A A A A A

Brojeva 9:1-23
1. Gospodin zapovjedi Mojsiju prvoga mjeseca druge godine po izlasku iz egipatske zemlje:
2. ”Sinovi Izrćlovi neka slave Pashu u određeno vrijeme!
3. Trebate je slaviti četrnćstog dana ovoga mjeseca navečer, u određeno vrijeme. Samo po svim njezinim odredbama i propisima smijete je slaviti.”
4. Tada zapovjedi Mojsije sinovima Izrćlovim da slave Pashu.
5. I slaviše Pashu u prvom mjesecu četrnćstoga dana navečer, u Sinajskoj pustinji. Točno onako kako je Gospodin bio zapovjedio Mojsiju, učiniše sinovi Izrćlovi.
6. A bili su neki ljudi koji se oskvrnuše o mrtvaca. Tako oni nisu mogli slaviti Pashu onoga dana. Oni stoga stupiše onoga dana pred Mojsija i Arona.
7. Kad mu ljudi izjaviše: “Mi smo postali nečisti od mrtvaca. Zašto da nam nije slobodno prinijeti žrtvu Gospodinu u određeno vrijeme, sa sinovima Izrćlovim?”,
8. Mojsije im odgovori: “čekajte, da čujem što zapovijeda Gospodin za vas!”
9. A Gospodin zapovjedi Mojsiju:
10. ”Naloži sinovima Izrćlovim: Ako se netko između vas ili vaših potomaka oskvrne o mrtvaca ili je na dalekom putovanju, neka ipak slavi Pashu u čast Gospodinu!
11. Samo takvi je moraju obaviti u drugom mjesecu četrnćstoga dana navečer. Oni pritom moraju jesti beskvasan kruh i gorko zelje.
12. I ne smiju od toga ništa ostaviti do sljedećega jutra i ne smiju prelomiti nijedne kosti. Neka slave Pashu po svim obredima što vrijede za nju!
13. Tko je čist i nije na putovanju, a propusti slaviti Pashu, takav će se čovjek istrijebiti iz naroda. Jer on ne prinese Gospodinu žrtve u određeno vrijeme. Takav čovjek mora okajati svoju krivnju.
14. Ako li boravi kod vas stranac i hoće slaviti Pashu Gospodnju, neka je obavi po propisima i odredbama što vrijede za Pashu! Isti zakon neka vam bude za stranca i za onoga koji se rodio u zemlji!”
15. U dan kad je bio podignut sveti Šator, pokri oblak prebivalište u Šatoru zakona, i bio je navečer kao oganj nad prebivalištem, sve do jutra.
16. Tako ostade uvijek: Oblak ga je pokrivao, i to noću kao oganj.
17. Istom kad bi se oblak podigao iznad Šatora, polazili bi sinovi Izrćlovi, i gdje bi se spustio oblak, ondje bi se sinovi Izrćlovi utaborili.
18. Tako bi sinovi Izrćlovi polazili uvijek po zapovijedi Gospodnjoj i utaborili se također po zapovijedi Gospodnjoj. Dok je god stajao oblak nad Svetim prebivalištem, ostajali bi utaboreni.
19. I kad je oblak dugo ostao nad prebivalištem, držali bi se sinovi Izrćlovi naputka Gospodnjega i ne bi polazili.
20. Bilo je da je oblak ostao nad prebivalištem samo malo dana. Na Gospodnju zapovijed oni bi tad postavljali tabor i na zapovijed bi Gospodnju opet polazili.
21. Bilo je također da je oblak ostao samo od večeri do jutra. Kad bi se onda oblak ujutro podigao, oni bi polazili. Ili bi ostao dan i noć. Kad bi se onda oblak podigao, polazili bi.
22. Ili kad bi ostao oblak dva dana ili mjesec dana, ili još dulje nad prebivalištem, onda bi i sinovi Izrćlovi ostali utaboreni i ne bi polazili. Istom kad bi se podigao, polazili bi.
23. Po Gospodnjoj zapovijedi postavljali bi tabor, i po njegovoj zapovijedi bi polazili. Držali su se Gospodnjega naputka, što je bio izišao od Gospodina preko Mojsija.

