova. \
9. Smirnom, alojem, kasijom mirišu sve tvoje haljine; iz dvorana bjelokosnih gitare te razveseljuju. \
10. Kraljeve kćeri stoje ti u pratnji; s desne ti je strane kraljica u ofirskom zlatu. \
11. Slušaj, kćeri! Pogledaj i prigni svoje uho! Zaboravi svoj narod i dom oca svoga!
12. Kralj žudi za tvojom ljepotom; jer je on tvoj Gospod, njemu se pokloni! \
13. Kćeri iz Tira dolaze ti s darovima i najbogatiji u narodu traže tvoje lice.
14. U blistavom sjaju korača kći kraljeva unutra, u haljinama zlatom vezenim.
15. U izvezenim šarenim haljinama dovode je kralju. Za njom djevojke, njezine drugarice, privode je k tebi.
16. Vode ih veselo i radosno, ulaze u kraljevu palaču.
17. Na mjestu tvojih otaca bit će ti sinovi; postavljat ćeš ih knezovima po svoj zemlji. \

Izreka 14:6-6
6. Podsmjehivač traži mudrost, ali uzalud, u razumnomu je lako naći znanje.

Luki 12:1-31
1. Uto se skupilo toliko mnoštvo naroda da su čak jedan drugoga gazili. Tada reče najprije svojim učenicima: “čuvajte se farizejskoga kvasca, to jest licemjerja!
2. Jer ništa nije sakriveno što se ne bi otkrilo, ništa tajno što se ne bi doznalo.
3. Zato će se sve što ste rekli u tmini, objaviti na svjetlosti; što ste šaptali na uho u sobama, oglasit će se s krovova. \
4. Kažem vam, prijatelji moji: Ne bojte se onih koji ubijaju tijelo, a dalje ne mogu ništa.
5. Pokazat ću vam koga da se bojite: Bojte se onoga koji nakon smrti ima moć baciti u pakao. Da, kažem vam: Njega se bojte!
6. Ne kupuje li se pet vrabaca za dva novčića? A ipak nijedan od njih nije zaboravljen kod Boga.
7. Tako je i kosa na vašoj glavi sva izbrojena. Ne bojte se dakle, vi ste vredniji od mnogo vrabaca.
8. Kažem vam: Tko prizna mene pred ljudima, njega će i Sin čovječji priznati pred Božjim anđelima.
9. A tko zaniječe mene, bit će zanijekan pred Božjim anđelima.
10. Tko rekne riječ protiv Sina čovječjega, oprostit će mu se; a tko pohuli na Duha Svetoga, ne će mu se oprostiti.\
11. Ako vas dovuku pred sinagoge i pred poglavarstva i vladare, ne brinite se kako i čim ćete se braniti ili što ćete reći.
12. Jer će vam u onaj čas Duh Sveti staviti u usta prave riječi.”
13. Jedan iz naroda reče mu: “Učitelju, reci mojemu bratu da podijeli sa mnom baštinu!”
14. On mu odvrati: “čovječe, tko je mene postavio sucem ili djeliteljem baštine među vama?”
15. Onda nastavi: “Pazite i čuvajte se svake lakomosti! Ako tko i obiluje, njegov život nije ipak osiguran njegovim imanjem.”
16. Tada im pridoda još jednu prispodobu: “Neki bogat čovjek imao je zemlju koja mu je bogato urodila.
17. Tada je mislio u sebi: Što da činim? Nemam u što sabrati svoju ljetinu.
18. Ovako ću učiniti, reče: Srušit ću svoje žitnice i sagradit ću veće. U njih ću sabrati sav svoj prihod i sva svoja dobra.
19. Onda ću kazati svojoj duši: Dušo moja, imaš veliko imanje za mnogo godina. Otpočini! Jedi, pij i uživaj!
20. Ali Bog mu reče: Luđače, još ove noći potražit ću tvoju dušu od tebe! Komu će tad pripasti što si nakupio?
21. Tako biva onome koji sebi zgrće blago, umjesto da se bogati kod Boga.”
22. Tada reče svojim učenicima: “Zato vam kažem: Ne brinite se za život: što ćete jesti, ni za tijelo: u što ćete se obući.
23. Jer je život vredniji od jela, i tijelo od odijela.
24. Pogledajte gavrane! Ne siju, ne žanju, nemaju skrovišta ni žitnica: Bog ih hrani. Koliko ste vi vredniji od ptica!
25. Tko od vas svojim brigama može produljiti svoj život pa i samo za jedan pedalj?
26. Ako dakle ne možete ni najmanje, zašto ste tako tjeskobno zabrinuti za ostalo?
27. Pogledajte ljiljane! Kako rastu! Ne rade, ne predu, a ipak vam kažem: Ni Salomon u svemu svom sjaju nije bio tako odjeven kao jedan jedini od njih.
28. I kad Bog travu, koja danas stoji na polju, a sutra se baca u peć, tako odijeva, koliko će više vas, malovjerni!
29. I zato ne pitajte što ćete jesti i što ćete piti, i ne uznemirujte se!
30. Za sve se to brinu neznabošci. Vaš Otac zna da vam to treba.
31. Nego tražite njegovo kraljevstvo, a ostalo će vam se dodati.