Brojeva 10:1-36
1. Gospodin zapovjedi Mojsiju:
2. ”Napravi sebi dvije srebrne trube. Napravi ih kovanim radom! One neka ti služe da sazivaš općinu i da daješ znak za polazak tabora.
3. čim se zatrubi u njih, neka se sakupi sva općina kod tebe na ulazu u Šator svjedočanstva!
4. Ako li se zatrubi samo na jednu, neka se sakupe kod tebe knezovi, plemenski poglavari sinova Izrćlovih.
5. Ako se zatrubi bučno, onda neka se kreću tabori što leže prema istoku!
6. Ako li se zatrubi po drugi put, onda neka se kreću tabori što leže prema jugu! Neka se zatrubi bučno kao znak da trebaju poći!
7. Treba li sazvati općinu, onda trubite samo jednostavno; ne trubite bučno!\
8. Samo Aronovi sinovi, svećenici, smiju trubiti u trube. Njihova je upotreba kod vas propis, što vječno vrijedi za sva koljena.
9. Kad pođete na vojsku u svojoj zemlji protiv neprijatelja, koji vas napada, onda trubite bučno u trube! Tada će vas se spomenuti Gospodin, Bog vaš, i spasit će vas od vaših neprijatelja.
10. Trubite u trube i u dane veselja, na blagdane i mjesece mlađake, kod svojih žrtava paljenica i žrtava pričesnica! Tako će vam to biti za spomen milostiv kod Boga vašega. Ja sam Gospodin, Bog vaš.”
11. U drugoj godini, u drugom mjesecu, dvadesetoga u mjesecu, podiže se oblak iznad prebivališta zakona.
12. Tada pođoše sinovi Izrćlovi svojim redom iz sinajske pustinje, i oblak se spusti u Paranskoj pustinji.
13. Bilo je to prvi put da pođoše na Gospodnju zapovijed, što je bila objavljena preko Mojsija.
14. Najprije pođe zastava tabora Judinih sinova sa svojim četama. Na čelu njihove vojske stajao je Nahšon, sin Aminadabov.
15. Pred vojskom plemena Jisakarovih sinova bio je Netanel, sin Suarov.
16. Pred vojskom plemena Zebulunovih sinova bio je Eliab, sin Helonov.
17. Nakon što je sveti Šator bio rastavljen, pođoše i Geršonovi sinovi i Merarijevi sinovi, koji su trebali nositi sveti Šator.
18. Tada pođe zastava Rubenova tabora sa svojim četama. Pred njihovom vojskom bio je Elisur, sin Šedeurov.
19. Vojsku plemena Šimunovih sinova vodio je Šelumiel, sin Surišadajev.
20. Pred vojskom plemena Gadovih sinova bio je Elijasaf, sin Deuelov.
21. Tada pođoše Kehatovi sinovi, koji su trebali nositi Presveto. Do njihova dolaska bio je Šator već postavljen.
22. Tada pođe zastava tabora Efrajimovih sinova sa svojim četama. Pred njihovom vojskom bio je Elišama, sin Amihudov.
23. Pred vojskom plemena Manašejevih sinova bio je Gamliel, sin Pedahsurov.
24. Pred vojskom plemena Benjaminovih sinova bio je Abidan, sin Gidonijev.
25. Nato pođe zastava tabora Danovih sinova sa svojim četama, koja je zaključivala sve tabore. Pred njihovom vojskom bio je Ahiezer, sin Amišadajev.
26. Pred vojskom plemena Ašerovih sinova bio je Pagiel, sin Okranov.
27. Pred vojskom plemena Naftalijevih sinova bio je Ahira, sin Enanov.
28. To je bio red kojim pođoše sinovi Izrćlovi sa svojim četama.
29. Mojsije reče Hobabu, sinu Midjanca Reuela, Mojsijeva tasta: “Idemo sada u zemlju za koju obeća Gospodin: Vama ću je dati. Hajde s nama! Nagradit ćemo te bogato. Jer je Gospodin obećao sinovima Izrćlovim blagoslov.”
30. A on mu odgovori: “Ne mogu ići s vama. Moram se vratiti u svoju domovinu i k svojoj rodbini.”
31. A onaj (Mojsije) ga zamoli: “Ne ostavljaj nas! Jer kako ti znaš mjesta gdje možemo taboriti u pustinji, budi nam savjetnik!
32. Ako pođeš s nama, i tebe ćemo se bogato spomenuti blagoslovom što će nam ga udijeliti Gospodin.”
33. I tako pođoše od gore Gospodnje tri dana hoda. Kovčeg Gospodnjega zavjeta išao je pred njima tri dana hoda, da bi im našao mjesto za odmor.
34. Gospodnji oblak lebdio je nad njima po danu, kad su polazili iz tabora.
35. Kada je god polazio Kovčeg, rekao bi Mojsije: “Ustani, Gospodine, i neka se razaspu tvoji neprijatelji, i neka pred tobom pobjegnu tvoji protivnici.”
36. Kad se god zaustavio, ugodio bi: “Zaustavi se, Gospodine, kod četa Izrćlovih plemena!”

Psalmi 31:6-14
6. U tvoje ruke predajem svoj duh. Ti si me otkupio, Gospode, Bože vjerni!
7. Mrzim one koji štuju ništavne idole, a uzdam se u Gospoda.
8. Klicat ću i veselit ću se tvojoj milosti jer si vidio moju nevolju i spoznao tjeskobu moje duše,
9. i nisi me predao u ruku neprijatelju; noge moje stavio si na širok prostor. \
10. Smiluj mi se, Gospode, jer sam u tjeskobi! Iznemogoše od jada moje oči, moja duša i moje tijelo.
11. Jer iščezava moj život u boli, moje godine u uzdisanju; iscrpila se moja snaga od moje muke i moje kosti usahnuše. \
12. Podsmijeh postadoh svim svojim neprijateljima, susjedima užas, znancima strašilo; tko me vidi na cesti, bježi od mene. \
13. Zaboravljen sam kao mrtvac, bez spomena sam u srcima, postadoh kao razbijena posuda.
14. Slušam grdnju mnogih? užas odasvud!? vijećaju zajedno protiv mene i smišljaju da mi uzmu život.

Izreka 11:7-11
7. Kad umre bezbožnik, propada njegovo nadanje; očekivanje opakoga se sruši. \
8. Pravednik se izbavlja iz nevolje, a bezbožnik zauzima njegovo mjesto.
9. Opak čovjek traži da pokvari bližnjega svojim jezikom, a oprezom se izbavljaju pravednici.
10. Dobru pravednika raduje se grad, a kliče nad propašću bezbožnika.
11. Grad se podiže blagoslovom poštenih ljudi, a ustima se bezbožnika uništava.

Marku 9:30-50
30. Odatle otiđoše dalje, i putovali su kroz Galileju. A nije htio da tko dozna.
31. Učio je naime svoje učenike i govorio im: “Sin čovječji bit će predan u ruke ljudima. Oni će ga ubiti, ali tri dana poslije svoje smrti on će uskrsnuti.”
32. Oni nisu razumjeli toga govora; ali su se bojali zapitati ga. \
33. Dođoše u Kafarnaum. Kad su bili u kući, zapita ih: “O čemu ste govorili putem?”
34. Oni su šutjeli, jer su se putem prepirali među sobom o tome tko je među njima najveći.
35. Tada on sjede, dozva k sebi dvanćstoricu i reče im: “Tko hoće da bude prvi, taj neka bude zadnji i svima sluga.”
36. Tada uze dijete, stavi ga u sredinu među njih, zagrli ga i reče im:
37. ”Tko jedno takvo dijete primi u moje ime, mene prima; a tko primi mene, ne prima mene nego onoga koji me posla.” \
38. Ivan mu javi: “Učitelju, vidjesmo jednoga gdje u tvoje ime izgoni đavle. Mi mu to zabranismo, jer te ne slijedi s nama.”
39. Isus odvrati: “Ne branite mu! Jer tko u moje ime čini čudo, ne može me odmah iza toga grditi.
40. Tko nije protiv nas, taj je za nas.
41. Tko vam dade u moje ime čašu vode da se napijete, jer pripadate Kristu, zaista kažem vam: On ne će izgubiti svoje plaće.
42. Tko sablazni jednoga od ovih malenih koji vjeruju, za njega bi bilo bolje da mu se o vrat objesi mlinski kamen i da se baci u more.
43. Ako te tvoja ruka sablažnjava, odsijeci je! Bolje je za tebe da uđeš sakat u život, negoli da s dvije ruke ideš u pakao, u neugasivi oganj.
44. ***
45. Ako te tvoja noga sablažnjava, odsijeci je! Bolje je za tebe da uđeš hrom u život, negoli da te s dvije noge bace u pakao, u neugasivi oganj.
46. ***
47. Ako te tvoje oko sablažnjava, iskopaj ga! Bolje je za tebe da uđeš s jednim okom u Božje kraljevstvo, negoli da te s dva oka bace u pakao
48. gdje njihov crv ne umre i oganj se ne gasi.
49. Svaki će biti ognjem posoljen.
50. Dobra je sol. Ali ako sol obljutavi, čim ćete je začiniti? Imajte sol u sebi i držite mir među sobom!”